autor tekst

 

 

autor: Rajko Radonjić

 

 

KNJIGA

Preobražaj

Na Danilovgrad 2oo3 god.

 

 Prvi deo

Drugi deo

 

Treći deo    

  Nastanak kosmosa

 

 Praznina

 

Pre nastanka materijalnog kosmosa, postojala je  praznina.

Iz praznine, i unutar praznine nastao je materijalni kosmos

 

      Ja sam alfa i omega

      početak i kraj

       prvi i poslednji

 

Sve počinje od Boga.

Vrti se putanjom božanske spirale i završava Bogom.

Bog je pre svega i sve je u njemu.

  

Punina

Bolesna materija

 

Dogone, pleme iz Afrike, posetiše predstavnici visoko razvijene vanzemaljske civilizacije.

Doputovali su iz sistema Sirijusa, kroz rupe u prostoru,  i preneli, kosmos je nastao na sledeći način:

 

»U početku je postojala praznina a zatim se praznina zarazila i u praznini nastaše rupe«

 

Apostol Pavle  takodje razlikuje prazninu i puninu

 

ol.23. Koja je tijelo njegovo? Punina onoga koji sve  ispunjava u svemu.

 

ol.l6. Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu  i što

          je na zemlji, što se ne vidi sve se krozanj i zanj 

          sazda.

 

o1.17. I On je pre svega i sve je u njemu.

 

o1.l9. Jer bi volja očina da se unj useli sva punina.

 

ll.o3. Vjerom poznajemo da je svijet riječju božjom svršen,

           da je sve što vidimo iz ništa postalo.

 

 

» A zatim se praznina zarazila i u praznini su nastale rupe«

 

 

Motiv

 

Zašto je nastao kosmos.

- Po teoriji poljskog naučnika kosmos je istekao iz crne rupe nekog paralelnog kosmosa-

- Ili je nastao kao sporedan product isijavanjem

- Jedna postakva govori da je želeo da upozna sebe, zato je deo sebe preobratio u materiju.

- Dosada, dokolica, da li za Boga postoji reč dosada, biti sam, vanvremen, besmrtan, da prekrati dosadu, stvara kosmos.

- Zaraza, jeretička misao, da li se mogao razboleti idejom stvaranja.

  Bilo kako bilo, nasta kosmičko jaje.

 

Širenje kosmosa

 

Dogoni govore da je materija u silovitom spiralnom vihoru napustila kosmičko jaje i rasula se .

Kosmos ne samo da se širi već i dalje rotira.

 

Materija i svest

 

 

Svest opeke

 

Nauka traga za najmanjom česticom materije, opeka koja gradi ostale čestice.

Dogoni najmanju česticu nazivaju po. 

Pitanje je, kada se kod živih bića javlja svest.

Ne postoji podela na materiju i svest.

Materija je  svest, svest je materija.

To i nije teško dokazati.

Naučnici su primetli da svojom  voljom  mogu uticati na ponašanje čestica,

Svesna čestica ponaša se onako kako to od nje očekuje naučnik.

Bolesna materija, prema Duhu kosmosa, ponaša se  kao strano telo.

Duh kosmosa napušta prostore koje zahvata bolesna materija, i u praznini nastaše rupe.

Koliko čestica toliko i rupa.

Prazan prostor kroz koji se širi materija nazvan je vakum.

Kvantna teorija smatra da vakum i nije prazan.

Da u vakumu zapremine male lopte ima više energije nego u materiji na desetine milijardi galaksija,

da je vakum neiscrpni izvor energije i da nama poznata materija  ima daleko manju gustinu od

gustine vakuma, da prostor koji zauzima materija predstavlja rupe u vakumu.

Jezikom Dogona, predstavlja rupe u praznini.

Pod uslovom da je vakum Duh kosmosa a možda i nije.

Otudjena materija, stvara haos i svoje varijante dobra koje prati neizbežno zlo.

Bog nastoji da u taj haos uvede red,  prevaspita i ozdravi materiju u skladu sa svojom voljom.

 

Nastaje stalna interakcija bolesnog i zdravog.

 

Vrste Punine

 

  Četiri elementa

 

   Četiri  paralelena kosmosa

 

Da bi ljudima objasnili četiri vrste materije, u simbolima vazduha, vatre, vode i zemlje našli su ono sa čime će ih uporediti smatrajući da će bar donekle biti shvaćeni.

Krst je simbol četiri vrste materije.

 

Tara – Zemlja - blato

 

U nauci tu vrstu materije predstavljaju svi elementi Mendeljejevog periodnog sistema.

 

Agni – Oganj – Vatra – antimaterija - srebro

 

Pol Dirak je teoretski dokazao postojanje još jedne vrste materije i istu nazvao antimaterija, to otkriće, kasnije je i eksperimentalno dokazano.

Antimaterija u dodiru sa materijom anihilira tj. obje vrste materije se transformišu u energiju, gledano sa strane kao da gore, zato su antimateriju simbolično nazvali vatra.

 

Ava – Voda - olovo

Ruski naučnik Kapica. hladeći helijum, na veoma niskoj temperaturi odvojio se novi element, koji je nazvao helijum dva, novi element prolazio je kroz zidove posuda kao da ne postoje, prolazio je kroz materiju kao što voda prolazi kroz poroznu zemlju, zato je ova vrsta materije simbolično nazvana voda.

Potrebno je još samo da naučnici shvate da su otkrili i treću vrstu materije.

 

Aer, Air, arg – donji vazduh- zlato

 

Ako sve ima svoju suprotnost tada i helijum dva mora imati svoju suprotnost, odnosno, element voda mora imati svoju suprotnost, odnosno svoju antimateriju.

Suprotnost elementu vode je još neotkriveni četvrti oblik materije, simbolično nazvan vazduh.

 

               Četiri svetla  

 

            Četiri vrste energije

 

Materija je energija i obrnuto. Mogu prelaziti iz jednog oblika u drugi.

Energija se najčešće manifestuje kao svetlo.

Sve je svetlo i manifestacija svetla.

 

San je svetlo-energija materije elementa vazduh

Son je svetlo-energija elementa vatra.    

Sen je svetlo-energija elementa voda

Sun je svetlo-energija elementa zemlja.

 

Simbol četiri vrste materije je krst.

Simbol četiri vrste svetla su četiri slova »S« .

Slovo »S« je iz najstarijeg pisma koje se naziva srbica

 

 

 

 

Peti element

 

Nazvan Sveti Duh

 

Mitovi materiju elementa vas-duh dele na gornji i donji

Kada je počeo sa lečenjem bolesne materije Bog deli vas-duh na gornji i donji.

Gornji deo vas-duha je preobratio, ozdravio u čisti Duh-energiju.

To više nije materija, to više nisu čestice, to je energija, čisto nebesko svetlo

Nebesko San svetlo, naziva se i sveti Duh.

Donji vas-duh je ostavljen da i dalje bude materija,

Simbol pet elemenata je pentagram

 

 

            Lečenje materije spolja

 

          Bolesno ujedinjenje

 

Pre nastanka Opeke su bile enegija-duh u sklopu jedne celine, u sklopu praznine.

Rasute i odvojene od celine nastoje da se ponovo ujedine.

Bolesne opeke, pa bi i ujedinjenje bilo bolesno, samo ojačalo bolest.

 

Da to spreči, Bog rotira kosmičko jaje.

Centrifugalna sila inercije, sprečava silu gravitacije da ujedini čestice, povećava brzinu rotacije, centrifuga razbija jaje, čestice se rasipaju u strahovitom spiralnom vihoru.

 

Zdravo ujedinjenje je da se ujedine kao Duh.

Bolesnu svest-materiju treba prevaspitati, ozdraviti, preobratiti u Duh.

 

Duh i svest

 

Materija je svest, svest je bolesno stanje Duha.

Kada se Duh razboli postaje svest-materija.

Kada svest ozdravi postaje Duh, postaje zdravo svetlo-energija.

 

Pogrešna podela

 

Ljudski rod do skora je znao samo za kosmos materije elementa Tara-zemlja.

Ljudi osećaju da postoji još nešto, i to nešto je nazvano duhovni kosmos.

Materija vode, vatre, i donjeg vazduha, je bolesna i ti kosmosi se ne mogu nazvati duhovni

To se mora odbaciti, samo je gornji vas-duh, duhovan.

 

 

            Jedno u dvoje  -  dvoje u jedno

         Neizmerni Okean i More

 

 

 

       Bog i Sveti Duh

 

Duh kosmosa,  praznina, Bog, je praiskonsko svetlo.

Duh neba, gornji vas-duh, je nebesko svetlo, San-svetlo.

 

To su dve različite vrste svetla.

 

Iako različite, u duhovnom pogledu to je jedna jedinstvena Celina.

Razlikuju se i po količini duha koju sadrže.

Duh kosmosa je neizmerni okean.

Duh neba je količinski daleko manji ali ga možemo smatrati kao morem Duha.

Kada je Bog ozdaravio gornji vas-duh, simbolično, kao da je Okean prokopao kanal-tunel izmedju Sebe i Mora.

Zakon spojenih sudova važi i gore. 

Za ljude, Fizički su odvojeni.

Za Duh, i Duhom i fizički postali su jedna celina.

Kao jedan Duh, jedan Bog u dve posude.

Samo što u stvarnosti posude ne postoje.

Gornji vas-duh, sveti Duh mogao se transformisati u praiskonsko svetlo u praelement u prazninu i potpuno stopiti sa prazninom.

To nije  uradjeno iz jednostavnog razloga.

Ostali oblici materije i dalje su bolesni, i sveti Duh može neposredno i duhovno i fizički uticati na njih, odnosno na lečenje bolesne materije.

Rupa u prostoru, tunel, kanal

Za Duh, prostor i vreme ne postoje.

Zato ne tražite taj tunel, nema ga, to je samo simbolika.

Fizički, kao da je to rupa u prostoru.

Za Duh nema rastojanja-prostora, Okean je potpuno uz More, ne samo da se dodiruju već su jedna celina, srasli su, izmedju nema ni najmanje jedinice za rastojanje.  

 

Stvaranje galaksija

 

 

Duh oseća bolesne emocije svesti materije, bolesne emocije smetaju.

Duh preduzima adekvatne korake da ozdravi bolesnu materiju.

Prvi zadatak je spajati opeke u veće čestice, zatim sve veće i veće celine. 

Stvaranjem većih čestica i tijela smanjuje se broj rupa u praznini ali zbog veličine rupe postaju  veće.

 

Biblija: Sofar odgovara Jobu

26.o7.  On je razastro sjever nad prazninom i zemlju objesio 

             ni na čem.

 

U svakom nebeskom telu nalazi se velika količina materije.

Svaka čestica od koje je sačinjena planeta je svest.

Mitovi planeti Zemlji daju osobine živog bića, smatraju da je planeta jedan veliki organizam i nazivaju je boginja Gea.

Sada se javljaju i naučne torije koje tu ideju zastupaju.

Haotično slaganje čestica ne daje željeno ujedinjenje svesti.

 

 

Svesti prirode

 

Ogromna količina neorganskih čestica planete i ogroman i broj kombinacija ujedinjenja. 

I ujedinili su se.

Ljudi su otkrili, te svesti, u suštini neorganska živa bića, nazvali ih duhovi prirode.

Greška je samo u nazivu.

Sva ta bića su bolesni oblici svesti.

 

Svesti Tare, od neorganske materije elementa zemlja.

Svesti Ave, od neorganske materije elementa voda.

Svesti Agni, od neorganske materije elementa vatra.

Svesti Aera, od neorganske materije elementa donji vazduh.

 

Ti životni  oblici  svesti nisu samo od jedne materije, mešaju se.           

 

 

Prvi preobražaj

 

Svest čestica

Nastala ujedinjenjem opeka

 

Rast količine svesti

 

Više sjedinjenih opeka u različitim kombinacijama grade nove veće čestice.

Svesti opeka, fizički odvojene a ipak blizu, vremenom se sjedine  u veću svest.

To je prvi preobražaj, nova svest  sa sjećanjem na staro, na svest opeke.

Imperativ je ujediniti što više čestica u sve veće i veće celine.

Što je broj ujedinjenih opeka veči i raskorak je veći.

Cilj je da svest potpuno prestane sebe smatrati opekom.

Da primat potpuno odnese  nova veća svest.

Nastaju svesti podatomskih čestica, zatim atoma. molekula, itd.

Zatim sve većih i većih celina.

Udaljiti svest što dalje od nivoa opeke.

Da svest prestane sebe smatrati materijom, da shvati da je Duh. 

Da se bolesma materija preobrati u zdravi Duh.

To je početak procesa preobražaja bolesne materije u zdravu energiju.

  

Preobražaj

    neorganske materije u organsku.  

 

Natura - priroda

 

Latinsko naziv  nastao od srpskog glagola naturiti, silom nametnuti.

Rešenje je silom ujediniti opeke u veće celine i tijela

Zatim neorganski materiju preobratiti u organsku.

Celina koja se sastoji od sve četiri vrste materije.

Za laike nastaju živa bića iz prividno ne žive nature.

 

Priroda

 

Složenica od reči Prvi-rod

Simbolično, Bog je Otac, materija je mater, majka.

Prvi  rod su sve veće i veće čestice i tijela neorganske materije.

Drugi rod je organska materija, medju sobom rod najrodjeniji.

Od neorganske materije, otima se materija i preobražava u organsku.

U jednom organskom biću sve je više materije, odnosno svesti.

 

  Četiri tijela u jednom

 

Novo organsko biće je od četiri vrste materije.

Svaka vrsta materije gradi svoje telo,

četiri tela se prožimaju a ipak su fizički odvojeni.

Na okupu ih drži sila svesti, osečaj jedinstva, osećaj jedne celine.

 

Tara-zemljano tijelo

 

Sačinjeno od materije elementa Tara-zemlja.

Pogrešno je shvatanje da je samo to telo materija.

 

Duhovno tijelo  - zabluda.

 

Unutar Tara tela, su tela od vode, vatre i vazduha.

Ustalilo se da je to jedno telo i naziva se duhovno- nekada i astralno.

Ta zabluda se mora ispraviti.

Svest tih tela je bolesna, i nikada se ne može nazvati Duh.

Kada ozdravi telo svesti, tada se može nazvati duhovno telo.

 

Tijela svesti

 

Pravi naziv je tela svesti, u množini jer ih je vise:

Neke grane joge govore o čak trideset i dva tela

 

Tri tijela kao jedno

Ava tijelo -  Sen telo  -  Senovito

Od materije elementa ava-voda.

 

Agni tijelo

Od čestica elementa, ognja, vatre.

 

Aer, air, arg, tijelo.

Od čestica elementa donji vazduh.

 

 

Preobražaj organskog života

 

Kako je nastao organski život ?

 

Od postojećih teorija izdvajaju se tri, najbolji efekat daju kada se spoje u jednu celinu.

 

 Kreativna evolucija

inteligentnog dizajna

 

I kada se stope, nova teorija nije kompletna, jer se odnosi samo na zemljano telo

 

Mitološki model

                                  

            Mitološki model nudi teoriju o razvoju tijela svesti.

 

Kvalitet razvoja zavisi od dva osnovna uslova:

Prvi:  Grupisati što veću količinu  materije u jednu celinu, u jedno organsko telo.

Drugi: Kvalitet organizacije čestica.

Način povezivanja čestica je od izuzetnog značaja.

Od kvaliteta zavisi da li će se svesti pojedinih čestica stopiti u jednu celinu, jedno telo jedna svest. Ili jedno telo sa više centara svesti.

Materija  ne teži promeni, ne shvata, ne teži da se izleči.

Materija  elemenata vode i vatre se teže kontroliše jer je izuzetno fluidna i zato se kontroliše posredno preko materije elementa Tara-zemlja,

 

Gospodinov govor Jovu.

38.36. Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost. ili ko je dao

           duši razum.

38.37. da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe.

 

Prve planete

 

Sunčev sistem je mlad.

Neka nama daleka i stara planeta morala je biti prva, ili vise njih.

A zatim se sa njih život prenosio na ostale planete

 

Titan  ( gospodar )

 

San-Svetlo-Duh, koristi čestice materije donjeg vazduha. I stvara

genetski  model složeneog molekula, u mitovima nazvan Titan.

I ne samo jedan, već veliki broj, i rasipa  ih po planeti.

 

Titani, nastavljaju sopstveni  život po genetskom programu.

Programiran, nema slobodu volje.

Ko nema slobodu volje, ne poštuje ni tudju, nije ni programiran da je poštuje.

Ako bi je poštovao ne bi ni mogao opstati, nestao bi.

Privlači sebi i pripaja okolne, dostupne, čestice-svesti.

Kada ih pripoji, nakon nekog vremena čestice se stapaju sa modelom i organizam raste.

Titan pripaja sebi čestice svih vrsta materije.

Veći deo tih čestica ne ulazi u genetski sastav

Te čestica stapaju se u jednu svest.

 

Od čestica materije elementa donji vazduh nastaje vazdušno telo.

Od materije elementa vatra, vatreno.

Od materije elementa voda vodeno.

Od materije elementa zemlja, zemljano telo.

 

Tako se raskvašen prah zgusnuo i grude su se slepile.

Četiri oblika materije su dala jedno jedinstveno biće.

Ovi prvi oblici života izvršili su inžinjering planete.

 

Titani zatim nastavljaju da evoluiraju.

Nemaju slobodnu volju pa je evolucija ograničena.

Za usavršavanje organizma i skokove u evoluciji potrebna je intervencija spolja.

 

To radi San-Svetlo-Duh, ili šalje dizajnere.

Stvara izuzetno raznovrstan organski život i sve složenije i složenije vrste, sve do pojave najsloženijih oblika života.

Zatim nastaju i visoko razvijene civilizacije

 

Tara tijelo

 

Za Tara tijelo.

Titani koriste hemijske osobine ugljenika i njegovom kombinacijom sa ostalim elementima  izgradjuje organske molekule, prvo jednostavne a kasnije sve složenije.

U program je ugradjena i naredba o razmnožavanju pa organizmi zatim reprodukuju sami sebe i umnožavaju se.

Titan-Genetski model raste i širi svoje znanje i svoj program.

 

Titan i nove svesti

 

Raste Titan- genetski deo, a raste i količina čestica oko njega.

Čestice koje ne ulaze u sastav titana, vremenom postaju novi centar.

Zavisno od količine čestica i načina povezivanja nastaje ne samo jedan već više centara svesti.

Svesti koje su  podredjene genetskom gospodaru.

Sa svakom novom česticom rastu i nove svesti.

Svest  ima i veći stepen slobode volje od gospodara, ali nemaju slobodu jer su podredjene genetskom gospodaru.

 

Promena svesti

 

Titan i  Uran

 

    Titan, genetski gospodar.

 

Novi i najveći centar svesti, nastao pored Titana, od pripojenih čestica u mitovima je nazvan Uran.

Nije programiran ali je zarobljenik titana.

Zato poseduje za jedan do dva stepena veću slobodu volje od Titana.

Stepen slobode volje je izuzetno značajan za duhovni razvoj.

Zbog te prednosti preuzima primat u daljoj evoluciji.

 

Uran

Svest jednoćeliskih i prvih višećeliskih bića

 

Nastaju prva jednoćelijska bića,

Titan i Uran sastoje se od tri vrte materije.

Svesti čestica koje čine zemljano telo ne stapaju se sa svešću Urana već ostaje i dalje izdiferencirana na veoma veliki broj svesti na nivou molekula, te molekularne svesti u jednoj ćeliji u mitovima simbolično nazivaju Storuki.

Telo svesti, glavni je nosilac svesti i daljeg preobražaja.

Nakon deobe, zbog daljeg rasta, ćelije se ne odvajaju već nastavljaju i dalje zajedno kao jedan organizam, nastaju prvi višečeliski organizmi.

Zavisno od stepena slobode volje, titan i Uran na osnovu stečenog znanja i iskustva dogradjuju organizam, da se što bolje prilagode okruženju.

San-Svetlo-Duh zatim ide na stvaranje složenijih organizama.

Uvek koristi postojeće modele i samo ih usavršava.

Mnoštvo ćelija mnoštvo i kombinacija njihovih uzajamnih odnosa, zato se stvara veoma raznovrstan životni svet.

U varijanti dirigovane promene, zapaža se njena sporost, odsustvo žurbe, kao da vreme ne znači gotovo ništa.

Kao i to da nije pod stalnom kontrolom, nego se samo svremena na vreme san-Svetlo-Duh posveti evoluciji.

Čak i to da evolucija nije pravolinijska i ne vodi pravo ka ljudskom biću, što rezultira pojavom dinosaurusa i sličnih vrsta, i tek njihovim uništenjem stvara se prostor.

Ime

 

Podela posla

 

Primarne ćelije

 

Kod prvog višećelijskog organizma sve ćelije  bile su iste gradje.

To je prva vrsta ćelija, primarne.

Sa porastom broja ćelija moralo je doći i do podele posla izmedju njih.

Podela posla nametnula je i promenu gradje ćelija

Gradja se menja da bi te ćelije što bolje odrgovorile nameni  za koju se stvaraju.

Nastaju sekundarne, tercijalne itd  ćelije.

Primarne ćelije, nisu nestale, nauka je otkrila i nazvane su matične čelije.

Svakom novom deobom, broj ćelija se udvostruči.

Teoretski takav organizam mogao bi deobom ćelija da raste do beskonačnosti.

Nastupaju unutarnji i spoljni faktori koji sprečavaju beskonačni rast.

 

Titanka Persefona i Had

 

U jogi muladara čakra u astrologiji jarac.

Titanka i Svest koji upravljaju razmnožavanjem.

Jednoćelijska bića razmnožavaju se deobom.

Kada su nastale različite vrste ćelija morao se menjati način razmnožavanja.

San-Svetlo-Duh sugeriše i formira novi centar, deo titana od materije elementa vatra odvaja u zaseban genetski centar, nazvan Persefona.

Oko Persefone, od dela Urana i pripojenih čestica materije elementa vatra formira novi centar svesti nazvan Had koji je podredjen Persefoni.

Zadatak Persefone i Hada je da na sebe preuzmu razmnožavanje organizma, da proizvode genetske kopije sopstvenog organizma.

Persefona i Had proizvode veliki broj ćelija, genetskih modela sopstvenog organizma i odbacuju ih van da bi se od njih stvorio novi istovetni organizam, kopija odnosno klon.

Persefona i Had preuzumaju posao izgradnje ćelija iz kojih se radjaju novi  organizmi, a daljom evolucijom taj postupak se samo usavršava i usložava.

Kako su kloni podložni kvarenju, da bi se izbegla deformacija gena uvedena je razmena gena u proces reprodukcije.

Prva bića bila su bespolna, zatim samo ženskog pola, zatim hermafroditi koji se razmnožavaju sami, zatim hermafroditi koji razmenjuju gene a kasnije, jedan pol se jasno istiće a drugi potiskuje i organizmi se dele na ženske i muške i nastaje polno razmnožavanje.

Zato se i svesti dele na bogove i boginje.

Persefona i Had kod ljudi, nalaze se u predelu polnih organa.

Zbog dominacije muškog pola, mitovi ne priznaju prioritet Persefoni već su im zamenili uloge, Persefona se prećutkuje a Had ističe kao gospodar vatrenog tela.

Srpski naziv je Hlad, Hlad je gospodar podzemnog sveta, tamo nema sunca tamo je hladovina.

 

Titanka Erida i  Ares

u astrologiji strelac

 

Ares, svest koji upravlja kretanjem Tara tela.

Biće koje vodi ka ljudskom izabralo je kretanje kao način života i dolaska do hrane.

Da bi se kretalo kroz vodu moralo je menjati gradju tela.

Titanka Rea i Uran zbog otpora vode biraju izdužen oblik.

Mnogo ćelija i da ne vuku svaka na svoju stranu, neko je morao uskladiti njihovo kretanje.

Dosadan posao, ometa Urana da vodi brigu o organizmu.

Uran i San-Svetlo-Duh od dela Titanke Ree, Urana i pripojenih čestica formiraju potpuno nove centre Titanku Eridu  i Svest.

Srpski naziv je  Jareta, Jarost, bog rata, u grčkom Arest, jer je dolazak do hrane pravi rat i smeštaju ga na mestu buduće glave da bi Ares vidio kuda vodi organizam.

 

Naredjenje

 

Kako su Uran i Had fizički udaljeni od Aresa, kada žele da pokrenu organizam u željenom pravcu, pošalju naredjenje koje Ares izvršava.

Da izrši naredjenje poseduje odredjeni stepen slobode volje jer mora i sam odlučivati u odredjenim situacijama.

Daljim razvojem organizma Ares neprekidno raste jer je organizam sve složeniji a menja se i gradja organizma.

Izgradjuje se nervni sistem tara tela, preko koga Ares efikasnije uskladjuje rad mišića prilikom kretanja.

 

Titanka Rea i Kron

Svest višećelijskog bića

 

Po mitologiji Urana je svrgao sa vlasti njegov sin Kron koji je ocu odsekao genitalije i bacio ih u more.

To je simbolika jer je posao razmnožavanja od Urana ustupljen Hadu i Persefoni.

Niko nikoga nije ubio, to je skokovita evolucija, samo se menja ime Urana u Kron.

Srpski naziv je Hromi bog,  Hrom.

 

Titan Pan i Hekata

u astrologiji škorpija.

 

Kada Kron želi da pokrene organizam, Aresu, šalje naredjenje,

Naredjenje je materija, izvršena naredjenja Ares čuva u sebi.

Materija ne može nestati, kada se nakupi veliki broj, ometaju Aresa u radu.

San-Svetlo-Duh, sugeriše, od dela Aresa i pripojenih čestica, formira se novi centar Titan i okolnu Svest.

Nastaje Hekata, troglava boginja tame i smrti.

Jedna glava je gorgona Stena.

Druga glava je gorgona Meduza.

Treća glava je gorgona Aurelija.

 

Glave Hekate postaju centri za čuvanje izvršenih naredjenja a još kasnije i centri za pamćenje.

 

Titanka Amfitrita i Posejdon

u jogi swadistana čakra, u astrologiji bik.

 

Centar smešten Izmedju hada i Crona,

Od materije elementa voda i smatra se gospodarem vodenog tela.

Element voda je u suštini podzemno carstvo.

 

Titan Dionis i Hera

u jogi anahata čakra, unutarnja žena, u astrologiji vaga.

U bilbliji Eva

 

Telo svesti raste, raste i Tara telo.

Rast sprečavaju razne prepreke.

Rešenja sugeriše San-Svetlo-Duh,

Nadjena rešenja zahtevaju promenu Tara tela.

I menja se, nastaju nove vrste ćelija, koje se grupišu u organe.

 

Zagušenje

 

Svakom deobom broj ćelija se udvostruči, nastaje opasnost, broj ćelija toliko naraste da se ćelije unutar organizma, nadju izolovane od spoljne sredine srodnim ćelijama.

Unutarnje, izolovane ćelije, više ne mogu dobijati hranu ni odbacivati otpadne materije.

Posle odredjenog broja deoba, kad se prešla životna granica bilo je nemoguće unutarnjim ćelijama dostavljati hranu i odbacivati otpadne materije. 

Izolovane ćelije tražile su hranu, koja im se nije mogla dostaviti.

Tada nastaje haos u tara telu,

Dolazi do sukoba izmedju samih ćelija, unutarnje ćelije počele su napadati spoljne.

 

Zbog sukoba unutarnjih i spoljnih nastupa smrt tara tela.

Telo svesti se tada odvaja od zemljanog tela.

 

Titanka i Kron pamte, nakon koliko deoba dolazi do zagušenja.

Kada novi organizam dostigne taj broj, Titanka izdaje naredbu, prestaje dalja deoba.

Zagušenje je izbegnuto prestankom rasta organizma.

Protokom vremena ćelije se kvare i smrt je samo odložena. 

Tara telo dobija u vremenu jer se smrt tela odlaže.

Tim postupkom, evolucija bi bila zaustavljena.

 

Da se omogući dalji rast, San-Svetlo-Duh sugeriše rešenje, razdvaja ćelije,  formira uzdužnu duplju koja prolazi kroz središte tara tela, rešava snadbevanje unutarnjih ćelija.

 

Svest  može da poveća broj deoba ćelija i dalji rast.

Zagušenje ćelija dolazilo je kasnije.

 

Daljim deobama i ta duplja postaje nedovoljna, zato formira nove kanale.

Da spreči mešanje vode sa hranom i vode sa otpacima iz ćelija, formira odvojene kanale i to jedne za dovod hranljivih sastojaka i druge za odvod otpadnih materija.

Nakon zatvaranja od tih kanala formira arterski i venski krvotok, sve to prati promena gradje ćelija.

Arterskim krvotokom upravlja Titan i Hera, od materije Air, nalaze se u predelu srca tara tela.

U tara telu stvara srce kao organ.

 

Titani menjaju unutrašnju gradju ćelija i organizaciju tara tela, da bi odgovorile novim zahtevima.

Jednićelijska bića su besmrtna, ne umiru, stalno se radjaju svakom novom deobom, samo spolja mogu biti uništene.

Prelazak na višećelijski Tara-organizam ima svoju cenu, pojavu smrtnih organizama.

Bića koja su uspela da obezbede veći broj deoba ćelija, odlažući zagušenje, postigla su i najduži životni vek.

 

Titanka Rea i Zevs

u jogi manipura čakra u astrologiji ovan.

 

Od materije elementa Air.

Nalazi se u predelu pupka.

 

Po mitu to je nekada bio Cron, koji je gutao svoje sinove.

Zevs je pobedio oca i svrgao ga sa vlasti.

U suštini to je samo novo ime za stari centar svesti.

 

Za ishranu Tara tela formirani su odgovarajući organi.

Takodje hrani i tela svesti.

 

U doba matrijarhata, (Titan je prećutan da postoji).

Hera kao trojna boginja smatrana je pravim gospodarem.

Trojna jer vlada telom svesti od tri vrste materije.

Naziv Trojna ima još jedno značenje.

Patrijarhat je za glavnog proglasio Zevsa.

 

 

Titan Iksion i Demetra

u jogi vishuda čakra u astrologiji ribe.

Nalazi se u predelu štitne žlezde.

 

Titan Prometej i Atina

u jogi ajna čakra ili treće oko u astrologiji rak.

 

Metida

 

Troglava boginja mudrosti.

Nije uvrštena u božanstva sa Olimpa.

Ali jeste samo jedna njena glava.

Troglava boginja, svaka glava jedno oko.

Atina je naziv samo za treću glavu Metide, za treće oko.

Ova oka, ne smiju se mešati sa organom vida u tara telu.

 

Prvo oko, namenjeno za posmatranje kosmosa vode.

Koristi ga Posejdon i ostali centri svesti iz vodenog tijela.

 

Drugo oko za kosmos vatre.

Kopristi ga Had i centri iz vatrenog tijela.

 

Treće oko za kosmos donjeg vasduha.

Koristi ga Zevs i ostali centri vasduhnog tijela.

 

Po mitu Zevs je progutao Metidu.

Ostala je samo Atina, kao kći Zevsa.

Ostale dve glave su i dalje tu.

Jednog lepog dana će se aktivirati.

Po mitologiji, tumačenjem slike, Zevs je progutao svoju prvu ženu Metidu.

Suprotno je, Metida je nastala odvajanjem od Zevsa.

Simbolično gutanje ima sasvim drugo značenje.

 

Titan Atlant i Afrodita

u jogi sahasrara čakra u astrologiji devica.

 

Boginja ljubavi i ljubavne ćežnje, rodjena iz morske pene,

Morska pena je simbol za gasovito agregatno stanje Ave.

Zbog rasta tara-organizma i njegove sve složenije gradje, mora se menjati i način ishrane kao i sami organi koji učestvuju u tom procesu.

Na sugestiju San-Svetlo-Duha, formira se Demetra kod štitne žlezde, Atena, Afrodita a ono što je od Krona ostalo nakon od tolikih deoba nazvano je Zevs.

 

Metodu preobražaja shvatio je još Solomon

»Gospodin me je imao na početku pre dela svojih«

 

3.o7. Ne misli sam o sebi da si mudar.

3.o8. To će biti zdravlje pupku tvojemu.                                   

3.o9 Premudrost sazida sebi kuću i otesa u njoj sedam

       stubova.

 

Had, Posejdon, Zevs, Hera, Demetra, Atena i Afrodita, preciznije Titani, njihovi genetski gospodari, su sedam stubova na kojima počiva telo svesti i Tara-organizam, izmedju sebe podelili su sve biohemijske procese.

 

 

Aer,  Vazdušnim telom upravlja Zevs, verovatno ipak Hera.

Agni, Vatrenim telom upravlja Had.

Ava,  Vodenim telom upravlja Posejdon.

Tara, Zemljanim telom  zajedno upravljaju Hera, Zevs, Posejdon i Had.

 

Na planeti zamlji, i u Tara telu, su ravnopravni.

Kažu da je Zevs prvi medju jednakima, jer upravlja ishranom, odnosno snadbeva organizam energijom, čiji je simbol munja.

 

Apostol Pavle

 

l5.4o. I imaju tijela nebeska i tijela zemaljska.

15.44. Sije se tijelo zemaljsko a ustaje tijelo duhovno, ima

            tijelo tjelesno i ima tijelo duhovno.

 

Apostol zna za više tela, sigurno zna da duhovno telo nije zdravo i da se zato ne može nazvati duhovno.

Nebesko telo je takodje pogrešan naziv.

Nema bola telo, sada ne postoji, javiće se mnogo, mnogo kasnije i to veoma retko.

Neko je u ime apostola zamenio ključne reči surogatima.

 

Tara organizam napušta more i nastanjuje kopno.

Titanka Rea i Zevs nemaju slobodu volje nije im dozvoljeno da prekrajaju organizam, imaju mogućnost da vrše samo manje dogradjnje organizma.

 

San-Svetlo-Duh za izgradnju nove vrste ne ide od samog početka već se usavršava neki od postojećih Tara organizama.

Za bogove sa Olimpa kaže se da su besmrtni, u slučaju smrti tara tela, telo svesti ne strada, ali oseća patnju i bol tara tela.

Kada ostane bez Tara tela, bilo zbog prirodne smrti ili je uništeno spolja, Zevs pronalazi zametak novog Tara tela,  useljava se u zametak i nastavlja dalju simbiozu.

Genetski program tara tela zametka, ograničava genetske programe centara svesti u telu svesti.

Genetski program Tara tela u koji dospe je primaran.

Prelazak Svesti tela, iz Tara tela koje doživi smrt u novi zametak Tara tela, naziva se reinkarnacija.

Novi zametak tara tela, kojem se ne priključi telo svesti, nije u stanju da samo stvori sopstveno telo svesti, zametak umire, pretpostavka je da samo jednoćelijska bića, po svom genetskom programu mogu sami izgraditi novo telo svesti.

 

Prelaskom na Tara telo sa stalnom telesnom temperaturom, telo Svesti je izgubilo sposobnost spontanog odvajanja, hladnokrvni tara organizmi i dalje poseduju tu sposobnost.

Telo svesti ne može napustiti Tara telo i nastaje spavanje.

 

Titanka Hestija i Hermes

u astrologiji jedan od blizanaca.

 

Od Titanke i Aresa je, dok je organizam  još bio hladnokrvan, odvojena materija elementa voda i nastaje novi centar Titanka i Hermes, upravljaju kretanjem Sen tela  u kosmosu ava.

To je sada centar  koji je aktivan u prvoj fazi sna.

Posejdon je gospodar podzemnog sveta i u prvoj fazi sna upravlja ava telom, dok su Zevs i Had isključeni.

Zato se Hermes smatra vodičem duša umrlih.

 

Titanka Artemida i Apolon

u astrologiji jedan od blizanaca.

 

Za kosmos materije elementa vatra od od Titanke i Aresa, odvojene su čestice vatre i dodavanjem novih, formira se novi centar, Titanka i Apolon, da upravljaju kretanjem tela Svesti u drugoj fazi sna.

U kosmosu antimaterije. U toj fazi, gospodar svesti Tela je Titanka Persefona.

Zevs i Posejdon su isključeni.

 

Titanka Heba i Hefajst

u astrologiji lav

 

U tara telu za vreme kretanja i u borbi, prilikom disanja to biće proizvodi jake zvuke.

San-Svetlo-Duh od Titanke i Aresa, odvaja deo pripaja mu nove čestice i frmira novi centar, koji upravlja pokretima mišiča i svesno artikuliše te zvuke u zvučni jezik.

Titanka i Hefajst, upravljaju radom dijafragme, pluća, glasnim žicama, odnosno svim onim mišićima koji učestvuju u stvaranju zvučnog jezika, takodje zvuke iz spoljne sredine shvata i prevodi u svesnu poruku koju mogu razumeti ostali centri svesti.

 

Postoji verovatnoća da je ovaj centar svesti nastao najkasnije, tek nakon pojave centra svesti pogrešno nazvanog čovek, nakon duhovnog pada, kao nadoknada za izgubljenu moć korišćenja nemuštog jezika i telepatije.

 

             Bogovi i boginje u ženskom tijelu

        

Bogovi i boginje su samo centri svesti unutar ljudskog bića, u mitovima dati za muško biće.

 

U ženskom ljudskom biću mora se menjati i polna pripadnost.

Hlad je Hlada, skraćeno,  boginja Lada.

Persefona je Persefon.

Posejdon je Posejdona,

Zevs je Zeusa, Rea je Reo.

Itd

 

   Ljudsko biće

Grupisanjem čestica materije, postepeno, počev od jednoćelijskog, nastao je veoma složeni organizam, nastalo je ljudsko biće.

 

Tara telo ljudskog bića donekle je poznato.

Telo svesti je potpuno nepoznato.

 

Dominira telo svesti.

Gospodari-upravlja dvanaest Titana.

Njihova naredjenja izvršava dvanaest velikih svesti.

Te uslužne svesti neko je nazvao bogovi i boginje.

Titani poseduju prvi i drugi stepen slobode volje.

Uslužne svesti poseduju treći i četvrti.

Prilično slobode za samostalno delovanje.

Ali nema nijedne svesti sa slobodnom voljom.

 

Dalji razvoj nemoguć je bez centra svesti koji poseduje slobodnu volju.

Ponovo interveniše San-Svetlo-Duh, koristi dva načina.

 

Djelić budućeg Boga

u tijelu ljudskog bića  

 

Bog je neizmerni okean energije.

Nema čestica, nema sastavnih djelova, sve je jedna celina.

I najmalji djelić te cjeline je i dalje Bog.

 

Prvi način

 

Ne  počinje od nule

Ko zna znanje, prekraja gene  neke prethodne vrste.

Prekraja i telo svesti i na  komandno mesto, ugradjuje deo čestica donjeg vazduha.

Formira potpuno novi centar svesti.

Centar koji nema genetskog gospodara.

Paralelno, Tara telo, genetski oblikuje po liku dizajnera.

 

Nova bića dalje se sama  razvijaju po genetskom programu.

U taj novi centar svesti ugradjuju se čestice donjeg vazduha.

 

Novi centar svesti je kandidat za djelić budućeg Boga unutar ljudskog bića.

Ljudsko biće postaje nosilac djelića budućeg Boga u sebi.

Duh, u telu poseduje slobodu volje, zato je veći od svih bogova i boginja.

Duh nema pola, zato se koristi srednji rod.

 

Drugi način

 

Koristi se veoma retko.

Osnova je ista.

Razlika je samo novi trinaesti centar.

Umesto čestica materije donjeg vazduha, dizajner je Sveti Duh i koristi delić sebe.

U ljudsko biće je udahnut deo Svetoga Duha, delić Boga.

Metoda se naziva začeće pomoću svetoga Duha.

 

         Sveti Gral

        Nebeski grad

 

Udahnuti deo Duha u bolesno ljudsko telo.

Udahnuti deo božanstva u bolesnu životinju.

Udahnuti deo treba zaštiti od bolesne svesti ljudskog bića.

I zaštićen je.

Izgradjena zaštitna opna u obliku lopte, sfere, naziva se i  grad-tvrdjava.

Istovremeno treba zaštiti i ljudsko biće od Duha u gralu.

Posuda je i termo izolator.

Štiti ljudsko biće od visoke temperature udahnutog duha.

Temperatura je previse visoka  kada se udahne  djelić Svetoga Duha.

Sfera je postavjena na mesto sa kojeg može kontrolisati ljudsko biće.

Kada je sfera ispunjena nečim svetim, više nije obična posuda.

Kada se u sferu udahne deo budućeg Boga, naziva se Sveti Gral-grad.

Djelići Svetoga Duha silaze  na planetu Tara.

 

Da li na  planeti, ima išta svetije od onoga što sveti gral-grad čuva u sebi.

 

Dizajneri

      

Na nekoj ranijoj planeti.

Organski život dostiže visok nivo civilizacije, postaju sposobni i za medjuzvezdana putovanja.

U sklopu liječenja bolesne materije šire civilizaciju organskog života na podesnim planetama.

Zemlja je njihovim inžinjeringom postala podesna planeta.

Postoji verovanje da je dizajnerimima bila potrebna robovska radna snaga.

Ljudi su u osnovi prave lenčuge.

Da su im trebali radnici ugradili bi u ljudska bića gene za rad.

 

Inžinjering nije završen

 

Prva vrsta ljudskih bića dizajnirana  je od majmuna.

Niže vrste leče se promenom u više i sve više.

Ne samo jednog, verovatno je korišćen ceo čopor.

 

Naučnici su otkrili i više vrsta ljudskih modela.

Prvi modeli su kasnije samo usavršavani.

Raniji modeli su nestali, da ostave prostor novim.

 

Strano modeliranje ljudske rase nije završeno.

Ljudi ne shvataju kako, ali se javljaju savršeniji modeli.

Naravno tu je i strah šta će biti sa modelom homo sapiensa.

 

Adan

u astrologiji vodolija

 

Veliki je posao da dizajneri u svako ljudsko biće udahnu deo duha.

Treba nametnuti ljudskom biću i taj deo posla.

To se zapiše u genetski program i postaje nasledan.

Dalje intervenišu samo kada pripreme noviji, savršeniji model.

 

Adan

 

Novi centar svesti dobio je i svoje ime.

Adam je pogrešno ime, Pravo ime je A-dan, Adan, 

To je složenica. nastalo od početnog slova Aer, vazduh.

Ostalo je od srpskog glagola dati.

Bog je ljudskom biću dao na dar, vredni poklon, čisti Aer. Aer dat na dar.

Dat na dar u prošlom vremenu kaže se dan na dar.

Aer dan na dar, skraćeno A-dan, nastaje ime Adan.

 

Šest dana stvaranja

 

Očišćeni aer  u agregatnom stanju plazme, svetli.

A-dan, svetli, pa je pojam »dan« postao sinonim za svetlo.

Dan postaje vremenska jedinica, za razliku od noći, to je  deo dana kada je svetlo.

Zbog ne znanja praiskonskog jezika, zbog promene glagola dati, davanje poklona pogrešno je shvaćeno kao vremenska jedinica.

 

Tako nastaje zabuna oko šest dana stvaranja.

Dizjaneri su intervenisali šest puta dok se na zemlji nije pojavio ljudski rod.

Šest puta su dani darovi  majki zemlji, dok je nisu usrećili ljudskim rodom i čovekom.

 

Šest puta su zemlji Dani  darovi.

 

Izmedju poklona, izmedju darova, izmedju davanja, izmedju dana, postojale su duže vremenske pauze, bez kontrole dizajnera, kada su organska bića bila prepuštena sopstvenoj evoluciji.

Dan se u ovom kontekstu ne sme tretirati niti kao zemaljska niti neka kosmička jedinica  vremena, već kao šest darova, šest intervencija dizajnera.

 

Noć

 

Noć je pojam nastao kao složenica dve reči.

Svetlo daje snagu, daje moć.

Odsustvo svetla je odsustvo snage, odsustvo moći,

Odsustvo moći  je ne moć,  skraćeno noć.

 

Dardan

 

Isti glagol koristi i Homer u Ilijadi.

Duh udahnut u ljudsko biće je dar, poklon, dat od Boga ljudskom biću.

Dar dan-dat, ljudskom biću, naziva se Dar-dan.

Dardan, složenica od srpskih reči Dar i glagola dati.

Dardan, osnivač grada-tvrdjave Troja, svetog grala.

 

Nije svrha slati zdravi Duh u bolesnu materiju.

Cilj je koristiti i ozdraviti donji vas-Duh.

Zatim donji vazduh, kada  sebe ozdravi,  odnosno preobrati se od materije u Duh,  da ozdravi i ostale oblike materije unutar ljudskog bića.

Organski život stvara se kao deo procesa lečenja bolesne materije.

 

Dva bića

   u jednom  tijelu

 

   Božansko  biće

 

Adan, je opšti naziv, za Duh udahnut u svako ljudsko biće.

Duh je jedan i isti bez obzira na broj ljudskih jedinki.

Naziv Adan odnosi se samo  na taj centar ne i za ljudsko biće.

Adan, Duh je svetlo, svetli.

 

Ljudsko biće

Nosilac svetla  Lucifer.

 

Adan, Duh, budući Bog u Gralu je nebesko svetlo.

Ko nosi to svetlo u sebi, naziva se i nosilac svetla.

Ljudsko biće nosi to svetlo i zato je nosilac svetla.

Nosilac svetla, ljudsko biće, je stvoreno od životinje.

 

 Evolucioni model

Genetski seks

 

Svaka životna vrsta ima genetski programiran način razmnožavanja.

Persefona je zadužena za unutarnji proces oplodnje.

Kada zaključi po genetskom časovniku da je vreme za razmnožavanje, izdaje naredjenja da se tara telo pripremi za  proces reprodukcije i kada je telo spremno aktivira Hada.

Had je zadužen za spoljni svet, nastoji da u okruženju pronadje predstavnika suprotnog pola i izvrši naredjenje Persefone.

Had nastoji da preuzme kontrolu nad celim bićem i upravlja do obavljanja začeća.

Kada se začeće završi, Persefona se isključi iz seksualnog života, do sledećeg ciklusa.

Razvoj ploda, radjanje i odrastanje su na prvom mestu.

Seksualni život je programiran u svrhu razmnožavanja vrste.

 

U ljudskom biću Hera je glavna, Zevs je na drugom mestu, zadužen za ishranu.

Hera, vodi borbe i brani organizam od ostalih vrsta.

Svaka vrsta je u vreme parenja sa stanovišta bezbednosti neopreza i ranjiva.

Dolazi do sukoba Hada, Here, Zevsa, Posjdona.

Svi su fizički odvojeni i udaljeni od Aresa.

Zato šalju Aresu veliki broj naredjenja za kretanje tela.

Ares ih ne može sve izvršiti. 

Ares  mora da čuva naredjenja, sve dok ih ne realizuje.

 

Naredjenje.

 

Je materija-svest, ima svoju volju i emociju.

Naredjenje formira genetski centar koji ga šalje.

Programira svest naredjenja u skladu sa svojom potrebom.

Svest naredjenja nema slobodu volje, volja je vezana, sadržinom naredjenja.

To je programirana volja i osim svog programa ne poštuje nijednu drugu volju.

Programirana volja nameće svoju volju Aresu.

Ares tu volju mora da posluša.

Naredjenje ima i svoju emociju.

Emocija je bitna, emocija daje snagu–silu-energiju naredjenju.

Kada je u Aresu više naredjenja pobedjuje ono koje ima jaču volju, jaču emociju.

Jači ima prioritet i Ares izvršava to naredjenje.

Seksualna želja ima i najaču emociju.

Samo strah od sopstvene smrti je jači od nje.

Tada je naredjenje Here retko bilo prvo.

To Heri nije odgovaralo.

 

Ostvarena maredjenja

 

Izvršeno naredjenje Ares  šalje Hekati.

Hekata ga veže za sebe, i ne može da se vrati Aresu.

Ares misli,  uči I stiče sopstveno iskustvo.

Unutarnje za efikasnu koordinaciju mišića za pokretanje tela.

Spoljno o svetu, preprekama, opasnostima, ostalim vrstama itd.

 

Neostvareno naredjenje

 

Neostvareno naredjenje  ne može da odstrani,  gospodari ne dozvoljavaju  da on pravi selekciju.

Postoji više genetskih gospodara i nakupi se mnogo naredjenja, sve ih mora čuvati.

Pritiskaju ga, ometaju u radu, a koga ometaju pravi i greške.

Sve veći deo sebe Ares mora koristiti za čuvanje naredjenja, zato mora da raste količinski.

Sa sugestijom Svetog Duha ili bez, Hera od Aresa odvaja deo, dodaje nove čestice donjeg vas-duha i nastaje najmladji centar.

Nastaje jedini centar koji nema genetskog gospodara.

Jedini gospodari su neizvršena naredjenja.

Samo taj jedan jedini centar svesti je čovek.

Ostalo je ljudsko biće

 

Čovek

 

Ko nije dobronameran prema ljudskom rodu, anunaki, hibridi  i slični, novom biću, daju ime čovek.

Sakrili su da svako ljudsko biće u sebi nosi jednog budućeg Boga.

Sakrili da postoje dva bića u jednom telu.

Tako je sakriveno božansko poreklo Duha u gralu.

Skriveno, da je veći od svega na planeti Tara.

 

Atina.

 

Treća glava Metide, treće oko, Atina, je simbolično tunel-komora.

Direktna fizička i duhovna veza Boga sa neba i Duha u gralu.

Kvalitet veze zavisi od toga šta je udahnuto u gral.

 

To je dver neba, kapija neba.

Dver- Vrata su zatvorena.

 

Da ni jedna bolesna čestica materije ne dospe na nebo.

Da nema dveri, prvo što bi nezreli Duh uradio bilo bi da ode gore.

Dver to ne dozvoljava i Duh mora ostati u gralu.

 

Sveti gral-tvrdjava ima otvore, simbolično vrata i prozore u spoljni svet.

Da ne postoje, bio bi potpuno izolovan.

 

Grad-tvdjava je istovremeno i kosmoplov, sa njim Duh može šetati-ploviti unutar ljudskog bića.

Duhu, budućem Bogu je sve moguće.

Postaje vrhovni centar  svesti, gospodar ljudskog bića. 

Ali to je tek nastali centar.

Dete, nema pola, uvek u srednjem rodu,  bez iskustva, koje ne zna ništa, koje tek treba da sazri.

Nije postalo prvi sopstvenim zaslugama.

Položaj prvoga dobilo je na poklon.

Položaj se može dobiti ali ne i zrelost.

Zrelost se postiže isključivo sopstvenim duhovnim zrenjem. 

 

Ljudsko biće je daleko ispod Duha u gralu.

Unutar ljudskog bića i centri svesti su na raličitiom nivou.

Zrenjem dani-dati položaj mora i da se zasluži.

Mora postati vrhovni, svojim sopstvenim zaslugama.

 

     

Zadatak

   Duha u gralu

 

Da duhovno sazri i postane deo pravog živog Boga unutar ljudskog tela.

Da upozna ljudsko biće i bolesti od kojih boluje.

Da pronadje odgovarajuće načine i lekove, da ga izleči.

Da znanje koje mu treba traži od Sebe na nebu.

Duh u gralu, ima jedan jedini zadatak:

Da duhovno sazri i ozdravi ljudsko biće

 

Titani i centri svesti podelili su izmedju sebe sve poslove i specijalizovali se  u svojoj oblasti.

Za Duh nije predvidjeno niti je potrebno da na sebe preuzima bilo koji ili bilo  čiji posao.

Zadatak je da ih ozdravi. Zato mora da ih dobro upozna i prevaspita.

Da ih veoma suptilno kontroliše, pazeći na zakon slobode volje.

Nema lečenja ako im lomi volju, tada postaju bolesniji.

Mora da shvati, prihvati i nadmaši, svo njihovo znanje i sve njihove sposobnosti-veštine.

Da sam zna više nego svi oni zajedno.

Kao da je dobilo naredjenje, ali to niko nikada ne sme niti može da nazove naredjenjem.

To su u suštini saveti Duhu u gralu.

 

Da bi jedno biće opstalo u životu, jer je svako učesnik u surovom lancu ishrane, pa i ljudsko biće, mora posedovati znanje, snagu-silu i odgovarajuće sposobnosti-veštine.

I tada se napravi spisak potrebnih sposobnosti.

 

 

Mora-š   

 

 

Vrhovni, mora postati vrhovni u svemu.

Zato, mora znati sve ono što znaju, to je minimum, treba da zna više nego svi oni zajedno.

Takodje mora biti sposobniji od svih zajedno.

Mora biti moćniji od Here, mudriji od Atine, bolji ratnik od Aresa, lukaviji od Hermesa itd.

 

 

Ne moraš

 

Spisak onoga šta ne mora niko nikada nije pravio.

 

Ne smeš 

 

Novi spisak onoga šta ne sme.

Umesto jakog da bude slabić.

Umesto znalca neznalica.

Umesto lukavog naivac itd.

 

 

Smeš

 

Ono što sme takodje niko nikada nije definisao.

 

 

Moral i nemoral

 

Definiše se šta ne sme, obavezno se preskoči šta sme.

Šta mora, ali se obavezno preskoči šta ne mora.

Šta sme i šta ne mora, preskače se da podredjeni na bilo koji način ne bi stekli neki za vladara nepoželjni  stepen slobode.

Za kontrolu drugih, kontrolori žele da koriste što manje sile, poželjno je da se kontrolisni sami kontrolišu, naravno po pravilima koje kroje kontrolori, zato se pravila pretoče u moralne norme.

Preko onog što je propisano kao moralno ispoljava se željeno ponašanje, preko onog što je nemoralno suzbija se neželjeno ponašanje.

Tada vladar ili vladari naprave zbirku onoga šta je moralno i onog što je nemoralno.

Šta je moralno a šta ne stalno se menja, jer nije prirodno, to izmišljaju i menjaju vladari.

 

 

Dušmani

 

Ljudsko biće nije Duh dočekalo kao božanski poklon već kao strano biće.

Odmah je počeo napad ljudskog bića na božansko.

Ko napada Duh u gralu za njega se kaže da je duh-manin to se promeni u dušmanin, u množini dušmani.

Centri svesti ljudskog bića postaju najveći dušmani.

Bogovi i boginje, andjelii arhandjeli su pravi dušmani.

Nekad se nazivaju i zveri, zbog bolesnog duhovnog nivoa.

 

 

Sedmorica protiv Tebe

 

Teba, mitološki grad, nije geografski pojam.

Sveti Gral, je tvrdjava, naziva se i Teba.

Ime nastalo od lične zamenice u srpskom jeziku, »tebe«.

Sedmorica napadaju Tebe, ti si ta Teba, ti si Duh, stanovnik Troje.

Od svih dušmana koji napadaju na Tebe, posebno se ističe njih sedam.

Sedam najbolesnijih svesti ljudskog bića.

Ostalih pet i nisu toliko protiv Tebe.

Ostalih pet možeš  preobratiti da budu uz Tebe, na tvojoj strani.

 

 

      Psi

 

Bolesne napadače na Tebe, te dušmane, neko nazva psi

Kada te napada samo jedan to je pas, u množini psi.

Psi, četvoronožne životinje, još kada su besni.

 

 

Duša

 

Ljudsko telo svesti, leglo najvećih dušmana neko nazva duša.

 

 

Psiha

 

Ljudsko telo svesti, leglo dušmana na nivou besnih pasa, naziva se psiha.

 

 

Vidar - Lečnik

 

Kada se bolest suzbija lekovima to je lečenje.

Kada se koristi moć Duha, San-Svetlo-Vida, to je vidanje.

 

 

Ratnik

 

 

Bolesnik se leči dok je organizam živ.

Zato se vidar bori i za opstanak bolesnika.

Ne napada samo bolest bolesnika.

Od spoljnih napada teških hijena brani se pre svega znanjem, silom, mačem, i ratnim veštinama.

Telo mora ostati živo, mora se hraniti i boriti za opstanak.

 

 

Besmrtna duša - zabluda

 

Prvo se sakrije ljudsko biće iza pojma duša.

Zatim ih ubedi da je duša besmrtna.

To je zabluda, ljudsko biće je smrtno.

Ne samo Tara telo, smrtno je i telo Svesti.

To su tela od različitih oblika matrije.

Materija je neuništiva.

Životni oblik od materije, može da se uništi.

Ljudsko telo svesti strada u dva kosmosa, vode i vatre.

To su duhovne borbe, duhovni ratovi.

Hera, Zev, Posejdon, i Had, nemaju slobodu volje, bez slobode volje, i nisu neki ratnici, sputani su, vezani su, gube borbe.

Duh u gralu, dobija još jednu ulogu.

Poseduje slobodu volje, idealan za duhovne borbe, sloboda volje je čudo, sa slobodom volje, ne može izgubiti nijednu borbu protiv onih koji nemaju slobodnu volju, kada stekne potrebno znanje, veštine i postane duhovni ratnik.

Hijene ne vole da je vešti ratnik, više vole glupu i nemočnu ovcu.

 

 

Sudija i Vratar

 

Sveti gral, čije su zidine zidali bogovi.

Gradjen je da ga niko spolja ne može uništiti ili zauzeti.

Sveti gral, čije su zidine gradili ljudi.

Može biti zauzet, ali je Duh u njemu i dalje besmrtan.

U obe varijante:

Ima otvore, simbolično prozore, za spoljni svet, koje može otvarati i zatvarati po svojoj volji.

Duh u gradu je sudija i vratar.

Sudi koga će pustiti ili ne u grad.

Niko pored njega opreznog ne može ući unutra.

Ali kada ga zaglupe, kada je neznalica, kada nije oprezan, neko može i da se ušunja.

Duh u gradu vodi duhovne borbe sa onima koji bi unutra.

 

Duh u gralu je vrhovni sudija i jedini vratar.

Funkciju vratara  ne sme ustupiti nikome.

Unutar organizma, vratar čuva neostvarena naredjenja.

Rasteretio je Aresa, Ares bolje radi.

Sudija bira-sudi, ima slobodu volje.

Volja sudije daleko je jača od volje naredjenja.

Sudija svojim sudom odredjuje redosled realizacije naredjenja.

Sve se odigrava unutar Grala.

Sudija je Duh, njegovo duhovno oko širom otvoreno.

Kad sudi bez misli, odluka je trenutna, sud je donet.

Kao vratar obavlja svoj deo posla i šalje ono naredjenje koje je izabrao Aresu. 

Ostala ostaju u Gralu.

Naredjenja su živa, poslali su ih niži centri, titani.

Naredjenja koja nisu ostvarena ili vrhovni sudija ne želi da se ostvare, može i da skloni, da ne smetaju, da ne prljaju Duh, to Ares nije mogao.

Može da ih pošalje Hekati iako nisu ostvarena.

Sudija može i da ih vrati nazad, na ponovni postupak.

Može da vrati i već ostvareno naredjenje na ponovno ostvarenje.

Vratar pazi na otvore da neko nepozvan ne udje.

 

 

Lunarna godina

  Lunarna astrologija

 

 

Lunarna godina

 

 

Oko planete kruži  Luna, i ima veliki uticaj na ljudsko biće.

Za godinu  napravi  trinaest vrtnji oko planete.

Jedna vrtnja jedan lunarni mesec.

Jedan mesec jedan znak zodijaka.

Ljudsko biće je dvanaest velikih centara svesti.

Vrhovni,  prvi ili  trinaesti centar u telu je Duh u gralu.

Trinaest centara, trinaest znaka zodijaka.

Lunarna godina ne poklapas se sa solarnom godinom.

Postoji ciklus od devetnaest godina, preciznije l8,6  za ponovno poklapanje lunarnih godina.

 

 

        Astrologija

 

Svaki centar svesti odgovara jednom znaku zodijaka.

Svaki znak ima svoj lunarni mesec.

Znaci se dele na Duhovni, vazdušne, vatrene i vodene.

Duhovni

Vodolija  je jedini Duhovni znak.

Vazdušni

Hera-vaga, Zevs-ovan, Atina-rak, Hefajst-lav.

Vatreni  

Had-jarac, Apolon- blizanac, Ares-strelac, Demetra-ribe.

Vodeni  

Posejdon-bik, Hermes-blizanac, Hekata-škorpija, Afrodita-devica.

 

              Astrološka zbrka.

           Solarna astrologija

 

 

Zlonamerni pomutiše i astrologiju.

Zbog jednostavnijeg metoda, gube preciznost.

To za njih nema nekog značaja, ionako ih niko ne shvata ozbiljno

Uvode godinu sa dvanaest meseci, i menjaju broj znaka.

Spajaju Heremesa od vode i Apolona od vatre u jedan znak. Nastaju blizanci.

Uvode nepostojeće zemljane znake.

Ne shvata se prava suština znaka, od koje je materije.

Ne obraća se pažnja na šetanje lunarnog meseca u odnosu na čvrsti-statični solarni mesec.

Ne obraća se pažnja na četiri mesečeve mene.

A najvažnije pitanje kada nekome kroje horoskop je upravo datum i čas rodnjenja.

Poremećeni kalendar daje lažno pripadništvo nekom znaku.      

 

 

    Planeta vrt

 

 Svako telo koje se vrti-rotira, naziva se vrt.

Planeta zemlja je telo koje se vrti, veliki vrt.

 

       Šesti dizajn.

 

Šesti poklon, šesti dar, šesti dan. Homo sapiens.

Menjaju gene i nastaje novo modifikovano potomstvo, množina, nova vrsta.

Poenta je da shvatite da je okruženje divlje.

Da to nije nikakav zemaljski raj.

Da niko ko ima imalo mozga nije očekivao neki duhovni uzlet novih bića.

 

Jezikom biblije, od praha zemaljskog stvori Bog ljudsko biće i u njega udahnu svoj Dah.

Jezikom dogona to bi rekli na drugi način.

Rupa u rupi.

Praznina u svojoj rupi ispunjenoj puninom, stvori rupu i u nju udahnu deo praznine.

Punina,  rupa praznine,  dobi rupu ispunjenu prazninom.

U bolesno biće, udahnut je nezreli Duh.

Duh je dospeo u ljudski vrt.

 

Ljudsko biće se kreće zemljanim telom, to vidimo.

U kosmosu se inače sve vrti.

Vrt je telo koje se vrti.

 

 

Vrt u vrtu

Adanov vrt

 

U ljudsko biće   ugradjen je novi centar koji se vrti, to je Adanov vrt.

Nebeski grad, Sfera, Sveti Gral, kosmoplov, u kojem se nalazi Duh.

 

Nazvan je Adan.

Ne postoji samo jedan Adan, to je opšti naziv.

I reče Bog Adanu da radi vrt.

 

Da se snalazi, i u ljudskom vrtu, i edenskom vrtu planete da opstane.

Da vrsti svoj vrt sferu-gral.

Da pojača vrtnju ljudskog vrta.

Da Adan otkrije smer u kojem titani vrte vrt i da svojom voljom pojača brzinu rotacije.

Prvo treba da shvati u kojem smeru sudjaje-titani vrte vrt.

Ako sudi pogrešni smer, poništiće rotaciju sudjaja.

Ako sudi ispravni smer, ubrzaće je.

Teško je shvatiti izraz vrti vrt- ljudsku sferu.

Kada svi smatraju da je statična.

Pripadnici sekte derviša, znaju za to i vrte Tara telo i to se vidi, vrtnja ubrzava vrtnju vrta.

 

Vrt kao kompleks zemljišta je zabluda.

Ustalilo se mišljenje da je edenski vrt neki izgubljeni raj gde se uživa.

Gde se ništa ne radi ali mora biti izuzetno poslušan.

 

 

Stvaranje Eve - zabluda

 

Duh udahnut u gral je božansko biće koje nema pola.

Adan je, Duh, božansko biće bez pola.

 

Unutarnja žena Eva-Hera, postojala je i pre Adana.

Hera, Heva, Eva, nalazi u predelu srca, ispod rebara, tako da adamovo rebro, od kojeg je navodno napravljena Eva u suštini samo označava položaj tog centra svesti.

Svesno ili u zabludi, oženiše Adana Evom.

Kako je od Adanovog rebra to posluži kao opravdanje za dominaciju muškog pola nad ženskim.

Ime Hera, zbog sukoba izmedju raznih učenja, nije podesno za upotrebu, pa se ime menja od učenja do učenja.

U jogi Eva-Hera naziva se unutarnja žena.

 

 

Raj

Gornji vas-Duh

San-Svetlo-Duh

Bog neba

 

 

Mitovi vazduh dele na gornji i donji.

Duh neba, More Duha, Bog neba, Sveti Duh.

To je jedan jedini raj i nije dostupan bolesnoj materiji.

Zato na nebu, u raju, nema, niti je bilo, niti može biti bilo kakvog rata.

 

 

 Donji vas-duh

Jelisejska polja.

 San-Svest

 

Četiri donja nivoa vazduha, nisu ozdravljena, ostala su za lečenje bolesne  materije.

To je takodje San, nije zdravi Duh već bolesna Svest.

Sija ali ne svetli, nije svetlo, nije Duh.

Zbog ogromnog broja čestica to su Jelisejska polja, jer je polje simbol prostranstva.

Ali je na daleko višem duhovnom nivou od ostalih materija.

Toliko je dobrog kvaliteta da se preporučuje za duhvnu hranu bolesnim oblicima materije.

Simbolično bolesna materija treba da se hrani, da jede donji vazduh, da jede San-svest, da dostigne taj nivo da duhovno raste.

Jelo San sa ogromnih polja.

Nastaje pojam jelisejska polja.

U odnosu na ostale  kosmose liči na raj, jedini raj koji je ipak na kratkovreme dostupan i bolesnoj materiji.

Po mitu tamo borave heroji i dobri ljudi.

 

 

Devet krugova pakla

 

Kako izgleda zagrobni svet, kako izgleda pakao.

Pored toliko  duhovnih gromada u ljudskom rodu o tome se ne zna gotovo ništa.

 

 

Čistilište

 

Izuzetan značaj zemaljskog života

 

 

Čistilište je na planeti Tara, na zemlji, na površini.

Ako ne znate gde ste, ovo je čistilište, živite u njemu, na zemlji.

 

Ono što treba da se očisti, čisti se ovde na planeti zemlji.

Čisti se dok je ljudsko biće u životu.

Duh može, mora i treba da očisti sebe i ljudsko biće.

 

Kad ode zemaljski život, prestaje i čišćenje i vidanje.

Dalje se malo ili ni malo i ni za šta ne pitate.

 

 

Strašni sud

 

Nakon smrti telo svesti napušta tara telo.

Može otići u tri kosmosa, vode, vatre ili donjeg vazduha.

Gde će duša otići.

 

 

Mera – Hera.

 

 

Meri se srce-centar svesti, na onim strašnim terazijama.

Srce je Mera, napretka ili pada, neki je zovu Hera.

Na jedan tas vage, stavi se srce, na drugi perce iz krila boginje.

To je samo simbolika, niko ne vadi srce da bi ga stavio na tas.

 

 

 

Odlučuje težina

 

Neka vas niko ne zavarava, ne mere se dobra dela, moral i nemoral, vrline poroci, poslušnost poniznost i ostale zablude.

Odlučuje težina, a težina isključivo zavisi od vrste materije koja se nalazi u srcu.

 

Čisto srce je centar svesti samo od donjeg vas-duha.

Tada je lakše od perca i ljudsko biće odlazi na jelisejska polja.

 

Nečisto srce,  znači da je u njega prodrla materija elementa vatra I zagadila ga.

Još gore je ako je prodrla i materija elementa voda, tada je baš zacrnjeno.

Vatra je teža od vazduha.

Voda je još teža.

Težina, sila gravitacije, ne dozvoljava  duši da ode gore već vuče dole u pakao

 

Zaštitini tunel

 

Ako San-svetlo bića žele da nekoga spasu od pakla, i kada im srce nije čisto.

Formiraju zaštitni tunel, tada duša kroz tunel odlazi gore.

Kasnije ga na isti način i vrate na zemlju.

 

Sudbinu u svoje ruke

 

Ko je živ, ovde, na površini zemlje može i mora.

Da očisti Gral u kojem se nalazi, uporedo i svoje srce, odnosno ljudsko biće.

Ne dozvolite da vas zlonamerni ubedjuju da će to učiniti neko drugi.

Svako mora naučiti da ne sere, i očisti svoja prethodna sranja.

Zar očekujete da serete i serete a neko drugi čisti.

 

Bog nije protiv ljudskog roda i nikoga ne kažnjava. 

Neznalice kažnjavaju sami sebe.

 

Istočno od raja

 

Duh u gralu ima direktnu vezu sa Bogom na nebu.

Nebo, je skraćenica odnema bola. ,

Zbog te veze, Duh u gralu je istočno od raja.

Istočno nije geografski pojam, nije strana sveta.

Potiče od glagola isticati.

Od Duha neba ističe sve što je potrebno duhu u gralu.

Zato je Duh u gralu na samom istoku, na samom izvoru.

 

 

          Strano biće

         

Ljudsko biće, Duh u gralu, tretira kao strano biće

Ljudsko biće ne shvata kakav je dar dobilo.

I napada na stranca.

Nastaje sukob ljudskog i božanskog bića.

Najveći dušmani, napadaju Duh u gralu.

Besni psi napadaju, posebno se ističe njih sedam.

Napadaju ali je Gral neuništiv a Duh besmrtan.

Kada ne mogu da ga unište, tada grade zaštitne opne oko njega da ga izoluju.

Od aera, od ognja i od ave.

 

 

Rat koji još traje, i ne nazire se skori kraj.

 

Sukob unutar nesložne familije sa  olimpa, proširio se i na sukob sa Duhom u gralu.

 

Jedna telo a više gospodara.

 

Duh u gralu, nije ni shvatilo gde je a već je napadnuto.

Duh u gralu ima moćnog saveznika, Sebe na nebu.

Zevs je svest može da misli, ima treći stepen slobode volje.

 

 

Gutanje Metide.

 

 

Zevs simbolično guta Metidu troglavu boginju mudrosti.

Zatim iz svog čela radja Atinu u svoj ratnoj opremi.

Zauzeo je, zatvorio je treće oko Aer-lon Metide.

Prekinuo je direktnu vezu Izmedju Duha neba i Duha u gralu.

Had kontroliše drugo oko, vezu sa kosmosom vatre.

Drugo oko su vrata, Agni-lon kosmosa vatre.

Posejdon kontroliše  prvo oko, Ava-lon za kosmos vode.

Duhu u gralu ostaje samo organ čula vida tara tela.         

 

 

 

     Dveri Neba

     Aer-lon

      Vav I lon

 

 

Dveri, postoje zbog zveri.

Kapija Neba, vrata Neba, aerlon.

Dveri, množina jer postoji više ljudskih bića i u svakom po jedna dver Neba.

Treće oko Metide su vrata neba.

Zevs prekida  vezu izmedju Duha u gralu i Boga sa neba.

U treće oko, tunel-komoru, udahnuo je bolesne čestice zarazio je oko bolesnom materijom.

Bog neba, sveti Duh zatvara Dveri, da bolesna materija elementa vazduh ne dospe na nebo.

 

 

Isterivanje iz raja - zabluda

 

Duh u gralu, simbolično Adan, nije isterano, nije kažnjeno.

Nije isterano iz raja jer nikada nije ni bilo u raju.

Dveri su se morale zatvoriti zbog zveri.

Duh u gralu gubi direktnu vezu sa Bogom na nebu.

Odvojen je od izvora, od isteka, od večnog života.

Izmerdju Boga na nebu i Duha u gralu, isprečio se prvi posrednik.

Duh je izgubilo izvor znanja, izvor života.

Nastaje i traje i sada, večiti sukob ljudskog i božanskog bića za prevlast.

 

 

Duhovni naučnik.

 

Da ozdravi ljudsko biće, mora da ga upozna.

Da upozna telo svesti, veću ljudsku sferu–vrt.

Da u vrtu ne dira ništa dok ga ne upozna.

To je savet a ne naredjenje, da ne pogreši.

Da iz ne znanja nešto ne poremeti. 

 

 

Drvo života

 

 

Dvanaest Titana-genetskih centara su ljudsko biće.

Simbolično to je drvo života.

U kabali  ima deset sefirota, dva centra Hermes i Aplon, nisu uključena kada je Duh-dete budno.

Zato se broj sefirota i broj centara svesti prividno ne poklapaju.

Poseduju genetsko znanje neophodno za opstanak i razmnožavanje svake jedinke i ljudske vrste.

Njihov zadatak je da održavaju sva četiri tela u životu.

Obavljaju sve biohemiske procese unutar svih tela.

Od začeća, odrastanje, ishrana, razmnožavanje.

 

Za ono što je potrebno spolja.

Tu su dvanaest bogova i boginja.

Oni su podredjeni genetskim centrima, to su u suštini servisni centri svesti.

Imaju veći stepen slobode volje nego genetski centri.

Imaju je onoliko koliko im je dato.

Više im se ne da iz jednog jedinog razloga, zloupotrebili bi je, to su duhovno bolesni centri svesti.

Genetski centri su najbolesniji.

Nemaju slobodu volje, da je imaju ne bi radili ono što moraju.

Moraju da rade, ono što im je dato genetskim programima.

 

 

Drvo poznanja dobra i zla 

 

To je deo genetskog znanja.

Šta je dobro za ljudsko biće a šta zlo.

Ono što je korisno za organizam smatra se genetskim doborm.

Ono što škodi i ruinira organizam, genetskim zlom.

Nema preispitivanja da li je dobro zaista dobro.

Njihovu volju kontrolišu sami programi.

Svest genetskog centra drži se programa i sudi šta je dobro šta je zlo.

 

 

Ravnoteža dobra i zla.

 

Genetskim programima uspostavlja se ravnoteža dobra i zla.

Kreator  vodi raćuna da organski život bude u ravnoteži, to je zemaljska harmonija dobra i zla.

Lanac ishrane i duhovnog razvoja treba da je u ravnoteži.

Ni jedna vrsta ne može da preispituje to dobro i zlo.

Ni jedna vrsta niti jedinka.

To važi i za Duh u gralu, mora poštovati genetske programe.

 

 

Genetske kutije

 

Da se duhovne bolesti Titana-sudjaja ne prenose na centre svesti, okovani su, simbolično zatvoreni u genetske kutije.  Svaki genetski centar u svoju kutiju.

Okovane programima, genetskim lancima, bolest mogu da ispoljavaju onoliko koliko im lanci dozvoljavaju.

Bolesni su opasni i zato zaključani.

Najače duhovne bolesti nalaze se u kutiji Amfitrite.

Nakon nje sledi kutija Persefone itd.

 

 

Parenje 

izvor energije elementa vatra

 

Persefona i Had zaduženi su za razmnožavanje.

Aktivna Persefona izvor je emocije-energije kosmosa vatre.

Za sve vrste prijatna-korisna-zdrava emocija–energija.

 

Izvor novog života svih zemaljskih vrsta.

Životinje hrle da je osete bar za to kratko vreme.

 

Daje im se na kašičicu, po genetskom programu.

Dolazak do seksualnog partnera nemoguć je bez borbe sa konkurencijom, borba je izvor duhovnih bolesti.

U procesu parenja ponašaju se kao duhovno bolesni.

Kutija Persefone podešena je da bolesti, preciznije misli koje prate bolesne emocije nastale borbom, budu uvek unutar kutije, i ne mogu izaći van.

Svaki genetski centar jedna kutija, koja zarobi i bolesti, ne mogu van, da ne ometaju ionako bolesne svesti.

Posebno opasne su kutije sedam genetskih centara, i to:

Posejdona, Hada, Zevsa, Here, Demetre, Hermesa, Hekate.

Dušmane iz duše, pse iz psihe, koliko su bolesni, simbolično nazivaju i sedmoglava aždaja.

Sedmoglava aždaja okovana je ranije, tokom razvoja onih bića od kojih je nastalo ljudsko, svaka glava po jedna kutija.

Teško onom ko otvori te kutije.

Samo zato Duh u gralu, upozoreno je da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, u suštini da ne otvara kutije.

 

 

Ne jedi

 

Adanu je savetovano da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla.

Savetovano da ne otvara kutije genetskih centara.

Šta zna malo dete, ne zna šta je dobro šta je zlo.

 

 

Genetski sudija-Titan

 

Genetski centar svesti, sudjaja, bolestan i otrovan, zatvoren u kutiji, po genetskom zakoniku, donosi sudove, šta je dobro šta je zlo.

Zbog samog procea sudjenja, zbog toliko presuda, jer oni svojim sudovima kroje sudbinu tog bića, zbog stalnog učešća u raznim borbama, to su najbolesniji centri svesti.

Donošenje suda na osnovu sudske prakse i nije neka novina, sve stare sudove, sve sudove iz ranijih života, čuvaju se u arhivi suda, to su stare duhovne bolesti, a iz života u život, nakupi se, i zajedno, sudija, zakonik i arhiva u kutiji.

Teško onom ko to otvori.

Dete radoznalo, koje je dete izdržalo da ne rasturi igračku  da vidi šta je unutra.

Ali geni nisu igračke.

Geni nisu igračke ali je dete uvek dete.

Presude su pravosnažne jer nema viših instanci od njih.

 

 

Zagrizao je jabuku

 

Gral-kosmoplov sa Duhom u sebi  mogao je da  šeta po ljudskom vrtu.

Mera - Hera je gospodar ljudskog bića.

Uspostavlja saradnju sa Herom, Evom.

Duh je tek izvidana materija, nezreo, neiskusan.

Počinje da sebe smatra ljudskim bićem.

Shvatio je koliko ljudsko biće teži za seksom.

Ali seks je regulisan genetskim zakonima.

 

Kada se genetske sudije drže svojih zakona.

Dete misli i nalazi rešenje, promeniće im zakone.

Ko ima slobodu volje može i to.

I krenuo je da prekraja genetske zakone.

 

Posrnuloj svesti ni to ne bi palo na pamet.

Persefona i Had  sugerisali su ideju. 

Persefona je u kutiji sklupčana kao zmija, to je biblijska zmija, koja nagovara Adama i Evu na greh.

 

Na sugestiju-naredjenje, pošao je da otvori kutiju Persefone.

Tamo su zakoni koji regulišu tu oblast.

Otpečatio je kutiju Persefone.

Neki je zovu i Pandorina kutija.

I sva zla ovoga sveta izašla su van.

Prekrojio je zakone, simbolično, zagrizao je jabuku.

To je praiskonski greh.

 

Lilit monstrum

Besmrtno ljudsko biće

 

Kada neznalica otvara kutiju, sve poremeti.

Oslobodio je Persefonu genetskih okova.

Persefona je dobila slobodnu volju.

Bolesno ljudsko biće dobilo je centar svesti sa slobodom volje.

 

Bolesna a slobodna Persefona, guta Hada, zatim redom guta ostale centre svesti.

Nastaje neko novo bolesno biće pravi monstrum.

Intervenišu Dizajneri i uništavaju to biće.

Dizajneri tada menjaju i gradju ljudskog bića.

 

San-Svetlo-Duh je poštovalo volju božanskog deteta.

Postoje dva razloga za to.

Trebalo je spasiti muški pol homoseksualnosti.

Drugi je dati ljudskom biću novi izvor duhovne hrane.

Vrše promenu programa Persefone.

Daju joj veći stepen slobode ispoljavanja seksualnih odnosa ali ne i volje.

Kutija je zatim ponovo zapečaćena.

To nezreli Duh ne bi znalo da uradi.

Jabuku su zagrizli i Adam i Eva.

Promenjen je genetski program za seks kod oba pola.

 

Persefona je izvor kvalitetne energije-hrane, kosmosa vatra.

Sve ostalo, način dolaska do nje  je bolesno.

Dolazak do male količine kvalitetne energije plaća se velikom količinom bolesnih emocija..

 

 

 Po liku dizajnera

 

Biblija:

o3.o4. A zmija reče ženi nećete vi umrijeti.

o3.o5. Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite      

       snjega otvoriti oči,  pa će te postati kao i bogovi i

       znati šta je dobro šta li zlo.

22. I reče Gospod Bog; eto i čovjek posta kao jedan od

     nas znajući šta je dobro šta je zlo; ali sada da ne

     pruži ruke svoje i uzbere i sa drveta od života, i

     okusi, te dovijeka živi.

 

Citat koji zbunjuje.

Biblija propoveda monoteizam. 

Postoji samo jedan Bog.

 

Otkud mnoštvo bogova sa kojima se čovek izjednačio i postao kao jedan od njih.

Kako to da se izjednačio sa bogovima tada kada je počinio praiskonski greh, zar je kazna za počinjeni greh izjednačiti se sa bogovima.

Kada se neko izjednači sa bogovima, bilo bi logično da je nagradjen a ne kažnjen.

Dizajneri su stvorili novu vrstu po svom liku, verovatno koristeći sopstvene gene.

Ljudska vrsta je dizajnere smatrala za bogove, kako je dizajnera bilo više, logično je da su zaključili da postoji mnoštvo bogova.

 

Duh se izjednačio sa dizajnerima jer je i sam počeo da prekraja genetske centre, ono što su oni smatrali da je rezervisano samo za njih.

Takodje izjednačio se i po tome što je počeo da misli i sudi.

Suditi nije nikakav greh.

Greh je, preciznije greška je kada neznalica prekraja gene.

Naprotiv, sudjenje je imperativ.

Duh je vrhovni duhovni sudija unutar ljudskog bića.

Svaki pravi sud je nagrada za Duh,

Nagrada i za ljudsko biće.

Svaki pogrešni sud je kazna i za Duh i za ljudsko biće.

Duhovnm sudiji niko nema prava braniti da sudi.

Samo vrhovni sudija mora da zna za šta je nadležan.

 

 

                 Ne znanje           

 najveći   praiskonski  greh

 

Svi gresi, preciznije greške, počinjene su iz gluposti i ne znanja.

Kako tada tako i sada.

Ne znanje se ne prašta niti se ikada može oprostiti.

Postoji samo jedan jedini greh veći od praiskonskog.

 

 

      Greh nad grehovima 

    Skrivanje znanja

       i serviranje laži i zabluda

 

Vladari ljudskih duša, duhovne gromade, svesno drže ljudski rod  u ne znanju..

Kriju pravo znanje, uništavaju znanje, sprečavaju ljude da steknu znanje, sprečavaju širenje znanja, u zamenu serviraju laži, zablude, gluposti.

 

 

Isterivanje iz vrta

zabluda

 

Dizajner donosi odluku.

Nezreli Duh treba sprečiti da prepravlja genetske programe.

Dok duhovno ne odraste i zrene, više hteo ne hteo ne može prepravljti genetske programe.

Nije isteran iz ljudskog vrta, sprečen je da šeta kroz vrt.

 

 

   Oprošteni greh

 

Prestala je opasnot da bolesno ljudsko biće postane besmrtno.

 

Taj praiskonski greh je odmah oprošten.

Oprošten i više se niko na njega ne sme pozivati.

Niko sada ne plaća sankcije za taj greh-grešku.

Sankcije se i dalje plaćaju za ne znanje gluposti i pohlepu.

 

Ne znanje ima svoju cenu.

Ne znanje je uzrok svih ljudskih patnji.

Beda u kojoj se nalazite je cena za vaše sopstvene  gluposti i ne znanje.

 

 

Biblija:

 

 23. I G. bog izagna ga iz vrta edemskog da radi zemlju.

 

Ponovo uopotrebljena pogrešna reč, Radi.

Raditi zemlju, ne znači da se bavi poljoprivredom.

Sada ima pet prozora, pet čula, preko njih može da upozna kosmos materije elementa zemlja.

Kada dobro upozna taj kosmos, biće duhovno zreo za ostale kosmose.

 

Biblija:

 

23. I izagnav čovjeka postavi pred vrtom edenskim herubina

    splamenim mačem, koji se vijaše tamo i amo, da čuva put

    ka drvetu života.

 

 

Da je povratak ne moguć stražar ne bi ni postojao.

 

Herubin je sami gral-zaštitna opna.

 

Na zemlji, izvor života je svetlo-energija koje dolazi od sunca.

To je Sun-Svetlo, materije elementa zemlja.

 

Duh u gralu je istočno od San svetla, na izviru večnog života.

Duh u gralu prihvata to svetlo a zatim ga zrači ljudskom biću.

Sa tim svetlom - energijom i ljudsko biće živi do hiljadu godina.

Duhovni pad nije bio nagao, već postepen.

Kada se u Duh uselio bolesni vazduh, kao izmaglica.

San-svetlo se i dalje zrači.

Kada je prekinuta direktna veza, sa nebom.

Tada je jedini izvor svetla bio Duh u gralu.

Hranio je ljudsko biće tom hranom-energijom.

Kada se u Gral uselila vatra, San-Svetlo se zatamnilo.

Svetlo više nije tako kvalitetno.

Son-Svetlo vatre je slabijeg kvaliteta.

Kako u Gral prodire sve više vatre, svetlo je sve slabije i životni vek pada, skraćuje se.

Veće skraćenje nastaje kada se u Gral uselila i materija elementa voda, duhovni mrak.

Naglo skraćenje životog veka nastaje kada je Duh svojim ne znanjem stvorio novu životnu vrstu.

Parazite od ave u tečnom stanju.

Potpuno su ohladili Duh.

Paraziti isisaju ljudskom biću oko osamsto godina života.

Kao posledica duhovnog pada, pored skraćenja žovotnog veka nastaje i postepeno smanjivanje veličine tara tela ljudskog bića.

 

Herubin nije neko strašno biće.

Mač ne miruje, mač se vije tamo i amo.

U vrtu se sve vrti, ukazuje da opna-herubin ne miruje.

Tamo i amo, na to da se vrti najmanje oko dve ose rotacije.

 

 

Nova opasnost

Spoljni put ka drvetu života.

 

Razvojem civilizacije, razvija se i nauka.

Ljudski rod otkriva i proučava gene, ali to su geni samo tara tela.

I shvatiše, promenom genetskog programa tara telo može postati besmrtno.

Moraju znati da im tako nešto nikada neće biti dozvoljeno.

 

 

Uzrok smrti, besmrtnost     

 

Dan kada shvate kako zemljano telo postaje besmrtno, neće biti dan slavlja, već propasti.

Po ceni uništenja, bolesnom ljudskom rodu neće biti dozvoljeno da postane besmrtan.

Proces lečenja bolesne materije bio bi potpuno zaustavljen.

Pravi napredak je razvoj Duha a ne tela.

Ljudski rod se mora okrenuti duhovnom razvoju.

 

 

Svesni greh

 

Ljudsko biće samo ne može postati besmrtno.

Prvi greh-greška je davno oproštena.

Oproštena samo zato što je opasnost otklonjena.

Sada se ponovo javlja opasnost prekrajanja gena.

Bog nikada neće dopustiti bolesnom ljudskom biću da postane besmrtno.

 

 

    Praiskonske greške

    Greške ne znanja

 

Iz generacije u generaciju ljudska bića ponavljaju iste greške.

Najveći grešnici ovoga sveta, kriju pravo znanje a serviraju laži I zablude.

Ne pomažu molbe, molitve, ulizivanje, uvlačenje, podmićivanje, darovi, žrtve  itd.

Neizmerna je ljudska pohlepa i glupost.

Pomaže samo pravo znanje, shvatanje i otklanjanje grešaka.

 

Ako je čovek iz vrta izbačen po kazni,

Kome je greh oprošten, taj bi se vratio u vrt.

Kako tog raja na zemlji nema, i niko se ne vrati u njega.

Greh nikome nije ni oprošten.

Gluposti, ne znanje i laži se nikome ne opraštaju

To  je znak da pravo znanje koje je doneo Hrist, nije doprlo do ljudi.

Vladari ljudskih duša i dalje serviraju lažno znanje, I zablude.

Svaka greška ima svoju cenu, ne shvatanje greške ne osloboadja od cene.

Uračunljivost je otežavajuća okolnost.

 

 

Stepenice duhovnog razvoja

 

Nekada su ljudi planetu smatrali za voljenu majku.

Sada se odnose kao prema maćehi.

Ne samo da uništavaju planetu, već i svoj nabliži rod.

Kada ljudski rod uništava ostale životne vrste u suštini uništav proces duhovnog razvoja.

Kada sa planete nestaju, izumiru životne vrste.

Minira se duhovno lečenje kompletne materije.

To je sprečavanje duhovnog razvoja.

Ljudski rod nije ugrozio samo sebe, ugrozio je sve životne vrste.

Ugrozio je božansko delo, ugrozio je kreativnu evoluciju.

Ne zna kako je stvoren, ne zna zašto je nastao.

Prolaze hiljade godina dok nije shvatio da je nastao evolucijom, i to ne bilo kojom, već skokovitom i dirigovanom, sa stalnim spoljnim intervencijama nazvanim inteligentni dizajn.

 

Protivnici evolucije pitanjem sugerišu odgovor.

Da postoji evolucija i sadašnje vrste bi evoluirale.

I sada bi od nižih vrsta nastajale više.

Odgovor sugeriše Apostol Pavle.

Duhovne stvari moraju duhovno da se razgledaju.

Sve organske vrste imaju tara tela i u njima tela svesti.

Ljudska bića svojim čulima registruju samo tara tela.

Tela svesti ne vidimo, niti nauka poseduje instrumente da ih registruje.

I vidi se da tara tela više ne evoluiraju, nije zabeleženo da je tara telo neke niže vrste evoluiralo u tara telo više vrste, niti će ikada.

 

Ne evoluiraju jer za to ne postoji stvarna potreba, bio bi to nepotreban i suvišan korak.

A Bog ne pravi nepotrebne korake.

Zemljana tela ne evoluiraju u više vrste.

Ali skokovito evoluiraju tela svesti koja su u njima.

Malom telu svesti dovoljno je malo tara telo.

Kako telo svesti raste, pripaja sebi sve više i više čestica, materije elemenata, ava, agni i aer, stalno količinski raste, kako raste treba mu i veće tara telo.

Zato su i životne vrste smrtne, nakon smrti tara tela, naraslo telo svesti seli se i radja u većem telu neke više životne vrste.

Kako telo svesti i dalje raste kasnije se useljava u još veće tara telo, neke druge vrste, itd.

Postojeće vrste, odnosno njihova tara tela, su u suštini samo stepenice kojim se penje telo svesti.

Stepenice moraju da postoje, ako ih nema telo svesti nema gde da se useli, zaustavlja se njegov dalji rast.

Uništenje drugih životnih vrsta više nije niti može biti dečja igra.

To više nisu ni igre neuračunljive dece.

Nešto daleko ogromnije i bolesnije stoji iza toga.

To je već izuzetno ozbiljno, to postaje užasan zločin.

To nije bezazleni sukob sa Bogom.

To je već ozbiljan sukob ljudskog roda sa Bogom.

I duh svakog živog ljudskog bića, peo se tim stepenicama.

Pomućeni Duh nema niti će ikada imati pravo da spreči ostale da se i oni penju tim stepenicama.

To pomućeni Duh jednom mora shvatiti.

Od ostalih vrsta ljudsko biće razlikuje se po tara telu.

Telo svesti razlikuje se veličinom i brojem centara svesti.

Ali svi imaju jedan isti duh.

Telo svesti, jednoćelijskog bića nije nikada gradjom i centrima svesti isti kao kod ljudkog bića, ali će duhovnim razvojem rasti i rasti i postati potpuno isti i pomućeni Duh postaje zločinac ako ga u tome sprečava.

To se ne oprašta, ni bolesnom detetu.

Pomućeni Duh u neznanju postaje ubica neke buduće braće.

Ako Pomućeni Duh pretera može Bog i žrtvovati ljudska bića.

Nisu ljudska bića jedina, sva živa bića su od Boga.

I jednoćelijsko biće je od Boga.

Ljudski rod može i mora da shvati, ostale vrste ne smeju nestati.

Priroda je podešena tako da će pre nestati bolesni ljudski rod nego ostale vrste.

I ko sebi želi dobro moraće daleko bolje da ih čuva.

 

David:

 

3.l8. Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog

      pokazao da su kao stoka.

3.l9. Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci,

      jednako im biva, kako gine ona tako ginu i oni i svi

      imaju isti duh.

 

Apostol Pavle: u prvoj poslanici Korinćanima

 

L2.o4. Darovi su različni  ali je duh jedan.

L2.o6. I različne su sile, ali je jedan Bog. koji čini sve

       u svemu.

15.4o. I imaju tijela nebeska i tijela zemaljska.

15,44. Sije se tijelo zemaljsko a ustaje tijelo nebesko,

       i imaju tjela tjelesna i imaju tijela duhovna

 

Jedna ista svest, nalazi se svuda, u neorganskoj  materiji, u svim živim bićima.

Kako prihvatiti da je i svest životinja ista svest.

Proučava inteligenciju ostalih životnih formi ali ni za koga ne priznaje da poseduje svest.

Ne postoji naučni dokaz ni da je čovek svesno biće.

Darvinova ideja da je čovek evolucijom nastao od majmuna, doživela je mnoge kritike.

Majmuni su digli užasnu buku kada su čuli da je čovek postao od njih.

Kako će tek dočekati tvrdnju da nam je majmun najrodjenije biće, stariji po telu a mladji po svesti, sa jednom jedinom razlikom, nema centar svesti, sa slobodom volje.

Neće se telo majmuna preobratiti u ljudsko.

Telo svesti, koje je sada u tara telu majmuna, kada duhovno odraste, rodiće se u ljudskom tara telu.

Telo svesti kod ljudi koji duhovno ne rastu, već zbog grešaka kopne-venu, radjaju se u telu žovotinje.

Stalno radjanje i umiranje zemljanih tela, je temelj duhovnog razvoja.

 

 

Jezik bogova

  praiskonski jezik

 

Lingvisti su ustanovili, svi indoevropski jezici potiču iz sanskrita

Dizajneri su tu i da civilizuju ljudski rod.

Adan uči  od bogova i usvaja njihov jezik.

 

Ključ je srpski jezik    

 

Od živih jezika najbliži sanskritu je srpski jezik.

Mitove su stvarali dizajneri, tokom neke kasnije posete, da zaustave duhovni pad nebeskog naroda, da prosvetle srpe, da oplemene bronzanu rasu.

 

Ilijada 

 

Reč nastala kao složenica

Duhovno ropstvo, duhovni pad ili jad.

Kada se sveza ili i jad povežu u jedno, dobija se  ilijad, doda se jedno slovo i nastaje Ilijada.

 

Homerov ep u suštini je duhovni udžbenik.

Opisuje kako je nastalo duhovno ropstvo.

Ko shvati kako je duhovno pao, shvatiće kako da se uzdigne.

Ko shvati suštinu praiskonskih grešaka može da ih otkloni.

 

 

      Jedno - ja

      Duh u gralu

 

Sa poklonjenim, datim darom, ljudsko biće postalo je izuzetno privilegovano biće.

Kada Bog daruje i dar je izuzetno vredan.

Jezikom alhemije daruje zlato.

Dati, darovati je glagol.

Dar dan, kada se dve reči stope u jednu dobijate ime Dardan.

Dardan je osnivač grada Troja.

Prvi stanovnici grada Troja su dardanci.

Dardanci u množini, jer se Duh sastoji iz mnoštva čestica elementa vas-Duh.

Grad neba, nebeski grad, grad nastanjen zlatom.

Fizički je u ljudskom telu od vazduha.

Ljudsko biće je na površini planete Tara.

Duhovno i fizički, jer za Duh ne postoji prostor i vreme Grad je na Nebu, istočno od raja, u predvorju pravog raja.

Ljudsko biće, za koje vreme i prostor i dalje postoje, nije u raju.

 

 

Gradacija duhovnog pada

 

Zlatni kavez

 

Dardan, Neznalica, pravi početničke greške, praiskonske.

Tvrdjava i Dardan, stvoreni su genetskim programom.

Tvrdjava je simbolično gradjena ljudskom rukom.

Tu se program završava, Dardan dalje mora sam.

Simbolično, mora stati na svoje sopstvene noge.

Tada nastaju problemi za tek rodjeno Dete.

Počinje napad divljih zveri iz ljudskog bića.

 

 

Jasija- zlatno runo

 

Kroz otvore na gralu-gradu, stižu informacije preko čula.

Duh zaustavlja informacije, da ih analizira a to je sve bolesna materija, i čestice bolesnog donjeg vazduha useljavaju se u grad.

Kao neka izmaglica.

Simbolično Dardan dobija brata blizanca (Jasija).

Ime nastalo od lične zamenice Ja i glagola sijati.

Bolesni vazduh, zlato ne svetli ali sija.

 

Zavisno od količine čestica može postati i gusta magla.

Nakon nekog vremena Duh i svesti čestica stapaju se u jednu bolesnu svest.

Dardan se našao zarobljen u zlatnom kavezu.

U mitovima to je zlatno runo.

 

Dvo-ja

 Srebrni kavez

 

Gral-grad, duhovno i fizički pada, približava se kosmosu vatre, preciznije telu od vatre.

Centru svesti Apolon i Sakata, jednoj njenoj glavi od vatre.

Približava se aždaji oko čije glave sikću zmijurine.

 

U kosmoplov-gral, kroz otvore, prodire materija  vatre.

Uljezi, bolesne materije vatra, prodiru u kosmoplov.

Uljez Materija, uzmu se početna slova i dobija Um.

Uljez materija ili um.

Od sveze ili i skraćenice um, nastaje nova reč ilijum.

U grad su se uselili Ilijumci.

Ponovo množina jer je i čestica vatre premnogo.

U sveti Gral useli se vatra.

Grad više nije na nebu, ali nije ni na zemlji.           

 

Tro-ja

Bronzani kavez

 

Dardance su pomutili ilijumci.

Prve generacije ljudskih bića su pomrle, sada gradom vlada Prijam.

Ime nastalo od reči prvi. i lične zamenice ja.

Duh je ja, Prvi ja, Prvi-ja, menja se u Prijam.

Prijam se kao i mnogi, nesrećno oženi.

Prvi put vatrom.

Drugi put avom.

Hekabom ili Hekubom ili Hekatom, preciznije, aždajom-škorpijom Sakatom.

Ko se oženi aždajom neka ne očekuje da mu deca budu andjeli.

Ni ona iz braka ni vanbračna.

 

U prevodu, previše se zbližilo sa centrom za pamćenje.

U braku dobi  devetnaest sinova.

Broj koji se poklapa sa cilusom od devetnaest lunarnih godina.

Zajedno sa vanbračnom, pedeset sinova i dvanaest kćeri.

 

 

Paris

 

Kada je trebala da rodi Parisa, Hekuba usni čudan san. Sanjala je da je Troja u plamenu i da je rodila splet zmija.

Plamen je znak vatre, grad se napunio svetla vatre.

U svetlo San, useli se svetlo vatre Son.

Par dva svetla San i Son.

Skraćeno San i Son svetla, kraće Par SS.

I nastaje ime Paris.

 

 

Treće ja

 

Parisu je pripala nezahvalna uloga, da izabere i zlatnu jabudu preda najlepšoj boginji.

Paris bira izmedju Here, Atine i Afrodite.

Boginje žele da ga podmite, nude ono što imaju.

Hera nudi moć i bogastvo.

Atina mudrost i ratne veštine.

Afrodita ljubav i ljubavne čežnje.

Paris se priklanja Afroditi.

 

Poklon je zlatna jabuka.

Zlatna jabuka je simbol za Duh, Dar-dan, čisto zlato.

Paris poklanja Dardana-Prijama, Afroditi.

Paris se oženi Jelenom, ime Jelena asocira na još jedno ja.

Jelena je simbol za useljenje treće vrste materije.

 

 

     Crno more ave

 

     Ustajala baruština, krcata žabokrečinom- misaonim slinama

 

Paris sposobnosti Dar-dana stavlja u službu Afrodite.

Paris je znak da je pomućena svest već polno opredeljena.

Više nije androgin, bolesna je, opredelila se za odredjeni  pol.

Afrodita je svest od elementa vode, u gasovitom agregatnom stanju.

Iz Afrodite prodire materija voda u gasovitom stanju.

 

Grad pada sve niže i postaje dostupan i materiji voda u tečnom stanju, iz druge glave Sakate prodire i ta voda.

U gral se izmešale tri vrste materije.

Tri materije a jedna ista svest, i svest se stapa u jedno, nastaje tro-ja.

Tro-ja je mešavina Duha sa tri vrste materije ljudskog bića.

Svetlo se ugasilo u gralu-gradu je materija u tečnom stanju,  vlada mrkli mrak.

Pravo crno more.

 

 

             Najveće zlo ljudskog roda

 

          Misaoni paraziti

         Gordi čvorovi

 

 

Misaona nit

 

 

Stvaranjem centra svesti Var – Hefajst, svest u gralu prelazi na misaoni jezik.

Artikulisane spoljne zvuke koji prenose svesne poruke, Var transformiše u misao.

I šalje je Duhu u gralu kao misaonu nit.

Iz Vara kroz mali otvor, dolazi  misaona nit koja prenosi informacije spolja.

Zatim kroz drugi otvor odlazi u Sakatu, centar za pamćenje.

Dok nit prolazi, Svet može da shvati informaciju.

 

Ali pomućena svest,počinje da zaustavlja nit, da bi neke informacije detaljnije analizirala.

Nit se u svesti  gomila, kao neka dugačka zmijurina.

Nit se sve više i više gomila i zapetljava, nastaju čvorovi.

Svest nije u stanju da taj čvor raspetlja, razmrsi.

Čvor  zbog veličine više ne može proći  kroz mali otvor i otići  u Sakatu.

Ostaje unutar grala.

Kako je i najmanja česticamaterije svest, a ta svest nosi informaciju, čvor sastavljen od mnoštva čestica ima svoju sopstvenu svest.

Svest čvora identifikuje sebe sa informacijom koju nosi.

Nastaje potpuno novi centar svesti.

Nažalost parazitski centar svesti.

 

 

Misaona paučina

 

Svest ne razmišlja samo o jednoj temi, pa se  formira mnoštvo misaonih čvorova,

Svest stalno menja temu razmišljanja zato misaona nit skače sa teme na temu, sa čvora  na čvor, formira se prava misaon paučina.   Sadržaj grala potpuno se upetljao u misaonu paučinu.

Misaoni čvor Homer je nazvao trojanski konj.

 

 

Mora

 

Misaoni parazit srpi nazivaju mora

Mora, je avet, čudovište od materije vatra ili ava, koje mori, muči duh..

U množini, More.

Umesto glagola, moriti, sada se koristi glagol mučiti.

Umesto glagola umoriti, sada se koristi glagol ubiti.

 

Na planeti Tara, ime more, koristi se za veliko vodeno prostransko zemaljske vode, upravo zato što pomorce vrebaju, muče, nekada i ubiju mnoge more.

To nisu more od ave, to su zemaljske more, oluje, bure, nepogode itd.

Herakle se smatra kao jedini gospodar mora (aveti, misaonih čvorova ).

 

 

 Paraziti - Čvorovi

 Zardjali lavirint

 

 

Sve zajedno u gralu zarobi nova životna vrsta

Sinovi i kćeri Prijama, sve parazit do parazita.

Sinovi i kćeri nisu složni.

Stalno se sukobljavaju, jer su konkurenti.

Paraziti su iseckali Prijama na parčiće, djeliće i svaki čvor čvrsto drži i čuva svoj deo.

Svaki čvor jedan zardjali kavez, unuitar misaone paučine.

Zajedno jedan lavirint.

Šezdeset dva čvora, odnosno toliko parazitskih čvorova, parazitskih svesti, koje se bore za primat, za vladanje unutar grada.

I Tro-ja sada nastanjuju, dardanci, ilijumci, trojanci, i šezdeset dva parazitska čvora.

 

Prijam i mnogobrojni porod, sve oženjeno i poudato sa potomstvom žive u Dvorcu.

Prijamov dvorac, je pravi mnogostruki duhovni lavirint, u duhovnim ponorima.

Lavirint u kojem egzistiraju zajedno, paraziti,: lucifer, satana,  Minotaur, Djavo.

 

 

Misaone sline

 

Sadržaj grala je prava ustajala baruština, krcata žabokrečinom

Žabokrečina su misaoni čvorovi I misaona paučina

Iako u tečnom stanju čvorovi su nešto gušći, kao neka sluuzava materija, liče na ljudske sline.

 

 

Čovek

 

Kada se Prijam pomeša sa svim tim uljezima i čvor-svestima.

Kada vas vladari ljudskih duša ubede da je to potpuno normalno stanje.

Kada kod sebe i ne primećujemo ništa neobično, tada sebe nazivamo Čovek.

 

Neki čvorovi u gralu nastaju i ne porastu mnogo,ostaju na margini, neki rastu i traju sve dok je ljudsko biće u životu.

Pojam čovek postoji i kao poseban čvor.

Čovek je u suštini skraćenica od čvorovi koji traju dovijek, preciznije koliko i životni vek.

Skup čvorova kojima neko u ne znanju definiše sebe.

 

 

Energija i duhovni pad

 

Duhovni pad i  duhovni uspon ne mogu se shvatiti bez poznavanja nauke, posebno fizike.

 

 

Lucifer

 

Duh u agregatnom stanju plazme, svetli,  zbog visoke temperature-energije

Lucifer je ljudsko telo od materije donji vas-duh.

Lucifer se prevodi kao nosilac svetla. A sam ne svetli.

Duh svetli, Ljudsko biće u sebi nosi to svetlo

Lucifer je Zevs, posrnuli andjeo koji se pobunio protiv Boga, ali ne  na nebu, već deo Boga udahnut u ljudsko buiće.

Najuže tumačenje, lucifer je Jasija

 

 

Satana

 

Sa Jasijom grad-gral se hladi, gubi energiju, sve sporije rotira, pada

Pada na temepraturu kosmosa vatre, prelazi  u gasovito stanje.

Hlad  u njega ubacuje čestice materije elementa vatra.

Vatra niti svetli, niti sija, to je tama.

Nebesko svetlo San utonuolo je u tamu.

San u tami, san tama i nastaje pojam Satana.

 

 

Minotaur

 

Tada na scenu stupa i Posednik-posejdon.

Posejdon u gral ubacuje čestice svoje materije u agregatnom stanju pare.

To je mrak I duh tone u mrak.

Astrološki simbol Posednika je bik, udahnute čestice su minijaturni bik, Minotaur.

 

 

Djavo

 

Bez energije, gral rotira sve sporije, pada sve niže i u gral se useljava ava u tečnom stanju.

Minotaur se ohladio, nije više vreo. Izgubio je toplotu, izgubio je energiju.

Kao da je uškopljen, to je simbolika, kada se bik uškopi naziva se vo.

Od lične zaenice ja i imenice vo nastaje reč Javo, koja se kasnije menja u djavo.

Djavo, tačnije ava u tečnom stanju postaje glavna u gralu.

 

 

Antropos.

 

Grčka reč, prevodi se i smatra da označava pojam čovek.

Pravo značenje: tropos, znači vreo, topao, kada se ispred doda an, dobija suprotno značenje, nije vreo, nije topao, drugim rečima ohladio se,

Ko se to ohladio, može se shvatiti samo u ovom kontekstu.

            

Rascepkani Duh

          Broj zveri - okupatora       

 

Sve što se useli u grad,  je uljez, okupator, zver.

Ukupno na broju 66. to je broj zveri, množina.

 

1. Lucifer.

2. Satana.

3. Minotaur

4. Djavo

 

12. Kćeri Prijama.

5o. Sinova Prijama.

 

 

Po mitu kada je Troja pala Prijam je iseckan na komade.

Duh-Prijam sada nije jedna celina.

Rascepkan je, podeljen jefizički, svaki čvor zarobio je deo Duha.

Zarobio je deo čestica i koristi ga za sebe.

Duh je razdvojen fizički, duhovno je uglavnom i dalje jedna celina.

Čestice različitih vrsta materije su dugo zajedno i stapaju se u jednu jedintvenu svest.

Jedinstvenu ali ih misaoni paraziti cepkanu na deliće.

Svaka kćer i sin u mitu ima i svoje konkretno ime.

Prijam mora pobediti 66. zveri uljeza, osloboditi se 66. duhovnih kaveza, lavirinata, i ponovo se fizički ujediniti u jedan Duh.

 

 

Troglav

Triglav

Trojan

 

 

Srpi nisu zapisivali, više su se oslanjali na pamćenje.

U srpskom predanju, Tro-ja se naziva i Troglav ili Triglav, i smatran je za vrhovno božanstvo.

Mitovi, epovi, vede, upanišade.

Dobijeni su na poklon od Dizajnera za duhovni razvoj ljudske rase.

 

 

Jezici čula

 

Životinje nemaju misaoni jezik, koriste jezike čula.

Svaka vrsta čula ima i odgovarajući jezik.

Ljudsko biće je životinja i koristi jezike čula koja poseduje.

Ali se čulu vida daje primat.

 

Slike

Jezik čula vida

 

Prozori u spoljni svet su čula, preko čula dobijaju se informacije.

U zemljanom telu  su oči.

U telu svesti je Metida,  trooka boginja.

Prvo oko za kosmos ave, drugo vatre treće vas-duha.

 

Kanalisane slike

 

Vremensko ograničenje

 

 

Titani i bogovi posmatraju slike koje dolaze preko čula.

Prvo ogranićenje je vreme.

Slike se uvek odnose na sadašnje vreme.

Nema vraćanja u prošlost ni izleta u budućnost.

 

 

Neprekidni tok

 

 

Nije im dozvoljeno  da zaustavljaju tok, da neku izdvoje i posvete joj veću pažnju.

Šta je važno šta nije, regulisano je na drugi način.

 

 

Genetske sudije-titani. I  bogovi i boginje

 

 

Svaki centar ima svoju oblast i sudi na osnovu dobijenih slika.

Doneti sud je naredjenje.

Sudije i izvršioci su ograničeni, kanalisani.

Proces je podešen, mogu da uče, stiču znanje, i izvrše zadatak-naredjenje.

Optičku sliku koja dolazi iz spoljnog sveta, Metida sa tri oka, pretvara u tri vrste slika od San, Son, i Sen, svetla i šalje odgovarajućim centrima svesti.

Od koje je materije svest takvu sliku i dobija.

Na tu sliku ne reaguju svi centri jednako.

Svaki centar je posmatra zavisno od svog zaduženja.

Te slike teku neprestano, prolazi kroz centar svesti, i dok prolazi svaka slika upija u sebe trenutnu emociju tog centra, upija i trajno pamti.

Podaci-slika i ta emocija se trajno vežu u jednu celinu.

Zatim se pamte-memorišu, u arhivu genetskog sudije.

 

 

Broj slika

 

 

Stvaraoci filmova ustanovili su da je najbolje slati po 24, slike u sekundi, verovatno i Metida koristi sličan broj.

 

Zapaženo je da taj broj nije uvek isti.

U opasnim situacijama, kada je brzina reakcije od najvećeg značaja za opstanak organizma, menja se i broj slika u jedinici vremena.

Kada se broj slika poveća, stiče se utisak kao da je spoljno kretanje usporeno, kao da se vreme usporilo, organizam dobija u vremenu, da adekvatno odgovori i izbegne opasnost.

 

 

Iskusna reakcija

 

 

Pamte se spoljni dogadjaj i prateća emocija.

Ostaje trajno zapisan, to je arhiva centra svesti.

Stečeno iskustvo, postaje iskustvo genetskog centra.

Genetski centar obogatio je svoje iskustvo-znanje.

 

Kada nova slika sa utisnutom emocijom, dodje do genetskog sudije, sudija je trenutno uporedjuje sa ranije zapamćenim slikama.

Ranije zapamćena slika, preciznije njena emocija, odredjuje i način reagovanja genetskog sudije.

Ako u arhivu pronadje identičnu ili sličnu sliku, ta emocija zapamćene slike upozoriće ga šta da radi, kako da sudi.

Ako je zbog nečega ranije doživio bol, emociju bola.

Slika koja pamti bol, prepozna novu sliku kao izvor novoga bola, svojom emocijom upozori sudiju, da sudi da je to zlo, da to novo zlo treba da izbegne, ne želi novi bol.

 

Sudija svojom voljom bira, kao svi vezani i ograničeni, ima samo dve mogućnosti, prihvata ili odbija reakciju zapamćene slike i njenu emociju.

Sudija sudi trenutno, bez jedinica vremena.

Sud  u suštini prihvata sugestiju, one zapamćene slike sa emocijom bola.

Koliko je jaka emocija, toliko je jaka i reakcija.

 

Sudski izvršioc, takodje trenutno prihvata sud sudjaje kao naredjenje koje mora da izvrši.

Odmah šalje naredjenje-sliku, ako treba i više slika, sa emocijom odgovarajuće jačine, Aresu da vodi telo u skladu sa naredjenjem.

Da Ares vodi telo i izbegne ono što izaziva bol.

Ako genetski sudija sudi da je nešto dobro, tada bogovi dobijaju naredjenje da to dobro i priušte organizmu.

Borbe za opstanak izazivaju izuzetno jake emocije.

Malo je tu emocije ljubavi.

Previše je bolesnih neprijatnih emocija.

Borbe duhovno razbole učesnike borbe.

Zato su borbe prirodno svedene na minimum.

To su prirodni, genetski zakoni šta je dobro šta je zlo.

Stečenim iskustvom iz života u život, drvo poznanja dobra i zla raste, bez prekrajanja.

 

Postoje i ostala čula.

Zvuk, miris, ukus, dodir.

I te informacije su izuzetno važne za opstanak.

Metoda  je sigurno potpuno identična.

         

 

Živa memorija

 

Svaki centar svesti gleda slike sa svog aspekta.

Kažu jedna slika sadrži hiljadu reči.

Neke slike kao da imaju desetine hiljada reči.

 

 

Donji prag

 

količine osećanja-energije.

Dok posmatra sliku, centar svesti reaguje nekom emocijom.

Svest slike upija tu emociju.

U sliku bez važnosti za svest, ulije se mala količina osećanja, najmanje što se može, energija se ne rasipa.

Verovatno postoji neki najniži prag nevažnosti slike, ispod kojeg se ne može smanjiti odliv osećanja u sliku.

 

 

Gornji prag

 

Na opasnost se reaguje jakim osećanjem.

Gornji prag reakcije, teoretski ne postoji, u praksi koliko sami centar svesti može da podnese.

Da podnese a ostane čitav i u funkciji.

Gornji prag može i da se predje, nastaje slom sistema.

 

Svaka slika u sebi sadrži istu količinu materije.

U istoj količini materije različite količine osećanja-energije.

 

 

Živa slika  -  Svest slike

 

I najmanja čestica materije je svest.

Slika i nije jedna čestica, slika je mozaik, sastavljen od mnoštva čestica..

Više čestica više i svesti.

Zato se i kaže da slika ima hiljadu reči.

Sve svesti čestica stope se u jednu svest.

Ta svest sebe smatra – identifikuje-izjednačava sa podatkom koji sadrži.

podatak-slika i svet čestica, postaju jedno isto.

Podatak-slika je živo biće, poseduje svest.

Svest podatka je zarobljena, samim podacima.

Nema nijedan stepen slobode volje.

Nema slobodu ali ima volju, i ta volja ima svoju energiju.

Sa svojom voljom i energijom deluje na druge.

 

 

Energija podatka

 

To je već područje fizike.

Podatak po podatak i drvo poznanja dobra i zla raste.

Svest slike, vrši povratno dejstvo na genetskog sudiju.

Svest slike nije pasivna, vidi, shvata, deluje.

Kada prepozna sebe u spoljnom svetu, sugeriše sudiji kako i koji sud da donese.

Sudija je i dalje sudija, on odlučuje.

 

Arhiva.

 

Zbirka živih slika, podataka.

Arhiva je podešena tako da je svaka slika jedinka.

Ne postoji mogućnosti da se udruže, i stvore jaču volju, nije im dozovljeno da se sabiraju.

Redjanje-stvaranje slika je kanalisano.

Zbira se slika po slika, pamti slika po slika.

Svaka slika ostaje zasebna.

I tada nema snagu da se nametne.

Nijedno živo biće slici ne daje toliko jačine, toliko sile, toliko snage, da bude jača od sudije.

Jer u sukobu dve volje prevagu odnosi jača.

 

 

Odnos sudije i slike.

 

Svest slike deluje svojom voljom.

To je živo biće, želi da nametne svoju volju.

Svaka slika svoju a sve su budne i prate.

Sudije mora biti jak da izdrži sve te pojedinačne napade odjednom, i donosi sopstvene odluke.

To je u suštiti stalna borba.

To je u suštini pravi duhovni sudski proces.

Sudija je u prednosti, poseduje daleko veću količinu materije-svesti, tim i jaču volju.

 

 

Duhovno stanje

 

To je u suštini emocionalno stanje svesti.

Nije stalno i menja se.

Zavisi od centra svesti, i spoljnog okruženja.

Emocija blaženstva, ljubavi, je emocija energija od koje svest jača, ostale emocije su bolesne emocije od kojih svest slabi.

Ljubav je poželjno osećanje, to je sila za duhovni rast.

Ko želi duhovno da raste mora naučiti da bira.

Od pravilnog suda, od pravilnog izbora zavisi njegov duhovni razvoj.

Sudija, shvata koje osećanje želi, koje ne i tako sudi.

Bolesni duh-svest poseduje bolesna osećanja.

Ta osećanja ga slabe, uzimaju mu i ono malo sile što ima, kao da sila curi, osipa se.

Duh slabi i kopni, i tara telo stara, kopni i umire,

Tada se telo svesti vraća nazad niz stepenice evolucije.

Kada postoje čvrste stepenice, vratiće se na prvu donju stepenicu i tu stati.

Kada nedostaje nekoliko stepenika, umesto na prvu silazi na onu donju koja postoji.

Umesto samo jedne sišao je nepotrebno niz više.

Kada proizvodi prijatna osećanja, svest raste, dobija silu, telo svesti ide gore, penje se na nove više stepenike.

Sve zavisi od stepena slobode volje.

Sloboda volje daje i mogučnost izbora osećanja

 

 

Duh u gralu

   Metode  mišljenja

 

Sloboda volje daje mogućnos izbora, da koristi jezike čula ili ne, da ne misli ili da misli, ali još nije ni svestam svojih mogućnosti.

Može da bira, ali ne zna šta i kako.

Po nekom nepisanom pravilu poćinje od pogrešnog.

 

 

Pogrešne metode

 

1. Imitiranje

 

Prvi uzor su bolesni bogovi, pokušava da ih imitira.

Imitira kanalisani način gledanja slika.

Može i duh da posmatra slike kanalisano ali ne zna.

Zato pravi greške a svaka greška ima svoju cenu.

 

 

2. kako god hoće

 

Sa imitacije prelazi na stihisko gledanje.

Tada i nema nekog načina gledanja.

Izabrao je način bez načina.

 

 

3. koliko god hoće

 

 

Bogovi su vremenski ograničeni, slike se stalno smenjuju, protiču.

Dete može i da zaustavi sliku. i zaustavlja je.

Izabere i u sebi drži jednu istu sliku.

Materija toka slike tada ne napušta gral, ostaje u gralu kao strana materija, kao uljez, zagadjuje duh.

 

 

Paraziti čula

 

Zaustavljena materija raste i više ne može napustiti gral, ostaje u njemu kao strano telo.

To je posebna vrsta parazita.

Pet čula pet vrsta parazita.

Paraziti su uvek paraziti ali nisu toliko opasni za duh, samo zato što postoje daleko gori od njih.

Tok je zaustavljen kod deteta ali ne i kod Bogova.

Za bogove slike koje dolaze od oka Metide i dalje teku.

 

 

Metida, ekran i ogledalo

 

Pre nego je novi centar ugrajden u ljudsko biće, postojao je razradjen protok informacija od čula ka centrima svesti.

Nakon ugradnje taj protok postoji I dalj.

Samo je za novi centar napravljen novi tok.

Prolazi kroz gral i odlazi u Sakatu na čuvanje.

Zato su Metidina oka u isto vrme i ekran i ogledalo.

Za slike koje dolaze spolja prvim tokom, Metida je ekran.

Za slike koje su u svesti-dete, Metida je ogledalo.

U mitovima to je Atinin štit.

 

 

Duple slike

 

Slike koje neprekidno dolaze preko čula vida, emituju se na ekran.

Slike iz svesti iz grala nalaze se na štitu kao odraz u ogledalu.

Ako duh zna, i ne zaustavlja protok, ta dva toka, te dve slike se potpuno poklapaju.

Kada ne zna, kada spoljna slika i slika iz svesti nisu iste, na štitu se nalaze dve slike, jedna preko druge, dve slike u jednoj, duple slike.

 

Spolja u jednoj sekundi dobiju se 24. različite slike.

Slika koja je u svesti zaustavljena, je jedna ista slika.

 

Duple slike su proizvod stapanja tih slika u jednu.

Svesti u ljudskom biću i dalje u jednoj sekundi dobijaju po 24. slike, ali su to sada duple slike.

Svaka slika se zatim pamti u arhivi živih slika.

Deo slike, neka to bude pola, koja je došla spolja i dalje je jedinka.

Deo slike, druga polovina, koja je došla od svesti, kada je saustavljen, a tih polovina je 24. u jednoj sekundi, više nije zasebna, nije jedinka.

Kako je to ista slika, sa istim podacima i osećanjima, kada dospu u arhivu, sabiraju se, deluju kao jedna celina.

Zavisno od toga koliko sekundi, svest jednu istu sliku drži u sebi, pomnožite broj sekundi sa 24. i dobijate broj identičnih polovina slika, kao jednu novu živu celinu.

 

Kada ta sabrana celina, povratno deluje na genetskog sudiju, njihove snage se sabiraju, imaju iste podatke i osećanja, istu volju, ali daleko veću sabranu silu. 

Sabrani i udruženi, deluju daleko jače.

Što više vremena dete posveti jednoj slici, sve se to sabira.

Nastaje poremećaj u arhivi genetskog sudije.

 

 

4. kada hoće

 

Svoje znanje dete čuva u Sakati koji dobija i novo zaduženje, postaje centar za pamćenje.

Čulni paraziti su i dalje unutar grala.

Dete može da vrati slike iz Sakate ili da koristi one koje su već u njemu.

Dete drži sliku u sebi i analizira je na svoj način.sporo, i ta se slika sporo menja.

Bogovi hteli ne hteli moraju da posmatraju duple slike.

Ako ponovo gleda istu sliku koju je gledao i ranije, te nove polovine sabiraju se sa onim od ranije.

Ako to ponavlja i kasnije i više puta sve se to sabira.

Dete nije vremenski ograničeno, može da gleda koliko hoće i kada hoće.

Povratno dejstvo na sudjaju je sve jače i jače.

Može da se nakupi toliko slika da njihova sila volje bude ravna ili jača od volje sudjaje.

 

 

5. sa čime hoće

 

Može da bira, prvi izbor su slike.

Slike su vezane za čulo vida i Metidu.

Drugi izbor artikulisani zvuci, zvučni jezik, pojmovi.

 

 

6. Zarazio je ljudsko biće.

 

Zarazio je sebe u gralu čulnim parazitima, ali je tu istu zarazu preneo i na genetske centre.

Ionako bolesno ljudsko biće postaje još bolesnije

          

Misaoni  zvučni jezik

 

Mora se shvatiti jasna razlika izmedju zvuka kao jezika čula I misaonog zvučnog jezika.

Dok je gledao slike, pravi podnošljivi haos.

Misaoni zvučni jezik pravi nepodnošljivi haos.

 

Ljudski rod usvaja  jezik dizajnera.

 

 

Dobija centar svesti Var –Hehajst zadužen za zvučni jezik.

Pomućeni Duh, mora da se sporazumeva sa pripadnicima vrste.

Ne može da im saopštiti sliku, jedino reči, pojmove.

Var je zadužen da zvučnu isformaciju koju je dobio spolja, prenese novom centru.

Kroz mali otvor na gralu šalje misaonu nit, misaonu poruku koju Duh treba da shvati dok prolazi kroz njega, a zatim kroz drugi mali otvor odlazi u Sakatu na čuvanje.

 

Duh ne zna,

 

Zaustavljena misaona nit, koja sadrži pojmove,  uzročne veze i neke nove informacije, preplete se u ne  razmrsivo klupko, koje Prijam ne zna izbaciti iz grala.

Daljim razmišljanjem , dotokom novih količina materije misaoni čvor samo raste.

Sabrana i povezana celina postaje jaka.

Postaje samosvesno živo biće, nova životna forma.

 

 

Inficiranje ljudskog bića

 

Parazit ne ostaje samo u gralu.

Zaraza se prenosi i na ljudsko biće.

U genetskim centrima istovremeno se formira potpuna kopija misaonog čvora.

Koliko genetskih centara prati misaone tokove u gralu tačno toliko i kopija.

 

 

Hidra

 

Kada su ti misaoni paraziti od materije elementa ava nazivaju se hidre.

Hidra ima mnoštvo glava, jedna u gralu ostale su kopije u genetskim centrima.

 

 

7. O čemu god hoće

 

I misli o ćemu god hoće. Oblasti su izuzetno široke.

 

 

8. O kojem god vremenu hoće

 

 

Može da bira vreme o kojem će da misli, ali ne i vreme u kojem misli.

Svest uvek misli u sadašnjem vremenu ali može misliti o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti.

Vreme je posebno pitanje, posebna dimenzija.   

 

 

Treća bića

 

 

Ne znanje je greh.

Za gluposti ne postoji oproštaj.

Svojim ne znanjem, Prijam stvara novu životnu vrstu, koja se useljava i u gral i u ljudsko biće.

U jednom telu, treća parazitska  bića bore se za prevlast.

 

 

Misaoni paraziti

vampiri

 

Nova životna vrsta

 

Parazitska vrsta kao i svaka vrsta pre svega vodi računa o sebi.

Kao i svi paraziti crpe životne sokove, materiju i energiju iz ljudskog bića.

Umesto Duha rastu i cvetaju misaoni paraziti

Nastavlja se duhovni pad božanskog bića a sa njim i ljudskog.

 

Prve nezaražene generacije imala su životni vek do hiljadu godina, kako se Duh hladio i gubio energiju a misaoni paraziti napredovali, životni vek se stalno skraćivao.

Ljudi ni sada ne shvataju koliko su misaoni paraziti pogubni.

 

 

Paraziti sudije

 

Prijamovi sinovi i kćeri, hidre, nimfe, sirene i ostala gamad, preuzeli su potpunu kontrolu u gralu-gradu, vladaju nad Prijamom, luciferom, satanom, minotaurom, djavolom, komanduju u gralu.

Ko u vlasti drži gral-grad, vlada i sa ljudskim bićem.

U genetskoj kutiji, titani i paraziti, zajedno ali konkuretni.

Svest parazita je shvatila.

Da njihova ishrana zavisi od misaonih procesa i sudova koje donosi Duh u gralu.

Ne onaj stari kada je Duh sudilo bez jedinica vremena.

Nove misli hrane parazite i rastu, postaju sve jači.

Nastoje i uspevaju da sude umesto Duha i sudjaja.

Nova životna forma, sudi po svojim zakonima.

A njeni zakoni zavise od toga koje sve podatke poseduju u sebi, osim toga drugo ništa ne znaju.

Sa tako uskim znanjem donose i odgovaračuje sudove.

 

 

Potpuni prelazak na misli

 

Duh napušta metodu mišljenja pomoću jezika čula i prelazi na mišljenje preko misli, preko parazita.

Uljez materija pomuti Duh-dete i zapetlja u gorde čvorove.

I svaki čvor jedna misaona-svest-parazit koji kroje sudbinu rascepkanog Duha i ljudskog bića.

Ime vampir je složenica koja znači, u vama je pir, u vama je gozba. To se paraziti goste.

 

 

Ishrana parazita

 

Nemaju slobodu volje i ne mogu sami da se hrane.

To je sreća jer da mogu od  nas ne bi ništa ostalo.

 

U gralu

 

Novim mislima, novom materijom i energijom.

Sve nove misli odlaze kao hrana parazita.

Žilavi i otporni kad se ne hrane, ne kopne.

 

Ishrana u ljudkom biću.

 

Čvor koji se trenutno hrani u gralu, istovremeno hrani i svoje kopije, raste čvor rastu i kopije.

kada poste čvorovi u gralu, poste i njihove kopije.

 

Duh i pamćenje

 

Škorpija, troglava boginja tame i smrti.

Tri glave, u mitu tri gorgone, Stena, Meduza, Aurelija.

Stena je aktivna  u vreme kada je Duh budan.

Veza Duha u gralu, sa Stenom je i sada dvojaka.

 

Bez misli.

 

Bez misaonog formulisanja pitanja, traži odgovor zapamćeni podatak.

Stena trenutno shvata pitanje i daje  odgovor.

Odgovor je kao sam od sebe već iskrsao.

To nije telepatija, to je nemušti jezik.

 

 

Mislima

 

Mislima formuliše pitanje i Stena daje odgovor.

Nekada je veoma brza, a nekada zna biti i spora.

Duha postavi pitanje, odgovora nema, zaboravi šta je uopšte i pitalo, a Stena dostavi odgovor, bez novog pitanja, nekada i nekoliko dana kasnije.

Stena ima svoje metode čuvanja podataka, oni koji se često koriste, su tu, na dohvat ruke, oni koji se retko traže, obično su negde zaturene, u nekim ladicama.

Drugu i treću glavu koriste Hermes i Apolon za pamćenje snova.

 

 

Rob vampira - sablazni

 

Zavisno od vrste materije, paraziti  se dele na:

Vasduhne

Vatrene

Vodene.

 

 

Na njih je uzalud ukazivao i Hrist, nije imao kome.

 

l8.o7. Teško svijetu od sablazni jer je potrebno da dodju

       sablazni Ali teško onom čovjeku kroz koga dolazi

       sablazan.

 

Duh I ljudsko biće postali su izvor hrane i poslušni robovi misaonih parazita.

 

 

           Medjusobne borbe parazita

 

Tračak nade za Duh je medjusobna borba parazita.

Sebični,  bore se izmedju sebe, za nove misli, za novu hranu.

Nema ih samo šezdeset dva,

Tokom života, nakupe se, na desetine, stotine i hiljade, svaki od njih želi da samo on raste.

Koji čvor se nametne taj se hrani i koristi Duh.

Paradoksalno je, ali što ih je više to bolje.

Što ih je više sve su sitniji, sa njima se lakše nositi.

Opasno je kada jedan nadjača konkurenciju i nametne se kao najači.

 

 

Hrist

 

12.29. Ili ko može ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo

           oteti ako najpre ne sveže jakoga, i onda će kuću

           njegovu oplijeniti.

 

 

Razmnožavanje

 

Svest parazita shvata da može da se razmnožava, da zarazi sobom i druga ljudska bića.

Da se inficira tamo gde ga nije bilo, i otkri kako.

Koristi zvučni jezik.

Svaki pojam je mali parazit, misaoni emisar-klica velikog.

Zvučni talas prenosi reči, a reč je klica pararazita.

 

Zato vampir svesno izbegava ili izvrće prave reči i kreira svoje, formira sopstvenu zaraznu klicu,

Kada zvuk prenese reč-klicu, do drugog ljudskog bića, reč se useli.

Ostaje u Duhu i uključuje se u borbu sa ostalim mislima.

Jedna reč-misao-klica nije jaka da pobedi stare čvorove, šalje joj pojačanje.

A ljudi vole da pričaju.

Parazit ubedi naivnog da je pametan, nadaren, pametniji i mudriji od ostalih, rodjeni vodja, duhovna gromada, da je pozvan da ostalima otvori oči, da ih prosvetli, opameti, usreći, da je predodredjen da širi mudrost, najlakše ga je upecati na uzvišene i plemenite ideale, vrline, na moralne visine, počinje da širi svoju mudrost, i na ostale.

Postaje aktivni izvor infekcije.

 

Hrist:

»Ne pogani čoveka ono što ulazi na usta već ono što izlazi iz usta«

 

Reči i učenja parazita prodiru u druga ljudska bića.

Koristi sva čula, muziku, crteže, pismo, itd.

Postepeno nastaje novi gordi čvor, trojanski konj, dar vampira.

Vampir se proširio i ugnjezdio u novo telo, i ne samo u jedno.

Vampir shvata, zašto koristiri samo jedno biće kao izvor infekcije, udružuje svoje žrtve u moćne institucije, i rade planski i organizovano ... oprosti im Oče.

Nastaje opšta galopirajuća infekcija.

 

Dela

 

Parazit tada koristi i druge metode.

Parazit se hrani i prenosi i svojim delima.

Pored misaonih tada vode i ostale vrste ratova protiv Duha I konkurencije.

Postaje moćni monstrum sposoban za sve vrste ratova.

 

Vampir

 

Reč vampir potiče iz ostataka praiskonskog jezika, ne postoji tumačenje kako je nastala.

Vampiri su u vama, tamo se goste sa vama, u vama je pir, u vama pir, vam-pir.

 

 

Tijelo.

 

 

Ko to služi za gozbu vampira, ko je na jelovniku.

Ti si jelo vampira.

Ti koji ovo čitaš, sa tobom se goste, piruju, kraće ti si jelo, ti-jelo, tijelo,  ekavski telo.

 

 

Polifemi

Jata vampira ljudoždera

 

Kada jedan misaoni parazit zarazi mnogo ljudi.

To nije, koliko ljudi zarazi, toliko novih vampira.

Koliko god ljudi zarazi on je i dalje samo jedan.

Jedna  parazitska svest u mnoštvu ljudskih bića.

Jedno parazitsko biće u mnoštvu ljudskih bića.

 

 

Hidra

 

Čvorovi od materije elementa ava nazvani su  hidre.

 

 

Jato hidri

 

U svakom zaraženom ljudskom biću po jedna istovjetna hidra.

Iako fizički odvojene,povezane su preko ljudskog trećeg Oka.čine jednu jedinstvenu celinu.

Jedno  jedinstveno jato.

Jato Homer nazva Polifem.

Jato koje poseduje svoju sopstvenu kolektivnu svest.

 

 

 Kolektivna svest jata

 

Veličina jata zavisi od broja zaraženih ljudskih bića.

Moćni polifemi usele se u milione ljudskih bića, najmoćniji  u milijarde.

Jedan polifem sastavljen od miliona hidri pokupi puno materije.

Koliko materije toliko i svesti.

Polifem količinom razuma-svesti  nadmašuje svaku ljudsku jedinku.

Ljudska bića su uvek jedinke.

 

Hidre u svakom ljudskom biću nisu iste veličine.

 

Veličina jata nije ograničena.

Broj ljudskih bića u koje se može useliti nije ograničen.

 

Desetine hiljada Polifema hrane se ljudskim rodom.

Nije svaki Polifem jednako poguban, ima ih gorih nad gorima.

 

Najmoćniji pobede i usele se u milione ljudskih bića.

On je jedan a oni koje je zarazio i pokorio su asocijacija.

On je gospodar a ljudska bića su njegovo stado.

Kada jednom nastane žilavo se bori za opstanak.

Sada jednom Polifemu opasnost preti samo od konkurencije.

Mnogi ljudi nisu ni svesni da rade za vampire.

Oprosti im Oče...

Vampiri pokreću i vode sve vrste ratova.

Forsiraju visoki priraštaj, što više tela u koje će se useliti.

 

 

Životni vek

 

Dužina života polifema nije ograničena, obično više hiljada godina.

Sada crkava samo kada ga uništi konkurencija.

 

Zemljano telo ljudskog bića sastoji se od mnoštva ćelija.

Jedne ćelije umiru, druge nastaju, organizam se stalno obnavlja.

 

Nešto slično je i kod Polifema.

Ako jednu hidru smatramo kao jednu ćeliju Polifema.

Kada jedno isisano ljudsko biće umre.

Sa njim umire i hidra u njemu, jedna ćelija.

 

Polifem se postara da u nova ljudska bića, useli nove.

Mora zauzeti utvrdjeni grad Tro-ja, kada osvoji, useljava se i u ljudsko biće.

Zato je Homer i sada aktuelan, sa svakim novorodjenim ljudskim bićem ide sve na isti način.

Primamljivim darovima, čuvajte se danajskih darova, polifemi vas prevare.

Polifem živi sve dok se jato obnavlja.

 

 

Otac Polifema je Posejdon, bog mora (bog aveti).

 

 

Bog mora

 

Obično se pomisli na veliko vodeno prostranstvo.

To je zabluda.

Reč mora označava čudovišta koja more ljudska bića, u množini jer ih je vise.

Posejdon nema slobodu volje i ne može ih stvoriti.

Otac svih Polifema je Duh-Dete neznalica. 

 

Polifemu je najteže da se useli u prvu generaciju ljudi.

Dalje je sve lako.

Naivni roditelji ponosni na svoje Polifeme, podvode decu da se usele u njih.

Tu im zdušno pomažu ljudi koji rade za Polifema.

Oprosti im Oče...  

 

Stada

 

Na planeti postoji više desetina hiljada Polifema.

Ne postoji ljudsko biće u kojem nema bar desetak Polifema.

Polifemi su podelili ljudski rod na svoja stada.

Postoječe podele izmedju ljudi u suštini su podele izmedju stada raznih Polifema.

Ljudi više i nisu ljudi, to su ovce, stada za ishranu.

 

Stada nisu potpuno odvojena, već se i prepliću.

Jedna ljudska-ovca istovremeno pripada u više stada.

Polifem nastoji da svoje stado uveća a uništi konkurenciju.

Nisu sve ovce jednake, neke su teški lešinari, gori za svoj rod i od samih polifema.     

 

 

Bestelesne  forme

 

Naziv koje se ustalio.

Ne postoje bestelesne životne forme.

Sve one imaju svoja tela, od materije ava ili ognja, ili aera.

Nemaju zemljano  telo i zato ih zovu bestelesni.

 

Kad počne gozba, priključe se i ostali paraziti.

Kosmosi ave i ognja nastanjeni.

 

Slabo biće svi napadaju, životne forme iz kosmosa ave i ognja, otkrile su da mogu da se hrane ljudskim telom svesti.

Za razliku od vampira, ove forme se hrane na druge načine.

 

Mogu same da isisavaju i jedu ljudsko telo svesti.

Ko ne zna, taj je nemoćan, ne zna da se odbrani, podnosi dok može da podnosi a zatim umire.

Kao svaka živa forma od materije, moraju da se hrane.

Ko je podesniji za ishranu od ljudi ovaca.

Neki napadaju spolja, pripiju se i kao krpelji, pijavice, isisavaju materiju iz ljudskog tela svesti.

Drugi ulaze unutra i sa unutarnje strane žderu.

Za neke od njih kažu da ih je stvorio sam pomućeni Duh.

                   

 

 Neorganski život

  Duhovi prirode

  Svesti prirode

 

U starijim vremenim ljudski rod je daleko bolje poznavao svesti-duhove prirode.

Kasnija učenja ovu oblast su potpuno zanemarila, i sprečavala svako proučavanje.

Skoro da se zaboravilo i ono što se znalo.

Materija je svest, gde god ima materije to je  svest.

Gde je svest to je život.

Razne materije, različiti oblici udružuvanja čestica materije, pa i različiti životni oblici.

To su odmah različite svest-bolesni duhovi.

Neorganska materija, neorganski i duhovi.

Četiri vrste materije, četiri vrste duhova.

Duhovi Tara u čvrstom, tečnom, para i plazma stanju.

Duhovi ava, u tečnom i para stanju.

Duhovi ognja, u para i plazma stanju.

Duhovi donjeg vazduha, u plazma stanju.

Treba ih otkriti i proučiti.

Te vrste materije  mogu se mešati i kod neorganske materije     

 

 

Praiskonski  jezik

 

Po bibliji:

 

Bijaše na zemlji jedan jezik i jednake riječi.

Tada se smatralo da je zemlja ravna ploča a sav poznati svet svodio se na područje oko mediterana do indije.

Jedan jezik, jedan i narod, podeljen na mnogo plemena.

 

 

Srbi  ili  Rasi

 

Ljudski rod usvojio je jezik dizajnera, božanski jezik.

Kao izvor izuzetno kvalitetne duhovne hrane. 

 

 

San-skrit

 

Materija elementa donji vazduh oslobadja čisto nebesko svetlo nazvano San.

Dizajneri znaju da taj San upakuju u reči.

Od glagola skriti, sakriti.

Nebeski San skriven, skrit u reči.

Kada reč kao zvuk dospe u ljudsko biće, treba je otvoriti.

Da zapakovani, skriveni San izadje van i nahrani Duh u gralu pravom hranom, od koje raste.

Ključ za otvaranje zapakovane hrane-reči liči na srp pa je i nazvan Srp a jezik srpski.

 

 

Srpski San-skrit.

 

Ko govori ili čita taj jezik duhovno se hrani.

Daleko je preciznije, ko misli na tom jeziku.

Poklon nisu znali i da sačuvaju.

 

Po jeziku kojim govore narod je nazvan srpski.

Rasi, jer su stvoreni kao arijevska rasa, nebeski narod, rasni, kvalitetni  ljudi

 

Nekada rasni, nebeski narod, duhovno pada ka zemlji.

Dizajneri dolaze i odlaze, kada su ostajali sami, srpi počeše da kvare jezik, da komponuju nove reči i nove sklopove rečenica, iz jezika se sve manje oslobadjala duhovna hrana.

Prvi neiskvareni jezik nebeskog naroda morao se zvati:

 

 

Zlatni srpski San-skrit.

 

Zlatnu rasu smenjuje srebrna, jezik se iskvario više nije ćisto zlato, više nije čisti božanski jezik.

Zlatnu rasu smenjuje srebrna, jezik postaje:

 

 

Srebrni srpski San-skrit.

 

U rečima više nije samo čisti San, umešalo se i Son svetlo.

Kada srp otvori reč, izlazi i materija vatra.

 

 

Bronzani San-skrit  

 

Srebrnu rasu smenjuje bronzana.

U pokvareni jezik uselila se ava.

Kada srp otvori reč, izlazi sve manje Duha i vatre a sve više ave.

Bronzani San-skrit je sačuvan, mada je sada to mrtvi jezik.

 

 

Starosrpski jezik

 

Bronzanu rasu smenjuje gvozdena, naziv srpski ostaje.

Naziv San-skrit nestaje, kao da u njemu više i nema skrivenog San-Svetla.

 

 

Srpski jezik

 

 

Gvozdenu rasu smenjuje zardjala rasa.

Ostaci ostataka, nekada nebeskog jezika sada se nazivaju srpski jezik.

Nekada nije bilo tako, kako sada besmisleno zvuči rečenica:

Govori srpski da te ceo svet razume.

U njemu je daleko najviše ave, možda nešto malo i ognja.

Ipak je u jeziku moralo ostati bar malo skrivenog San-svetla.

Ostalo je u njemu ono što nije iskvareno.

i dalje je najbliži sačuvanom bronzanom San-skritu, i dalje najbliži nesačuvanom zlatnom praikonskom, jeziku.

 

Ostali jezici su daleko više otrovani.

 

      Jezik budućnosti   

 

Kada se odseče koren sve je odsečeno.

Kada ljudski rod shvati značaj jezika.

Kada shvati da to nije samo sredstvo sporazumevanja već izvor duhovne hrane.

Tada će vrsni duhovni naučnici početi da čiste srpski jezik od otrova, da se vrate bronzanom sanskritu i postepeno otkrivaju srebrni i zlatni.

 

Otrovani jezici postepeno če izumirati i nestajati.

Sada postoji više hiljada jezika, mali polifemi jezika već sada  crkavaju od gladi.

Ostaće njihove kopije u muzejima ljudskih zabluda.

Da li treba žaliti za njima.

Treba im svesno pomoći da što pre pocrkaju.

Zlatni srpski San-skrit je jezik budućnosti.

 

 

Polifemi jezika

 

 

U jeziku, jedna reč je jedno živo biće, kao jedna klica.

Skup klica daje veće i jedinstveno biće.

Formira se gordi-grki čvor sa kopijama, čelije novog bića.

Mnogo ćelija u mnogo ljudi, čine jedno jato.

Nastaje Polifem jezika, živo biće.

Svi ljudi koji govore tim jezikom čine jedno stado.

 

 

Živi jezik, živi Polifem

 

Koliko živih jezika toliko i živih Polifema jezika.

 

 

Mrtvi jezik, mrtvi Polifem

 

Koliko mrtvih jezika toliko i Polifema koji su pocrkali.

Kada ljudi iz stada, nauče i počnu da misle nekim drugim jezikom, hrane drugog a prvi gladuje.

Ako se ne useli u nove generacije, nestaje.

 

 

Evolucija jezika, evolucija Polifema.

 

Jezik stalno evoluira, nestaju neke reči, nastaju nove reči, nove klice.

Kada jezik evoluira, zajedno sa njim evoluira i Polifem.

 

 

Zvučni jezik

   Prvi  trojanski konj. 

 

Kod nove jedinke polifem jezika prvi napada na Duh u gralu.

Koliko ljudi toliko i Troja.

U stvarnosti svaka Troja pada više puta.

Jedan Polifem osvoji Troja, to je jedan pad.

Koliko raznih Polifema osvoji isto Tro-ja, toliko padova.

Koliko vampir-jedinka osvoji Troja toliko padova.

Po epu, Troja se držala više godina, a zatim pada.

Tada su trojanci koristili san-skrit i bili otporniji.

Sa pokvarenim i otrovanim jezicima Tro-ja pada ranije.

 

     

Otrovani jezici

 

Biblija:

 

Hajde da sidjemo da im pomutimo jezik.

 

Dolaze dizajneri,  da zaustave duhovni pad ljudske rase.

U početku stvarno pomažu.

 

Kasnije se sve menja iz korena.

Mešaju se sa zemljanima.

Njihovi zajednički potomci, hibridna rasa,  rešili su da pokore ljudski rod.

Prvo na šta udaraju je jezik.

Zatrovati  ljudskom rodu kvalitetan izvor duhovne hrane.

Nije proces bio nagao i završen za jedan dan.

Tokom više generacija, stvoriše nove zatrovane jezike.

I iz reči useljavaju klice otrovanih jezika,

 

Kod novih generacija.

 

U telu novorodjenog postoje samo dva bića.

Kada Tro-ja padne useljavaju se treća bića.

 

 

Trovanje Duha   

Otrovano znanje

 

 

Ko želi da vlada ljudskim bićima i ljudskim rodom.

Ne dozvoljava da ljudsko biće stekne pravo znanje.

Zato se serviraju zablude i laži.

 

 

Otrovani jezik

 

 

Znanje se pakuje u slova.

Svako slovo treba da je jedan glas.

Polifemi serviraju pisma gde se jedan glas piše sa dva ili tri slova, ili piše na jedan a čita drugačije.

Sve se poremeti, prava reč je postala otrov, nema hrane za Duh ali ima za čvor hidre.

Slova se pakuju u reči.

Sa pogrešnim slovom ni reč više nije ono što treba da bude.

Svesno i namerno prava reč se prekraja, menja se raspored slova, i od prave reči ne osta ništa, smisao je potpuno preokrenut, i brojni odnos se promenio.

Od reči se kuju rečenice.

Od rečenica kuju se pasusi, strane i stranice, knjige.

A od knjiga se prave tomovi, eknciklopedije.

 

I dalje važi jedna slika vredi hiljadu reči.

Svaka od tih reči sadrži hiljadu slika.

Nećemo ići dalje da i svaka od tih  slika ponovo sadrži još hiljadu reči, a svaka ta reč još hiljadu slika, pa opet, tome nebi bilo kraja.

Kao kada se postave dva paralelena ogledala jedan prema drugom. Ogledaju se jedan u drugom do beskonačnosti.

 

Jedna reč sadrži oko milion podataka.

Milion puta broj reći i dobijate znanje.

Ali dete ne zna, ono se igra rečima, ne shvata njihovu snagu.

Koristi ih pogrešno, slaže ih pogrešno.

Vampiri obilato pomažu da ih pogrešno složi.

A detetu pomaže samo pravo znanje-istine.

Pravo znanje-istine, je na strani Duha u gralu.

 

 

Otrovano znanje

 

Otrovano učenje je pravi monstrum unutar Duha i ljudskog bića.

Pogrešno znanje, zablude, laži i neodstatak pravoga znanja, ruinira ljudsko biće i Duh.

Otrovano znanje prenosi se svim sredstvima kojima raspolažu polifemi.

Tokom istorije, ljudski rod prolazi kroz razna doba.

Znanje ljudi o svemu stalno raste i menja se.

Znanje je živo biće, teži da raste, da evoluira.

 

Istina

 

Istina je pravo znanje.

Istina je lek, oružje u borbi protiv laži, zabluda i gluposti

Nije svaka istina jednako korisna za dete, niti jednako korisna svakom detetu.

Pravo znanje, prava istina, čvor istine,  bori se unutar grala za Duh.

Samo tako stiče znanje,  sposobnosti-veštine kojima može opstati.

Paraziti mrze pravo znanje i veštine, večito sugerišu da stiče vrline.

Oprosti im Oče...

 

 

Najbolje znanje uči Duh

 

 

-          Kako da misaone parazite primora da poste.

-          Kako da u gral unese što više materije-energije elementa vas-duh.

-          Sada je korisno  i znanje koje u gral unosi i materiju-energiju elementa vatra.

-          Kako da spreči dotok materije elementa ava u gral.

-          Kako da sve uljeze istera van grala.

 

 

Količina i vrste

 materije u Tro-ja

     

Koga je najviše taj se pita najviše meaterije najveća i snaga.

Koga će biti najviše zavisi od ishrane.

U gralu ljudskog bića bilo da je on ovca ili teška hijena ili lešinar najviše je ave.

Ko u tvrdjavi ima  iole ave u velikoj je zabludi ako sebe smatra duhovnim.

 

 

Prioritet

Kontrola misaonih procesa.

 

Solomon: Ko nema vlasti nad duhom svojim, taj je grad razvaljen bez života.

 

Ko želi da duhovno raste, to mora shvatiti.

Važno je da li mislite,  šta. o čemu i kako i koliko mislite.

 

 

Rat za istine

   Rat tri životne vrste

 

 

Zablude hrane vampire.  Prave Istine hrane Duh.

To je pitanje života i smrti.

Rat izmedju istina i ne znanja, nije obični rat.

To je rat tri životne vrste.

 

Vodi se svim mogućim sredstvima, bez ograničenja

Najače oružje je:

Znanje, znanje, znanje.

Snaga duha. Stepen slobode volje.

I mora biti i sposobniji od vampira.

Mora poznavati sve zamke i sva lažna znanja, što ih bolje poznaje biće i lukaviji da im se suprotstavi.

Mora znati i što više onoga znanja koje koriste vampiri upravo zato da bi im se suprotstavio.

Dete mora poznavati sve vrste otrova da spravi protiv otrov.

Znanje se prenosi na više načina

 

 

Nem

Nemušti jezik

Jezik Duha

 

Ne-ma  m-isli jezik, nem jezik, jezik bez misli.

San-svetlo- koristi nemušti jezik.

Nije upakovano u misli.

To je čisto San-svetlo znanje.

Znanje koje kao novo svetlo dospeva u Duh, tu se stapaju u jedno i, Duh je porastao.

Povećala se količuna, veličina Duha -  Prijama.

Mešavina u gralu se malo razbistri, prosvetli.

Jedinka je dobila znanje, treba ga preneti i ostaloj deci, tada se znanje pakuje u podesne ambalaže.

 

 

Upakovano znanje

 

Upravo zato, prvo je i napadnut jezik.

Ako jedinka nešto želi da  prenese ostalima.

Htela ili ne sada mora da ga prenese na nekom od otrovanih jezika.

Otrovani jezik ga zatruje.

 

Kod usmenog prenosa.

 

 

San-svetlo, upakovano u zvuk, traje dok traje zvuk.

 

Ili se trajno upakuje.

Fiksirano znanje, pisani znaci, crteži-slike, itd.

Sve zavisi šta je upakovano.

Ako je upakovano San-svetlo, može i Son-svetlo, dobro je.

Oba svetla jačaju Prijama, prosvetle ga.

Ako je upakovan Sen-mrak, hrani parazite.

Otrovani jezik i San-svetlo transformiše u Sen-mrak.

 

U svest dopire misao, nosi znanje ili zablude i laži.

Presudan je kvalitet.

 

Čvor istine, kada je Prijam ne shvata bori se sama.

Kada je shvati, bore se za jedno.

Kada shvati znanje, kada se misao otvori i oslobodi San-svetlo, postupio je kao duhovni fizičar,

Misao nestaje kao misao ali ostaje čisti biser, San-svetlo.

Misao je nestala a u gorgoni Steni ostaje kopija za pamćenje.

 

 

Otpor parazita

 

Paraziti nastoje da hrane sebe a ne Duh u gradu.

Uljez materije ne žele van, ne daju da se Duh očisti.

Ne vole da se Prijam hrani San-svetlom.

Ne vole da dobija pojačanje.

 

Žele da  večito ostane ovca,  zamućeno i neznalica.

Otrovani jezici pomažu da serviraju laži, zablude, pogrešno znanje, suvišno znanje, nepotrebno znanje, pogrešne metode, pogrešne lekove, sve, sve, samo ne pravu istinu.

 

 

        

Rat Duha i parazita

 

Jedna strana je Duh u gradu.

Ljudi se pitaju zašto Bog sa neba ćuti, navodno ne pomaže.

Pomaže ali nema kome, to niko ne shvata, niko ne čuje.

Simbolično svi su zatvorili uši da ušima ne čuju.

Zatvorili duhovno oko da ne vide.

Pomućeni Duh u Tro-ja ne čuje glas Boga sa neba.

Ali čuje glasove vampira i bolesnog ljudskog bića.

 

 

Ljudi paraziti

 

Nastaje nova vrsta ljudskih bića, ljudi koji se identifikuju sa parazitskom profesijom.

On aim obezbedjuje egzistenciju pa i sami postaju parazitii.

Ljudi paraziti, udružuju se sa parazitima i rade za Polifeme.

Razni paraziti koriste blažene ovce na razne načine.

Paraziti nastoje da ljudski rod nikada ne shvati ko su.

 

 

Zašto ih Bog ne uništi.   

 

Paraziti su našli sigurno utočište.

U tvrdom gradu Tro-ja i ljudskom telu svesti.

Stopili se sa Duhom  i ljudskim bićem.

Niko spolja ne može da ih rastavi.

Neko spolja može da ih uništi samo ako uništi ljudsko biće.

      

 

Vampiri

jahači zla

 

Sada ljudi samo spolja liče na ljudska bića.

Unutra su luciferi, satane, minotauri, djavoli, fanatici, lešinari, hijene, svinje, zmije, pacovi.

Samo su dobri ljudi ovce

 

Koriste svoje stado, za borbu protiv konkurencije.

Zbog efikasnije borbe, sklapaju saveze.

Parazitima je parazitizam bliži od vrste.

Živeće kao paraziti i od svoje i od tudje vrste.

Paraziti svih životnih vrsta se udružuju.

Bolesni polifem nameće svoje bolesno znanje, ognjem, mačem i svim ostalim silama, teško onom ili onima koji ne žele da usvoje to znanje.

Polifemi paraziti su pametniji i od ljudi parazita.

Daju im sitne privilegije, a dobijaju poslušne robove.

Robove koji su spremni da se okrenu protiv svoje vrste i uništavaju svoje.

U znak zahvalnosti Polifem i njih isisava kao i ostale, nekada čak i brže.

 

 

Viša vrsta hrani se nižom.

 

Polifemi, su životna vrsta na višen nivou razvoja od ljudske rase.

Ali to je vrsta koja je čorsokak.

Ne može da posluži za lečenje bolesne materije.

 

Duh u gralu je božansko biće, njemu je namenjena uloga lečenja..

Viša vrsta i od Polifema.

Uz pomoć Duha u gralu, i ljudska vrsta može da postane viša vrsta.

 

 

Bitka za Troja

 

Jedina stvarna opasnost za vampire jeDuh u gralu.

Ima najače oružje ali ne zna da ga koristi.

Utvrdjeni grad štiti Duh.

Ali ga ne može štiti od sebe samog, od sopstvenih  slabosti.

 

Polifem nalazi rešenje, slabosti samog deteta.

Najveća slabost, večita težnja da bude prvi i u svemu naj. 

Da bude ono što poželi, da poseduje sve, bilo to imovina ili bića, da vlada sa svima, da sudi svima, da sve zna, da uživa u  telesnim zadovoljstvima, da širi mudrost i na druge, glavni i bez ograničenja, i nude ono na šta je slab, udica je bačena, dete se ulovi.

Dete kao dete, poželi sve i pušta emisare u tvrdjavu.

Emisari formiraju sopstveni čvor i ne jedan, i potpuno potčine pomućeni Duh.

 

Kada Polifem nastupa preko svojih ljudi, koji kao sredstvo ubedjivanja u istinitost učenja, koriste oganj i mač, laži i zablude, tada emisare pušta u tvrdjavu iz golog straha za opstanak.

U duhovnom ponoru, u mraku, čvor ubedjuje dete da je glavno.

Glavno ali kada se u potpunosti identifikuje-podredi  čvoru.

      

 

Sudnica

 

Sudnica je u Tro-ja. To je odlučujući front.

Zato je kontrola misaonih procesa i donošenje sudova, prioritet nad prioritetima.

Vampiri vole one koji ne misle svojom glavom.

Vole i one koji ne znaju da misle.

Ko ne sudi, drugi mu sude.

Ko sudi, bori se.

 

Donošenje jednog i više sudova, nije običan misaoni proces.

Dete ne shvata, to je borba na život i smrt.

Za njih je opasno da Prijam kontroliše misli i sudi.

Zato vampiri donošenje sudova proglasiše kao najveći greh, da uplaše dete.

 

 

Misaoni sudovi

 

Čvorovi

sudije i tužioci

 

 

Kod duhovno nezrelih, misaonim tokovima upravljaju paraziti.

Oni su gospodari, tužioci, sudije.

Čvor-hidre je i sudija i tužilac, uvek sude u svoju korist.

 

 

Branioci

 

Jedini branilac Prijama je pravo znanje, znanje istina.

Čvor-istina, što više misaone prave istine.

Branilaca je uvek manje u odnosu na tužioce.

Bore se, dok Prijam posmatra borbu misli.

Posmatra onim čime raspolaže.

Borba se vodi u njemu, ne može biti neutralan.

Kome se Prijam priključi pobedjuje. 

 

   

Vrhovni sudija

 

Duhovne borbe vode se donetim misaonim sudovima.

Prijam je vrhovni sudija u Tro-ja.

Kada je Duh pomućen, prevagu odnose jače misli-čvorovi.

 

 

Kome se sudi

 

Prvi ja, pomućeni Duh, nije svesno značaja sudjenja.

Obično se očekuje da je sudija nepristrasan. Ovde nije, niti sme biti.

 

 

Doneti sud

 

Kada je sud u korist Prijama i ljudsko biće je nagradjeno.

Tada su sile parazita kažnjene.

Kada sudi u korist parazita, kaznio je sebe i ljudsko biće.

 

 

Sudbina

 

Duh ne shvata da sudi u sporu izmedju sebe i dušmana,  vampira i ostalih neprijatelja.

Sud po sud, sud po sud i odlučuje svoju sud-binu.

Zbog ogromnog broja ljudi i vampira, zbog mnogo sudova, nemoguće je pratiti  uzročno posledične veza i stekne se pogrešan zaključak da sudbina i ne zavisi od jedinke već od neke više sile.

 

 

Ograničenja

 

Ne sudi drugima.

 

 

Po zakonu slobode volje Prijam, nema pravo da sudi drugim bićima.

Narušavanje zakona snosi odgovarajuće sankcije.

Niti drugi imaju pravo da sude njemu jer tada oni krše zakon.

Prijam ne samo da sme nego mora da sudovima brani sebe i ljudsko biće od napadača

 

 

Pravi Hristov citat treba da glasi:

 

 

»Ne sudi drugima jer kojim sudom sudiš sudiće se tebi«

Polifem iz citata izbaci samo jednu reč i citat dobija sasvim drugo značenje.

» Ne sudi jer kojim sudom sudiš sudiće se tebi«

Polifemi postižu višestruki efekat.

 

- Zabranjuje Prijamu da koristi slobodu volje.

- Zabranjuje se vrhovnom sudiji da uopšte sudi.

- Kada ne sudi ne zna kako se kroji sudbina.

- Ako sudi sugeriše se da je to porok-greh.

- Oseća krivicu jer smatra da nije poslušao Hrista-Boga.

- Svakim novim donetim sudom sve grešniji.

- Ako je već doneo sud, uskračuju mu mogućnost da zna da postoje dve vrste donetih sudova, da su jedni nagrada za njega a drugi kazna.

- Da može da izriče najlepše sudove pa će ga i osuditi najlepšim osudama.

- Skrivena sugestija je: svaki doneti sud, kazna je za njega.

- Da kazna ne zavisi od njega.

- Da zaključi da neka viša sila kroji njegovu sudbinu.

- Sugerišu da od njega ništa i ne zavisi.

Biblija na stranici koja je daleko od stranice gornjeg citata, preko proroka Izaije poručuje:

Da Bog sudom i velikom pravdom ne goni nikoga.

 

 

Sud – novi misaoni parazit

 

 

Svaki doneti sud je jedan novi misaoni parazit.

Da je svaka premisa, sud koji je izrečen ranije, takodje  misaoni parazit.

Da je sam proces sudjenja, misaona borba, jedna od metoda ishrane misaonih parazita.

Vrhovnom duhovnom sudiji, koji poseduje slobodu volje, niko nema prava da zabrani da sudi.

Prijam mora da sudi, to je uslov opstanka.

Sudovi koje donosi pojmovima su uvek misaoni paraziti, zato treba da nauči, postoje i efikasnije metode.

 

Suvišni sudovi

 

Mora znati za selekciju, za bitne i sporedne sudove.

Zato se odbacuje donošenje nevažnih i sporednih sudova.

Ishrana misaonih parazita prestaće kada Prijam  nauči da sudove donosi bez misli.

 

 

Istina

 

Je najači i jedini branilac Prijama.

Protiv gomile pogrešnog, iskrivljenog, iseckanog, ispreturanog, zamaskiranog, suvišnog, nepotrebnog znanja.

Svi se udruže protiv istine.

I tada ni istina ne može gotovo ništa.

 

 

Justicija

 

Boginja pravde, u suštini je vrhovni duhovni sudija.

Vrhovni sudi u duhovnom mraku, ne vidi duhovnim okom.

Zato Justicija ima povez preko očiju, sudi na slepo.

Zna da se misli bore ali ih ne prepoznaje.

Ne zna ko je ko u postupku.

Niti vidi ko iznosi argumente, ne zna da ih razlikuje.

Posebno su paraziti aktivni i utiču na sudiju.

Sudija je u načelu vrhovni, njegova se pita.

       

 

Pritisak na sudiju.

 

Bolesni Razum Polifema, i ljudi u njihovoj službi, večito izmišlja metode kojima navode sudiju da pogreši

 

Neznanje

 

Kada ništa ne zna samo pukim slučajem može doneti pravi sud.

 

Što manje znanja.

 

Kada se znanje ne može sakriti, da zna što manje.

 

Pogrešno znanje.

 

Umesto pravog, serviraju svoje znanje, zablude, laži itd.

 

 

Maskiranje istine

 

ljudi stiču znanje skupim iskustvom.

 

Iz generacije u generaciju shavate da greše, uoče grešku, prenesu iskustvo drugima i donose prave sudove.

Iskusni pravnik u bilo kojem pravnom postupku zna:

Kolika je važnost svake reči, redosleda reči, znakova interpunkcije, ako se samo nešto poremeti, promeni se mesto reči, umesto prave  ključne reči, upotrebi surogat koji toliko liči na ključnu reč da sudija ne prepozna surogat, izostavi se jedna ili više pravih reči, dodaju suvišne koje se tako suptilno uklapaju ali sasvim preokrenu smisao, i mnogo toga što tek treba da shvati duhovni sudija.

 

Reči poseduju izuzetnu snagu.

Dete ne može postati duhovni sudija i vidar ako ne shvati značaj misli, značaj reči, svakoga znaka, sklopa rečenica, položaja reči u rečenici.

Da se sudija ne seti da greši, jer bi počeo da misli gde to greši, mrak servira suptilnu zamenu, reč greška, menja se veoma sličnom, menja sa rečju greh.

Duhovni sudija ako uopšte sudi, svakim donetim sudom navodno postaje grešan, postaje grešan a ne shvata zašto je grešan.

Mrak servira pogrešnu metodu sudiji da se oslobodi greha.

Moli se da ti se oproste gresi.

Sudija se usmeri pogrešnim smerom, ne usudjuje se da misli i donosi sudove, tada ne može da shvati, gde i zašto greši.

Jedini način da se otkloni greška je da se ne ometan ni od koga, zamisli, analizira sve i shvati  gde to i zašto greši.

Kada shvati gde greši, stiče iskustvo i znanje, više neće ponavljati grešku, i doneće pravi sud.

Pravi sud, nije greška, niti je greh, već nagrada.

Jedini način osloboditi se navodnog greha je, shvatiti suštinu greške i ne ponavljati je.

Moraju se prepoznati sve metode vampira.

 

 

Sudski mito

Danajski darovi

 

 

Sudiji se nudi mnogo, mnogo šta, da bi doneo pristrasni sud.

Nudi se, kako kome, prema slabostima jedinke, sve što se konkretno može ponnuditi:

Prihvati ponudu ili samo obećanje i donosi sudove u korist vampira i ostalih parazita.

Presudio je protiv sebe a da toga obično i nije svestan, to ga ne oslobadja od posledica pogrešnog suda, svaki doneti i realizovani sud ima svoju cenu i tu cenu mora da plati.

Donetim sudom osudio je samoga sebe ili neko drugo biće.

Misaoni sud ima jednu cenu, realizovani sud svoju cenu.

 

Dete-Sudija bira, obično nije ni svestan značaja izbora i donetih sudova, samo za retke zna da su značajni, ne shvata da nema beznačajnih sudova, svi su od izuzetnog značaja.

Samo što postoje teži i značajniji od teških.

 

 

Pretnje sudiji

 

Jedna od slabosti vrhovnog sudije je strah.

Izuzetno razradjen repertoar, od sitnih kazni do najtežih. 

To nisu prazne pretnje.

To je užasna realnost.

Vampiri se bore za opstanak.

Ljudi paraziti za parazitski način života.

Zato služi strah i teror, za to služe oganj i mač.

Uterati strah u kosti svakom ljudskom biću.

Strah se mora i održavati.

Zato kazne moraju biti očigledne i stalne.

Kažnjavaju, spaljuju i ubijaju, javno i sptaktaularno.

Za primer da se niko ne usudi da sudi svojom glavom, ako nešto i zna da ćuti.

 

Polifemu jedno ljudsko biće ne znači mnogo, i ne primeti se u jatu od više miliona.

Ubije se jedan nekada i više, ali se uplaše i isprepadaju milioni.

Kada javne egzekucije nisu u modi, jer ni ovce više nisu što su nekad bile, primenjuju se daleko suptilnije metode.

Tihe likvidacije koje više liče na nesreće, samoubistva, bolest i sl.

 

 

Sudnice Polifema

 

Opasno je propovedati istinu.

Polifemi i mnogi ljudi žive od zabluda.  

Da se ovce ne otrgnu kontroli, ostaće bez hrane,ostaće bez posla.

Zato poseduju sopstvene sudnice, tužioce, branioce, sudije i izvršioce.

Paraziti vas tuže nametnu vam i branioce, sude, donesu presudu i izvršavaju kazne.

Što vole da sude, što vole da kažnjavaju.

Sude u svojim sudovima, sude neposlušnima.

Posebno su opasni kada se ljudi-paraziti organizuju u veoma moćne institucije.

Mnogi rezonuju, pametnije je, pognuti glavu.

Misle da se ovcama ne sudi.

Ne shvataju da su ovce već osudjene.

 

 

Sudbina Prometeja

 

Ko donosi pravo znanje, proći će kao Prometej.

Polifermi i ljudi-paraziti upotrebiće sve da ga spreče da to znanje prenese ostalima.

Znanje će biti anatemisano, stavljeno na indeks zabranjenog znanja, itd.

Spaljivanje na lomači ili neka druga javna egzekucija.

 

 

Ometaju i vezu sa Bogom

 

Blokiraju vezu  Boga i Duha u gradu.

Ljudi su saznali da postoje sile mraka.

Vampiri i ljudi-paraziti kriju sebe.

Sugerišu neke imaginarne sile mraka.

Servirati pogrešno, servirati sve, samo ne istinu.

Dete ne sme da zna da je Ono božansko biće i budući Bog.

Ubedjuju ga da je sve drugo samo ne sme da zna da je Bog.

 

Kada je saznao za Boga na nebu, serviraju nove zablude.

Serviraju pogrešne slike o Bogu, serviraju pogrešno znanje.

Pogrešan odnos izmedju Boga na nebu i budućeg Boga u gralu.

Ne daju da shvati, sve zablude koje mogu izmisliti, serviraju da se sakrije i ne vidi istina.  

 

Kada se u ljudskom stadu nadje neko ko i nije tolika ovca, već misli glavom, postavlja pitanja, kada na pravo pitanje dobije pravi odgovor, ako ćuti to niko i ne primeti.

Kada nastoji da to znanje prenese drugim ljudima, čeka ga sudbina Prometeja.

Sudi mu se u njihovim sudovima, sudjenje je puka farsa, a kazna adekvatna besu i stepenu opasnosti za parazite.

 

 

Duhovni  sudovi

Sloboda volje je čudo.

Prijam može da koristi nemušti jezik i donosi duhovne sudove, sudove bez misli.

Tada nema stvaranja misaonih parazita,

 

 

Stada  ljudi

 i

   Civilizacija Polifema

 

Na znanje ja najveće zlo, nepravda, nemoral, porok i greh .

Samo svesno zaglupljivanje ljudi ga premašuje

 

  

Pet

  ljudskih rasa

 

Po mitovima ljudski rod prošao je kroz pet perioda.

 

Zlatna rasa

 

Podanici Krona, živeli su bezbrižno i nisu morali da rade; hranili su se slatkim žirom, divljim voćem i medom koji je kapao sa drveća, pili ovčije i kozje mleko i nikada nisu starili, mnogo su igrali i smejali se a smrt im nije teže padala od sna. Njih više nema ali se njihov duh održao i ispoljava se u smernosti seoskog življa onih koji donose sreću i zaštitnicima pravde.

 

Srebrna rasa

 

Zlatnu je smenila srebrna rasa. Ljudi ove rase su takodje bili sazdani po božanskom liku, a jeli su hleb. Bili su potpuno odani svojim majkama i nikada nisu smeli da ih ne poslušaju, iako su mogli da dožive i stotinu godina. Bili su svadjalice i glupi i nisu prinosili žrtve bogovima, ali zato nisu ni ratovali medju sobom. Zeus ih je sve uništio.

 

Bronzana rasa

 

Ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili naoružani bronzanim oružjem. Jeli su meso i hleb i uživali u ratovanju, bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt.

 

Plemenita bronza

 

Četvrta rasa ljudi bila je takodje bronzana, ali su to bili plemenitiji i otmeniji ljudi. Očevi su im bili bogovi, a matere smrtne žene. Oni su se slavno borili kod opsade Tebe, učestvovali u argonautskom pohodu i u trojanskom ratu. Oni su postali heroji i borave na Jelisejskim poljima.

 

Gvozdena rasa

 

Peta ljudska rasa je savremena, gvozdena. To su bezvredni naslednici četvrte rase. Oni su degenerisani, svirepi, nepravedni, zlonamerni, neposlušni sinovi, izdajice.

 

 

Nelogičnost pada

 

 

Logično je da je redosled pada sledeći:

Prvo zlatna, zatim srebrna, plemenita bronza, bronza i gvozdena rasa.

Zašto su plemenita bronza i bronza zamenili mesta.

  

         

Pad Duha i ljudskog roda

Uspon civilizacije vampira

 

 

Zlatnu rasu

 

 

Ljudska bića u kojima je Duh u Gralu, čist i bez uljeza.

Od elementa vas-Duh, jezikom alhemije od čistog zlata.

Naziva se zlatnom samo zato što Im je Duh bio čist.

 

Na zemlji tek nastala rasa.

Samo po duhu udahnutom u ljudsko biće razlikuje se od životinja.

Nema civilizacije, žive kao čopor od plodova prirode.

Uz pomoć dizajnera napreduju, civilizuju se, stočarstvo nastaje kasnije.

 

 

Srebrna rasa

 

 

U tvrdjavu se useljava element vatra.

Jezikom alhemije srebro.

Duh u tvrdjavi pada, pada i ljudsko biće.

 

Civlizacija napreduje.

Ali to nije civilizacija ni Duha u gralu ni ljudske rase.

To je civilizacija vampira od vatre.

Vampiri napreduju a sa njima i njihova civilizacija.

Bave se i zemljoradnjom a vlada matrijarhat.

Ne ratuju izmedju sebe, planeta gotovo ne naseljena, Polifemi još nisu ojačali.

 

 

Bronzana rasa

 

 

U tvrdjavu se useljava i ava  u para-gas stanju.

Jezikom mita bronza.

Svetlo mraka elementa ava naziva se Sen, od lične zamenice ja i materije elementa sen nastaje složenica Ja-sen, jasen.

Od toliko biljnih vrsta pad Duha u tvrdjavi, poredi se ne slučajno sa padom ploda jasena.

Bronzana rasa pala je na zemlju, Duh više nema uvid u kosmose vas-duha i vatre.   

 

 

 Hibridna rasa

 

Dizajneri -  Danajci

 

 

Dizajneri se na zemlji kao svoji na svome i medju svojima.

Superiorni postaju i vladari.

Dizajneri dobijaju novo ime.

Srpi, od glagola davati, onog ko nešto daruje, nešto daje, nazivaju Dajo.

Kada je darodavaca više, u množini Danajci.

Dodjoše Danajci da zaustave duhovni pad.

Donose novo i pravo zanje.

 

Zaustavlja se duhovni pad i nastaje opšti razvoj.

Kada toliko rade i pomažu zaslužuju i malo satisfakcije.

A neke od zemljanki stvarno lepe.

I počeše da ih uzimaju i da sa njima imaju potpomstvo.

 

Tu se završava biblijska priča.

Malo logike i dobijaju se mogući odgovori.

 

 

Nastaje hibridna rasa

 

Hibridi žive sa dizajnerima.

 

Dobijaju pravo znanje, brže shvataju, više znaju, superiorni u odnosu na ljude, prenose znanje ljudima, postaju posrednici i tokom vremena, iz generacije u generaciju, postepeno se duhovno razbole osećajem da su viši od ljudi, da su viša rasa.

I počinju da se ponašaju kao viša rasa.

Niža rasa postaje rasa robova.

Kada su preterali sa zloupotrebama

Danajci su morali da odu, sami ili silom oterani.

Bog uvodi kosmički karantin za planetu zemlju.

 

Šta je bilo sa hibridima:

Postoje tri logična odgovora.

-  Da ih povedu, bili bi niža rasa i nezgodni svedoci na matičnoj planeti.

-  Ostali su i stopili sa ljudima.

-  Ostali su, svesni sebe, iz sjenke i dalje vladaju.

Održavaju tajne kontakte sa danajcima, to ljudi registruju ali je sve obavijeno velom tajne.

 

Traže kvalitet

 

Hibrida je brojno malo, zato deo ljudi vežu za sebe.

Vežu one koji imaju veće kvalitete od proseka.

Kvalitet se postepeno odvaja od ljudi i pristupa hibridima. I kvaliteta je malo.

 

 

ljudi paraziti, ludi zveri

 

Hibridima i kvalitetu, pristupa ljudski ološ, koji je spreman da gazi preko sopstvenog roda.

 

 

Viša klasa

 

 

Znaju hibridi šta je kvalitet.

Njima daju i daleko bolje pozicije.

Ne samo daju i mešaju se sa njima.

Vremenom su se verovatno i stopili u jednu višu klasu.

 

 

Dobri ljudi

 

Ko je podesniji za robove od onih koji su dobri.

 

 

Hibridni  narodi

 

 

Kada su se odvojili u višu rasu tada treba sakriti i poreklo.

Zar da oni potiču od niže rase, da su mešavina.

Zato menjaju i jezik, stvaraju svoj.

Nastaje novi narod, sa novim jezikom.

Nisu danajci pomagali samo na jednom mestu.

I nikada hibridi  nisu voleli da ljudi nauče njihove jezike.

 

 

Usavršavanje Polifema

 

 

Zakon slobode volje važio je i tada.

Treba udariti na božansko biće u gralu.

Znaju hibridi za Boga i sankcije.

Da oni ne snose sankcije.

Koriste ljudski ološ i nevidljive vampire.

Usavršavaju postojeće vampire i stvaraju nove, prave džinove, Polifeme.

 

 

  Polifemi države

 

  

Stvaraju dva najmoćnija Polifema, kraljeve Polifema.

Koji nastupaju preko institucije države.

Dva Polifema jača od svih, koji su i sada najači.

Postaju pravi gospodari carstva zemaljskog.

Kako su tada osvojili vlast, vladaju i dalje.

Ne nazire se skori kraj njihove vladavine.

Sastoji se od dva nerazdvojna Polifema.

 

 

Kralj moći

 

 

Hibridi znaju ali ne znaju ljudi, da je institucija države osnov za stvaranje Polifema moći.

Institucija države je imitacija prirode.

 

 

Država, imitacija prirode

 

 

Kao što je ljudsko biće sastavljeno od milijarde ćelija.

Država je imitacija, svako ljudsko biće je jedna ćelija.

Ljudska bića više nisu zasebne jedinke.

Polifemi Države  veže ih u jedan novi organizam, gde su samo ćelije.

Polifem sve jedinke veže u svoje stado.

Tada nastaju različite kombinacije uredjenja države.

To je već podrućje za odredjene eksperte.

Država je moćna koliko je efikasno organizovana.

 

Svaka ćelija deo svojih prirodnih moći prepušta državi.

Polifem vlada preko ljudi i ljude deli na one koji vladaju i one kojima se vlada.

Podanici milom ili silom deo svoje sopstvene moći moraju ustupiti državi.

Država uvodi monopol na sve oblike moći.

Institucija države, moć i znanje-civilizacija Polifema, omogučila je da malobrojni hibridi upravljaju sa većinskim pokorenim ljudima, i da u sukobima sa nepokorenima, budu jači od neorganizovanih varvara.

Varvari nisu imali instituciju države, što se pokazalo kao njihova slabost, najviše što su imali svremena na vreme, je savez plemena.

 

 

Robovlasnička država

 

Od mogućih varijanti kopiranja prirode, paraziti biraju parazitski oblik, robovlasničku državu.

 

Država parazit

 

Ćelije države su robovlasnici i oni što idu uz njih.

Jednim imenom slobodni.

 

Stado države

 

Robovi , vlasništvo države, nisu smatrani ni za ljudska bića.

Stado koje služi parazitima, koriste kako žele.

 

 

 

Polifem imovine

 kralj profita

 

Uz moć ide i imovina, to se veoma retko razdvaja.

Ko poseduje moć ubrzo stiče i imovinu.

Ko poseduje imovinu stiče i moć.

Kakva bi to moć bila bez imovine ili imovina bez moći.

 

Kraljevi moći i kraljevi  imovine-

vladaju carstvom zemaljskim,  tada i sada.

 

 

 

 Polifemi religije

 

Polifemi, države, primenjuju grubu fizičku silu.

Hibridi nemaju toliko sile, da ljude drže u  ropstvu, moraju da koriste suptilnije metode.

 

 

Mnogobožačke religije

 

Danajci preneli ljudima pravo znanje, prave istine potrebne za duhovni razvoj.

To znanje oplemenjuje bronzanu rasu i postaju plemenita bronza.

Znanje koje je za ljude i dalje komplikovano, teško ili ga  naopako shvataju.

 

To znanje smeta hibridima.

Tu je,  više se ne može sakriti.

Ali se može pomutiti. I pomutili su ga.

Sve to pretočiše u učenje i religiju.

Stvoriše moćnu religioznu instituciju.

Sa sveštenicima profesionalcima.

Da svojim propovedima sole pamet ljudima.

I unište sve one koji se drznu da negiraju takva učenja.

Nastale su mnogobožačke religije, najači izvori duhovnih bolesti.

 

 

Hram

 

Jednom stvoren Polifem mora i da se hrani, raste, množi.

Zato se izmišljaju religiozni praznici i rituali, čiji je jedini cilj ishrana Polifema.

Mesto gde se Polifem hrani naziva se hranilište a kada se na tom mestu izgradi objekat.

Objekat se naziva, hran, da se ljudi ne sete da se tu neko hrani, jer bi se mogli zapitati ko se tu hrani, nazvaše ga Hram.

 

 

Simbioza Polifema

 

Polifemi religije i države žive u nekoj vrsti simbioze.

Polifem religije soli ovcama pamet i ubedjuje ih da je takvo učenje i uredjenje došlo od svemogućih bogova, zar ništavna ovca sme da se suprotstavi, ko se usudi, osudio je sebe jer  se suprotstavlja samim bogovima.

Polifem države polifemu religije daje monopol na sisteme obrazovanja i vaspitanja, preciznije zabrane obrazovanja jer su najbolje ovce one koje ništa ne znaju.

Ako je potrebno i najgrubljom silom uništiće sve konkurente Polifema religije.

 

 

Pad hibrida

 

Danajci odlaze,  hibridi ostaju sami, izvor znanja je presušio.

Nisu u stanju da moćne monstrume drže pod kontrolom.

 

Niko ne može biti robovlasnik i biti duhovno zdrav. To je nemoguće.

Gospodari i robovi vezani jedni za druge.

Sveštenik i vernici takodje.

Ko se veže gubi slobodu volje, hibridi ostaju bez slobode volje.

Možda su prve generacije i mogle kontrolisati svoje hidre, sledeće sve manje i dogadja se neminovno.

I hibridi potpuno potpadaju pod vlast Polifema.

Više nisu plemenita bronza.

Vlast na planeti preuzimaju Polifemi.

 

 

Gvozdena rasa

 

Svi zajedno duhovno padaju na nivo gvozdene rase.

Duhovni pad ljudskog roda dostiže samo dno.

Samo fizički žive na planeti.

Duhovno su pali  u duhovne ponore, malo  iznad podzemnog sveta.

Životni vek pada na samo dve-tri decenije.

         

 

Šesta zardjala rasa

 

 

Kada je gvoždje dugo u vodi zardja.

Kada je gvozdena rasa više hiljada godina u vlasti Polifema od avae, zardjaju.

 

 

Rdjav čovek

 

Srpi i sada tako nazivaju lošeg čoveka. 

Zlo nasledje hibrida i sada je izuzetno prisutno.

Intervencija danajaca pokazala se kontraproduktivnom.

Zato i postoji karantin.

 

 

  Ludilo Polifema

 

    Izvor  ratova

 

Polifemi stvoreni da izlude ljudski rod i sami su ludi.

Samo ludi mogui širiti ludilo.

 

            

Polifemi ave    

  

Su najbolesnija vrsta, i što je žalosno i tada i sada neprikosnoveno vladaju planetom.

 

Polifemi Ognja

 

Od materije ognja, su na nešto višem nivou-nešto pametniji, ali takodje ludi.

 

 

 Rat ognja i ave

 

Preko ledja ludoga roda svi ratuju i izmedju sebe i izmedju dve vrste polifema.

 

 

Nauka ave

 

Uvek i zauvek je izvor zabluda, laži i ne istinitih učenja.

Istna je za njih otrov, istina ih ubija.

 

 

Nauka ognja

 

Filozofija i nauka su izvori znanja, izvori istina, istina kojima se sada hrane polifemi ognja.

 

 

Nedostatak mudrosti

                          

Ljudski rod sve više zna, otkriva i gomila znanje,  ali nije sve više i mudar.

Kada polifemi ognja uništavaju polifeme ave, a ljudi  ne shvataju nema  mudrosti.

Suviše sporo civilizacija postaje ljudska.

Ako i kada pobede polifemi ognja, a Duh ostane i dalje u duhovnim ponorima.

Dobiće gospodare na višem duhovnom nivou.

Gospodare koji su pametniji od aveti od  ave.

Bez mudrosti njih je i teže pobediti.

 

    

 Udruživanje za borbu

    Velika zabluda i široki put u propast

 

 

Ljudi ne shvataju uzrok ali osećaju posledice.

Udružuju se i bore protiv posledica.

To se uvek pretvaralo u svoju suprotnost.

U radjanje nekog novog Polifema.

To je zakonitost, i ne sme se ponavljati.

I još dugo, dugo, dugo, borba protiv Polifema biće samo borba pojedinaca.

čim se udruže oni koji i nemaju mnogo mozga, čak i kada misle da ga imaju, postaju Polinasi.

Polinasi nisu ništa drugo do novo stado novog polifema.

Svako udruživanje pomućenog Duha je stvaranje Polifema.

Samo potpuno čisti Duh može se ujediniti.

Za borbu protiv Polifema mora biti sve jedinka do jedinke.

Duh ne sme praviti grešku i stvarati udruženja, organizacije ili institucije za borbu.

Niti sme dozvoliti da prepredeni polifemi smisle nešto novo da ih ujedine.

Tokom istorije svaki organizovan pokušaj  bez izuzetaka, preobratio se u svoju suprotnost.

 

 

Duhovni ratnik

 

 

Polifeme može pobediti samo duhovni ratnik.

Ratnik koji u potpunosti kontroliše misaone tokove.

Zato je duhovna filosofija od izueztnog značaja.

 

 

Zemaljski ratnik

 

Samo izuzetno naivni veruju da če fizičkim borbama pobediti, sile tame.

 

 

Sile tame

 

Toliko duhovnih gromada a to je i dalje Izuzetno mutan i neprecizan naziv.

Zato I samo zato što vladari ljudskih duša ne žele da o njima išta stvarno znate.

Zato što kriju prave neprijatelje ljudskog roda.

Sebe a zatim svoje gospodare-polifeme, satane, minotaure, djavole, vampire i ostale parazite.

Hiljadama godina ljudski rod pokla se u stalnim i gotovo uvek nekim svetim ratovima, u ime borbe dobra protiv zla, svetla protiv mraka, pravih vernika protiv manje vernih ili nevernika, pozitivnih protiv negativnih, naprednih protiv nazadnih, oslobodilaca protiv osvajača, demokrata protiv tirana, potlačenih protiv povlašćenih, pravednih protiv nepravednih, pravih protiv krivih, duhovno velikih protiv onih koji neće da budu tako veliki, moralnih protiv nemoralnih, poštovaoca ljudskih prava protiv nepoštovaoca, onih koji sanjaju neke svoje snove protiv onih koji neće da sanjaju te snove ili su buduće žrtve tih snova itd.

Jedni od novih bisera su:

Rat za mir. Ili milosrdno bombardovanje andjela.

Od toliko navodno  uzvišenih ideja i ciljeva nemaju kada da shvate, preciznije neće da shvate..

Vode pogrešne ratove, ratuju svuda gde ne treba da ratuju.

Samo ne ratuju tamo gde stvarno treba da ratuju.

Duhovne borbe vode se duhovno.

Duhovne bolesti vidaju se Duhom

 

 

Prioriteti

 

Nema niti će biti nešto važnije od života.

Zato se svako biće bori za opstanak.

Za ljudski rod nema većeg prioriteta od borbe protiv sopstvenih parazita.

U carstvu zemaljskom postoji jedna vrsta. pomućene pameti, koja će  pre nauditi sebi ili drugom svom pripadniku nego Polifemu.

I ne daju da iko i prstom ukaže na njih.

Pored takve zaštite, pažnje i nege paraziti ne moraju previše brinuti.

Svaki od desetina hiljada Polifema, svoje stado ljudi štiti i brani od drugih vampira, obično su užasno sebični, teško pristaju da ga dele sa drugima.

Najkrvoločniji su kada napadaju stado konkurenta, tada ostavljaju iza sebe samo mrtve.

Prežive oni koje ne stignu da ubiju.

Jedna jedina krivica kod konkurentskog vampira je: kriv si što si živ, smetaš jer mu hraniš konkurenciju, nekada smeta samo jedinka, nekada smetaju kompletni narodi, rase, asocijacije, nacije, itd, tada su to masovni ratovi, genocidi.

One koji smetaju, ubijaju: najpodenijim sredstvom, biološki, hemijski, fizički, kamenom sekirom ili atomskim oružjem.

I kada se shvati odakle preti najveća opasnost.

Daleko najviše od onih vampira kojima smetaš.

 

 

Sile tame

 

Od sila tame od kojih vas brane duhovne gromade i ne preti neka opasnost.

Vidi se to po braniocima.

Hiljadama godina brane ljudski rod a niko od njih nikada ne nastrada u tim borbama.

Da li igde u svetu postoji spomenik neznanom borcu koji je pao u borbi protiv sila tame.

Ali stradaju kada se sukobe sa konkurencijom.

Konkurencija nastoji suptilno da uništi  konkurenciju ali tako da se ovce ne sete.

 

 

Nema  simbioze

ljudi i vampira.

 

Simbioza je zajednica dve vrste na obostranu korist.

Zato i ne može postojati simbioza parazita i žrtve.

Vampiri su paraziti i nad ljudima parazitima, i njih sve redom isisaju..

 

Hrist: Ne možeš ući u kuću jakoga ako ne svežeš jakoga.

 

Od parazita koji poseduju znanje najteže je odbraniti se.

U surovom lancu ishrane besni neprestani rat.

A luda bića su aktivni učesnici lanca ishrane.

Ljudi jedu biljke i životinje, a razumni paraziti jedu ljude.

Ljudska logika je:  Jesti a ne biti pojeden.

Zato se mora odbraniti od svih kojima služi kao hrana.

 

 

 

   Napadači na zemljano telo

 

Od krupnih životinja više i nema opšte opasnosti.

Samo neoprezne jedinke stradaju i sada.

Kada nas napadaju sve manje imanje vrste,  logično bi bilo da su sve manje i opasne.

 

Što su sitnije sve su opasnije.

Zato što ih sve manje vidimo, što ih ne registrujemo.

Drugi razlog je, što su manji sve su brojniji.

Daleko su najopasniji nevidljivi neprijatelji.

Neprijatelje ne vidimo, ali vidimo posledicu.

Posledice napada nevidljivih neprijatelja nazvali smo bolesti.

Jedino  oružje kojim se ludo biće može suprotstaviti  je znanje.

Neprijatelj je toliko mali, da se uvukao u ljudsko biće i jede ga sa unutrašnje strane.

Tek je razvoj nauke otkrio te napadače.

Nastaje nauka, kao najmoćnije sredstvo, kao izvor znanja.

I kada je saradnja uspešna, skupilo se znanja i nevidljivi neprijatelji su postali vidljivi, neprijatelj je otkrivem, kada je otkriven, upoznaje se i uništava.

Najsitniji sladokusci nazvani su virusi.

Neki ih i ne smatraju za živa bića, sve je u kosmosu živo.

Poseduju  svest, jezik komunikacije, i na našu žalost izuzetno su vešti u ratu za opstanak.  

Pobedjuje ko zna više.

 

 

Napadači na telo svesti

 

Nauka još  nije otkrila tela svesti.

I ne zna za bolesti i parazite koji ih napadaju.

 

Za sada samo Duh može da shvati da postoje, ali ne I da ih naučno dokaže.

Vampirima ostaje još dugo vremena za pir, dok se i naučno ne dokaže njihovo postojanje.

 

 

Bestelesne forme

 

Nazivaju ih bestelesni samo zato što nemaju zemljano telo.

Ima ih raznih veličina i vrsta.

Jedni se spolja prilepe, drugi se ubace unutar tela.

 

 

Ishrana

 

Četiri kosmosa četiri izvora hrane - materije I energije

 

 

Hrana Tare.

 

Energiju dobijaju od Sun-svetla.

Materiju i vodu dobijaju od tare.

Procesom fotosinteze biljke rastu i razmnožavaju se.

Biljkama se hrane biljojedi.

Biljojedima se hrane mesožderi.

Na području tara hrane ljudski rod poseduje i znanja i iskustva.

 

 

Hrana ava

 

Biljke iz tare uzimaju materiju elementa zemlja.

Ava u tečnom agregatnom stanju zarobljena je  u zemlji.

Ava je otrov,  najmanje je ima u plodovima, više u biljojedima a najviše u mesožderima.

Uneta ava odlazi u telo svesti. Sve je više ave, sve je više otrova u duši. 

Ava uvek vuče dušu  ka podzemnom svetu.

 

Koje materije ima najviše, tom kosmosu teži i telo svesti.

Ko se hrani tarom uvek je prizeman.

Ko se hrani avom teži podzemnom svetu.

 

 

Hrana ognja

 

Za ljudsko biće  izuzetno kvalitetna.

Oganj omogućava životni vek do hiljadu godina.

 

 

Hrana Duha

 

Hrist:

»Ko jede tijelo moje i pije krv moju neće umrijeti«

 

 

Ko otkrije i nauči da se hrani tom vrstom materije i energije postaje besmrtan.

Unošenjem ove vrste materije u svim centrima, sve je više nebeskog svetla i nebeske hrane,

Tro-ja postaje sve svetlija.

Dok na kraju ne postane jezikom alhemije čisto zlato.

Tada i ljudsko biće hrani nebeskim svetlom.

Samo ono biće koje se hrani duhom postaje duhovno.

 

        

       Tri krstaste gore

                

Simbol četiri vrste materije je krst. Svaki krak jedan oblik materije.

 

Prilog za mesto, dole i gore.

Prema prilogu za mesto gore, ono što je fizički uzvišeno, ono što je gore, naziva se gora.

Kosmosi koji su iznad podzemnog sveta, iznad ave su gore.

Tri krstaste gore su kosmosi Tara, Agni i Aer.

 

Ishrana avom truje, i Duh u gralu i ljudsko biće.

Hrana tare kada nije zatrovana daje životni vek do sto godina.

Hrana ognja do hiljadu.

Sa hranom Duha postaje se besmrtan.

 

        

Izvori Duha

  

A-lek-San-dar.

Aleksandar

 

 

San, nebesko svetlo, božansko svetlo, dospeva u gral na dva načina.

Kao čisto slobodno San-svetlo, naziva se i nektar.

I to isto svetlo upakovano u misao, misaoni jezik, ambrozija.

A lek za Duh je San dat na dar, a-lek-San-dar.

 

 

Spuštanje svetoga Duha

 

Metoda koju je Hrist preneo ljudima,  a duhovne gromade i  polifemi uspeli da sakriju.

Sveti Duh se kao San dat na dar spušta na ljudsko biće da ga duhovno nahrani.

 

 

Iskrice Svetla

 

Pravo znanje,  prave I bitne istine su iskrice San svetla.

Istina po istina prosvetljuju Duh,  u gralu je sve više svetla.

 

Da bi opstali kao vrsta, ljudi moraju u duhovnu školu.

Ali ne u škole Polifema.

Tamo znanje nude ljudi koji rade za Polifeme.

Prava borba počeće tek kada shvatimo ko su i gde su.

Prijam postaje kulinar, iz mnoštva otrova prepoznaje i izdvaja pravu istinu.

 

              

Var

 vari duhovnu hranu

 

Var, od glagola variti, kuvati neko jelo za ishranu.

Var centar svesti zadužen da duhovno  hrani Duh u gralu a preko njega I ljudsko biće.

Izvor hrane je duhovni jezik zlatni San-skrit.

San nebesko svetlo skriveno u jeziku.

Hibridi sakriše i ime i profesiju, nazvaše ga Hefajst bog kovač.

 

Kada jedinka shvati jedan biser prave istine.

Nahranilo se ne samo jednim obrokom, jednom iskricom.

U duhovnom svetu važe neki drugi zakoni.

Jedan jedini biser prave istine može nahraniti i bezroj drugih ljudi, treba ga samo upakovati.

Biser treba preneti i drugima da se nahrane.

Biser je upakovana misaona istina-ambrozija.

Kulinar mora vešto da ambroziju upakuje a da ne izgubi na kvalitetu.

Za to se koriste čula, zvučni jezik, muzika, pismo, crteži i svi drugo dostupno čulima.

Da San skrije u podesnu i razumljivu poruku.

Ko primi poruku, njegov Var treba da je srpom otvori, oslobodi svetlo i prosledi Prijamu,

 

Zato su hibridi prvo i udarili na jezik, zatrovali ga.

Pogrešne reči, pogrešni pojmovi nemaju svetla, u sebi imaju materiju elementa ava.

 

Var vari duhovnu hranu i štiti Prijama.

Var, kada ga otkrije, sprečava da otrov dospe do Prijama, predaje ga Sakati.

Var, vari hranu i eliminiše otrove.

 

Za hibride i Polifeme jezik sa dva imena predstavljao je veliku prepreku.

One koje nisu mogli pokoriti upravo zbog praiskonskog jezika, počeše nazivati imenom.

 

 

Var-vari

 

Postade pogrdan naziv za sve one koje nisu mogli i koji nisu hteli da se kao robovi, uklope u norme njihove bolesne civilizacije.

 

     

Kapija neba

Vavilonska kula

 

 

Servirana zabluda

 

Krenuše gordi i oholi ljudi da grade vavilonsku kulu, da dostignu do samog neba.

Da se izjednače sa Bogom.

Rasrdiše  Boga, za kaznu on im razruši kulu i pomeša jezike da ne razumiju jedni druge.

Istina je nešto sasvim drugo.

 

 

Kula znanja

 

 

Izjednačiti se sa Bogom nije nikakav greh.

To je imperativ.

To je ono što Bog traži od ljudi.

Zato je deo sebe ugradio u ljudsko biče.

Da ljudsko biće uzdigne, ozdravi i po zdravlju izjednači sa Bogom.

Da su jednaki po zdravlju, po čistoči Duha.

 I kada su jednako čisti, jednako zdravi da se stope-sjedine u jedno.

 

Zato danajci  daju ljudima pravo znanje, znanje koje vodi u duhovne visine.

To nije fizička kula, sa spiralnim stepeništem.

To je kula pravog duhovnog znanja, koje je ljudski rod počeo postepeno da shvata i usvaja.

Znajnje koje je zaustavilo duhovni pad i oplemenilo bronzanu rasu.

Znanje koje duh Vodi u duhovne visine.

 

 

Spirala San

 

Sprirala je simbol putanje Duha.

Početna taćka spirale je najmanja čestica materije, opeka po,

Kako se čestice ujedinjuju i svest raste, raste po matematičkom modelu spirale.

Kraj spirale je na nebu, kada se svest bolesne materije potpuno preobražava u zdravi Duh.

Gde se na toj spirali sada nalazi posrnuli Duh.

Daleko je od neba jer ga  polifemi i duhovne gromade vode pogrešnim smerom.

Jedan smer vodi dole u duhovne ponore i podzemni svet.

Drugi vodi gore u nebeske visine.

 

 

Srdžba hibrida

 

Rasrdiše se hibridi, sa njima i zli bogovi, deo danaajaca, nisu želeli uspon ljudske rase.

Ako se ljudi duhovno uzdignu nestaće robova.

Zato hibridi srušiše kulu pravoga znanja i podmetnuše otrovane religije.

Zato udariše na duhovni jezik i podmetnuše otrovane jezike.

I ljudski rod umesto ka nebu okrenu smerom u duhovne ponore.

Svi zajedno postadoše gvozdena a zatim i zardjala rasa.

Gde polifemi i tada i sada nastoje da ih večito zadrže.

 

 

Za jedinku

 Planina Ida

 

 

Kula znanja je za ljudski rod.

Svaka jedinka  ne samo da treba, mora imati svoju sopstvenu kulu znanja

To je sopstvena kula-planina Ida, odmah pored Troja.

 

Od glagola zidati, Ida se zida, zida se znanjem.

Od glagola ići, idom se ide, putuje spiralom Duha.

Duh simbolično putuje ili gore ka nebu ili dole u ponore.

 

Opšte prihvaćena istina ugradjuje se u kulu znanja ljudskog roda.

Jedinka otkrivenu istinu treba da shvari I ugradi u sopstvenu planinu Ida.

 

Ipored otpora polifema i duhovnih gromada

Ljudski rod postepeno shvata istine i zida kulu sopstvenog pravog znanja.

 

To nije greh, to je imperativ.

Bog sa neba to zahteva od Duha u gralu.

Greh čine oni koji ga u tome ometaju.

Oprosti im Oče...

 

Duhu u gralu, budućem Bogu u gralu jeste mesto na nebu.

Ali tamo ne treba da dodje sam.

Da je trebalo da dodje sam, ne bi ni bio udahnut u ljudsko biće.

Udahnuto je, ne da pobedi i slomi ljudsko biće, udahnuto je da ga uzdigne, preobrati u božansko biće i povede gore.

 

 

Dobri  bogovi

 

Mitovi beleže da dizajneri, nisu bili jedinstveni u pogledu odnosa prema ljudskoj rasi.

Jedni su bili na strani Boga i ljudskog roda.

Ljudi su ih nazvali dobrim bogovima.

 

 

Opasni bogovi

 

Drugi sa njima i već duhovno bolesna hibridna rasa, bili su protiv uspona  ljudskog roda.

Bili su za strogu kontrolu, makar i najgrubljim sredstvima, i strahom od osvete bogova.

 

 

  Zaglupi pa vladaj

 

 

Ako ljudski rod stekne pravo znanje, izjednačiće se sa njima, oni više neće biti viša rasa.

Rasrdiše se hibridi i opasni bogovi-dizajneri.

Da spreče ljudski rod, koriste svoje metode.

Od najgrublje fizičke sile, rušenje razvijenih gradova atomskim oružjem i sl. do suptilnijih metoda.

Pomutiti Duh u ljudima.

Pomutiti ljudima jezik.

Pomutiti im znanje i servirati zablude i laži.

Odseći ih od izvora prave duhovne hrane.

Veoma vešti, počeše da kvare praiskonski jezik. 

Ljudima sugerišu da su veštine najveći greh.

Postepeno stvaraju novi i ne samo jedan zatrovani jezik.

Kada Var otvori paket umesto svetla izadje mrak. 

Sa malo otrova Var je i mogao izlaziti na kraj.

Prevariše Vara, verovatno velikom količinom otrova, sprečiše ga da eliminiše otrove.

Prevareni Var, preko otrovanog jezika, Prijamu šalje duhovne otrove, klice-hidre jezika.

Klice formiraju čvor, i kopije u genetskim centrima i Polifem otrovnog jezika prvi zauze Tro-ja.

 

Mit:

Predstavnici plemenite bronze naročito su se istakli pri opsadi Tebe i Troje.

 

Kada Polifem otrovanog jezika zauzme grad ostali polifemi ga daleko lakše osvajaju.

Kvarenje jezika nije moglo nastati odjednom, to je bio lagani proces tokom više generacija.

 

 

Geografska i plemenska izolacija

 

 

Išla je na ruku hibrida.

Stvoriše ne jedan već na hiljade novih jezika.

Svako pleme svoj jezik, jedan jezik, jedan Polifem i sada u ljudskom rodu postoji nekoliko hiljada Polifema jezika.

Hibrida zvanično nema,

Ostaše Polifemi, i gromade koje rade za njih, izuzetno vešti i kao kulinari i kao pakeri.

Kuvaju i pakuju svoje neistine, zablude, svoje otrove da se hrani ljudski rod. 

Ludilo ljudi mora da se stalno održava.

Dolaze nove nezaražene generacije, ako se ne održava, nestaće, ljudi će se razbistriti.

Ta otrovana hrana, učenja Polifema lako se nalazi, nije skupa, kao i svako smeće, šalju je tonama i tonama, teško je izbeći.

 

 

Polifemi naroda

   

Kada je postojao samo jedan jezik, logično je da je postojao i samo jedan  nebeski narod.

Jedan narod u mnogo plemena.

 

Zavadi pa vladaj

 

Novi jezici postali su osnova za stvaranje novih naroda.

Hibridi forsiraju plemensku, lokalnu geografsku pripadnost.

Jedan jezik, pleme-narod, i na osnovu nekoliko hiljada jezika nastade i nekoliko hiljada naroda.

Iza svakog naroda stoji skriven jedan Polifem naroda.

Polifemi jezika i naroda se udružili, formirali svoje stado.

Osnov udruženja ljudi postaju polifemi jezika i naroda.

 

U tim narodima radjaju se ne zaražena deca.

 

Da se hidre polifema usele u njih pomažu roditelji.

Treba roditelje ubediti da je njihov narod, narod nad narodima, izabran na neki način, da je izuzetna čast i privilegija što su se rodili upravo u tom narodu.

Da je njihov jezik iznad ostalih.

Da je uslov njihovog opstanka, opstanak kao naroda.

U svakom Prijamu, gordi-grki čvorovi hidri, naroda i jezika se udružuju.

Čvorovi su iznad i Prijama i ljudskog bića.

Pripadnik treba u svako doba ako to zatreba da da svoj život za narod (za Polifema).

Roditelji gordi i ponosni na svoj izabrani narod podvode svoju decu da se vampir useli u njih.

 

Treba te ljude i dodatno pomutiti, da ne misle svojim glavama, da se ne sete Polifema.

I zakrviše ih, zaratiše narodi sa narodima.

Od stalnih ratova, i osveta, mržnje i netrpeljivosti, nemaju kada da se okrenu sebi, mozak koriste za što efikasnije ratovanje protiv neprijateljskih naroda.

Ne shvataju da se bore za Polifeme.  

 

  

Borba za opstanak naroda

 

Polifem je borbu za sopstveni opstanak nametnuo tako suptilno da je ljudi shvataju i doživljavaju kao borbu za sopstveni opstanak.

Treba imati mozga i shvatiti razliku.

 

Jedan jedini narod na planeti,  tada i nema protivnika.

Mnogo polifema i neprijatelji su uvek tu.

Uništite polifeme, i ponovo će postojati jedan jezik I jedan narod.

 

 

Polifemi nacija

 

Kasnije iz naroda nastaju novi Polifemi uže pripadnosti, nacije.

Iz nekih naroda  nastaje više nacija, iz nekih samo po jedna.

Svaka nacija je jedan polifem, sastavljen iz manjih polifema lokalne pripadnosti.

 

 

Evolucija i

Crkavanje Polifema jezika

 

U bolesnim jezicima, narodima i nacijama sada egzistira više hiljada Polifema.

U zardjaloj rasi sada dominira engleski jezik, jezik koji se najviše udaljio od korena.

Vlada i širi se, zato što je najotrovniji, truje I ubija ostale.

Jezik budućnosti je zlatni srpski San-skrit.

 

 

Mnoštvo

mnogobožačkih religija

 

Zašto ljude zavaditi samo kao narode, zašto ne i sa mnoštvom različitih religija.

Hibridi nisu imali mašte, iste bogove koriste i u različitim religijma, sa drugim imenima

Nešto se malo promeni u učenjima, to i nije toliko bitno, bitne su institucije..

Bitno je da se zavade, da se ne trpe, da se mrze, da ratuju uvek u nekim svetim ratovima.

 

 

 Vrhovni

   kulinar

 

Var nema slobodu volje.

Duh u gralu, treba da postane vrhovni Var, kulinar.

Da odstrani otrove Polifema, da svoje znanje propisno upakuje i prenese ostalima.

 

                             

Filosofija i nauka

  Izvori duhovne hrane

 

 

Jedna jedina prava istina je uvek iskrica duhovne hrane.

Filosof ovde, naučnik onde, misle glavom i otkrivaju istine.

I deca dobiše izvore duhovne hrane, svoje izvore istina.

Polifemi osetiše opasnost, nastoje da ugase te izvore.

Ne prezaju od fizičkog progona i genocida filosofa i naučnika.

I spaljuju knjige, spaljuju biblioteke, spaljuju naučnike.

 

I pored žestokog otpora duhovnih gromada  razvi se nauka.

I sve više ljudi radfi za nauku, ali se ne smanjuje ni broj onih koji rade za polifeme.

Vampiri ne miruju, kada ih ne mogu sve spaliti, tada im zatrovati i te izvore.

I truju istinu, podmeću svoje ideje, svoje znanje, svoje metode otkrivanja znanja.

Deca i ne znaju šta su škole, ne znaju da su to menze gde se hrane hranom.

Ne znaju da su neznanje, zablude i laži, i razne gluposti  pravi otrov.

 

Svaka generacija iznedri one, koji vide više i dalje.

To je pravo dete svetla, svetli celom ljudskom rodu, njegovo svetlo preskače sve prepreke, sve barijere, koje su vampiri postavili medju svojim stadima ljudi-ovaca.

Kada je u pitanju rat protiv filosofije i nauke i vampiri se udruže, nastupaju zajedno.

 

 

Način pobede istina       

      

Uz mnoge žrtve, brojne Prometeje, filosofija i nauka napreduju, napreduju ali veoma sporo.

Istina je pobedila samo jedan deo zabluda.

Vampiri i dalje postoje, i dalje su moćni.

Vampiri nemaju  duha, nisu oni jaki duhovno.

Njihovo najače oružje i dalje su ljudi koji rade za njih, ljudsko ludilo, neznanje, glupost, pohlepa, strah, ljudske slabosti, politička, ekonomska i fizička moć, oganj i sablja.

Koliko god vampir bio veliki, nije previše bistar, njegov razum je pomućen, i svoje ludilo prenosi i na ljude.

 

 

Duhovna nauka

 

Polifemi gube bitke na zemlji, povlače se u tamne vilajete, nisu pobedjeni, samo se povlače.

Naučnici imaju mozga, unose iskre svetla i u tamne vilajete.

I nastala je duhovna nauka, samo još i zvanično nema to ime.

Duhovna nauka i tamo razgoni tamu. Ide lagano jer mrak je mrak, mora da se osvetli.

Bog sa neba pomaže sebe budućeg Boga u mnogim tvrdjavama.

 

Za duhovni rat ako Prijam nije filosof, naučnik, kulinar, ratnik, sudija, vratar, paker, lingvista, vidar, muzičar, slikar, itd. nije kompletan.

Kada se kompletira, što više sposobnosti-veština to bolje, postaje pravo San-svetlo poslato od Boga.

 

 

Volja

 

Slobodnu volju poseduju samo božanska bića.

Duh je dobilo slobodnu volju. Ali ne i apsolutnu slobodu.

To se ne poklanja, to se zaslužuje.

 

Borba.

 

Borba je poseban izvor duhovnih bolesti.

Jačina bolesti zavisi od broja i jačineborbi.

Ko ima duha shvatiće da postoji metodaduhovne borbe a da se ne razboli.

 

 

   Atina 

   Arhandjel Gavrilo

     Treće oko ekran  i ogledalo

 

 

Postoji direktna vezu Svetog Duha sa delom sebe udahnutim u gral-grad.

Preko trećeg oka, u mitu to je boginja Atina, u bibliji arhandjel Gavrilo.

Treće oko je ekran za informacije koje dolaze spolja, iz kosmosa vas-duha

Istovremeno i ogledalo kada Prijam posmatra sebe.

 

To je duhovno oko.

U mitovima to je Atina, boginja mudrosti.

Mudrost nije njena, to je mudrost koja dolazi sa neba.

Veza je direktna-dvosmerna, da nije ne bi ni bila veza.

Duh u gralu, traži znanje, postavlja pitanja.

Bog sa neba šalje pravo znanje.

 

Atina je veza izmedju dva dela jednog istog Boga.

Bog ne šalje znanje, ni luciferu, ni satani, ni minotauru,  ni djavolu, ni vragu, ni fanatiku, niti čvorovima, zato nije svako pravi da postavlja pitanja.

Bog sa neba znanje šalje budućem Bogu u gralu.

Čak i tada kada je pomućen uljezima, kada je zapetljan u duhovnom lavirintu.

 

 

Vid

 

Duh, vrhovni centar je i vrhovni vid.

Poseduje čula za sva četiri kosmosa.

Prvo oko Metide za kosmos ave.

Drugooko metide za kosmos vatre.

Treće oko Metide- boginja Atina za kosmos vas-duha.

I dva zemaljska oka za kosmos zemlje.

Tri oka Metide zauzeo je Zevs i ne da ih.

Veza Duha i Boga je prekinuta.

Ali ne i potpuno, nekada i radi, kada radi.

Uljezi u gralu takodje ometaju vezu.

Polifemi koriste ljudsko treće oko za sebe, preko njega i  postaju jedna jedinstvena svest.

Zato kiklop ima samo jedno oko.

 

Filosofi i naučnici uporni, postavljaju pitanja, i pitaju i pitaju, godinama i godinama, i čekaju i čekaju, dok poruka od Boga ne probije sve te barijere, dok im jabuka ne padne na glavu i sine ideja.

I tada presude i znaju šta je istina.

Tada se deo božjeg svetla useli i Prijam poraste.

 

Nije svako pitanje pravo.

Nije svaki odgovor od Boga.

Ne daju se svakome odgovori.

 

Oprez, Vampiri večito šalju svoje znanje, svoje odgovore, sve samo da vas prevare.

Veza se ometa i spolja, od duhovnih gromada, od zatucanih  ljudi.

 

          

U početku beše reč.        

 

Ljudi još ne shvataju moć reči.

Samo jedna pogrešna reč sa pogrešnim slikama u sebi stvara mnogo zabluda.

Hrist kaže ako sve uradiš kako treba a samo jedno pogrešiš sve ti je uzalud.

Ko koristi otrovane jezike, teško da može da se izleči.

Treba se vratiti izvornom praiskonskom jeziku sa dva imena.

 

Biseri prave istine lek za dete, za njih je otrov.

Zato se biser mora izolovati, neutralisati, zato se koristi sve samo da taj biser ne bude biser.

Da ne svetli, da ga niko ne prepozna i shvati.

A najbolje se sakrije kada previše liči na njega.

Samo vrhunski draguljar razlikuje prave od lažnih.

Metoda lečenja ne zahteva samo jedan biser, samo jednu istinu.

Zahteva čitave perle bisera.

To je nova šansa, da se budnom pomuti mozak.

One bisere koji se više ne mogu maskirati, koje većina prepozna, vešto ugrade u svoje perle, ispreturaju im redosled, popune lažnima, i  sve po starom, umesto da raste kopni.

Nije dovoljno razlikovati samo bisere, treba ih prepoznati u pravom rasporedu u perlama a perla mnogo a svaki lažni mora se izbaciti i zameniti pravim.

Što više prave istine i dete raste, sve je jači i opasniji.

A tvrdjava je elastična, podešava se prema veličini deteta.

Jedna jedina prava borba izmedju svetla i sila mraka  vodi se unutar Tro-ja, ko će prevladati.

Zdravlje parazite ili paraziti zdravlje.

 

       

Nesavršeno biće

 

Hrist:

»Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski«

 

 

Ko  je u bibliji ispreturao bisere i podmetnuo lažne.

Savršenstvo je jedan od lažnih bisera.

Postoji zdravi duh i bolesni Duh-svest.

 

Veoma je raširena krilatica: niko nije savršen.

Lažni biser od kojeg  ne možete da shvatite istinu.

Nismo mi  nesavršeni, mi smo bolesni.

 

Treba reći:

Budite zdravi i čisti  kao što je Otac vaš nebeski

 

Ponuda polifema

 

Vampiri stvorili više nivoa zabluda.

Za one koji i misle glavom serviraju svoje metode savršenstva.

Metode od kojih se dodatno razbolite.

Da ne shvatite koriste pojam niko nije savršen i sakriše bolesti.

 

Zatim se suptilno servira put savršenstva.

Put od nesavršenog bića do savršenog Boga.

Da bi  shvatili,  servira se kao put od podnožja ka vrhu planine.

Na zemlji u podnožju planine živi nesavršeni ljudski rod.

Putujući ka vrhu planine usavršava se,  a ko dostigne sami vrh postaje savršen.

 

 

Karakter

 

Umesto duhovnih bolesti koriste pojam karakter.

Reč nastala od glagola karati, polifemi ljude karaju u mozak.

Postaćete savršeni kada promenite  karakter, tako da postane savršen.

Karakter se menja sticanjem duhovnih vrlina i odbacivanjem poroka.

Negujte vrline izbegavajte poroke.

Tako se putuje u duhovne visine.

Ko stiče vrline a odbacuje poroke, duhovno raste, postaje sve više i više savršen, i kada dostigne najviše duhovne vrline, stiže na vrh planine, postaje savršen.

Na vrhu planine srešće Boga.

 

Svaki Polifem nudi svoj put, svoje učenje.

Postoji nekoliko hiljada učenja raznih religija i sekti.

U početku su bili izričiti, samo je naše učenje ispravno ostala su pogrešna.

Kada su osetili da ih filosofija i nauka ugrožavaju, javljaju se i znaci tolerencije.

Svi  putevi vode na vrh, bilo kojim da krenete ako ispunite uslove stižete na vrh.

Ali je naš put i dalje bolji i istinitiji od drugih.

Izuzetno suptilna zamena teza, i Duh-naivni Sisif  postaje putnik. na nepostojećim putevima.

Savrešnstvo morala, etike, vrlina, pravde, dobra i svega drugog i odsustva poroka.

Ko teži da se ponaša savršeno u medjuljudskim odnosima u skladu sa propisanim vrlinama i izbegavanju poroka, pokazauje svu svoju naivnost.

To je veoma suptilna zabluda.

U istoriji ljudskog roda nije zabeleženo da je bilo kod od onih ko je koristio metode Polifema ikada postao savršen.

 

Možda svi putevi i vode u Rim, ali ka Bogu ne vodi nijedan jedini put.

Ka Bogu vodi jedan jedini proces preobražaja..

Postoji samo jedna jedina metoda preobražaja.

Da putnik ne shvati da put ne postoji, kao sredstvo putovanja,  potrebno je da se  promeni, ne može tako nesavršen, stići na vrh.

 

Da se promeni, to je već nagoveštaj metode preobražaja.

Koriste jedan pravi biser, u potpuno lažnoj perli.

A zatim  u lažnoj perli nude svoje metode kako  da se promenite.

Tako vešto komponuju vrline i poroke.

Da pojačaju sukobe Duha u gralu sa ljudskim bićem

Niko nikada ne može steći te vrline ako ne slomi genetske centre.

Ako ih ne slomi, logično, nije dostigao vrline, podlegao je poroku, kada nema vrlina nema ni savršenstva, kako će biti savršen kada ima malo vrlina a mnogo poroka.

Naivni Sisif  siluje sebe i genetske centre.

Milijarde  naivnih Sisifa, žive po normama koje su im  nametnute ali niko  ne postade savršen.

I neće jer je su to metode, komponovane tako da vas večito zadrže u ponoru..

 

Da sakriju sebe koriste imaginarnog neprijatelja broj jedan, dežurnog krivca za sve i svašta.

Svaki uspeh u sticanju vrlina je pobeda nad satanom.

A svaki porok je pobeda satane.

Kažu da je satana veoma lukav.

Lukavog može pobediti samo neko ko je lukaviji, ali lukavstvo se smatra porokom.

Nije za savršenog i duhovno velikog nemoralni porok, da razvija lukavstvo, da razvija veštine.

 

 

Čvorovi dobra i zla

 

Ljudsko dobro i zlo definisani su genetskim dobrom i zlom.

To je oblast rezervisana za genetske gospodare i tu nema šta da se preispituje,

 

Polifemi ne bi bili ono što jesu da se i tu nisu upetljali.

Prvo mora da definiše šta je dobro šta je zlo.

Svako definisano dobro ili zlo, su novi misaoni čvorovi unutar grala, sa kopijama u ljudskom biću.

 

 

Borba za dobro protiv zla

 

Borba je izvor duhovnih bolesti.

 

 

Najveća vrlina je boriti se za dobro protiv zla.

Borba za pravdu protiv nepravde.

Uništiti nepravdu, uništiti zlo.

Daleko je teže dostići vrline, to zahteva izuzetan napor.

Deluje kao lakše uništiti zlo i krenu da uništavaju zlo.

Zlo uvek vide samo u drugima, nikada u sebi, da bi uništili zlo, uništavaju se drugi.

Nastaju pokolji nevernika i manje vernih i onih koji veruju na neki drugi način.

Polifemi odahnu, Duh troši snagu na  borbe dobra protiv zla, pravde protiv nepravde itd.

A oni i predvode borbu dobra protiv zla, i sude zlu, a što vole da sude, što vole da kažnjavaju.

Zar mogu istaknuti borci protiv zla biti zlo.

 

Uzalud apostol Pavle poručuje:

»čistima je sve čisto, a poganima je sve pogano jer je upoganjen um njihov

 »Ko u ljubavi stoji u Bogu stoji«

 

Zaboravite karakter, vrline i poroke.

Onakvi ste kakvi ste, ponašate se ili ne ponašate onako kako se ponašate, nikada o tome ne misli.

Ali  večito pazi na zakon slobode volje.

 

 

Sukobiti Prijama sa Bogom.

 

Metoda ima i drugu još suptilniju nameru.

Genetski centri deluju po svojim programima.

Sve što rade, rade po naredjenju i ovlašćenju Boga.

Nametnute, vrline i poroci, mešaju se u proces rada genetskih centara, 

Tako ih vešto konstruišu da moraju doći u sukob.

Da bi naivni Sisif pobedio poroke:

Sprečava genetske centre u radu koji moraju da rade.

Da bi stekao vrline:

Primorava ih da rade nešto za šta nisu programirani.

Ko genetske centre ometa u radu, u suštini ometa Boga  koji je i pisao te programe.

Mnogo šta od onoga što geni rade po programu, proglašeno je porocima.

A mnogo onoga što genima smeta u radu proglašeno je vrlinom.

 

Ono što nije regulisano genetskim programima deli se na ispravno i pogrešno.

To sudi Duh- Prijam, oslobodjen uticaja vampira.

 

 

Istinite vrednosti

 

Polifemi bi mogli kontrirati pitanjem.

Znači li to da dobro i zlo, pravda i nepravda, moral i nemoral itd. ne postoje.

 

Naravno da postoje

Genetsko dobro i zlo, dato je od Boga niko nema prava da preispituje, prepravlja i dopisuje.

To dobro dato je da ga poštuje ljudsko biće.

Duh ne treba da se bori za njega ali treba da to dozvoli ljudskom biću, da ga ne ometa.

 

Istinite vrline i poroci nikada se misaono  ne definišu.

Ne definišu, da ne bi mislili o njima.

 

Podrazumevaju se.

-          Poštuj zakon slobode volje,

I bićeš najveći pobornik pravde morala etike itd.

-          Ko u ljubavi stoji u bogu stoji

            Bez misli gaji emociju ljubavi, najveće vrline iz koje izviru ostale.

 

 

 

Mesto borbi

 

Bog ne greši. Zdrav je

Slaba karika je Prijam, bolestan je.

Broj neprijatelja i izazivača bolesti je ogroman

Latinska poslovica: Život je borba svakoga protiv svakog.

 

Prvi I najvažniji front je unutar Tro-ja.

 

U tvrdjavi, Prijam treba da pobedi sve uljeze, i izbaci ih van, da se potpuno očisti.

Kada se potpuno očisti biće zdrav.

 

Drugi front  je unutar ljudskog bića.

 

Drugi front je borba za ljudsko biće u koje je udanut.

Prvo da ga spasi od misaonih parazita, od kopija hidri u genetskim centrima..

 

Treći front

 

Obuhvata sve opasnosti koje dolaze spolja.

Treba se čuvati od svega i svačega.

  

 

Simbioza Duha i ljudskog bića

 

Duh mora da shvati da nije ljudsko biće.

Da su to dva biča u jednom telu.

Zato sebi daje ono što je božansko a ljudskom biću ono što je ljudsko

Postojeće sukobe mora preobratiti u simbiozu, zajednički život, za obostranu dobrobit.

 

Bogovi i boginje su sudski izvršioci.

Njihovo je da izvršavaju genetska naredjenja.

Prijam mora da se brani i od njih, ograničeni su i nastoje da ga zarobe, da izvršava naredjenja umesto njih, ne samo genetska, već i ona koja im nameću vampiri.

Elegantno ih otkači i neće da izvršava ničija naredjenja, nije izvršilac tudjih naredjenja.

Prijam je vratar i sudija, sudi naredjenjima.

Genetskim naredjenjima sudi redosled realizacije.

Ostalim naredjenjima sudi onako kako on želi, i to mora da zavisi samo od njegove slobodne volje, ko ima slobodu volje njemu se niti sugeriše niti naredjuje kako će da sudi.

Da bi ozdravio te svesti mora, dok se brani od njih, da njih brani i oslobodi uticaja parazita.

U pauzama kada ne izvršavaju genetska naredjenja, uzima ih pod svoje, uvek pazeći na zakon slobode volje.

 

    

Bog u gralu.

 

Biblija:

Koji pobijedi biću mu Bog i on moj sin i sve će dobiti.

 

Pravi citat treba da glasi:

Ko pobijedi postaje pravi živi Bog u ljudskom tijelu i sve će dobiti.

 

Ko pobedi sve uljeze i izbaci ih van, postaje pravi živi Bog unuar ljudskog bića

Tada je to simbioza Boga u telu i ljudskog bića.

 

Odrastao je i postao deo živog Boga unutar tvrdjave.

Po Hristu postao je savršen kao što je savršen i Otac nebeski.

 

Svetli božanskim svetlom.

To svetlo uništiće sve vampire i izvidati sve duhovne bolesti ljudskog bića

Izjednačio se sa Bogom, sa samim sobom,

Ne po veličini već po materiji od koje se sastoji, po duhovnom zdravlju.

Jezikom alhemije postao je čisto zlato.

Tada je samo taj centar duhovno zdravi centar.

 

Da vas vampiri ne prevare, to izjednačenje sa Bogom, sa samim sobom a ne sa ocem, nije greh, niti neka skrivena namera da nebeskog Boga svrgne sa prestola i zauzme njegovo mesto.

Takva ideja bila bi apsurd nad apsurdima.

 

Izjednačenje po čistoći i zdravlju sa Bogom je ideal kojem treba da težimo.

Zato se ljudima i propoveda božje učenje.

 

Potvrdu da je Prvi ja, deo Boga, nalazimo i u bibliji jer polifemi nisu uspeli da baš sve bisere izbace i preprave.

 

Sofar

 

27.o3. Dok je duša moja u meni i duh božji u nozdrvama

mojim.

 

David tko će ostati pred Gospodinom

73.26. čezne za tobom tijelo moje i srce moje, bog je grad

       srca mojega i dio moj dovijeka.

119.57. Dio moj ti si Gospodine.

 

Solomon

 

 v8.2o. Gospodin me je imao u početku puta svojega, prije

      dijela svojih, prije svakog vremena.

 

Evandjelje po Ivanu

 

17.21. Da svi budu kao ti oče, što si u meni i ja u tebi, da

       i oni u nama jedno budu.

 

Apostol Pavle:

 

17.28. Jer kroz njega živimo, mičemo se i jesmo, kao što i

       neki od vaših pjevača rekoše, jer smo i rod njegov.

7.o9. A vi nijeste u tijelu, nego u duhu, jer duh božji u

      vama živi.

2.13. Ako ne verujemo on ostaje veran, jer se

      sam sebe ne može odreći.

l2.o4. Darovi su različni ali je duh jedan, i različne su

       sile, ali je jedan bog koji čini sve u svemu.

 

Ivan bogoslov u prvoj sabirnoj poslanici

5.19. znamo da smo od boga i sav svijet leži u zlu.

 

Apostol Pavle poslanica rimljanima

 

o7.l9. Jer čekanje tvari, čeka da se pojave sinovi božji.

o7.2l. Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva

      raspadljivosti na slobodu slave djece božije.

o7.22. Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži snama do sad.

o7.23. A ne samo ona, nego i mi sami u sebi, uzdišemo

      čekajući posinjenja i izbavljenja tijelu svojemu.

o3.o2. Ljubazni sad smo djeca božija. Još se ne pokaza što

       ćemo biti nego znamo da kad se pokaže bićemo kao i on

       jer ćemo ga vidjeti kao što jest.

 

Psalmi Davidovi

 

29.01. Dajte Gospodinu, sinovi božji, dajte Gospodinu slavu

       i čast.

 

Hrist:

 

23.o9. I ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer je u vas jedan

       otac koji je na nebesima.

o5..o9. blago onima  koji mir grade, jer će se sinovi Božji

       nazvati.

O5.l6.Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima da vide

       vaša dobra dijela, i slave oca vašega koji je na

       nebesima.

O5.44. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje,

       blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima

       koji vas mrze i molite se bogu za one koji vas gone.

O5.45. Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima;

       jer on zapovjeda svome suncu i daje dažd pravednima i

       nepravednima.

 

 

Buda:

 

 Zaštitna barijera za ljudsko biće

 

Kabala, tajna nauka za izabrane, znanje koje u bolesnom egoizmu, prigrabiše samo za sebe, i ne žele da podele sa drugima, navodno zloupotrebiće ga, poseduje i metodu za stvaranje zaštitne barijere oko kompletnog ljudskog tela.

Konstruiše se vizuelizacijom.

Stvara se za odbranu od bestelesnih.

Treba odbraniti ljudsko telo svesti, u kosmosima ave i ognja.

 

Vežba srednjeg stuba drveta života, koristi se i za duhovnu ishranu materijom elementa aer i za konstrukciju zaštitne barijere.

Efikasna je onoliko koliko je uspešno izgradite.

Barijera ne štiti niti može da štiti od misaonih parazita koje stvarate sami.

Neukog niko ne može zaštiti.

 

 

Čista duša - zabluda       

 

 Duša je ljudsko telo svesti, gde žive dušmani, i sve dok su dušmani tamo duša ne može biti čista.

Od dušmana se treba braniti, i prevaspitati ih da ne budu više dušmani.

Psiha, stanište besnih pasa, zverinjak, besnih zveri, vampira.

Kada se u ljudsko telo svesti usele i vampiri broj dušmana drastično raste.

 

 

Čisto ljudsko biće.

 

Postoje dva merila za čisto ljudsko biće.

 

Prvo:

 

 

- U kojem nema misaonih parazita.

- U kojem nema stranih oblika života.

Ljudsko biće koje drugome ne služi za jelo.

 

 

Drugo:

 

 

Sa materijalnog stanovišta:

Ljudsko biće sada poseduje četiri tela od četiri oblika materije, nije čisto aer, nije čisti Duh.

 

Treba da se preobrati, da postane novo biće, da više nije ljudsko.

Novo biće u kojem postoji samo materija elementa vas-Duh.

Biće u kojem su materije oganj, ava i tara, preobraćene.

To je pravo tumačenje čiste duše.

 

Ljudi su i čuli za čistu dušu ali nisu za zdravu dušu.

Ljudsko biće je duhovno bolesno.

Kada se izvida i kada u njemu više nema duhovnih bolesti više nije ljudsko biće.

 

Postaje božansko biće u kojem nema duhovnih bolesti.

Duhovne bolesti nisu paraziti.

 

Ko treba da očisti i ozdravi dušu, čitaj ljudsko biće.

To je zadatak  Boga u gralu.

Ko nije očistio gral ne može očistiti  ni ljudskobiće.

 

Svako novorodjeno ljudsko biće radja se bez parazita.

Duh je pomućeno uljez materijom ali bez čvorova.

 

Radja se relativno čisto ali ne zna da održava tu čistoću.

Nije samo sebe očistilo, zato i ne zna.

Zatim ga odrasli uzmu pod svoje i zaraze parazitima.

Ko sam ne zna da izvida i očisti sebe i  ljudsko biće ne zna ni da održava zdravlje i čistoću.

 

Čišćenje nekog grugog bića je uzaludan posao.

Samo naivni očekuju da neko drugi čisti njihova sranja.

 

Vampiri uporno ubedjuju ljude da će neko drugi očistiti njihove duše, pod uslovom da budu izuzetno poslušni.

 

 

Bolesna duša

Bolesno ljudsko biće

 

 

Oni koji brane ljudski rod od sila mraka, ne govore da je duša svakog ljudskog bića bolesna.

Polifemi kriju i duhovne bolesti.

Kada ljudi shvate da su sva ljudska bića bolesna.

Vampiri će ih ubedjivati da to zdravlje ne zavisi od ljudi već da i dalje moraju biti izuzetno poslušni a neko drugi će ozdraviti njihove duše.

 

Samo Prijam može da ozdravi ljudsko biće, pod jednim jedinim uslovom da pre toga ozdravi sebe.

Zatim ozdravi i očisti nekada ljudsko biće

 

Važi zakon slobode volje.

Ako iko pazi na taj zakon to je Bog.

Da je moguće spolja ozdraviti centre svesti, protiv njihove volje, tada bi je Bog davno, davno ozdravio.

 

 

Skrivanje duše

 

Prodje nekoliko milenijuma, najumniji ljudi, nepogrešive duhovne vodje, neizmerni okeani mudrosti, premudri, prosvećeni i preuzvišeni, uče ljudski rod najvećim mudrostima, a o ljudskoj duši niko i ne zna ništa.

 

Zabranjeno je svako proučavanje.

Do skora niko ništa nije znao ni o anatomiji zemljanog tela.

 

To su zabranjena područja.

Tamo se kriju vampiri, ne žele da znate za njih.

 

Duhu u gralu se brani da shvati ko je.

Duhu u gralu se brani da poznaje ljudsko biće.

 

Ne postoje čak ni pogrešne postavke, to je za polifeme opasna tema.

Jer se preko pogrešnih kroz rasprave, dolazi do ispravnih.

 

 

 

Pobjeda ili propast

 

  Novi   potop

       

 

Duh i ljudsko biće i dalje duhovno padaju.

Civilizacija polifema ubrzano  napreduje.

 

 

 Ili    polifemi

    ili   ljudski rod

 

 

Još posrnuli Duh nije dotakao samo dno, 

Poludeli polifemi nisu toliko razumni da shvate:

Ne smiju težiti tome da  još više duhovno obore svoje žrtve.

 

 

Prag tolerancije.

 

 

Polifemi nemaju slobodu volje.

Koriste ostatke od slobode volje posrnulog Duha.

Postoji  mogućnost da polifemi preko zarobljenog Duha steknu slobodu volje.

Tada im postaje dostupno drvo života.

Mogu da ga prekrajaju kako oni žele.

Paraziti mogu stvoriti samo neka nova monstruozna i verovatno besmrtna bića.

Tako nešto Bog više ne toleriše.

Promeni putanju nekog asteroida, udari u okean, sve potopi i uništi bolesnu civilizaciju.

 

Ne dozvolite da vas ponovo prevare duhovne vodje, duhovne gromade.

Ne uništava Bog civilizaciju zato što  ljudi više ne veruju u Boga.

Daleko je ispravnije reći u  religije i sekte, još preciznije u njihove zablude I laži.

Ili zato što su ljudi postali iskvareni, nemoralni, pohlepni i sl.

 

Ne, ne,  sve su to zablude.

Jedan jedini razlog su polifemi.

 

Kada Posrnuli Duh padne tako nisko da ga proguta Sakata,

Poplifemi stiču slobodu volje.

To se vise ne može tolerisati.

To je granica preko koje se ne prelazi.

Mora se uništiti ljudski rod da bi se uništili polifemi u njima.

 

Upravo je suprotno, duhovne gromade ne rade za Boga.

Duhovne gromade rade za polifeme.

Pored toliko duhovnih gromada ljudski rod nije ni čuo za  polifeme.

 

Kada ljudski rod nije znao da pobedi polifeme.

Jedan jedini način da uništi polifeme je da uništi njihove domaćine.

Uništi  se ljudski rod da bi se uništili polifemi u ljudima.

 

 

Sve iz početka.

 

 

Planeta zemlja je prepuna  arheoloških nalaza pretodne ljudske civilizacije.

Civilizacije koja je tehnološki bila naprednija od ove sadašnje.

Kada su polifemi prešli prag tolerancije uništeni su u stravičnom potopu.

Sadašnji polifemi I duhovne gromade  ne dozvoljavaju da ljudi to shvate.

 

Preživeo je Noe sa porodicom.

Ne zato što je bio religiozan.

Već zato što u sebi nije imao polifema, pobedio ih je.

Dužina života od 95o. godina ukazuje na to da ga vampiri-paraziti  nisu isisali,

 

Ova civilizacija još uvek ima teoretsku mogućnost da shvati.

Kada predju prag tolerancije polifemi će biti uništeni.

 

Teoretski,   ljudski rod može da bira.

Ili će uništiti svoje parazite ili će biti uništen zajedno sa njima.

 

 

 

 Klasiranje

   misaonih parazita

 

Misaoni paraziti mogu se klasirati na više načina.

Dele se na:

Kolektivne parazite i parazite jedinke.

 

Poli-femi.

Ima ih na desetine hiljada.

 

Država

Institucija

Jezika

Naroda

Nacija

Plemena

Roda

Porodica

Religija i sekti

Političkih partija

Klasa

Kasti

Rasa

Polova

Itd.

 

Vampiri države se mogu iskoristiti i upotrebiti da služe ljudskom rodu,

da se uz njihovu podršku pobede ostali Polifemi.

 

 

        Prema vrsti materije

 

 

Vazdušni, Divovi

 

Od materije elementa donji vazduh.

Sada i ne postoje, tek treba da nastanu.

Svesno ih stvara Duh u gralu kao najmoćnije saveznike u borbi protiv ostalih vrsta Polifema.

 

 

Vatreni, Zmajevi

 

- Od materije elementa vatra u stanju plazme.

- Od materije vatre u stanju pare-gasa.

 

Vodeni

Džinovi, Ale

 

Od materije elementa ava u gasovitom-para stanju.

 

Aždaje, aveti

 

Od materije ava u tečnom stanju.

 

Pomešani

 

Od dve vrste materije.

 

 

Vampiri jedinki.

 

 

Svaka jedinka ima svoje specifične misaone parasite.

Takodje od različitih oblika materije.

 

 

Po jačini unutar jedinke 

Dele se na slabe, srednje i fanatike.

 

Slabi.

 

Ne postoje bezazleni paraziti, slabi su samo zato što ih je potisnula konkurencija.

 

Srednji.

 

Teže se kontrolišu, imaju jači razum i volju i jače deluju na svoje domaćine.

Tu spadaju i sve fobije od kojih neko boluje.

Hipohondri nisu uobraženi bolesnici, to su stvarni bolesnici, njihove bolesti nisu organske ali boluju od misaonih parazita i od parazita ih treba i lečiti.

 

Jaki-fanatici

 

Ko dozvoli da neki od vampira pobedi konkurenciju, pobednik toliko naraste da preuzme kontrolu nad svima.

Vampir ljudsko telo tretira kao svoje telo a centre svesti kao sopstvene izvršioce.

Kao jedinka manje je zlo, izuzetno opasni postaju kada se udruže, kada ih udruži neki od polifema.

Tada žare i pale na zemlji.

 

 

  Besmislene sablazni

 

 

Postoje i sablazni bez ikakvog smisla.

Neki samozvani autoriteti propagiraju ih kao izuzetno moćno sredstvo, u metodama budjenja već budnih, na nekim nepostojećim putevima itd.

Ono što nema smisao večito ostaje besmisleno.

Neprekidno ponavljanje besmislenih slogova ili njihovo pevanje kao moćnih mantri oduzima hranu svima.

Od besmisla Duh ludi, sve je ludji.

Sledbenik se zavarava da čini ispravnu stvar.

Kako ne postoji ništa statično ako se ne vrti u pravom smeru tada ide u pogrešnom, vremenska reka bez povratka vuče ga ka podzemnom svetu.

Sledbenik pada u depresije, neko uspe i da se izvuče, neko nastavi i završi u podzemlju.

 

 

Teorija Preobražaja

 

 

Drugi deo

     

     

Uski put

 

 duhovno rodjenje jedinke

 

  

Zadatak duha 

 

 

              Da proširi carstvo nebesko na zemlju               

 

Preobrati ljudsko blato u božansko zlato

 

 

Hronično  ludilo

 

 

Ludilo polifema  traje vise hiljada godina.

Ljudi se navikli i smatraju to normalnim stanjem.

 

Kada se duhovni razvoj vise ne može sakriti.

Ljjudi koji rade za parazite, podmeću pogrešna učenja.

Ubedjuju  vas da je stanje u kojem se nalazite normalno

Čine sve da ne shvatite da živite u bolesnoj civilizaciji

Da su jedan od jačih izvora bolesti upravo njihova učenja.

Zato vam pažnju uvijek skreću sa bitnog na sporedno i nevažno.

 

Umesto da vas uče duhovnom razvoju

Kako da se očistite od blata i preobratite u božansko zlato

 

 

Pripremaju vas za zagrobni život

 

To treba iz korena promeniti.

Ne treba da čekate smrt i odete u carstvo nebesko.

Treba carstvo nebesko dovesti na planetu Zemlju, dok ste živi..

To mogu uraditi ljudi u kojima će biti čisti zdravi Duh.

 

Zato je Bog Deo sebe udahnuo u ljudsko biće

Da se carstvo nebesko proširi  na zemlju

Da udahnuti deo,  preobrati bolesnu materiju u zdravi duh.

 

 

 

                        Neizmerna je glupost  ljudska                      

 

Ajnštaj je rekao:

Svemir i ljudska glupost su beskonačni.

Za prvo i nje bio siguran.

 

 

Reinkarnacija

 

 

Primaran je život na zemlji

Zagrobni život je privremen.

 

 

Oni koji ne uspiju da ispune zadatak, umiru.

Odlaze u zagrobni svet.

Zagrobni život nije večit   već privremen.

 

Tamo se čiste od gluposti koje su nakupili tokom prethodnog života.

 

Zatim se očišćeni vraćaju, i ponovo radjaju.

Daje im se nova šansa da isprave greške.

U bolesnoj civilizaciji dočekaju ih one iste gluposti.

Radjaće se i umirati sve dok ne ispune zadatak

 

 

 

      Duh u ponoru

    Zarobljena tvrdjava

 

 

Ko se posveti primarnom životnom zadatku, duhovnom razvoju.

Treba da shvati gde se nalazi.

Zašto se tu nalazi.

Kako da se uzdigne.

 

Kosmoplov, utvrdjeni grad - gral, zaštitna sfera, koja štiti pomućeni Duh, liči na  podmornicu potonulu u duhovne ponore.

Pala na samo dno, zalepljena na stolici zaborava u čvrstom zagrljaju Sakate.

Samo zaštitna opna sprečava da Sakata ne proguta Duh..

Unutar grala u moru crne ave, gnjuraju misaoni čvorovi-hidre, prava smrdljiva ustajala bara.

Zagadjeni Duh pao je na dno  u duhovne ponore

 

 

 

Čišćenje duha

 

Osnovni zadatak Duha je da se očisti od parazita.

Da se očisti od uljez matertije.

Da ljubav zameni sve ostale bolesne emocije

 

 

Pravo znanje

 

Mora odbaciti bolesna učenja polifema.

Steći pravo istinito učenje.

 

 

Ko čisti vaš Duh

Morate to uraditi sami

 

Poslovica kaže: Tudja ruka svrab ne češe.

 

Može vam pomoći samo neko ko je ranije očistio svoj Duh

Takvih u ljudskom rodu sada nema

Samo naivni očekuju pomoć od onih koji nisu znali ni sebe da očiste.

Da vas ne prevare.

Čist je samo onaj ko svetli nebeskim svetlom.

                

 

 Razumne jedinke

              U          

      nerazumnoj  civilizaciji

 

 

U bolesnoj civilizaciji, samo kada nastupaju kao jedinke, za ljudska bića se može kazati da su razumna, mada je i to diskutabilno.    

 

Kada nastupaju zajedno, kao asocijacija, i to malo razuma  nestaje,

Kolektivno su uvek bolesna asocijacija.

Jer  ih u asocijaciju veže bolesni, ludi polifem.

Tada gube i ono malo razuma, jer ga moraju podrediti bolesnom razumu polifema.

Zato je jedan jedini način, jedna jedina šansa i nada za duhovni razvoj da nastupate kao jedinka.

Ne dozvolite da vas polifem ubedi da je u društvu sve lakše.

 

 

 

Religio   unikata

 Sopstvena religija

 

 

Hrist:

Usak je put I tijesna vrata što vode u život i malo ih je koji ih nalaze.

 

 

Rešenje i jedan jedini izlaz je:

 

 Svako ljudsko biće je unikat.

Svaka razumna jedinka treba da ima svoju sopstvenu religiju.

Koliko razumnih ljudskih bića toliko i religija.

Uskim putem može putovati samo usamljena jedinka.

Svaka jedinka svojim putem,

 

Nema udruživanja,

Udruženi mogu putovati samo širokim putem.

Putem koji vam polifemi nesebično i svim silama nameću

 

 

 Prvo sjedinjenje

 

 

Naziv za religiju potiče od latinskog glagola religio, u prevodu jedinstvo - sjedinjenje,

 

 

Sjedinjenje Duha unutar grala.

 

 

Čak ni ona jedna kapljica Duha udahnuta u ljudsko biće sada nije jedna celina.

Misaoni paraziti  su   iscepkali i tu kapljicu.

Duh mora da se oslobodi ropstva i ponovo sjedini u jednu celinu.

 

To je unutarnji proces.

Sve što dolazi spolja osim pravog znanja ometa proces.

 

Uništiti uljeze u gralu

Isušiti ustajalu baru

 

Veoma, veoma  teško, ali postoje efikasne metode da se unište misaoni paraziti.

 

Crkavanje od gladi

Čerečenje-mlaćenje.

Toplota

 

 

Drugo sjedinjenje

 

 

Čist i zdrav  Duh

 

Kada Duh uspe da iz grala izbaci van sve misaone uljeze i stranu materiju.

Ostaje čisti i zdravi Duh, sa emocijom ljubavi.

Bez obzira na količinu, to je tada kap pravog živog Boga unutar ljudskog bića.

 

Kuran:

Alah voli samo one koji su potpuno čisti.

 

Takvih sada na zemlji nema, niti će ih biti dok postoje kolektivne religije.

 

 

Čišćenje i preobražaj ljudskog bića

 

Zadatak Boga u ljudskom tijelu je da i ljudsko biće preobrati u božanasko.

Treba sve centre svesti postepeno preobratiti u zdravi Duh

Ne samo centre svesti već i kompletnu materiju sva četiri tela

I sav taj Duh se potpuno stopi u jedan jedini.

Više nema ljudskog bića.

Kompletno biće tada je pravi živi Bog na planeti zemlja

Samo  spolja liči na ljudsko biće.

 

Teoretski veoma jednostavno.

Sve drugo što vam neko ponudi su samo zablude.

 

 

 Treće sjedinjenje

 

Tada nastaje sjedinjenje sa Bogom i sa Svetim Duhom

Odnosno sa  sobom na nebu i u kosmosu.

 

 

 Sveto trojstvo

 

Ja  neizmerni  Duh  kosmosa

 

Ja  sveti Duh na nebu

 

Ja,  sada kap pomućenog  i rascepkanog  Duha  u  ljudskom tijelu.

Nakon uspešnog preobražaja, božansko biće na planeti Zemlja

 

Ne postoji samo jedno jedino sveto trojstvo

Koliko ljudskih bića toliko is svetih trojstava

 

 

Mesto sjedinjenja.

 

Ne postoji ni jednio jedino mesto gde se možete sresti sa Bogom

Ne tražite Boga  negde vani.

Tražite sebe.

Ko nadje sebe našao je i sreo Boga.

 

Susret zavisi samo i isključivo od stanja vašeg Duha

Samo potpuno čisti Duh može se sresti sa Bogom.

Onog trenutka kada se očistite našli ste sebe i sreli  se sa Bogom.

 

 

Vreme sjedinjenja

         

Ovde na zemlji dok ste živi

 

Mrtvi, zagadjenog duha se ne sjedinjuju ni sa kim.

 

Jedna lasta ne čini proleće.

Kada samo jedna jedina usamljena i veoma retka jedinka  u tome uspe. 

Ne može ostati u veoma bolesnom okruženju.

Boslesni ne trpe zdrave, takvu osobu razapinju na krst.  

Bolesni ne trpe ni one koji teže zdravlju

 

Ne očekujte nagrade u zagrobnom životu.

Ne dozvolite da vas prevare.

Sve što stvarno postignete  dobićete ovde na zemlji dok ste još živi.

 

Ako nema  vidljivog uspeha, niste ništa ni postigli.

Koliko stvarnog, pravog  napretka toliko i nagrade.

 

 

Kvalitet

 

Jezikom alhemije čisti Duh se simbolično naziva zlatom.

Duh pomućen materijom vatre je srebro

Dodatno zamućen materijom ave-vode je bronza ili olovo.

Kada se tome dodaju misaoni paraziti postaje gvoždje.

 

Ako kažemo da je Bog od zlata a ljudsko biće od blata.

Zlato neće dozvoliti da se sa njim sjedini blato.

Kada se blato preobrati u zlato tada će sjedinjenje biti moguće.

Promena blata u zlato nije put već proces, to je proces preobražaja.

Rupe u praznini kosmosa nisu ništa drugo do grudvice blata u neizmernom okeanu zlata.

Okean zlata želi da se očisti od blata.

To je jedino što zlato traži od nas

 

Ne postoje molitve, zasluge, ulizivanja, podmićivanja, žrtve itd. da se blato sjedini sa zlatom

Samo čisto zlato može da se sjedini sa zlatom.

Ne dozvolite da vas polifemi i ljudi paraziti koji rade za njih prevare

 

 

Preobražaj

 blata  u  zlato

 

Jezikom alhemije

 

Zlato nikada neće dozvoliti da se sa njim sjedini blato

Za ljudsko biće se simbolično kaže da je biće od blata,

U to blato je udanut djelič Boga.

Simbolično, jedna kapljica zlata

Zadatak tod djelića je da kompletno ljudsko biće,preobrati u zlato.  

Sa bolesnim učenjima u bolesnoj civilizaciji ta kapljica se zarazila, zagadila, vise nije čista I ne zna da ispuni svoj zadatak.

Zato mora da poseduje  pravo znanje.

Prvo da sebe očisti.

Da ponovo postane čisto zlato, zlato koje svetli nebeskim svetlom.

Zatim da i ljudsko biće preobrati u čisto zlato.

Tek tada zlato se može sresti sa zlatom i sjediniti.

 

 Jezikom nauke

 

 Ljudsko biće je od organske materije. 

 

Nauka još ne zna da je ta materija bolesno stanje duha, bolesno stanje energije. Bolesnu materiju treba preobratiti u zdravu energiju.

 

 

 Napadi na Sveti Duh

 

Kapljica duha udahnuta u ljudsko biće je djelić svetoga Duha.

I najmanja količina svetoga Duha i dalje je sveti Duh.

 

Ko napada Duh - Boga u kosmosu, ne može mu ništa.

Ko napada sveti Duh na nebu, ni njemu ne može ništa.

 

Ali ko napada na tu kapljicu duha udahnutu u ljudsko biće

Duhu u gralu mogu i da naude ti napadi se ne opraštaju.

 

Evandjeje po Marku:

 

O3.28. Zaista vam kažem: svi grijesi oprostiće vam se i huljanja na Boga makar

            kakva   bila.

O3.29. Ali ko pohuli na Duha svetoga nema oproštenja u vijek, nego je kriv

             vječnome sudu.

 

Vi ste kap Te svetinje, a i najmanja kap svetinje je i dalje svetinja.

Na planeti nema veće svetinje od te kapi udahnute u vas.

Svetinja je u svim  ljudima i sve moraju biti ravnpravne, jednake.

Teško onom ko napada na Duh u gralu, nema oproštaja u vijek.

  

 Zakoni o zdravlju

 

U savremenim zakonodavstvima, uvode se grane krivičnog prava koje se odnose na očuvanje zdravlja, ne samo ljudi već i majke prirode i ostalih vrsta.

 

Duhovno  zdravlje

 

Niko nema prava da razboli sveti Duh.

Da tu svetinju  preobrat u ovcu i koristi za svoje potrebe.

Ako ljudi nemaju  definisane zakone za očuvanje duhovnog zdravlja ne znači da niko nije počinio teški greh.

Ko krši božje zakone, plaća odgovarajuću cenu znao za njih ili ne.

Umišljaj je uvek  otežavajuća okolnost.

 

 

Jasno razdvojiti

        Tri bića u jednom telu         

 

 

Ljudska prava

Genetski egoizam

 

 

Ljudska prava odredio je Bog genetskim zakonima.

Ono što je genetski od Boga je.

Geni znaju samo za sopstveni organizam.

Ono što je spolja nastoje da  koristeu skladu sa svojim potrebama.

Ljudskom biću treba omogućiti da koristi svoja genetska prava.

Genetske greške i eksperimenti su anomalije.

 

 

Božanska prava

 

Duh  u gralu je božansko biće.

Njemu sleduju božanska prava.

 

Istovremeno moraju da  postoje dve životne filosofije

Ljudska i božanska.

Ljudsko biće živi po genetskim zakonima.

Božansko biće po božjim zakonima.

 

 

Simbioza  ljudskog i božanskog

 

Božansko i ljudsko biće upućeni su jedno na drugo.

Da žive u obostrano korisnoj simbiozi.

 

          

Prava parazita   

Bolesni egoizam

 

 

Ljudsko biće naseljeno je stranim bićima.

Paraziti su se nakalemili na genetski egoizam sa svojim bolesnim egoizmom.

Svom bolesnom egoizmu daju prednost čak i u odnosu na genetski egoizam.

Zajedno ispoljavaju se kao veoma bolesni egoisti.

Svako ljudsko biće u zemljanom tijelu ima oko dva kilograma, bakterija virusa i ostalih uljeza.

Ostala tijela imaju svoje uljeze

 

 

Misaoni paraziti

 

 

Misaoni paraziti, su posebno pogubni.

Kako za duh tako i za ljudsko biće.

Vampiri, misaoni paraziti,  posebno polifemi, dali su sebi previše prava,

Pretočili ih u zakonske, religiozne, običajne moralne i sl. norme.

Zbog vampira ni ljudsko ni božansko biće ne žive u skladu sa svojim zakonima.

Paraziti se neće odreći prava, zato se moraju uništiti i ta prava i polifemi.

 

 

BOG je jedan

                Sam                  

 

Ko če se očistiti, preobratiti,  duhovno izjednačiti i sjediniti sa Bogom.

 

Psalmi Davidovi:

Ko hodi sam, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega.

 

 

Bog je ljudima dao glavu da bi je koristili.

Razuman koristi glavu,

Ovci je mesto u  stadu.

Nema kolektivnog putovanja, to je zabluda, široki put u propast.

Duh je jedan, zato mora biti sam

 

Sve morate  uraditi sami

 

 

I niko nikome ne brani da, komunicira sa drugima.

Piše knjige, razmenjuje znanje, iskustva i mišljenja.

Kada duhovna nauka otkrije kompletno božje učenje.

Jedinki ostaje da ga primeni na sebi bez lutanja.

Svaka jedinka je neponovljivi unikat.

 

 

 

Tvori pravdu zabluda

 

Strahovita je snaga pogrešnih reči.

Budite sigurni da su polifemi prekovali verske knjige.

Polifem upotrebi jednu pogrešnu reč i  dobija  se sasvim drugi smisao.

Uputi Duh, da postane borac za pravdu protiv nepravde.

Od borbi za pravdu zaboravi osnovni zadatak, da očisti sebe od uljeza.

Borbama Duha za pravdu protiv nepravde upetlja se još više.

 

Spoljna,  ljudska pravda i nepravda

 

Nepravde se  dešavaju u spoljnom svetu, medju ljudima.

Ne dozvolite da se vaš deo Duha upliće u bolesne ljudske odnose.

Da Duh ne zaboravi na ono što se dogadja unutar grala.

 

Nepravda u gralu

 

Uljezi, misaoni paraziti-hidre zarobili i rascepkali Duh.

Ima li veće nepravde nego biti zarobljenik parazita

 

 

Tvori sopstveno učenje

 

Umesto reči pravda, treba da stoji:

 

Tvori  sopstveno pravo učenje.

 

 

Niko ne može očistiti  Duh ako ne poseduje pravo znanje.

Zato mora.

Sam i svojom glavom da tvori pravo znanje, pravo učenje,  kopiju božjeg .

Učenje se tvori, sve dok se ne shvati pravo božje učenje.

Zato učenje ne sme biti nepromenjivo.

Već elastično, da evoluira, jer niko za jedan dan nije shvatio božje učenje.

 

Solomon nikoga ne poziva da bude religiozan, da bude ovca, već poručuje, nadjite mudrost, nadjite razum, mudrost je glavno.

 

 

Govori istinu iz srca svojega

 

Duh ne sme sebe zavaravati  zabludama i lažima.

 

A spolja.

U načelu treba se držati istine.

Ipak ne zaboravite da živite u bolesnoj civilizaciji.?

Zato postoji sloboda volje, sloboda izbora, morate sami oceniti.

 

 

 

Jedan Bog

 jedno učenje

 

 

Ne postoji mnoštvo puteva ka Bogu.

Ka Bogu ne vodi ni jedan jedini put.

Ka Bogu vodi  samo jedan jedini proces preobražaja

Isti  za sve, za svaku jedinku,  za kompletan ljudski rod.

Treba ga samo otkriti, i svaka jedinka prilagoditi sebi.

 

 

            Mnogo Polifema          

mnogo  otrovanih  učenja

 

Učenja polifema religija i sekti, postoje vise hiljada godina.

Njihov osnovni zadatak je da vas duhovno razbole.

Da božanska bića preobrate u obične ovce.

Da tu bolest večito održavaju.

Da nikada ne  ozdravite, da ste večito u zabludama..

Jer ako vi ozdravite oni stradaju.

To je borba na život i smrt, to je borba za opstanak jedne životne vrste.

 

O jednom Bogu Polifemi nude više hiljada učenja.

Ko ima razuma mora se zapitati zašto?

 

Duhovne gromade

ne shvataju,

ne znaju

i ne žele da znaju.

 

Bilo bi ih i više da su nosioci učenja bili fizički jači.

Nisu bili jaki i uništila ih konkurencija.

Kada se intelektualci sukobe, pobedjuje fizički jači.

 

 

 Hristov test

      Izbora  učenja    

                             

       Dobro drvo radja dobre plodove.

       Drvo koje ne radja siječe se i u oganj baca.

 

To je drvo znanja. reč znanje je izbrisana da se ljudi ne sete.

Na ponudi je više  hiljada kolektivnih učenja.

Jedinka bira ono učenje koje ima efekta, koje daje zdrave plodove.

Učenje koje nema plodova na zemlji je pogrešno.

 

 

Plod  je zdrav i očišćeni Duh.

 

 

Čisti Duh  svetli nebeskim svetlom.

To je pravo božansko zlato.

Ko ne svetli taj je i dalje zagadjen uljezima, bolesan, nije se očistio I izlečio

 

Učenja koja imaju na hiljade i milione sledbenika a nemaju plodova su drvo koje ne radja.

Religija ili serkta, koja ne radja San-svetlo plodova je drvo zabluda,

Siječe se i u oganj baca., kao pogrešna metoda.

Ostavi se kopija kao eksponat u muzeju ljudskih zabluda.

 

 

Verska literatura

  Knjige koje zbunjuju

 

Verske knjige i literatura štampaju  se vekovima

Ima u njima istina, da nema niko ih ne bi ni čitao.

 

Biblija.

 

Da te istine ne bi shvatili , zabrani se prevodjenje biblije na maternje jezike, proučavajte je samo na latiskom, tako su sigurni da ništa nećete shvatiti.

Kada to više nije moglo da se spreči.

Nova zabrana.

Ne smete je proučavati sami, samo uz stručnu pomoć sveštenika.

 

Opasno je za polifeme da je sami proučavate

I pored mnoštva prepravki,  možete da shvatite

Da biblija ne gleda jednako na Boga i sveštenike.

Da ne povlači znak jednakosti izmedju njih.

Slavi  Boga ali ne i sveštenike.

Za sveštenike nema ni jednog povoljnog citata, ni jedne lijepe riječi.

 E to ne žele da shvatite.

 

Hrišćanske religije bile su napredne dok su bile u opoziciji.

Kada su postale vlast sve se iz korena promenilo

Postale su kočnica dujhovnog razvoja

 

 

Kuran:

 

Kuran je pisan u vreme borbe protiv mnogobožačkih religija.

U vreme kada su hrišćanske religije gotovo uništile evropsku civilizaciju.

 

Osnovni cilj je ubediti ljude da postoji samo jedan bog.

Taj cilj je ispunjen.

Spasiti i obnoviti civilizaciju.

I taj cilj je ispunjen

Kuran i na njemu zasnovana religija islama ispunili su svrhu nastanka.

Knjiga kuran sada ima samo kulturno-istorijsku vrednost.

Religije i sekte islama  sada su nepotrebne, trebaju i moraju nestati.

Svako dalje postojanje kolektivnih religija ima samo negativne efekte.

 

 

Alah voli samo one koji su potpuno čisti.

 

Kuran ne poseduje znanje kako očistiti i ozdraviti Duh.

Zato u islamu potpuno  čistih nema pa nema i neće ih nikada ni  biti.

 

Neke jedinke ipak misle svojom glavom  i traže znanje.   

Čitaju i čitaju, neki svete knjige uče i napamet,

Umesto da  je sve jasnije, sve manje i manje shvataju.

Nisu ni čistiji ni zdraviji, naprotiv.

Polifem vešto ispreturali i prekovali, zatrpali morem za vaš razvoj nebitnih informacija.

Ubacili nivoe zabluda i lažnih putokaza.

Toliko zamore čitaoca da je na kraju gotovo i odbaci.

Oni koji kao znaju svete tajne, kriju ih.

Zašto, pa zato što ih koriste da božansko biće preobrate u  ovcu.       

 

 

Svete tajne

 

Neke  religije poseduju dvostruka učenja

Jedno javno, kako božanska bića preobratiti u religiozne ovce.

Drugo tajno za svoju svešteničku elitu.

Vremenom i eliti vampiri pomute razum

Poseduju odredjeno znanje ali sve je to postalo mutno

Mnogo pravog i tajnog  znanja ie izgubljeno

Ni kod tih elita odavno, odavno nema svetlih.

Ko postane duhovno zdrav i čist, ko postane zlato, San-svetlo ne skriva se od javnosti

 

 

   Tajna učenja.

 

Hibridi dobili pravo znanje od očeva.

Proces preobražaja ima dva smera,

Za sebe čuvaju znanje za gore, ljudima serviraju zablude za duhovne ponore.

Da je kojim slučajem ne otkriju oni kojima nije namenjena, istina je skrivena.

Hibridi nestaše a navika ostade.

U surovim verskim sukobima, fizički slabiji morali su bežati u ilegalu, sa njima i njihova učenja..

 

 

S i s i f   

naivni vjernik

  

Ime nastalo od početnih slova.

 

               

Sen  svetlo-energija  od materije ava-voda, sada duhovni mrak.

Son  svetlo-energija od materije elementa vatra, sada duhovna tama.

 

U tvrdjavi Tro-ja, najviše je materije elementa voda, Sen.

Ima i vatre  Son.

Zato su dva slova ’’C’’ simbol Sisifa, tih slova nema u grčkom alfabetu jer potiču iz starog pisma zvanog srbica.

 

Najmanje je Duha, toliko malo da se ne pita, kao da nedostaje San.

San fali, nedostaje,  feleričan je, rascepkan, zarobljen, pomućen, bolestan itd.

 

Tu je Sen i Son i  Fali-nedostaje  San.    S i S i F.

 

Sisif je simbolično svako onaj ko  teži duhovnim visinama.

Teži ali nema pravo učenje.

U zabludi dozvolio je da ga nevidljivi Polifemi, vode nepostojećim putevima savršenstva, prosvetljenja, budjenja  i duhovnog napretka.

 

 

Kamen zabluda

 

Sisif je sin Eola, boga vetrova,  a otac  Odiseja.

Kažu da je bio mudar i lukav, pa se obogatio I izgradio grad Korint u kojem je kraljevao

Sa najviše kule mogao je da posmatra šta rade bogovi.

Zbog odavanja tajni, Zevs ga  kažnjava večitim guranjem kamena uzbrdo i kada izadje na vrh, kamen se otkotlja nazad pa sve iz početka.

 

 

To je ironija.

 

Sisif je u suštini glup i naivan, prava ovca.

Jedino bogatstvo Sisifa su misaoni paraziti.

Izgradio je grad Korint.

I ne vlada  korintom, on je zarobljenik.

Korint nije ništa drugo do naziv za njegov lični duhovni lavirint.

To je kopija lavirinta koji mu je nametnuo neki od polifema religije.

 

Kamen koji Sisif gura je kamen zabluda, učenje koje mu je uvalio Polifem.

Guranje kamena je napor uložen da se živi po učenju Polifema, za sticanje vrlina u borbi protiv poroka, u borbi dobra protiv zla, u borbi morala protiv nemorala, u borbi pravde protiv nepravde, pozitivnih misli protiv negativnih  itd..

Što je veći vernik i kamen je sve veći i teži.

I kada izgura kamen na vrh, on se skotrlja i sve iz početka.

To je simbolika za kraj zemaljskog života.

Isisani Sisif umire.

Reinkarnacija postoji u učenjima na istoku, postojalo je učenje i u ranom hrišćanstvu, da nije postojalo ne bi ni bilo zabranjeno,

Sisif se očišćen od zabluda ponovo radja.

Bog nam šalje decu očišćenu od zabluda i gluposti.

 

Tu ga dočeka moćna religija, onaj isti Polifem, koji živi hiljadama godina, glupom i naivnom ponovo uvali isto učenje, isti kamen zabluda, koji Sisif uz velika odricanja i napore gura nepostojećim putevima,  i tako iz života u život, sve dok jednog lepog dana ne shvati, kada shvati,  menja ime i postaje Trisej.

 

Nije greška nazvati ga i budući Odisej.

Odisej je prvi smrtnik koji nije dozvolio da mu sole pamet, već je počeo da koristi sopstvenu glavu

 

Sisif koji shvati  zablude i aktivira San, počeo je da se preobražava i postaje Trisej.

Ne uspeva svaki Trisej da ostvari sve junačke podvige.

Trisej koj uspe i na kraju se duhovno rodi  je Odisej.

 

 

Tri sss

Trisej -  Tezej

 Tro -  ja

 

 

Kada  pomućeni Duh,  shvati  i počne da se  pita i tvori sopstveno učenje.

San se aktivirao ,  svest postaje smeša tri s,

Mešavina:

 

Sen  

Son  

San.

 

Ja od tri vrste materije

Mešavina krcata misaonim parazitima.

 

Od tri s nastaje ime  TriSSS,  Trisej, promenjeno u Tezej.

Otac Triseja je Egej, od zamenice ego, odnosno Ja.

Otac Triseja je i Posejdon, jer u mešavini materija u gralu prevagu i dalje odnosi materija elementa Ava, to je podzemni svet Posejdona.

 

A rodjen je u Tebi.

Opet taj srpski jezik.

Teba nije geografski pojam, već lična zamenica.

Ako se Trisej ne rodi u Tebi, koji-a ovo čitaš nema se gde drugo roditi.

Kada se aktivira San-Duh, sve se menja.

Podvizi Triseja nisu ništa drugo do skriveno znanje kako se uništavaju :

čvorovi-hidri, kako se uništava misaoni lavirint.

Kako se izbacuju uljezi od vode-ave, i sama materija ave, kako se ustaje sa stolice zaborava,

Trisej je heroj, ubica i siledžija, ali samo misaonih parazita.

Nikoga on ne ubija van tvrdjave.

Uljezi neće van, samo silom može da ih izbaci.

 

Hrist:  Jer se carstvo nebesko na silu uzima i siledžije dobijaju ga.

 

  

   Odnos prema znanju

 

Čvor znanja

 

Kada Duh stiče znanje  mora da misli, formira se čvor znanja.

Čvor je  živo biće, poseduje sopstvenu svest.

Novim mislima se hrani i raste.

Kopije se stvaraju  u genetskim centrima.

Jedna kopija stvara se u Sakati

 

Kula znanja

 

Znanje je saveznik,  ali i čvor u gralu.

Čvor u gralu uništava kao i sve ostale čvorove.

Neguje kopiju u Sakati, u glavi gorgone Stena.

Stena, na srpskom znači veliki kamen, u kom Prijam neguje-zida svoj sopstveni kamen mudrosti, naziva se  I crkva svetog Petra, (Petar je kamen).

Naziva se I sopstveno drvo znanja.

Kod Homera to je planina Ida.

To je kamen iz kojeg kralj Trisej-Artur, izvlači čarobni plameni mač.

 

 

Uski spiralni put u život

Planina  Ida  

 

Naziv planina nastao je od glagola planirati.

Ida se zida  planski, znanjem, ko nema znanja ne može je isplanirati niti ozidati.

Konkretno ime Ida potiče od dva glagola zidati i Ići.

Ida se zida pravim znanjem- istinama.

Ida je jedini put kojim se ide, putuje.

Od istog glagola nastaje i pojam ideja.

Ideja je putokaz.

Prava istina, prava ideja je i pravi putokaz.

Pogrešna ideja, je pogrešni putokaz koji skreće sa pravog na lažni put.

Nedostatak znanja je neposedovanje ni puta ni putokaza.

To znanje nije urodjeno, stiče se.

Ideal je ozidati kulu božanskog znanja, kojom se ide do vrha, na vrhu su nebeske dveri, kapija neba, promeniti se kroz proces preobražaja, proći kroz kapiju neba i sjediniti se sa Bogom, sa samim sobom.

To je jedan jedini uski put, kojim Duh putuje.

Put je samo simbolika, nigde se ne putuje, to je proces preobražaja.

 

 

Spirala San

 

Uski put kojim se ide uz planinu Ida, nije pravoliniski, već spirala.

Početak spirale je opeka, najmanja čestica materije.

Opeke  se sjedinjuju u veća tela po matematičkom modelu spirale

Spirala se  širi ka nebu, ka Duhu.

Kraj spirale je na nebu.

Naziva se i božanska spirala.

 

Spirala San iz srpskog jezika, latini su prekovali u Spiritus santi

Prekovali i pogrešno shvatili

Spirit  je reč koja ne znači  Duh već iskrivljeno od spirala.

San-Svetlo-Duh su reči  istog značenja.

 

Ako drvo znanja, kula znanja, prestane sa rastom, saveznik se skamenio.

Ako Prijam postane rob učenja dobio je novoga gospodara.

Ako postane gospodar znanja postao je vladar a ne vidar.

Ako se veže za znanje više nije monah, vezala su se dva bića, postaje binah.

Sve se vrti oko zakona slobode volje.

 

 

 

Unutarnji izvori znanja

 

Kada napolju nema pravog znanja, traži se unutra.

Duh slaže kockice mozaika pravog znanja, postavlja pitanja I traži odgovore.

 

Oprez

Polifemi šalju svoje sugestije, što veštije upakovane zablude.

 

Sudjaje poseduju  genetsko znanje.

Kada formulišu odgovor šalju ga,  barijera tame često je i prepreka.

 

Atina - Arhandjel Gavrilo-treće oko

 

Naziva se i šesto čulo, ili intuicija

Nije svako pitanje pravo, nije svaki odgovor od Boga.

Nije svako podesan da mu Bog odgovori.  

Smatra se da postoji akaša polje,  polje znanja, polje zapisa, koje poseduje  sve moguće odgovore, treba samo stupiti u kontakt, to uspeva samo misticima.

 

    

 Zakon slobode volje

 

 

Najvažniji kosmički zakon  je zakon slobode volje.

Zakon za koji ljudski rod ne želi ni da zna,  i koji se najviše i krši

Niko nema prava da bilo kome nameće svoju volju.

Svako slobodno svojom voljom treba da sudi i donosi odluke o sebi.

Nema ga u  učenju ni jedne  religije i sekte.

Jer niko ne može postati ovca ako ne izgubi slobodu volje.

Polifemi strahuju od Duha koji poseduje slobodnu volju..

 

Bez slobodne volje dalji tok lečenja bolesne materije je nemoguć

 

 

 Lečenje silom

 

Polifemi ne poštuju zakon slobode volje.

Ne žele da sami sebe osude na smrt.

Zato ne poštuju ni slobodu volje svojih ovčica.

Morate prihvatiti njihova učenja.

Ne prezaju ni od najgrublje sile, ali koriste i suptilnije metode.

Za lečenje bolesne materije neophodna je sloboda volje.

Materija mora sama svojom voljom. kada shvati da je bolesna težiti da se izleči.         

Čak I kada teži to je veoma teško.

U ljudskom rodu na prste se mogu prebrojati oni koji su uspeli.

Svako lečenje silom je kontraproduktivno.

 

 

Ravnopravne volje

 

Iz tog zakona proističe novi, sve volje su ravnopravne.

Svaki centar svesti, svako biće, bez obzira na razlike, je ravnopravno.

Kralj Artur  i vitezovi okruglog stola. 

Sede za okruglim stolom jer su svi ravnopravni. 

Simbolizuje duh i dvanaest centara svesti.

Duh je samo prvi medju jednakima.

 

 

 

Sankcije i nagrade

 

Ne poštovanje slobode volje, narušavanje ravnopravnosti, uzrokuje sankcje.

Duhovni pad i duhovne bolesti.

Ne znanje ne oslobadja od odgovornosti.

Poštovanje zakona  vida duhovne bolesti.

 

 

Gubitak slobode volje

 

Ono Što je Duh u gralu dobilo na poklon,  olako je izgubilo

Da bi vratilo sebi slobodu mora shvatiti kako se gubi

 

Vezanjem_odbacivanjem

 

Emocionalnim i misaonim vezanjem za misaone parazite, pre svega za one vezane za zemaljski život.

Postoje nepoželjni misaoni paraziti kojih bi se rado odrekli, što ih više odbijamo sve se jače vežu za Duh.

 

Borbom

Unutarnjim i spoljnim borbama

 

Zakonima -pravilima

Poštujući misaone parazite kojima se regulišu medjuljudska pravila ponašanja.

 

 

 Slobodna volja

 Najveći božji dar

 

 

Organska bića su vrste genetaski programiranih robota.

Poseduju samo niže stepene slobodne volje.

Tu spada i ljudsko biće.

 

Samo božanska bića poseduju pravu slobodnu volju.

Slobodna volja je srž svega, ne postoji veće dragocenosti.

 

 

Hidre u gralu

 

 

Duh je kao božansko biće dobilo na poklon slobodnu volju.

Uljez materije i misaoni paraziti su ga rascepkali i zarobili.

Oteli tu slobodu, i ostatke  koriste za sebe.

Stalno nameću svoju volju.

Ne poštuju zakon i zato su svi bolesni.

Za Duh je primarno osloboditi se i vratiti sebi slobodnu volju.

 

 

Hidre Iz ljudskog bića

 

Kopije čvorova hidri napadaju i iz ljudskog bića.

Svoje volje nameću, centru svesti u kojem se nalaze a taj centar zatim svoju i njihovu volju nameće Prijamu.

 

 

Ljudsko biće.

 

Dušmani iz duše, psi iz psihe, svi centri svesti ljudskog bića, neki jače neki slabije.

.

 

Genetski centri.

 

Programirana volja  se  drži  svog programa.

U skladu sa programom poštuju samo svoju sopstvenu volju.

I uvek će nastojati da je nametnu, da mora da se izvrši.

Ako  im se volja ne poštuje reaguju burno, zavisno od stepena nepoštovanja.

 

 

Napadi spolja

 

Vladar vlada tako što podanicima slomi, zarobi i veže volju i nametne svoju.

To mora ostaviti posledice na obe strane

Razboleo se vladar razbole se podanici.

A vlast je tako opojna.

Ljudi puno, svaki želi da je vladar, samo neko lud bi poželeo da bude podanik.

Napadi spolja su opasniji i mnogobrojniji.

Nemoćni retko napadaju, napadaju moćni.

Od močnih se teško odbraniti.

 

 

Polifemi

 

 

Polifemii, napadaju i spolja i unutra..

Da bi od ljudi  postali ljudi-ovce, postali stado, mora im se slomiti volja.

Zato ljudi ovce nemaju slobodnu volju.

Da to ne shvate pomute im mozak,

 

 

Čuvari  stada

 

Polifem ne može sam, nema zemljano telo.

Udruži elitu  parazita koja radi za njega u moćnu instituciju.

Sa veoma precizno razradjenim metodama za Duhovne napade

Od najgrubljih do najsuptilnijih.

Prave mašine za lomljenje volja.

Ko ne da  da mu slome volju, slomiće mu kičmu.  

I stvore stado od stotina miliona vernika.

Ne retko poseduju svoju državu, ili su u simbiozi sa državom, poseduju svoju političku ekonomsku i fizičku moć, pored državne, svoje sudove i policiju, poseduju svoje sisteme vaspitanja, masmedije za inficiranje mozgova.

Ognjem i sabljama slome ili spale sve one koji ne daju da im slome volju.

 

 

Svete tajne

 

Koriste svete tajne,  proces preobražaja,  ali onaj pogrešni smer.

Smer koji od božanskih bića stvara ljude ovce.

Pred njima nestaju božanska bića.

Iza njih ostaju ljudi-ovce.

 

 

Duhovni zatvor  

misaoni lavirinti

 Sisifov Korint

             

 

 66, zatvora jedan u drugom to je  Sisifovo bogatstvo

 

Duh-Prijam je  rascepkan i zarobljen u preko šezdeset zatvora.

Ko Prijama drži u zatvoru?

 

 

Uljez materije

 

 

1.  Rob lucifera        -   čestice materije donji vasduh

2   Rob satane         -   čestice materije vatre

3.  Rob minotaura   -   čestice materije ava u gasovitom stanju

4.  Rob djavola         -   čestice materije ava u tečnom  stanju

                    

 

Zatim

 

Dvanaest kćeri Prijama

Kolektivni paraziti - polifemi

  

Čvorovi polifema

Jezika,

Države,

Zakona

Običaja

Morala

Kulture

Pogrešnog znanja

Naroda,

Nacije,

Klase

Partije

Rase

Kaste

Pola

Religije ili sekte

Plemena

Roda

Porodice

Navijačkog kluba

Itd.

 

Pedest sinova Prijama

Lični čvorovi.

 

Ime

Prezime

Pol

profesija

Karakterne osobine

Vrline

Mane poroci

Telesne i duhovne osobine  Itd.

Savest

Dobra dela i nedela

Prijatelja,

Neprijatelja

Kolega

poznanika

straha, fobija

mržnje i netrpeljivosti

zavisti

poredjenja

Materijalne imovine

posedovanja

itd.

 

 

 

 Broj zveri

 

Po mitu, hidra je čudovište sa devet glava.

U gralu je  jedna glava, ostale-kopije,  nalaze se u genetskim centrima ljudskog bića. 

Broj čvorova je daleko veći, nabrojani su samo oni veliki  i srednji, male i minijaturne niko nikada nije  brojao.

 

        

       Poli-pemon  -  ljudožder

    Zvani Prokrust

 

 

Iza svake kolektivne religije i sekte krije se najmanje sedam udruženih polifema.

Prokrust je jedan od tih polifema, simbol pogrešnog učenja, zbir hidri otrovanog učenja.

Prokrust silom smešta  putnika u svoj krevet

Ko je mali isteže ga, ko je veći  skraćuje ga.

U obe varijante nastupa smrt putnika.

Prokrust ubija, kada to može, sve one koji ne žele da postanu religiozne ovce.

 

Krevet je simbol kolektivnog učenja,

Koga smesti u krevet, ko prihvati religiju, ili sektu, ne ubija ga. 

Dugo se Prokrust gosti sa vernicima, sve dok ih ne isisa.

Putnici na nepostojećim putevima savršenstva, prosvetljenja, budjenja itd. shvataju šta se dogadja onima koji strče, pa se prilagode, prihvataju učenje..

Nije on spao na jednog putnika, tu su milioni.

 

Prokrust koristi ljudska bića koja rade za njega.

Nazove ih duhovnim gromadama, da im odredjene privilegije

Naizgled,  zajedno koriste stado.

Mada I njih isisava kao i ostale ovce.

Prokrust stiče stado, žrtve kojima se gosti, isisani ljudi umiru.

Stado obnavljaju njihova deca, mlado sočno meso.

Što više ljudi strpa u krevet sve je veći Polifem.

Bolesni roditelji, ovce koje se ponose svojom religijom nad religijama, sami podvode decu.

Inficiraju ih i hidre religije se useljavaju u njih.

Prokrustov krevet tako širok, mogu stati milioni i milijarde.

Sve Sisif do Sisifa.

 

Tezej je ubio svog Prokrusta.

Nije Prokrust  jedan, svaka religija i sekta ima svojeg Prokrusta.

Ima ih na hiljade sa raznim imenima.

 

 

Narušavanje

   zakona jednakosti volje

 

 

Svaka odvojena svest, potiče od Boga, i ima svoju volju.

Kakva god bila, volja je volja i treba da se poštuje.

Zato su sve volje ravnopravne.

Anomalije su superiornost i inferiornost.

 

 

Stvarna

Superiornost-inferiornost

 

Brojne životne vrste, prate i  neminovne razlike izmedju centara svesti.

Kako unutar jednog istog bića, tako i izmedju različitih bića.

Kako unutar iste vrste, tako i izmedju vrsta.

Te razlike postoje i postojaće.

Pogrešan je svaki pokušaj da se uklone, da se svi izjednače.

Uvek je neko superioran a neko inferioran i biće.

To je prirodno ali i bolesno jer je priroda bolesna

 

 

Misaona

Superiornost inferiornost

 

 

Božansko biće se neće ponašati kao bolesni,

Duh ne dozvoljava da se stvarna neravnopravnost pretoči u misaonu.

To se može i mora sprečiti. Tako se sprečava stvaranje misaonih čvorova.

Nikada ne, sudi ko je jači bolji, pametniji, bogatiji itd.

 

To ne važi za ljudsko biće,

Ljudsko  biće ima svoj nezavisni sistem mišljenja u koji Duh ne treba da se meša.

Odnos superiorni inferiorni  za ljudska bića i dalje postoji, to je uslov opstanka.

Zevs mora da zna koga lovi za hranu, ravnopravnog ne dira, od jačeg beži.

 

 

Stvarna duhovna vrednost

 

Ljudi osećaju ali još nisu definisali duhovne vrednosti.

 

Duhovna vrednost je bogatstvo Duha.

Ko ima duh koji se pita, koji kontroliše misli i ljudsko biće, duhovno je veći.

Duhovno veliki uvek je veliki bio okružen ljudima ili ne.

U njegovom društvu i niži se osećaju prijatno.

Zrači na njih svoje svetlo-zdravlje, uzdiže ih.

Bolesni  to osećaju i žele njihovo društvo.

 

Uzalud je neko uman, razuman, pametan, intelektualna gromada,  ako nema  Duha.

Prost narod kaže: najgore su školovane budale.

Ako kolo vode paraziti i ljudsko biće.

To zna da postane i nepremostiva prepreka.

Ako stečenim znanjem  postane i duhovni vodja inferiornih.

On jeste superioran, ali samo u društvu inferiornih.

Ako superiornost pretače u misaonu, ako zaključi kako je mudar, pametan, veliki, bogom dat da bude  duhovni vodja inficira se, stvara čvor-parazita u svesti.

Ako se veže za sledbenike, jer superiornost oseća samo kada se uporedi sa sledbenicima, nastaje neraskidiva veza.

Veže se za njih i završava sa daljim napredovanjem.

 

 

 Živo učenje

 

Učenje je misaono živo biće i neguje se kao živo biće.

Kako preneti znanje drugima i sačuvati taj život.

Treba znanje upakovati u podesnu ambalažu.

Napisati knjigu.

Znanje je živo a knjiga neživo biće, razlika je ogromna.

 

To je najlakše shvatiti na poredjenju.

Imate živo biće i slikate ga.

Živo biće i slika nisu isto.

Živo biće nastavlja svoj dalji život

Slika  ostaje takva kaka je fiksirana za večita vremena.

 

 

Hibernacija učenja

 

U kosmosu je sve živo, pa je i svaka slika živo biće, ali je to neorganski život.

Napisati knjigu je naslikati živo učenje,

Živo biće naslikati rečima, misaonim pojmovima, parazitima.

Fiksirati učenje. kao da je u stanju hibernacije.

Oni koji čitaju moraju znati i shvatiti.

Kada i ako prihvate to znanje, da je to samo kopija, kopija koja u sebi nosi ideju učenja, a ideja učenja je klica novoga života, koju treba da prihvate, da na osnovu nje stvore novo svoje sopstveno živo učenje.

Učenje koje će da raste i evoluira, ne sme biti skamenjeno.

 

  

Živi lanac Duha

 

Duhovno-živo znanje može da se prenosi i direktno.

Kada ima ko da ga prenese i kada ima ko da ga prihvati.

 

Kome je Duh  čist, prenosi znanje direktno, okupljenoj masi.

Ko ima oči da vidi, ko ima uši da čuje usvaja znanje i postaje duhovan.

To su pravi naslednici.

 

 Ako a najčešće je tako, pravo znanje ne padne na pravo tlo, kada nema ko da ga usvoji, jer kažu da prosvećenog može da shvati samo prosvećeni.

 

Sluge polifema, umišljeni duhovni, misli da je usvojio pravo znanje, ako se  duhovno ne rodi,  prekida se živi lanac prenošenja duhovnog znanja.

 

Sledbenici koji proučavaju svete knjige čitavog života, koriste hibernisano-skamenjeno znanje, ako to znanje nije zaživelo u njima ako se nije razvilo, ako se nisu duhovno rodili nemaju prava sebe nazivati naslednicima.

 

Polifemi ne vole one koji znaju pravo zanje, one koji su se duhovno rodili, njima daleko više odgovaraju  oni koji su umislili da znaju, one koji neće da se odriču titula i profesije i tada naslednike biraju po zakonu

 

 

 Duhovni vodja po zakonu

 

Apostol Pavle:

          Ako su naslednici po zakonu propade vjera i pokvari se obećanje.

 

Ko je u duhovnom ponoru, ali je istovremeno i intelektualna gromada, pored svog znanja koje poseduje, naziva se duhovni slepac, a kada slepac postane vodja slepima svi će u jamu pasti.

 

Pored prirodne postoji i veštačka  superiornost inferiornost.

Kako biti najpametniji,  kada ne svetliš,  jednostavno:

Sakri od ostalih svoje ne znanje.

Sakrij  znanje, zabrani škole,  spali knijige, uništi sve ostale izvore znanja.

Serviraj  zablude, budi ozbiljan, sugestivan, autoritativan i nejasan.

Tada ostali ne mogu da shvate tako duboku i svetu  mudrost.

 

 

Kvalitet i kvantitet

 

 

Kod polifema ne važi kvantitet daje kvalitet.

Kada milijarde Sisifa krenu pogrešnim putem ni jedan ne stiže na cilj.

 

Kada nema Prokrusta.

Kada ljudima date slobodu, lutaće i krenuće raznim pravcima..

Neka samo jedan pogodi pravi put i to prenese ostalima.

Zato polifemi i ne daju da se i jedna jedina ovčica odvoji od stada.

Samo kvalitet kvantitetu daje kvalitet.

Rodi se jedan duhovno veliki i svojim znanjem nahrani milione.

I u nauci rodi se jedan i donetim znanjem da kvalitet i ostalima.

 

 

 

Čvorovi poredjenja

 

 

Ljudsko biće sebe uporedjuje sa drugima.

To radi i uvek će raditi, greška je ako bi ga sprečavali u tome.

 

Poredjenja nisu za božansko biće.

Svako poredjenje je novi misaoni parazit.

 

Kako god bilo napolju,

Ljudsko biče donosiće svoje sudove.

Duh ne sme  donostit sudove o tome.

Kada ne misli, kada se ne uporedjuje ni sa kim, prestaje stvaranje novih i ishrana starih čvorova, ako to prihvati kao stalno, za neko vreme pocrkaće stari čvorovi.

 

 

Jednakost 

 

Sve volje su jednake.

Duh neguje jednakost i sa ljudskim bićem ali je sve po njegovom.

Ne biti jednak sa parazitima, oni se uništavaju.

Spolja

U odnosu sa drugima,  neguje jednakost.

Poštuje slobodu volje i superiornih i inferiornih ne nameće svoju niti dozvoljava da mu oni nameću svoju.

To je univerzalni kosmički zakon slobode volje.

Zakon  potiče od Boga, koji je superiorniji od svih pa ga ipak  poštuje.

Ni Bog više nebi bio Bog kada ne bi poštovao slobodu volje inferiornih.

 

 

Čvorovi gordosti

 

 

Superiornost je izvor gordosti.

Obično je to umišljena, misaona superiorsnost ili stvarna pretočena u misaonu.

Nije gordost greh samo zbog emocije gordosti.

Čvorovi gordosti su živi i ubedjuju Duh da je izabran, poseban, uvek viši od drugih.

Čvor je izvor smrtnosti, jer je parazit, jer isisava životnu energiju.

 

 

     Poniznost  je smrtni greh      

Čvorovi  poniznosti

 

 

Kao lek za gordost Polifemi nude poniznost.

Inferiornost nije lek za superiornost.

Poniznost  je bolest ništavnih.

Ne dozvolite da vam polifemi serviraju lekove.

Niste vi ništavni, bez obzira u kakvom ste stanju, vi ste sveti Duh, božansko biće.

Lek  je jednakost

 

 

Sukobi i borbe volja

 

Sukob volja, zavisno od broja, intenziteta, i dužine trajanja, izaziva bolest.

 

Duh  vodi samo one borbe koje mora.

Odbacuje borbu za neka imaginarna dobra protiv zla.

Odbacuje borbe protiv imaginarnih sila.

Odbija da se bori za misaone parazite.

Odbija borbu za genetsko dobro protiv genetskog zla.

Odbija da se bori za bolesne borbe ludih.

Odbija da se bori za misaone džinove itd..

 

 

Borba bez borbe

 

Kada je Duh primoran da se bori.

Odbacuje sve što je ljudsko i parazitsko.

 

Ne postoji jače oružje od slobodne volje, usmerene pravim znanjem.

Što je znanje bolje i kvalitetnije bolje je naoružan.

Kada nauči da čuva svoju slobodu volje.

Da čuva sebe od sebe.

Da čuva sebe od drugih.

Da čuva druge od sebe.

 

Rog izobilja

 

Čisti Duh je rog izobilja.

Zlatna ribica koja ispunjava želje.

Duh iz čarobne lampe.

Može da materijalizuje ono što poželi.

 

 

 Odvajanje  

Tela svesti od tara tela

Astralna projekcija

 

 

Naziva se i vantelesno iskustvo

Telo svesti može i da se odvoji od tara tela.

Sve hladnokrvne životinje to mogu.

Toplokrvne su izgubile tu sposobnost ali ne potpuno,.

Neki Ljudi su to shvatili i mogu da se odvajaju.

Tako stiču odredjenu prednost u odnosu na ostale ljude.

Postoje pet načina odvajanja:

 

 

Odvajanje u snu

 

1.   Teutovo - Hermesovo

U toku sna Teut vodi telo svesti u kosmos ave.

Tro-ja  to doživljava kao san i učestvuje. pasivno ili aktivno.

Nekada je odvajanje veoma prijatno.

Nekada sreće monstrume i aveti, spas je bekstvo nazad u zemljano telo, u sigurnost kosmosa zemlje, budi se, dočeka ga novi strah jer je zemljano telo ukočeno i ne može da se pomeri, nastaje panika, nema stvarne opasnosti, telo se brzo vraća u normalu.

Oprez

Postoji opasnost da telo svesti zaluta, da ne zna da se vrati.

Ako to potraje predugo zemljano telo može i da nastrada.

 

 

2. Belboga - Apolonovo

 

 

Belbog vodi telo svesti u kosmos vatre,

Belbog nudi više uživanja i prijatnih doživljaja.

   

 

  Svesno odvajanje

 

 

Odvajanje tela svesti pod vodjstvom tro-ja.

Zevs delimično ohladi tara telo, da bi telo svesti moglo da se odvoji.

Sloboda volje je privilegija.

Tada je Prijam svestan ali kao da nije potpuno kompletan.

Nema podršku, Zevs i ostali centri od vazduha nemaju pristup u ta dva kosmosa.

Odvajanje nije bezopasno.

 

 

Kada Tro-ja vodi  telo svesti postoje tri varijante.

 

 

3. Ja-sen

 

 

Kada u  Tro-ja količinski preovladjuje materija elementa ava i paraziti od ave.

Duhovno nizak nivo, nivo  djavola, vraga, parazita-aveti od ave.

Takvom se  ne preporučuje odvajanje.

Ja-sen vuče telo svesti u podzemni svet.

Podzemni svet je nastanjen, razna grozomorna bića, nastaju sukobi..

 

 

Sukobi senovitih

 

U srpskoj mitologiji postoji upozorenje na brojne opasnosti i konkretne sukobe.

Jedna od tih opasnosti je i sukob sa drugim ljudskim bićima koja su na istom nivou.

U gralu preovladjuje materija elementa ava, a to je djavo.

Djavoli ne  vole konkurenciju, kao da se bore za teritoriju, ne retko takvi sukobi završavaju se smrću slabijeg.

 

 

Senovit čovek

 

Stari srpski izraz, svesno se odvaja od živog zemljanog tela i boravi u kosmosima ave i zemlje. Može biti agresivan i opasan..

 

Senovito telo.

 

Stari naziv za telo svesti, senovito, jer od tri tela po količini materije  prevagu odnosi vodeno

 

Sen

 

Naziv sen zadržao se i kao naziv za dušu preminulog.

Za pokojnika kažu da je njegova sen otišla u svet seni

 

 

 

4. Ja-son

 

 

Ko se duhovno rodi, postaje vatra, to je Ja-son, vodja argonauta.

To je viši duhovni nivo.

Naoružan je plamenim mačem, on je mač i od njega ima ko i da strahuje.

Srpi ga nazivaju i zmaj ognjeni.

 

 

5. Ja-san

 

 

Kad je Duh potpuno čist,.

Kada poseduje slobodnu volju.

Vrhunski duhovni ratnik, od njega beže sva  čudovišta.

 

 

Odvajanje

 

 Astralna projekcija je bočni put.

Nepotrebni rizici, sukobi ili eventualni dobici ne samo da odvlače pažnju od primarnog zadatka, čišćenje grala od uljeza, već mogu da u gral usele nove ili ojačaju stare čvorove..

 

 

    Opasni čuvari

 

Ko proučava ostale kosmose, mora znati da bolesnom biću nije svuda dozvoljen pristup.

Da se bolesni ne drznu da odu gde im nije dozvoljeno postoje čuvari.

Susret sa njima nikome se ne preporučuje.

Po mitu troglavi kerber ne dozvoljava da živi uljezi dospu u podzemni svet itd..

 

 

 

  Borbe bez borbe

u tvrdjavi.

 

Kako se borbom gubi sloboda volje.

Mudri otkriše metodu borbe bez borbe

 

 

Vrti se

 

 

Ples derviša

 

Duhovni razvoj se ne može shvatiti bez nauke posebno  fizike.

 

 

Kao glavica luka

 

 

Derviši se vrte, u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu.

Smer je izuzetno značajan.

Vrteći telo pojačavaju vrtnju samog grala.

Vrteći gral vrte i ono što je u njemu.

U gralu, različiti elementi i oblici materije, razlikuju se i po specifičnoj težini.

Mešavina je u tečnom stanju i kroz nju gnjuraju čvorovi parazita, hidre.

Kada se vrt-gral  vrti, sila centrifuge-inercije, deluje na svaki oblik materije.

Centrifuga razdvaja mešavinu, kako se ide ka periferiji materija je sve teža i teža.

Sve dok se ne razdvoji tako da podseća na glavicu crnog luka.

Otuda i verovanje da se vamipi boje luka

Čvorovi od ave, da ne budu uništeni pokušavaju da beže kroz ava-lon.

 

 

Arijadna

 

Da bi izašao iz lavirinta Trisej je koristio klupko Arijadne.

Otvori na gralu su mali, čvorovi kroz njih ne mogu proći i napustiti gral.

Zato se razmotavaju i kao nit napuštaju gral.

A Sakata, tu nit namotava u klupko, memoriše.

 

 

Ne vodi nit kroz lavirint.

 

Već se lavirint-hidra razmotava-raspliće i kao nit nestaje iz grala.

Kao pletivo koje se raspliće a nit se namotava u centru za pamćenje.

Ime Arijadna je složenica, bukvalno znači Aer u jadnom stanju.

Klupko-čvor  razmotava Prijam-aer koji se duhovno nalazi u veoma jadnom stanju.

 

 

Kako razmrsiti klupko?

 

Aleksandar je gordijev čvor posjekao mačem.

 

Srpi imaju izreku, kada treba rešiti neki problem

Mućni malo glavom

 

Maslina

 

 

Slina, gusti secret koji kroz nos luči bolesno-prehladjeno  ljudsko biće.

Hidre, misaoni čvorovi od ave u tečnom stanju, kao splet zmija, veoma liče na sline.

Omiljeno oružje Trisisa je maslinova batina, kojom  tuče protivnike.

Ne možete batinu uneti u gral,

Mućni  malo glavom.

Tako udarate hidrom u hidru, kao slinom u slinu, to ih razmotava, kao da ih tučete maslinovom batinom.

Istovremeno od udara raste i toplota unutar grala, počinje kuvanje parazita..

 

To se postiže ritmičkim pokretanjem glade napred nazad ili levo desno.

Za to vreme  derviši ritmički ponavljaju besmisleni slog.

On treba da liši misaone parasite novih misli, nove hrane.

Ponavljanjem besmislenogi sloga  stvara se novi besmisleni misaoni parazit.

Ali tada besmisleni slog raste i zagadjuje Duh.

Taj slog  je suvišan, jer duh ludi od besmisla.

Takodje ako se slog ponavlja mehanički bez znanja o tome zašto se ponavlja.

Ponavljanje sloga na sebe preuzima centar svesti Var-Hefajst.

Sledbenik može da nastavi da misli, i tada takodje hrani stare parazite.

 

Vrtnja  I ritmički pokreti glavom sami po sebi nisu dovoljni.

Uzalud vrtnja, uzalud ritnmički pokreti glavom. 

 

Sve dok Duh smatra da je sa čvorovima  jedno isto.

Sve dok sebe definiše misaonim parazitima ne mogu se razdvojiti.

Vrtnja i svesno odvajanje od čvorova teku paralelno.

Morate shvati da vi i misli niste jedno isto.

Sve dok derviš  smatra da je derviš ne može se odvojiti I očistiti.

Sve dok derviš pripada kokletivnoj religiji ili sekti ne može se odvojiti.

Samo usamljena jedinka može da se odvoji od parazita.

 

Zatim se dodaje i metoda kuvanja.

To je borba bez borbe, jer se ne bori ni protiv koga.

 

 

Lotosov cvet

I ustajala bara puna žabokrečine

 

 

Buda koristi drugo poredjenje.

Potonulii gral krcat uljezima uporedjuje sa ustajalom barom,

Iz ustajale žabokrečine  raste predivan lotosov cvet.

Lotosov cvet je simbol za Duh koji se radja

 

 

Vreme trajanja borbi

 

 

Borbe su neprestane, znali to ili ne.

»Koji pobedi, postaće  Bog i sve će dobiti.«

 

 

Duh u gralu  može da se vrti i na stolici zaborava,  i u zagrljaju Sakate.

Niko ne može da se svesno neprekidno vrti ili ritmički pomera glavu.

Zato se uvek pazi na  kontrolu misaonih procesa.

I naravno kuvate čvorove na tihoj temperaturi.

Vrhunac je da nauči da je svestan svega a da ne misli.

Ne treba da se budite, već sada ste budni.

 

 

Ostanite budni

 

Samo treba da ste uvek budni, da ne počnete da mislite, da sanjarite.

Duh mora biti stalno oprezan, ne dozvoliti mislima da se ponovo nametnu.

U suštini i ne bori se protiv njih samo sledi svoju odluku i svoju volju.

Nema borbe, nema vezanja volja, nema bolesti.

 

 

Psi  Vara

Ali kada misli

 

 

Misaona nit dolazi iz centra za govor zvanog Var ili Hefajst.

Svesno konstruišitee misli, svoje  sopstvene hidre, koje će se boriti protiv ostalih hidri.

Diriguje njihove borbe i bira ko če se sa kim boriti.

Tako da niko ne pobedi, da su u ravnoteži, da dodju u pat poziciju.

Tako suptilno poštuje njihove volje, ne lomi ih, oni lome jedni druge.

Prijam preko centra za govor, metodom sugestije svesno konstruiše misaone parazite, takozvane Varove - hefajstove pse koji se umesto Prijama bore protiv ostalih čvorova.

Iako saveznici, nazivaju se psi jer su i oni čvorovi koji zagadjuju gral.

 

 

Duhovno sazrevanje

 

 

Sazrevanje, odvajanje od parazita, vremenski traje.

Odisej je lutao dvadeset godina.

 

Hrist:

18.o3. i reče im  zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne

       budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.

 

 

Šta naučiti od dece.

 

Postoje dve bitne razlike izmedju dece i odraslih.

Deca se ponašaju u skladu sa svojim genetskim egoizmom.

 

 

Prva:   Deca su čista od parazita

 

 

Zagrobni život,  podešen je tako da se gral potpuno očisti od misaonih parazita.

Ali se ne ćisti od uljez materija, vode, vatre i donjeg vazduha.

Genetski centri se ne diraju.

U njima je genetsko znanje i svi podaci iz prethodnih života.

 

Bog nam šalje decu očišćenu od parazita.

 

Duhovne gromade ne seku granu koja ih hrani, briga njih za vase zdravlje.

Nastoje da tu decu što pre inficiraju parazitima, da ih priključe stadu.

Ako nema stada od čega će živeti.

Odrasli moraju da shvate, da se očiste kao što su bili kada su fizički rodjeni.

Ko se očisti, uspeo je, povratio se.

 

 

Druga -  način mišljenja.

 

 

Dete koristi jezike čula.

Medju njima najviše se oslanjaju  na čulo vida.

Dete misli slikama, jer ne zna ni za jedan zvučni-misaoni  jezik,

Sve dok misli slikama ne stvara misaone parazite.

 

 

 

Polifemi jezika

Neprestani padovi Tro-ja

 

 

Sa svakim detetom sve iz početka.

Ne postoji maternji jezik, svaki jezik je jedan živi polifem,

Dete koristi slike, misli slikama.

Grad simbolično štiti Atina boginja mudrosti.

 

Jezik uči centar za jezik Var, Hefajst.

Živo biće, parazit jezika, postepeno se formira i raste u tom centru.

Iz Vara klice prelaze u gral gde se daljim pojačanjima formira misaoni čvor hidra.

Novim mislima hrane sebe, preuzima kontrolu u gralu.

Prvi trojanski konj jezika uselio se u Troja.

Tvrdjava je pala ali  to niko i ne primećuje.

 

Biblija:

A bijaše na zemlji jedan jezik i jednake riječi

Hajde da sidjemo da im pomutiomo jezik da ne razumiju jedan drugoga.

 

Ko želi da pokori Duh i ljudski rod, napada prvo na jezik.

Umesto praiskonskog duhovnog jezika, koji i hrani i brani kao vakcina.

Nametnuti ljudima otrovane jezike.

Sa otrovanim jezicima Troja se osvaja i lakše i brže.

 

Prvo se useli Polifem jezika.

Tu su zatim lični vampiri i sitniji  polifemi a za njima nastupaju sve veći i jači.

Dete ponavlja svoje lične praiskonske greške.

Greške a ne grehe.

Jer malo dete ne može počiniti greh.

Greh čine oni koji svesno pogrešno vaspitavaju decu.

Svaki Polifem, koji živi u toj sredini nastoji da useli svoju hidru i useljava se.

Hidre vampira, kod dece nisu velike i jake kao kod odraslih.

U ne znanju, još kao dete, svaki Prijam krene nekim od pogrešnih puteva.

 

Zato mora sam, kada shvati.

Da se duhovno a ne telesno, vrati na onu raskrsnicu sa koje je sve pošlo naopako.

Mora da shvati da kada se rodilo.

U telu su bila samo dva bića.

Da nije koristio misaono-zvučni jezik već jezike čula.

Da su mu ponosni roditelji usadili parazite, koju mu isisaju osamsto godina života.

 

 

R - o  d  i -  s e -  ja

  O d  i    s e    j a

 

Ko uspe da pobedi i uništi uljeze. I izbaci vodu, duhovno se rodilo.

Samo to biće može i sme za sebe reći da je duhovno.

 

Duhovni pad ili jad, daje reč Ilijada.

Duhovni uspon i na kraju duhovno rodjenje je drugi deo epa Homera.

Avanture Odiseja su udžbenik, vodič, putokaz, treba probiti simboliku.

U prednosti su oni koji poznaju i govore ostatke od praiskonskog jezika.

Ko uspe na kraju kaže r-odi se ja.

 

Krana od reči Hrana

 

Vrsta igre koju je smislio Trisej, prihvatili su je ljudi sa Dela a igrala se i u Troji.

Ponovo taj srpski jezik.

Del nije geografski pojam, od glagola delati, igru su prihvatili ljudi od dela - akcije.

Tro- ja je jedino mesto gde se i može igrati.

Pravilan naziv igre je Hrana, odnosno jelo.

Trisej pobedjuje parazite hranom, ko kontroliše misli-ishranu taj i pobedjuje.

To je za Triseja igra, za parazite pitanje života i smrti.

 

 

Posinjenje

 

Biblija:

          Koji pobijedi bići mu Bog i on moj sin i sve će dobiti.

 

Ko  se duhovno rodi, automatski postaje sin božji.

 

 

To je naravno samo simbolika.

Ne postaje se sin božji načinom začeća.

Već Isključivo, isključivo, isključivo  duhovnim rodjenjem.

Po bibliji Hrist je prvo rodjeni medju mnogom braćom.

Ne zbog načina začeća, već duhovnim rodjenjem.

Svi ste pozvani, svi ste kandidati, da se duhovno rodite i postanete sin božji.

Prodje dve hiljde godina.

I dalje je jedinac, nema novorodjenih.

Oni koji se izjašnjavaju kao hrišćani samo su sledbenici.  

Ne daju polifemi, kolektivne religije i sekte, zablude, ne znanje, pohlepa itd.

 

 

Par SS

Parsis

  Dvo -ja

 

 

Kada Trisej parazite od ave izbaci van, na red dolazi treće ja

Treći deo Triseja,onaj od ave,  ostaje zalepljen na stolici zaborava.

Izbaciti avu u tečnom stanju znači pobediti i izbaciti djavola iz tvrdjave.

Ko je pobedio i izbacio djavola iz tvrdjave, dobija novi naziv Parsis.

 

Ostaju: Dva svetla-energije:

 

San.

Son,

 

Ja od dve vrste materije.,

To je Par San i Son, Par S i S, Par ss, Parsis.

Persej.

Paris iz ilijade i Parsis,  Dva ista para svetala. San i Son.

Razlika je u duhovnom stanju.

Paris je mešavina u vreme duhovnog pada, Parsis u vreme uspona.

 

 

Danaja

 

Danaja je po mitu majka Parsisa.

 

Ime je nastalo od složenice na srpskom jeziku.

 

Dar, poklon, prezent.

Na, prilog za mesto

Ja, lična zamenica

 

Dar-na-ja, 

 Darnaja, promeni se  u Danaja.

Persej nastaje od dara koji je darovan meni, na moje postojeće ja.

 

 

Zlatna kiša

 

Akrisije,

 

Mitološki naziv za parazitsko ja, Ja definisano parazitima.

Složenica Aer u krizi.   Aer u jadnom stanju.

 

Otac Danaje, Akrisije,  dugo se molio da preko ćerke dobije naslednika, ali kada su mu u proročištu rekli da će ga njen sin ubiti. predomislio se i da spreči radjanje, zatvorio je ćerku u nepristupačnu kulu.

Otac Parsisa, Zevs, bacio je oko na Danaju ali jedini način da dopse do nje bio je da se pretvori u zlatnu kišu i oplodi je, što je i uradio, tako je začet Parsis.

 

Kula je simbol grala u kojem je zarobljen Duh.

Zašto se Zevs preobratio baš u kišu, zašto ne u dim ili maglu.

Način da Duh u gralu dobije pojačanje je slanje u gral novih čestica Duha.

Kako se jezikom alhenije čestice materije elementa vazduh, nazivaju zlatom, mnoštvo čestica poredi se sa zlatnom kišom koja dospeva u gral i povećava količinu Duha.

Zlatna kiša je poklon, dar na postojeću količinu duha, na postoječu količinu ja u gralu.

 

 

Aleksandar

 

Je naziv za tu zlatnu kišu.

 A lek je san dat na dar.

A lek san dar.

Aleksandar seče gorde čvorove.

 

 

Silazak svetog duha

 

Je  hrišćanski, naziv za zlatnu kišu,  to je potpuo isti process.

Hrist je spustio sveti Duh na apostole.

I apostoli su spuštali sveti Duh na sledbenike.

Na žalost duhovne gromade više ne poznaju tu metodu.

 

 

Odrastanje

 

Ko se rodi treba i da odraste.

Podvizi Parsisa su skriveno znanje, kako pobediti  parazite od materije elementa vatra i drugo-ja, kako je izbaciti van tvrdjave.

Kada se  izbaci voda,  gral postaje kosmoplov.

Ustao je sa stolice zaborava, ali se još nije oslobodio braka sa Sakatom,

Oslobodio se samo jedne glave, još je u zagrljaju sa gorgonom Meduzom.

 

Čardak

 

Tada tvrdjavu neko naziva: čardak ni na nebu ni na zemlji.

 

Budjenje

 

Na istoku za duhovno rodjenje, kažu probudio se ili prosvetlio se.

 

Vodolija

 

U astrologiji božansko bićese naziva se vodolija.

Jedini znak u zodijaku koji je ljudsko biće.

Zašto je nazvan vodolija., shvata se tek u kontekstu duhovnog rodjenja.

Ko želi da se duhovno rodi mora iz sebe proliti uljez vodu van.

 

Ava-lon

 

Legendarna prestonica kralja Artura.

Nije naziv za neki grad, vodeni grad, čak ni za gral, to je naziv za kapiju, kapija vode, vodena kapija, kapija kroz koju paraziti i ava beže u Sakatu.

Srpi za duhovno rodjenje kažu:  kada ti pukne opna izmedju očiju.

 

Zen-Budizam

 

Prosvetljenje je naglo, kao kada se na posudi odvali dno i sva se voda prolije van.

 

 

    Krštenje  Duhom

 

  Krštenje Duhom, sveta tajna,  je duhovno rodjenje

 

 

Misaoni post

 

Post Hrista, i svakoga ko duhovno raste je prvenstveno misaoni post

Duh igra Trisejevu igru krane-hrane.

Lišiti  parazite jela, zašto bi se oni gostili, neka gladuju

Ko kontroliše misli, kontroliše i ishranu parazita.

Ko nauči da svesno ne misli, potpuno ih lišava hrane.

To je njihov post, oni gladuju.

 

 

Iskušavanje

 

Ko iskušava Duh

 

Misaoni paraziti, vampiri, ne vole post, ne vole da gladuju.

Ljudsko biće, želi da zadrži Duh pod svojom kontrolom.

 

Simbolično:  dušmani iz duše, psi iz psihe, djavo, fanatik, minotaur, satana i lucifer.

Misaoni čvorovi, Iskušavaju i oni spolja,

Svi iskušavaju.

 

Kada počnete da svesno ne mislite,

Koriste sve što mogu da vas navedu da ponovo mislite.

To nisu vežbe koje traju neko odredjeno vreme.

Ideal je svesno ne misliti kompletno vreme dok ste budni.

 

 

Telesno krštenje

 

Jovan krstitelj. je uveo ritual krštenja vodom, ulazak u reku je simbolika pada u kosmos ave, izlazak iz vode deluje tako kao da je ava izlivena iz glave, izlazak iz reke je, odlazak iz podzemnog sveta-ave.

 

 

Oprez

           

Ko se duhovno rodil, napušta duhovne ponore, napušta podzemni svet, ide gore, duhovno, ne fizički, jer je Dvo-ja  i dalje na istom mestu. dospeva u telo od vatre.

Duh mora imati  božanski gral da ga zaštiti od materije elementa vatra.

 

 

Dedal i Ikar  

       

Dedal i Ikar da pobegnu iz kritskog lavirinta napraviše krila zalepljena voskom.

Dedal savetuje sina da ne leti nisko iznad vode da se krila ne skvase, niti da se penje previsoko ka suncu.

Neiskusni Ikar previše se približi suncu.

Vosak se istopi, krila se odlepiše i pada u more, strada.

 

 

         Duhovna fizika         

Toplota

 

Antropos,

 

Prevodi se kao ćovek, u suštini znači stanje suprotno žarkom.

Pravo značenje je oghladio se.

 

Zdravi Duh je u agregatnom stanju plazme, visoka temperatura, energija.

Kada je duhovno pao na nivo vatre, to nije samo duhovni pad,

Prešao je u agregarno stanje pare, niža temperatura manje energije.

Kada je pao u duhovne ponore, prešao je u tečno stanje, izgubio energiju, snagu.

Duh se ohladio više nije plazma.

Aristotel kaže uloga mozga je da ohladi Duh. 

 

Da izadje iz ponora, da se duhovno rodi mora sebi da vrati izgubljenu toplotu, izgubljenu energiju, izgubljenu snagu, izgubljenu moć.

 

 

Kuvanje

 

 

Gral se i dalje vrti.

I dalje se izuzetna pažnja posvećuje kontroli misaonih procesa.

Sudaranje slina-čvorova povećava temperaturu, to je jedan od načina.

Duh je besmrtan, ne smeta visoka temperatura, naprotiv.

Što je veća temperatura Duh dobija snagu, sve je jači.

Misaoni paraziti od ave ne vole kuvanje, ne vole toplotu.

To je za njih pravi pakao.

Da ne budu skuvani, da ne ispare, jer ako ispare gubi se njihov životni oblik, beže kroz ava-lon, u sigurnost kod  majke Sakate.

 

 

Kuvanje djavola

 

Davo je materija ava u tečnom stanju, useljena u gral, djavo se boji kuvanja u gralu.

Djavo strepi od visoke temperature.

 

Vrenje

 

Kada se tečnost izloži višim temperaturama, vri.

Kada vri,  Duh zri,  raste, radja se.

Od srpske reči vri dobija se engleska reč fri-sloboda.

Vrenje daje Duhu slobodu.

 

Vrelo

 

Hladno, toplo, Vrelo, kao atrubut za toplotno stanje, istovremeno je i sinonim za izvor, za izviranje, isticanje, istok, vrelo je izvor slobode Duha itd.

 

 

Ključanje

 

Daljim povećanjem temperature sadržina grala počinje da ključa.

Tečnost u gralu postepeno prelazi u agregatno stanje pare.

Ko je od parazita od ave pobegao pobegao je ko nije prelazi u stanje pare.

Od reči ključanje, dobija se i reč ključ, a ključ otključava, Solomonov ključ,

 

 

Težina

 

Težina tečnosti zavisi i od temperature.

Toplija tečnost se širi, traži veću zapreminu, zapremina grala je ograničena, pa raste pritisak, da ne eksplodira, višak se kroz otvore izbacuje van.

Količina materije u gralu se smanjuje, pa je sve lakši.

Što je razlika u temperatura veča i razlika u težini je sve veća.

Gral postaje sve lakšii, ni Sakata ne može da ga zadrži silom gravitacije.

Gral se odlepljuje sa stolice zaborava i odlazi gore.

Deo Triseja ostao je na stolici zaborava, to što je ostalo je materija elementa ava.

 

 

          Pritisak             

 

Eol   Bog vetrova

Eol je Odiseju poklonio mešinu u kojoj je zatvorio mnoge vetrove.

 

Duh  sebi podiže temperaturu.

Povećanjem temperature raste pritisak unutar grala-grada.

Gral podseća na Papenov lonac, može i da eksplodira.

Zato je proces postepen, ne sme da se kao Ikar previše približiti suncu.

Temperatura mora postepeno da raste a da ne eksplodira.

Zato postoje ventili, otvori na gralu, višak pritiska odlazi  sa uljez materijom.

Oticanje uljez materije mora biti pod kontrolom Duha.

Naglo oticanje je otvaranje vreće vjetrova.

Gral bi pretvorilo u letilicu na reaktivni pogon, sa nekontrolisanom putanjom.

 

Faeton

 

Po mitu Faeton je sin Heliosa, boga sunca ( centar svesti Apolon).

Kada je došao kod oca zatražio je da upravlja sunčanom kočijom.

Nije bio u stanju da kontroliše moćne kočije, kada su konji koji su vukli sunčanu kočiju osetili slabu ruku, otrgli su se kontroli, napustili uobičajenu putanju i počeli da pale i žare, i po zemlji i po nebu.

Da to spreči Zevs ga ubija munjom.

 

 

Oprez,

 

Duhovnim rodjenjem Duh stiče slobodu kretanja, koju nemaju obični smrtnici.

Istovremeno Duh stiče veliku moć I nove stepene slobode volje.

Ne sme dozvoliti  da drugo ja, Ja-son- satana, i paraziti od vatre prezmu kontrolu.

 

 

Zmaj ognjeni

 

U mitologiji Srpa mešavina San i Son zajedno sa parazitima od ognja simbolično se naziva zmaj ognjeni.

Nekada i zmaj ognjeni vuk.

Otuda i shvatanje da postoje vukodlaci.

Jer Parsis, odnosno ko je dostigao taj nivo,  može da menja i telesni izgled.

San ne sme dozvoliti da Son i paraziti od ognja prevladaju i preuzmu komandu.

 

 

Zen-budizam

 

I zen-budizam upozorava na opasnost.

Ko prolije vodu, ko se prosvetl- probudi, taj je uzjahao Tigra.

Jahati tigra, ne zahteva neko posebno pojašnjenje.

Za duhovno odrastanje potrebno je pravo znanje i znanje i znanje.

 

 

      Hodi Sam         

 

Psalmi Davidovi:

Boga će sresti ko hodi sam

 

U bolesnoj civilizaciji polifema, profesionalni čuvari stada uvek če reći, vi grešne i ništavne ovce, ne možete hoditi sami, morate imati pastira, učitelja, duhovnog vodiča, andjela čuvara i šta sve drugo neće izmisliti.

Ko se god oslanja na čuvara, pastira, učitelja, vodiča, andjela čuvara itd, nije sam.

Uskim putem možete putovati samo usamljena jedinka.

      

               

Prividni bezbožnik

               Bezbožnik po savetu Boga            

 

Ne postoji put kojim bi ovakvi kakvi ste došli do Boga.

Nikada blato ne može sresti zlato..

Sada ste fizički na zemlji a duhovno u duhovnim ponorima.

Izmedju su  sve same prepreke.

 

 

Rušenje prepreka

                    

Zato i samo zato svu pažnju treba usmeriti na prepreke.

Srušite ili obidjite  sve prepreke, preobratite se i Bog je odmah tu.

Kada to shvatite više nikada ne mislite o Bogu.

Kada ste shvatili šta vam je cilj više nikada ne mislite o cilju.

Daleko je pametnije i sigurnije obratiti pažnju na prepreke koje se nalaze izmedju vas i cilja.

 

Pre svih i najveće je ne znanje kako se ruše prepreke

Zatim slede polifemi i ljudi koji rade za njih.

 

Ne slučajno, polifemi u prvi plan serviraju Boga, serviraju krajnji cilj.,

Da od cilja kao neki slepac ne bi videli prepreke i ponore.

Uporno  vam nameću da gledate u cilj  a ne na put ispred sebe.

I dopunski  ne na pravog živog Boga, već surogat, zamenu, autoritet Boga.

 

                

               Surogati  -  autoriteti              

Misaoni Bog

 

          

Pravi Bog je u kosmosu.

Misaoni Bog je skup misli o bogu, nalazi se kao misaoni čvor unutar grala, zagadjuje ga.

 

Ja Duh kosmosa, Bog, tamo sam čist i zdrav. 

Ja sveti Duh na nebu, tamo sam takodje čist i zdrav.

Samo Ja kap rascepkanog Duha unutar ljudskog bića treba da se očistim i ozdravim.

 

Zato i samo zato  o sebi u kosmosu i na nebu ne treba da mislim.

Zašto ne treba misliti.

Zato što su najači uzročnici duhovnih bolesti misaoni paraziti

 

Ali polifemi ne bi bili ono što jesu da uporno ne zahtevaju obrnuto.

Da što više i više mislite o Bogu, svetom Duhu i svemu ostalom što ide uz njih.

Toliko vam dosade sa Bogom i ostalim trabantima, da naivni koji krenu da se bore protiv njih krenu da negiraju postojanje Boga.

 

 

   Zabluda ateizma         

        Vole Polifemi ateizam i ateiste.                    

 

Naivni ateisti 

 

Da se odbrane od izuzetno agresivnih religija i sekti, ljudi su krenuli pogrešnim putem.  

Počeli su negirati postojanje Boga.

Ateizam je zabluda podmetnuta upravo od Polifema.

Ateizam su izmislile verske gromade da bi ljudski rod preveli žednog preko vode.

Polifemi se ateizmom izuzetno vešto brane i hrane.

Ateizam je jedan od izvora misaone hrane parazita.

 

 

Agresivni ateisti – ljudi zveri

 

Ne-Ljudi, zveri u ljudskom obliku, koji  sebe smatraju većim od ostalih, uvek pripadaju nekim elitama, koje žive na štetu sopstvenog roda ne vole da Bog  postoji.

Sa njima nastupaju Polifemi moći i profita

Da steknu moć i imovinu ne prezaju ni od čega.

Ne žele da postoji bilo ko moćniji od njih, kome bi jednog dana morali polagati račune.

 

 

Zamena teza

 

Kada su ljudi krenuli u borbu protiv zabluda koje serviraju religije i sekte.

Polifemi i verske gromade su tu oštricu usmerili u borbu protiv Boga.

Naivni  ljudi su naseli i krenuli protiv Boga.

Da bi osporli pravo religijama na postojanje negiraju postojanje Boga.

Tada samo u varijanti da Bog ne postoji religije i sekte nemaju pravo na postojanje.

Povučen je znak jednakosti izmedju Boga i brojnih polifema.

Veoma suptilna zamena teza.

Toliko suptilna da to ateisti ne shvataju.

Skreće se pažnja sa svih zabluda i zloupotreba religija.

Verskih ratova i stalne netrpeljivosti, i ne nazire im se kraj.

Na globalnom planu, gde se susreću Polifemi moćnih religija, verska netrpeljivost, stalni i neprekidni sitniji  i sredni sukobi sa povremenim daleko jačim ratovima nikada ne jenjavaju, traju vekovima i trajaće dok je Polifema.

I sve se to zanemari i usmeri prema pogrešnoj meti.

 

Sve one koji ne žele da budu ovce.

Nazovu ateisti, nekada i slugama satane.

 

Nezreli i naivni to prihvate i sami sebe počnu nazivati ateistom.

Zamena teza je uspela, Ljudski rod  ratuje na sasvim pogrešnom frontu.

Polifemi su usmerili ljudski rod u borbu protiv Boga.

Od borbe nema kada da shvati, da greši i gde greši.

 

Da ironija bude veća, sveštenici se tada javljaju kao zaštitnici Boga.

Kao oni koji stradaju štiteći i braneći Boga od ateista.

Prezentiraju se kao mučenici za Boga

I to je zabluda koju ljudi ne shvataju.

Neki sveštenici su prave neznalice, često veće ovce I od svojih vernika.

Oni stravno misle da služeči religiji služe bogu.

Ne znaju, ne shvataju da su sluge i žrtve polifema.

Oni brane Polifeme, brane svoju parazitsku profesiju i privilegije..

I da umire savest zaklinju se u Boga.  

 

 

Više ne važi :

Oprosti im oče ne znaju šta rade.

 

Zar neizmerni okeani mudrosti, nepogrešive duhovne vodje, duhovne  gromade ne znaju šta rade.

 

 

Čvor ateiste

vampir ateiste- jedinke

 

Ko donese sud, ili prihvati tudju sugestiju i kaže za sebe.

Ja sam ateista, nije ni svestan da je sebe zarazio novim parazitom.

Stvorio je u Tro-ja  čvor-parazit-ateizma.

Što više misli, vodi rasprave, negira postojanje Boga, hrani parazita, čvor raste.

 

 

Polifem ateizma

 

Ako i kada se ljudi udruže u asocijacije ateista, postaju čvorovi-hidre koje  se neosetno udruže i nastaje potpuno  novi Polifem ateizma, imao ili ne instituciju.

Polifemi su postigli cilj, njihov protivnik je tada u vlasti novog Polifema.

Polifemi više vole da se bore protiv drugih Polifema.

 

Sve, samo da se ne bore protiv Duha koji poseduje znanje.

Polifemi nisu dorasli Duhu u gralu, sloboda volje je čudo.

 

 

Izjednačenje

 

Polifemi jednobožačkih religija, stvoreni su da unište Polifeme mnogobožačkih.

Zato i propovedaju da ih je stvorio Bog, preko svojih izaslanika.

I bakterije se ubijaju antibakterijama, a virusi antivirusima.

Zato navodno imaju pravo na postojanje i monopol zastupanja Boga na zemlji.

Stavljaju znak jednakosti izmedju sebe i Boga sa neba.

Da je institucija religije jedna od najstarijih, stvorena kada i država.

Prećute da je i država Danajski dar.

 

Bog postoji,  tada navodno  i oni imaju pravo na postojanje.

Samo u varijanti da Bog ne postoji, tada i samo tada nemaju pravo na postojanje.

Prećute da su stare religije pobedjene upotrebom veoma malo novih istina i prekomernom primenom najgrublje sile, mačem i ognjem.

Stari Polifemi nisu pobedjeni Duhom, istinama i pravim znanjem, upravo zato da  to znanje ne stekne ljudski rod i ne okrene ga protiv njih.

Kada bi rekli istinu da su stvoreni samo da unište stare a da zatim i oni nestanu.

Neće Polifemi da za dobro ljudskog roda izvrše samoubistvo.

Radije će uništiti ljudski rod.

 

Ljudski rod mora ukloniti znak jednakosti, izmedju religija i Boga.

Bog i Polifemi nisu isto, nikada nisu  bili, niti će ikada biti.

 

Prve religije i jesu stvarali proroci.

Klin se klinom izbija.

Kada izbijete klin,  ne zabadajte novi u zdravo meso.

Bog nam šalje novu decu u kojima nema parazita.

Ne zabadajte klinove deci, u njima nema Polifema.

Kasnije nastale religije, frakcije  i sekte stvarali su ljudi.

 

 

Hrist:

        Teško vama književnici i fariseji što zatvarate carstvo nebesko niti vi ulazite   

         niti date da udju koji bi hteli.

 

Kolektivne religije su odradile svoj zadatak i više ne rade za Boga.

                    

 

 

Naučni dokaz o postojanju Boga

 

 

Nauka napreduje. 

Već sada pronalaze posredne dokaze za postojanje Boga.

Počinju da naziru da je to neizmerni okean energije.

Da li će stvarni naučni dokaz da Bog postoji biti i konačna pobeda religija i sekti.

Neće.

Religije i sekte ni tada neće imati razloga za slavlje.

Shvatite jednom da je to izvor duhovnih bolesti i prepreka ka Bogu

Zastarela i prevazidjena metoda.

 

Kada se bira izmedju dva zla.

Izmedju mnogobožačkih i jednobožačkih religija.

Mnogobožačke religije su veće zlo.

Tada se čak može i reći da su jednobožačke napredne.

Napredne samo do tada dok ne nestanu mnogobožačke.

Napredne su samo dok su u opoziciji.

Kada steknu vlast postaju prava suprotnost.

Duh je i pored duhovnih gromada  i dalje u duhovnim ponorima.

Teže da ga tu večito zadrže.

Da anatemišu svakoga ko im ukaže da su u zabludi.

 

Za dalji duhovni uspon potrebno je pravo znanje.

A pravo znanje zahteva uništenje polifema i ostalih misaonih parazita.

Pre svega polifema religija i sekti.

 

Moraju nestati kolektivne religije i sekte.

Širok je put i široka su vrata koja vode u propast.

Nema kompromisa, nema reformi.

 

Sve kolektivne religije, sekte i kultovi moraju nestati.

To je imperativ

 

 

       Božanska filosofija je filosofija paradoksa.           

 

Nadjoše me koji me ne traže,

a javih se onima koji za me ne pitaju

 

Pesnik kaže:

Ko traži Boga neće ga naći, ko traži sebe Bog će ga naći

 

 

Deca  

                  

Hrist traži da budete kao deca.

 

Deca nisu ni ateisti ni teisti, ni vernici ni nevernici.

Deca o tome ne misle, sve dok ih bolesni ne uzmu pod svoje.

 

Niti znaju za Boga niti ga negiraju.

Ne znaju ni za proroke, za nepogrešive duhovne vodje, za neizmerne okeane mudrosti,  za prosvetljene, premudre, preuzvišene, ni one nešto manje nepogrešive, manje okeane mudrosti, manje prosvećene itd, niti znaju niti ih negiraju.

Ko god pokušava da im nametne bilo ateizam bilo teizam, religiju ili antireligiju, čini  grešku, čini zloupotrebu, čini teški greh.

 

Ne vaspitavajte decu, učite od dece.

Radjaju se čisti. Učite ih kako ostanu čisti, da ne zagade Duh.

 

 

Bog je odbacio religije i sekte        

 

Samo što to sveštenici neće i ne žele da shvate.

Zato i samo zato više  nema proroka.

 

 

 Filosofija mistika

 

Nova znanja daju se filosofima i to misticima.

Pored mistika tu su i naučnici.

Velikani  nauke,  veoma, veoma liče na mistike

 

Posrednici

 

Ko se god postavi izmedju Boga i Duha u gralu je prepreka.

Svaki posrednik je večita prepreka.

A veoma velika prepreka su profesionalni posrednici - sveštenici..

 

Direktna veza

 

Bog ima svoje metode za komunikaciju sa delom  sebe u ljudskom telu.

Treće oko, Atina, Arhandjel Gavrilo, sve su to sinonimi.

Tu vezu Najviše  ometaju polifemi i sveštenici.

Zato su ljudima oči zatvorene i ništa ne vide

Uši zatvorene i ne čuju glas Boga

 

Preko San-svetlo bića

 

Zbog ometanja veze, upravo zbog tolikog broja posrednika.

Pošalje  izaslanika medju ljude

Poznaje se po svetlu, svetli nebeskim svetlom.

Ljudi slušaju njihove propovedi, slušaju ali obično ne shvataju.

Donesu ljudima nova znanja, nove istine, koje bolesni shvate naopako.

 

 

 

  Ko ima pravo da zastupa Boga na zemlji?

          

Niko

             

Zašto bi ga iko zastupao kada je već tu.

U svako ljudsko biće već je udahnuta kapljica Boga

I teško onima koji te kapljice vaspitavaju da postanu ovce

 

Sveti Duh, je već ovde na zemlji.

Bog sa neba preselio je, udahnuo je deo Sebe u Gral.

Duh u gralu je jedini legitimni predstavnik Boga sa neba na zemlji.

 

Prekidaju se diskusije o tome da li Bog postoji ili ne.

Bog je već tu u svakom od nas.

Odbacuje se svaka kolektivna religija i sekta.

Sva se pažnja usmerava na čišćenje Duha u gralu.

 

Ako Duhu u gralu zatreba pomoć uvek se može obratiti sebi na nebu.

 

Ko smatra da  poseduje pravo znanje.

Neka to napiše, objavi i ostavi ljude na miru, da oni sami sude o tom znanju

 

 

              Potvrda                 

                Citatima iz biblije                        

 

Elije: u prvom govoru

 

33.o9. Jer ne pomaže čovjeku da ugadja bogu.

Elije: treći govor

37.23. Jer on sudom i velikom pravdom  nikoga ne muči.

 

   Sofar:

 

27.o3. Dok je duša moja u meni i duh božji u nozdrvama

       mojim.

27.o6. Držaću se pravde svoje, niti ću je ostaviti,

       neće me prekoreti srce moje dok sam živ.

 

Psalmi Davidovi: tko će ostati pred Gospodinom?

 

o4.o2. Sinovi Čovečji! Dokle će slava moja biti u sramoti?

       Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži.

l4.o2. Gospodin pogleda sneba na sinove čovečje. Da vidi ima

       li koji razuman, traži li koji boga.

l4.o3. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da

       tvori, nema ni jednoga čistoga.

l5.ol. Gospodine: ko može sjediti u sjenci tvojoj? Ko može

       nastavati na svetoj gori tvojoj.

l5.o2. Ko hodi bez mene, tvori pravdu, i

       govori istinu iz srca svojega.

27.l4. Uzdaj se u Gospodina, budi slobodan, neka bude

       jako srce vaše svi koji se u gospodina uzdate.

37.29. Orazumite se, preludi ljudi! Budale!  

     Kada ćete biti pametni.

 

Solomon:

 

o3.l3. Blago čovjeku koji nadje mudrost  i čovjeku koji

       dobije razum.

o4.o7. Mudrost je glavno, pribavi mudrost za sve

       imanje svoje pribavi razum.

o8.o5. Naučite se ludi mudrosti, i bezumni orazumite  

       se.

21.l8. Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre

       bezakonik.

o7.25. Okretoh se srcem svojim da poznam i iznadjem mudrost

       i razum i da poznam bezbožnost.

 

Evandjelje po Marku

 

 

3.28. Zaista vam kažem: svi grijesi oprostiće vam se i

      huljanja na boga makar kakva bila.

3.29. Ali ko pohuli na duha svetoga  nema oproštenja u

      vijek, nego je kriv vječnome sudu.

 

Apostol Petar:

 

 

lo.2o. A Izaija govori: nadjoše me (Boga) koji me

     ne traže a javih se onima koji za me ne pitaju

Apostol Pavle, Korinćanima poslanica prva:

Ol.2l. Jer budući da u premudosti Božijoj ne pozna svijet

       premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću

       poučenja spase one koji vjeruju.

Ol.25. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost Božija

       jača od ljudi.

   

 

Moj Deo

                    

Deo Srpski naziv za Boga

Deos latinski naziv za Boga

Teo grčki naziv  za boga

 

Latinski I grčki naziv potiču od srpske reči Deo.

Bog je moj ogromni deo u kosmosu. 

Sveti Duh je moj nešto manji deo na nebu

Ja sam samo jedna kap a i najmanja kap je takodje deo celine.

 

 

Polifemi autoritea

 

Svaki kolektivni autoritet je jedan Polifem.

Najači polifemi autoriteta, nekada su bili polifemi mnoštva bogova, svaki bog svaka boginja, svako natprirodno biće po jedan Polifem.

Sve te stare Polifeme pobedil i uništi jedan novi Polifem,

Autoritet jednog boga, takodje je Polifem, razlika je samo u broju bogova.

Novi Polifem je u starom zavetu izuzetno opasan u novom otac koji sve voli.

Polifem je za večita vremena Polifem.

 

 

Polifem boga

 

Religije se zaklanjaju iza autoriteta boga, to je surogat.

Bog je praiskonsko svetlo.

Polifem boga je od materije elementa voda, duhovni mrak.

Autoritet je za uvek  misaoni parazit.

 

Zatim sledi rang lista Polifema manjih autoriteta.

Teško ih je sve nabrojati a tek kako i pobediti.

I niko tako žestoko ne brani autoritete kao paraziti.

 

Duh u gralu odluči da više nikada neće misliti da li Bog postoji ili ne.

Tada prestaje ishrana parazita, čvor kopni a Duh sve čistiji.

 

Zato apostol Pavle i naglašava da je volja božija da ludošću poučenja spasi one koji veruju, jer će vampiri i ljudi u njihovoj službi svakoga ko propoveda svesno nepostojanje Boga proglasiti ili ludim, ili ateistom, ili ga optužiti za saradnju sa satanom, sve samo da sakriju istinu.

 

 

   Praznina     

 

Zbog istog efekta u nekim učenjima Bog se naziva Praznina.

I visokorazvijena vanzemaljska civilizacija koristi isti pojam

O praznini se nema šta diskutovati.

 

Vampiri i paraziti ne mogu bez autoriteta.

 

Budha:

Gore nebo dole zemlja jedino meni pripada najveća čast.

 

Bog je gore ali duhovni razvoj Bude zavisi samo od Buide.

To poslužu Budistima da umesto Boga slave Budu.

Cilj je postignut, vladaju i hrane se u ime autoriteta Bude.

 

Svako ko je krenuo putem duhovnog razvoja, treba da kaže:

Gore nebo, dole zemlja.

Moj duhovni razvoj zavisi samo od mene.

Zato meni pripada najveća čast.

 

Bog traži da potpuno svesno  postanete bezbožnici.

Uslov da udjete u carstvo nebesko je da se povratite i postanete kao dete.

 

Neka  se Bog i dalje naziva praznina.

Za puninu je stvoren novi naziv  Priroda.

        

 

 Sveti Duh u ljudskom telu

    

 

Sada  dete, budući Bog, jedini legitimni zastupnik Boga na zemlji

 

 

Na nebu Bog.

Na zemlji Dete- budući Bog u gralu.

 

Ko može biti veći od dela Boga koji je u ljudskom telu.

Kada na zemlji Bog u gralu očisti tvrdjavu od uljeza.

Tada će i na nebu simbolično biti desno od prestola božjeg.

 

U svako ljudsko biće udahnuto je deo Boga sa neba.

Svi su jedno u mnogo tela.

Zato i medju sobom moraju biti  jedno i  jednaki.

Jednaki su i kada, ljudska bića u koja su udahnuti nisu jednaka.

Jednaki su i kada nisu na istom duhovnom nivou.

 

To je jednakost unikata.

 

Bog u gralu nije bilo ko.

Njegov ogromni deo na nebu nije bilo ko.

Ko sebi želi dobro, posebno čuvari stada, neka to shvate.

Jer kako je gore tako treba i mora da bude i dole.

 

Ko nameće autoritete, svesno ili ne radi protiv Boga

To ima svoju cenu i mora je platiti.

 

Ali ako svesno neće da zna, ako zatvori oči  pa i kada pročita neće da shvati, ako zatvori uši pa i kada čuje neće da čuje, ako mu profesija, zvučna titula, gordost i arogancija ne daju, to mora i da plati.

 

          

Mesto susreta.

          

Rukotvorene crkve

 

 

Verski objekat izgradjen ljudskom rukom,

Često su to velelepni biseri arhitekture, prava umetnička dela, pravili su ih vrhunski umetnici i majstori.

I kada ljudski rod odbaci kolektivne religije treba ih sačuvati i održavati.

Ne retko gradjeni su na mestima gde iz zemlje izbija pozitivna energija

 

Razlog tolike raskoši:

 

Prvi

 

Da se pokaže, da se vidi,  da je naša religija, bolja, ispravnija, moćnija od ostalih

 

Drugi

 

Da se poveća i istakne superiornost sveštenika i inferiornost vernika.

Da se vernici osećaju što ništavnije.

 

Apostol kaže:

 

Bog ne živi u rukotvorenim crkvama.

Valjda ne očekujete da ga nadjete tamo gde ga nema.

 

 

Hran

 

Mesto gde se neko hrani naziva se hranilište.

Ako se na tom mestu izgradi objekat naziva se Hran.

 

Hram.

 

Da se ljudi  ne sete vampiri promene ime u hram.

Hramovi  mnogobožačkih religija služili su isključivo za ishranu vampira.

Vampir se hrani mislima i osećanjima sveštenika i vernika, da ne bi zaboravili na ishranu vampira, stvoreni su religiozni praznici, obredi i rituali, njihov jedini cilj je da se kroz te obrede hrane vampiri novim mislima i emocijama.

 

Crkva

 

Naziv crkva potiče od glagola crkavati.

 

Crkva, ili crkava, je verski objekat u kojem treba da crkavaju Polifemi.

Kada su vernici promenili religiju i postali monoteisti, prestali su da hrane stare polifeme, stari Polifemi mnogobožačkih religija su za nekoliko generacija pocrkali od gladi i nestali iz ljudskog roda.

U crkvi bi trebali da crkavaju i novi polifemi.

Trebali ali oni neće pa neće.

 A to ne daju ni  čuvari stada.

Umesto mesta crkavanja preobratili su se u mesta za ishranu novih polifema.

  

Čerč

 

Na engleskom crkva je Čerč, od srpskog glagola čerečiti, jedan od načina uništenja Polifema je čerečenje, kada ih mlatite maslinovom batinom..

Ne koristi se glagol umirati ili ubiti, jer polifemi ne umiru, niti se ubijaju, tvorovi crkavaju od gladi ili ih čereči vrhovni centar  kada zna kako.

 

Le gliz

 

Francuski naziv za crkvu od srpske složenice, leglo zmija.

 

 

            Božje crkve             

 

  

Bog se već potrudio da izgradi svoje sopstvene nerukotrvorene crkve.

Duh  sebe - boga  traži u božjoj crkvi.

 

Apostol Pavle: Prva poslanica korinćanima.

O3.l6.     Ne znate li da ste vi crkva božija i 

              duh božiji živi u vama.

O6.l9 .   li ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji

               živi u vama, koji imate od Boga, i nijeste svoji.

 

Hrist preporučuje:

 

Sam i neometan ni od koga, kada se obraćaš Bogu,  odeš u sobu svoju i ne koristi mnogo reči kao neznabošci, jer Otac zna unapred sve ono što ti treba.

To nisu molitve, to je svesno ne mišljenje i osluškivanje.

To je čišćenje kanala izmedju Sebe u gralu i Sebe na nebu.

 

Prijam svestan svega i unutar i spolja, svesno ne misli, u stanju isčekivanja.

Traži znanje, postavlja pitanja i čeka odgovore.

Okreneš se sebi i osluškuješ.

Tu je mnogo šta izmešano.

Glasovi ostalih centara svesti, glasovi vampira, a preko Atine i poruke od Boga.

Treba shvatiti od koga dolaze.

Ko traži pravo znanje samo tako ga može i naći.

 

Gral, manji vrt, nalazi se unutar ljudskog vrta.

Četiri ljudska tela su simbolično kao kula sa četiri sprata.

Kada se Duh očisti postaje nebesko San-svetlo, pravi  čisti deo Boga.

Naziva se i crkva San-svetlo-Spasa.

 

Spasa jer tada spašava i ljudsko biće.

Svojim svetlom čisti i spašava sprat po sprat.

I kada očisti i izvida sve spratove, tada kompletna kula sija nebeskim svetlom.

Kada je sve čisto i svetli nebeskim svetlom

Otvara se treće oko Metide.

Tada se sjedinjuju u jedno veće svetlo.

Religio u prevodu sjedinjenje, završeno je na nivou nekada ljudskog tela.

Samo je to biće potpuno ćisto i po volji Alaha.

 

Kada su jednaki po čistoći i svetlu.

Tada će deo Boga u telu upoznati, sresti svoj ogromni deo na nebu

Tada se mogu sjediniti u jedno.

 

      

Vampiri jedinki

            Superiorni - inferiorni         

                  

Kada i ako nestanu svi autoriteti i moćne institucije.

Kada bude sve monah do monaha, nikada Polinasi.

Nikada neće biti stvarno jednaki, niti moraju biti jednaki.

 

To postoji i sada, manje se primećuje,  postojaće i dalje.

Uvek će neko biti veći neko manji, na mnogim poljima.

Uvek postoji opasnost da jači i kao jedinka podredi sebi slabije.

 

Slabi uvek mogu pasti pod uticaj jačih.

Od Polifema se i može pobeći od sitnih vampia daleko teže.

U bolesnoj sredini, to može postati velika prepreka.

Sitne, svakodnevne borbe i zarobljavanja volja.

To su svakodnevni i gotovo neprimetni izvori bolesti.

 

Za odbranu od usamljenih ili organizovanih siledžija, trebaju očnjaci.

Hijene uvek traže žrtve bez očnjaka.

 

 

Mini Polifemi

 

Urduživanje, dva ili više ljudskih bića u manje ili veće grupe ili organizacije..

Udruživanje na raznim poljima u razne svrhe.

Od humanitarnih do pravog podzemlja.

Koliko god bili mali mnogima mogu da zagorčaju ili unište život.

Ideal je civilizacija: jedinka, jedinka, jedinka, nikada  ni manje ni veće grupe.

Sve monah do monaha nikada polinasi.

 

Svoje ja

       Umni zarobljenici – duhovni robovi

 

Kuran:

 

Jesu li jednaki rob i slobodan čovek, jedna glava podvrgnuta tudjim mislima nije u stanju da uradi dobar i veliki posao, prvi uvjet koji će osigurati napredovanje je da se spasite umnog zarobljeništva.

 

Citat je sve rekao.

Svaki komentar je suvišan.

 

 

Kopije poslanika.

Čvor poslanika.

 

Za one koji ne misle, a ovce ne misle, mora se pojasniti.

 

Reč poslanik, neki koriste i reč prorok kao klica parazita dopse u Tro-ja, malog deteta budućeg vernika..

Vernici ushićeno govore o poslaniku i veličaju njegova dela.

Iz dana u dan, dobija pojačanje i postepeno se formira čvor.

Svaka religija ima svojeg i svojeg i forsira.

Čvor svojeg se hrani stalnim pričama o delima i veličini poslanika.

Pored njega tu su i ostali poslanici ali se ostalima i ne pridaje neka važnost.

 

 

Misaoni idoli

 

Nisu idoli samo kipovi nepostojećih božanstava.

I nisu kipovi sami po sebi neka opasnost.

To je samo gomila materije od koje su napravljeni.

Prava opasnost je značaj koji im  se pridaje,

Postaju misaoni idoli.

Postoje i sa kipovima i bez kipova.

 

Ne stvaraj sebi idola niti kakva lika i ne klanjaj im se

 

Kolektivne religije i sekte od poslanika, stvaraju misaone idole.

Od svetaca, verskih vodja i sveštenika manje idole,

Što više idola sve bolje za polifeme, sve gore za vernike.

Čvor svog poslanika-idola  postaje izuzetno jak misaoni parazit.

Parazitska svest koja nastoji da je veća i jača od Duha u gralu.

Polifemi su nametnuli da je poslanik i učenje iznad svake jedinke.

Teško onom ko ne želi ili odbije da se podredi.

 

Prorok odnosno poslanik je došao da donese znanje.

Obraća se pažnja na znanje koje je doneo. 

 

Poslanika odmah zaboravite.

 

Znanje se veoma  pažljivo analizira jer su ga Polifemi iskrivili

Učenje je  dato je da vam pomogne, da vas nauči.  

Da vam učenje služi  za vaše duhovno sazrevanje.

 

Ne postojite vi zbog učenja, učenje postoji zbog vas.

Ne postojite vi zbog poslanika, došao je zbog vas.

 

Duhovnom robu se suptilno sugeriše, poslanik  je dostigao najveće duhovne visine.

Učenje je poslato od Boga  preko poslanika.

Morate slušati učenje i najviše što smete sebi dozvoliti je da postanete njegova kopija.

Što više težite da ličite, na propisane ideale, padate sve dublje.

 

 

Poslanik 

 

Je konkretno biće, bio je tu, preneo znanje, i otišao.

 

Misaoni parazit poslanika

 

Poslanik  je otišao ali je ostao  misaoni parazit poslanika.

Morate shvatiti razliku izmedju poslanika i misaonog parazita poslanika.

Ne stvaraj sebi idola niti kakva lika i ne klanjaj im  se.

 

 

Čvor poslanika

 

Je i sada tu, unutar tvrdjave, unutar svakog sveštenika i vernika.    

Ko nema svoje ja, kopija je tudjeg, duhovni rob.

Svi poslanici, bili su unikati i originali, nikoga nisu kopirali.

U carstvo nebesko primaju samo originale.

I to samo čiste,  one koji svetle nebeskim svetlom

Alah voli samo one koji su potpuno čisti.

Ko je potpuno čist svetli nebeskim svetlom.

Ko ne svetli nije čist i nije po volji Alaha.

Neka sveštenici i vernici pogledaju sebe i one oko sebe, da vide da li svetlite, da li su čisti, da li su po volji Boga.

Blato ne svetli.

 

Da li je Buda bio budista?

Da li je Hrist bio hrišćanin.

Da li je Muhamed bio muhamedanac.

 

 

Egocentrični sistem

Gordih čvorova.

 

 

Ja sam centar svemira.

Sve je stvoreno za mene i zbog mene.

Ja kao jedinka bolji sam od ostalih.

Ja pa ja i samo ja.

Svi atributi kojima definišem sebe i ono što je moje.

Bolje je od svega tvojeg.

Kada je u pitanju kolektivno.

Sve moje bolje je od vašeg.

Moje ime, prezime, porodica, rod, narod, nacija, klasa, kasta rasa, partija, država, i sve ostalo uvek je bolje od svega vašeg.

I kada jeste i kada nije, uvek je bolje.  

Teško onom ko kaže da nije, još teže onom ko dokaže da nije tako.    

 

 

Jasija

 

Brat blizanac Dardana,

Od lične zamenice Ja I glagola sijati, Ja koje ne svetli ali sija.

Ja od donjeg vazduha, naziva se i lucifer.

 

Ima i drugo značenje.

Ja pa ja, nekada se izgovaralo Ja-si-ja.

Na bolesno Jasija, kasnije se samo nadogradjuju čvorovi od vatre i vode.

Mudar ga koristi dok je potreban, na kraju.

Dardan ga je ubio, to je jedino ispravno, ubistvo je simbolika, preobratio ga je u čisto zlato. Zlato koje više ne sija nego svetli.

 

 

Čvorovi  Narcis

 

Skup čvorova nadogradjenih na Jasija.

Od materije elementa vatra, kasnije i vode.

Kojim Prijam-Dardan u ne znanju definiše sebe.

Parazitska ličnost, bolesna ljubav,  koja vodi u smrt.

Prijam je besmrtan, to je simbolika, parazitski čvorovi vode Prijama u ponor.

Zbog čega i ljudsko biće gubi i na kraju umire isisano.

 

 

Polifemi Narcisa.

 

Kada narcizam postane kolektivan to više nije usamljena hidra.

Polifema narcizma ima  raznih, sugerišu- uče svoje žrtve.

Da je njihov jezik bolji od svih.

Da je njihov narod, izabrani, nacija bolja od svih drugih.

Da se ne nabraja redom, sve što je moje i naše bolje je od vašeg.

 

 

               Polifemi  izabranih                    

      

Izabrani narodi

Izabrane nacije

Izabrane religije

Izabrane rase

Izabrane klase

Izabrane elite

Itd.

 

Skoro svaki narod i sada smatra da je narod iznad ostalih, da je izabrani narod.

Naša religija je uvek bolja od ostalih, naš prorok je veći bolji i pametniji.

Naša rasa je  bolja.

Naša klasa je uvek na većem nivou.

U okviru asocojacija postoje i veći od velikih, nama sleduju sve privilegije prave elite.

Polifemi će uvek naći nešto da ponude nezrelim ljudima da ih ubede da su izabrani.

Naivni hrle da se upecaju i postaju glavni nosioci i predvodnici stada polifema.

Uz izabrane uvek sledi i velika moć i materijalno bogastvo

 

 

Čvorovi mržnje

 

Uz čvorove izabranih neizbežno idu čvorovi prezira, netrpeljivosti i mržnje prema niižima

Izvanredna metoda za držanje ovčica u duhovnom ropstvu.

 

Naša religija je izabrana, ostale su pogrešne, sva zla dolaze od onih drugih, kako bi bili srećni bez njih.

Zato se stvori čvor neprijateljske religije, naroda, države, rase, kaste, rase itd nekada idu I zajedno.

Da se skrene pažnja sa sopstvenih polifema.

Večito se podstiče netrpeljivost i mržnja.

Borba protiv neprijatelja je na prvom mestu, teško onom ko ne želi da učestvuje, taj je izmedju dve vatre, čak u težem položaju, itd. I bukte netrpeljivosti i ratovi, mržnje i stalne osvete, niko da se seti polifema.

 

 

Čvor Edip

Citat:

 

Ime potiče od grčkih reči Idi-pus, i znači onaj kome su noge natekle.

Edip u neznanju ubija svog oca, u neznanje se ženi svojom materom, dobrovoljno oslepljuje sebe, biva proteran iz Tebe u Atinu, odlazi u kolonu, gde je živ sišao u ad.

 

Edip je u suštini jedan od misaonih čvorova.

Sin Prijama i Sakate, jedan od naziva za muški polni organ je i treća noga, kome otiče treća noga, pa to je polni organ u erekciji.

To je čvor muškog pola, sa kojim Duh u neznanju počinje da se identifikuje.

Jedan danajski dar više, jedan trojanski konj više.

Čvor koji se stalno hrani novim mislima i osećanjima i raste li raste.

Spada medju najveće i najače čvorove, sa  kopijama u ljudskom biću.

Stalno, do starosti natiče mu noga.

 

Čvor koji u neznanju ubija svog oca, jer Prijam, nema pola.

Čvor ubija Prijama jer ga stalno ubedjuje  da je polno biće.

Stalno ga ubija ali ga nikada ne može ubiti jer je Prijam besmrtan.

Čvor koji je oslepio samoga sebe.

U suštini oslepeo je Prijama, nameće zabludu a zabluda je slepilo kod očiju.

Čvor koji izaziva i povećava ludilo Prijama.

Stalno povećava količinu materije uljeza u tvrdjavi.

Kada Prijam konačno shvati da nema pola.

To i takvo parazitsko biće prvo odbaci od sebe, distancira se, a kasnije kada se duhovno rodi, sve te monstrume izbaci van.

Monstrumi od vode moraju van kroz uska vrata vode, (Avalon)

Kroz uska vrata prolazi razmršeni, raspetljani čvor, kao misaona nit.

Ponovo je srpski jezik neophodan da bi se to shvatilo.

Misaona nit se sa stoji od čerstica materije, kao da jedna čestica ide za drugom

Da ih Sakata proguta moraju se kretati jedan po jedan a to je kolona,

Odlazi dobrovoljno, neshvatljivo da jedan parazit može da shvati da je parazit i zabluda i sam ode iz Tvrdjave, i nije dobrovoljno, beži da ne bude skuvan..

Odlazi živ u ad, u vodeno telo ljudskog bića i ženi se materom. Sakatom

Ženidba sa materom je samo simbolika.

Glava Sakate od materija elementa voda veže za sebe čvor od vode, glava od vatre veže čvor od vatre  i ne da nazad.

Nema u tom braku sa materom nikakvih seksualnih odnosa.

Ne ubi Edip Oca. Niti otac ubi sina, samo ga je poslao materi.

 

 

        Bogovi srpa          

 

Rani bog

 

Prvi bog je najraniji bog, bog u rano doba. Uran

 

Hromi div -  Kron

 

Div je izvor svetla, i to ne bilo  kog već donjeg vazduha.

Hrom zato što je egzistirao u bićima koja nisu imala udova, nazvan Kron.

 

Hlad - Had

 

Bog vatrenog pakla, svet gde nikada sunce ne greje, gde je večiti hlad, a bog Koji vlada tim svetom naziva se Hlad, izbaci se jedno slovo i ostaje Had.

 

Posednik - Posejdon

 

Bog mora, ( mora - vodenih čudovišta) vlada kosmosom ave, to je pravi podzemni svet, kada je Prijam duhovno zarobljen, potpao je pod vlast ovoga boga, on kontroliše Tro-ja, on je posednik Tro-ja, on komanduje, ime se promeni u Posejdon.

 

Perun – Ilija gromovnik

Složenica od Prvi um.

Kada se ime Div prevede na grčki nastaje Zeus.

 

Po mitu vladar vazdušnog  tela.

Kako ljudsko telo od vazduha nije čisto, već ima i primesa vatre, verovatno i vode, to su umiješane materije, naziva se i Um.

Prvi um, Um vladara čiji je simbol munja, naziva se Pervi Um i nastaje Perun.

 

Kasnije kada se Prijam,  oslobodi uljeza i od vode i od vatre, 

Da bi uzdigao i Peruna na svoj nivo, Duh mu se obraća kao sebi ravnom,

Prvi Um ili Ja.

Od sveze  »Ili«  i lične zamenice Ja, nastaje ime Ilija, odnosno gromovnik Ilija.

 

Mera

Hera

 

Mera, Mira. Metra,  ili Hera, ili Eva, ima i drugih imena.

Duhovno srce se meri na onim terazija u zagrobnom životu.

 

Strašni sud

 

Kada duša ode na onaj svet, Bogu na istinu.

Duša se meri na terazijama. I to ne cela.

Srce je Mera duše.

Na jedan tas stavlja se srce.

Na drugi tas stavlja se pero.

 

Domera

 

Centar svesti koji se nalazi do Mere, odnosno do Metre, ( nešto kao metrički sistem postojalo je i tada) odnosno do Here, naziva se Domera, Dometra, to se promeni u Demetra.

 

Vid

Tro-vid

 

Tri glave Trovida, Metide, registru  tri kosmosa.

Zarobljen u vazduhu Prijam gubi sposobnosr vidjenja vazduha.

Zarobljen u vatri više ne vidi ni kosmos vatre.

Zarobljen u vodi više ne vidi ni kosmos ave.

.Sada vidi samo kosmos zemlje.

 

Tatina kerka, tatina boginja,  Rodjena u punoj ratnoj spremi iz čela Zeusa.

Ukloni se prvo slovo i nastaje ime Atina, kći Zevsa.

 

Jarost, jareta      

 

Nazvan po emociji koja se ispoljava u borbi, Od čega nastaje ime Arest   

 

Sakata

 

Hekata, troglava boginja tame i smrti, centar svesti koji je duhovno uništio- Prijama, simbolično ga osakatio,

Njene tri glave nazivaju se grozne glave, gorgone.

Drugi naziv je troglavi kerber.

Gorgona Meduza, je deo koji služi za memorisanje svega onog što radi Hermes.

Gorgona Stena je centar za pamćernje koji koristi Prijam, u toj steni se memoriše i ono pravo znanje potrebno za proces preobražaja, a manja stena naziva se kamen, pa je to taj toliko traženi kamen mudrosti, pod uslovom da poseduje pravo znanje o procesu preobražaja.

Gorgona  Eurijala služi za pamćenje Apolona.

Tri graje, sestre gorgona su u suštini same gorgone, naziv potiče od glagola grajati-galamiti, jer proizvode veliku misaonu buku, sve tri zajedno koriste naizmenično jedno oko i jedan zub.

Graje i nisu gorgone, to je ono što je zapamćeno u gorgonama.

 

Teut, je Hermes

 

Belbog, Beli bog, ili Serbon, od srebro-materija vatre,  je Apolon.

 

Var,

 

Bog koji vari duhovnu hranu, njegov pandan je Hefajst, bog kovač.

 

Devica

 

Afrodita, boginja ljubavne čežnje, praznih obećanja i nagoveštaja, čežnje ali nikada ostvarene, realizovane ljubavi, zato je uvek devica.

 

 

    Bogovi   u muškom i ženskom telu

 

 

Mitove su pisali muškarci za muško ljudsko biće.

U ženskom ljudskom biću menja se i pol bogova i boginja.

Hlad (had) postaje Hlada, skraćeno Lada.

Mera (Hera) postaje Mero ( Hero) skraćeno Ero.

Teut je Teuta.

Itd.

 

 Zašto ljudi umiru    

 

Ne znanje je uzrok svih ljudskih patnji.

Ne znanje je uzrok bolesti i smrti ljudskih bića.

Kada nauka  stiče znanje, produžava se i životni vek.

Najveći doprinos razvoju medicine dali su ljudi koji nisu bili lekari.

Najveći otpor razvoju medicine davali su i daju upravo lekari.

Potpuno ista analogoija kao i sa umišljenim duhovnim gromadama.

 

Najveći otpor duhovnom razvoju ljudskog roda daju sveštenici.

 

Medicina može produžiti ljudski vek. 

Duhovni razvoj može da  produži životni na više  stotina godina.

 

Besmrtnost nije za bolesna ljudska bića.

Samo božanska bića mogu biti besmrtna.

Ko sprečava ljude da stiču znanje, skraćuje im životni vek.

 

 

 

     Otvori na gralu

 

Vrata čula

 

Na gralu postoji  pet otvora kroz koje preko čula dolaze informacije iz spoljnog sveta.

 

Vrata ka ljudskom biću

 

Postoji i više vrata koja vode ka centrima svesti u ljudskom biću.

 

Sedmorica protiv Tebe

 

Tebe napada sedam najbolesnijih centara svesti.

Ostalih pet su manje bolesni i više su na strani tebe, podržavaju tebe u borbi protiv bolesnih bogova i boginja.

Sedmorica bi te napadali i da su čisti a ovako dopunski bolesni jer su se u njih uselili vampiri  jedinke i hidre Polifema napadaju daleko jače.

Napadaju te, dušmani iz duše, psi iz psihe, aveti iz ave.

I njima je pet-a slaba tačka

 

 

          Kontrolor i vratar         

 

U gralu je samo jedna glava hidre.

Ostale glave nalaze se u centrima svesti ljudskog bića.

Neko bi rekao u duši, odakle napadaju na Duh.

 

Duh treba da se brani:

Od napada sedam bolesnih centara ljudskog bića i koalicije vampira, unutar tela.

I napada spolja od pomućenih ljudi.

 

Mora biti i kontrolor i vratar i duhovni ratnik.

Kao vrhovni centar svesti, upravlja ljudskim bićem.

I uvek poštuje zakon slobode volje.

Ne dozvoljava da mu nametnu svoju,  ne lomi njihovu a sve po njegovom.

Vrhovni treba da zna šta je ljudsko šta je od vampira.

Šta je ljudsko odredjuju genetski centri, sudjaje.

Tu se ne meša, kao vratar naredjenja sudjaja prosledi Aresu na realizaciju.

Naredjenja vampira odbacuje, mada i tu mora biti mudar.

 

Posebno opasna su vrata Ava-lon, vrata vode, koja vode ka Sakati, centru za pamćenje, u astrologiji škorpiji.

Sakata, ne nosi uzalud ime troglava boginja tame i smrti.  

Dok je budan, tu je glava gorgone Stena.

Iz Stene dolazi ono što je zapamćeno, nameće se da misli o tome.

Posebno je opasna glava gorgone Meduze.

Zatim slede otvori ka centrima Hermes, Apolon, Afrodita I Var.

 

 

Oprez:

 

Opasan je prelaz iz budnog stanja u spavanje.

U tom prelazu sreće se sa gorgonom Meduzom, to mora i treba izbegavati.

Ko se duže zadržava, rizikuje da mu se pravi pakao useli u tvrdjavu.

U tom prelazu vidi crnobele slike užasa, čuje glasove, misaonu buku koja dolazi od Graja.

 

Tri Graje, tri sestre koje zajedno koriste samo jedno oko i samo jedan zub,

Ime je nastalo od glagola grajati, odnosno galamiti vikati.

Graje i gorgone su jedni isti centri svesti

 

 

Čvor straha

 

Ko pogleda Meduzu u oči skameni se.

To jeste i nije simbolika, neće se skameniti ali se formira čvor-straha.

Kada misli o njemu čvor raste i raste.

Može da postane i pravi monstrum.

Posebno kod onih koje nazivaju uobraženi bolesnici.

Nisu ni oni uobraženi, pravi su bolesnici, samo ne znaju uzrok bolesti.

Iz trvdjave seli se i u sve ostale svesti ljudskog bića.

Čvor stvara svoje kopije u genetskim centrima.

Kopije razbole, Zevsa, Heru i ostale, kada oni počnu da drhte od straha, kada to traje danima i danima a nema leka, ne retko izabere se najagore rešenje.

Od paklenih muka slabiji lude, kada Zevs više ne može da podnese izvršava samoubistvo, žrtvuje tara telo i beži sa telom svesti, smatra da je izbegao zemaljski pakao.

 

 

Mašta

 

Iz gorgone Stene, dolaze realizovana naredjenja, ono što se dogodilo.

Dolaze i ona koja nisu realizovana iz nekog razloga.

Nezrelo dete, počinje da u mašti, ponovo doživljava ono što je bilo, pa ga i prekraja da bude lepše i ugodnije, ili izvršava ona koja nisu realizovana a želeo bi da se realizuju.

I dete mašta li mašta, i oseća se većinom prijatno, nekada i ne, sve najlepše što ume a nije ni svesno da samo hrani uljeze u tvrdjavi.

Vole Polifemi maštu i podstiču je.

Vampiri se hrane mislima i emocijama kada Prijam mašta.

 

 

Sirene

 

Devica-Afrodita, pogrešno je nazivaju boginja ljubavi.

Boginja ljubavne čežnje, to je nešto sasvim drugo.

Ne onoga što je ostvareno, već ono što nije, ono za čime se čezne.

Zato je i večita  Devica,  

Neiskusni Paris Devici daje zlatnu jabuku.

Prijam je ta zlatna jabuka, predaje Prijama u vlast Device.

Iz Device u tvrdjavu ulaze sirene, nisu slučajno pola najlepša devojka pola riba.

Najlepša u smislu koliko neko može da zamisli da mu je nešto lepo.

Čak i kada je to lik neke konkretne osobe, i dalje je sirena.

I to najlepše, ljubavna čežnja, ljubav u mašti,  je ona umilna pesma sirena kojoj ni jedan smrtnik ne može da odoli.

Jer ko odoli  na putu je da postane besmrtnik.

Pola riba, da je ta sirena ipak od materije elementa voda, od duhovnog otrova. I ko sanjari najlepše ljubavne dogodovštine, naravno u mašti, truje se otrovima.

I sirene pobedi lukavi  R-Odiseja.

 

 

         Zakoni          

  Zakoni Boga

 

Najvažniji zakon je zakon slobode volje.

Iz njega sledi zakon jednakosti ravnopravnosti volja.

Ne znanje je najveći greh,

Greške se ne opraštaju.

Greške se ispravljaju kada je to moguće.

Zakon setve i žetve, karme.

Za Duh u gralu, kao božansko biće važe božji zakoni.

 

 

Prirodni zakoni

 

Priroda je bolesna materija-svest, Iako podeljena na čestice  ima svoje zakone.

Prirodne zakone otkriva nauka.

 

Genetski Zakoni

 

 

Simbolično drvo dobra i zla, drvo života, pisani su za živa bića.

Ono što je genetski od Boga je.

Sva genetski programirana bića imaju odredjene stepene slobode volje i  te zakone, evolucijom,  mogu da usavršavaju.

Samo Bog ima prava da ih prepravlja.

Sveti Duh koji u zabludi smatra da je ljudsko biće nema prava da ih prepravlja.

Duh koji je postao božansko biće stiče prava i da ih prepravlja.

 

 

Ljjudski zakoni

 

Kada je Duh koji sebe smatra ljudskim bićem počeo da se nešto i pita, počeo je odbacivati neke od zakona polifema i donositi zakone koji su po meri ljudskog bića.

 

 

         Bolesni  zakoni Polifema   

 

Na planeti zemlji, u civilizaciji polifema vladaju zakoni polifema.

Krojeni su po meri polifema i za polifeme.

Krojeni su tako da Duh i ljudska bića drže u večitom ropstvu.

Neće se polifemi odreći svojih stada, odreći hrane.

 

     

Čvorovi – zakona

 

Metode držanja Duha u ropstvu nisu iscrpljene.

Duh je besmrtan ljudsko biće nije.

Treba uplaštiti ljudsko biće, da živi u stalnom strahu.

Da strahuje za opstanak, postupke, kontrolom postupaka kontroliše se Duh.

Za to postoje  institucije koje sude, ne samo sude već i te kako i kažnjavaju.

Zemaljske kazne i pretnje dopunskim kaznama nakon smrti.

I jedne i druge su jaki izvori straha.

Sve su to čvorovi straha unutar tvrdjave.

 

Neko je rekao da je strah i izvor mudrosti.

Teško onom kome je strah izvor mudrosti.

Neposlušnima se preti paklenim mukama.

Poslušnima se obećavaju rajska uživanja.

 

Deset božjih zapovsti pisane su više kao uputstvo, nemaju sankcija.

Polifemi izmisliše kazne i za božje zapovesti.

Zar samo deset zapovesti, malo je to.

Deca nisu shvatila, vampiri su tu da objasne.

A medju ludima se nadju još ludji pa sami sebe kažnjavaju.

 

Najviše je zakona u najpokvarenijoj državi. (latinska poslovica)

I svojim stablima zakonika, svojim korovima potpuno pokriše drvo dobra i zla.

 

 

Božje zapovesti

 

Jeretičko pitanje: Ko ih je pisao,

Kada se govori o imovini i braku, pisan je u doba robovlasničkog sistema i za bolesni robovlasnički sistem.

Upravo za to Hrist te zapovesti potpuno odbacuje i zamenjuje sa dve.

Ljubite Boga kao samoga sebe, svim srcem, dušom i mislima svojim.

Druga zapovest: volite bližnjega kao samoga sebe.

 

I nema ni jedne jedine sankcije.

 

A ko je bližnji, tu nastaju dileme.

Lična zamenica ja, je najbliži i jedini.

Ko voli sebe znao ili ne voli Boga, ko voli sebe znao ili ne voli bližnjega svoga.

Sve je ja, svako je ja.

Zato se i propoveda sveobuhvatna ljubav.

 

 

Bolesna ljubav

Čvorovi misaone ljubavi

 

Kada vole, bolesni vole mislima.

Osobi ili objektu ljubavi posvećuje se velika količina misli, sa pratećim emocijama.

To je bolesni misaoni čvor sa bolesnom emocijom ljubavi.

Morate shvatiti i napraviti jasnu razliku izmedju prave i zdrave ljubavi i bolesne ljubavi.

 

Ljubav nije misao, ljubav je emocija.

Čista ljubav je emocija bez misli.

 

 

Platonska ljubav

 

Ljudi su shvatili da Platon propoveda neku drugu vrstu ljubavi.

Smatraju da je to ljubav kao i svaka druga samo bez seksualnih odnosa.

Seks je sporedan, suština je da li je sa mislima ili bez misli.

 

 

Bolesna ljubav je izvor bolesnih emocija

 

 

To se ne može razdvojiti.

Ljubav prema svojoj , naciji, narodu, rasi, polu, religiji, itd, uvek radja netrpeljivost i mržnje prema onim koji nisu naši.

Posebno je teško voleti one koji vam stanu na žulj.

Mislima o onim koje ne volite, koje i mrzite Duh se zagadi čvorovima mržnje.

Nekada mrzite konkretne jedinke, nekada mrzite i kolektivno, kompletne narode, nacije, partije, klase, rase, pol, religije, sekte,  itd.

Kada Prijam shvati razliku izmedju misli i emocija, sve se menja.

Neguje emociju ljubavi a ne misli čvorove.

Misli hrane a čista ljubav uništava čvorove.

 

        

Nepisani zakoni

 

Običajne moralne I slične norme. I za njih važi isto.

Iako ne pisane, kao misaoni paraziti zagadjuju Duh.

 

Nije dovoljno samo odbaciti religije i sekte.

Treba odbaciti i sve običajne, moralne i ostale norme koje su nametnuli

Jednom rečju treba odbaciti religiozne civilizacije

Sve bolesne civilizacije treba da zameni civilizacija zdravoga Duha.

 

 

    Apostol Pavle             

            o  zakonu i grehu                

 

 

Apostol je znao da Polifemi i nisu toliko bistri, nedostaje im pet-a, pa je rasporedio poruke kao usamljene rečenice umetnute poslanicama, sastavljene daju celinu: 

 

3.2o. Jer se djelima zakona ni jedno tijelo neće opravdati

      pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.

3.2l. A sad se bez zakona, javi pravda božja, posvjedočena

      od proroka.

3.l5. Jer zakon gradi gnjev, jer gdje nema zakona nema ni

      prijestupa.

5.l3. Jer grijeh bješe na svijetu do zakona, ali se grijeh

      ne primaše kad ne bješe zakona.

5.2o. A zakon dodje da se umnoži grijeh.

5.2o. Tako i vi držite da ste mrtvi grijehu.

6.l4. Jer grijeh neće vama obvladati, jer nijeste pod

      zakonom.

7.o6. A sad umrvši izbavismo se od zakona koji nas držaše.

7.o7. što ćemo dakle reći? jeli zakon grijeh? bože sačuvaj.

      nego ja grijeha ne poznah osim kroz zakon, jer ne

      znadoh za želju da zakon ne kaza ne zaželi.

7.o9. A ja živjeh nekada bez zakona a kada dodje zapovjest

      onda grijeh oživlje.

7.lo. A ja umrijeh i nadje se da mi zapovjest bi za smrt a

      bješe data za život

7.22. Jer imam radost u zakonu božijemu, po unutrašnjem

      čovjeku.

7.23. Ali vidim drugi zakon u udima mojim  koji se suproti

      zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grijehovnim

      koji je u udima mojim.

6.l2. Sve mi je slobodno ali nije sve na korist, sve mi je

      slobodno ali neću da što obvlada mnome.

l5.55. Gdje ti je smrti žalac ? gdje ti je pakle pobjeda ?

l5.56 A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon.

2.l9. Jer ja zakonom zakonu umrijeh da bogu živim, skrstom

      se razapeh.

5.l8. Ako li vas duh vodi nijeste pod zakonom.

1.l9. Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen.

7.23. Kupljeni ste skupo? ne  budite robovi ljudima.

 

 

Čvorovi zakona dele se:

 

Čvor  jedinke

 

Da bi se poštovao zakon, mora se naučiti.

Svaka norma i sankcija jedan  čvor u Tro-ja, kopije kod sudjaja.

Kompletan zakonik, mnoštvo čvorova.

Za Prijama,  nebitno je kakvi su to zakoni, dobri ili loši, idealni ili ne, kompletni ili manjkavi, ko ih je doneo, kako i zašto.

Kakvi god bili, od koga god bili, oni su misaoni čvorovi.

 

 

Polifem zakona.

 

Kada su isti zakoni u više ljudi, iste hidre udruže se u jato, to je već Polifem.

 

 

Kvalitet zakona

 

Je izuzetno važan za ljudski rod.

 

Bolji i kvalitetni zakoni, što bliži božjim, bliži genetskim, koji paze na kosmički zakon slobode volje, gde se i ne znajući za ravnotežu, uspostavi ravnoteža, odnosno harmonija dobra i zla doprinose ozdravljenju sredine u kojoj važe, smanjuju sukobe i unose harmoniju u medjulude odnose, ludilo se smanjuje.

Nekavalitetni zakoni, zavisno od stepena narušavanja ravnoteže dobra i zla, nepoštovanja slobode volje, koji forsiraju odnose superiornost inferiornost, izbegavanje donošenja boljih, postaju jaki izvori bolesti, pojačavaju sukobe.

Postaju izvori ludila.

 

 

Evolucija zakona

 

Zakoni mogu i moraju da evoluiraju, da su sve manji izvori ludila.

Sve u svoje vreme.

Narušena ravnoteža ne sme se naglo regulisati, izaziva nove potrese, novo ludilo.

Pravi zakon donosi se u pravo vreme a ukida i zamenjuje drugim u pravo vreme, ako se vreme ne poštuje postaje anahron.

Ono što je bilo dobro juče ne mora biti i danas, ono što je dobro danas ne mora i sutra.

Zakoni koji su važili u doba robovlasničkog perioda sada su u potpunosti zastareli.

Mojsijevi zakoni, su tipični odraz shvatanja koje je vladalo u robovlasničkom periodu.

Ali mnogi koje su tada nazvali i osudili kao preljubnike, ili za neke druge tada nedozvoljene postupke,  to su skupo platili.

Šerijatski zakon bio je napredan za doba kada je donet.

Samo zato što je bio mnogo blaži od prethodnih.

Sada je postao anahron, bolestan, nazadan i kočnica za dalji duhovni napredak.

 

 

              Pravo i pravda            

 

Mnogi ne shvataju razliku izmedju prava i pravde.

Pravo spada u domen zakona polifema, sada i ljudskih.

Pravda je domen božjih zakona.

Pravo i pravne sisteme stvaraju ljudi pod uticajem Polifema, bolesni ljudi donose i bolesne zakone, zato se pravo  često razlikuje od pravde.

 

Živeti pravedno znači živeti u skladu sa božjim zakonima.

Živeti religiozno znači živeti u skladu sa zakonima Polifema,

Zato što su zakoni polifema suprotni Božjim pravo i pravda su u raskoraku.

 

Pravo koje je u sukobu sa pravdom  je bolesno pravo

 

 

    Greške          

 

Ko ne živi u skladu sa božjim zakonima pravi greške

Da li greh postoji?

Kako za koga, polifemi izuzetno vole greh.

To je izuzetno razradjena metoda za držanje Duha u ropstvu.

Ubedit ljude da su grešni za sve i svašta.

Najbolje je da ljudi i ne shvate zašto i zašta su grešni, zbuniti ljude.

 

 

Grešnik

 

Ko napravi grešku, pogreši,  može se nazvati grešnik, ali i to je greška..

Ko prihvati da je grešnik u gralu  formira misaoni čvor, u ljudskom biću kopije.

Što više misli o tome čvor raste.

Uništava se kao i svaki drugi čvor.

 

To ne znači da se greške mogu slobodno činiti.

Proces preobražaja ne trpi greške.

 

 

Hrist kaže:

Ako uradite sve kako treba a napravite samo jednu grešku sve vam je uzalud.

 

 

Greh

 

Pojam greh je izuzetno širok, mutan i nejasan.

Polifemi su ga stvorili kao zamenu za  pojam greška.

Greh je surogat, suptilna zamena za reč geška.

Polifemi koriste sve što je mutno i nejasno da zbune ljude, da ne shvate šta se iza krije, ako ljudi shvate, težiće da otkriju gde i zašta greše, kada otkriju ispraviće je.

Kada se greška ispravi više niste grešnik.

Greh je nestao.

 A to polifemi ne vole.

Polifemi vole grešnike, vole one koji greše, ne vole nepogrešive.

Samo one koji greše mogu držati u ropstvu.

 

 

           Izvor grešaka             

 

Ne znanje,

 

Ko ne poseduje pravo znanje pravi greške.

Duh je duhovno pao pre svega zbog ne posedovanja pravog znanja.

Počev od praiskona pa do danas, ponavljaju se jedne iste greške.

Ponavljaće se i dalje sve dok ljudski rod ne stekne pravo znanje.

Zato i samo zato ljudski rod je grešan.

Kada stekne pravo znanje otkloniće greške i više neće biti grešan.

Tu molitve ne pomažu, to je zabluda nametnuta od polifema. 

Ko ne poseduje pravo znanje o duhovnom usponu pravi neminovne greške.

To je složeni unutarnji proces i traži i odgovarajuće znanje.

 

 

Ne pažnja,

 

I kada se poseduje pravo znanje može se počiniti greška, iz ne pažnje, nemara, itd.

 

 

Svesno

 

Može se počiniti i potpuno svesno

Verovatno je da mnogi sveštenici shvataju da su njihova učenja zaludna.  

Ali ne žele da se odreknu izvora egzistencije

 

 

Cena greške

 

Svaka greška ima  svoju cenu.

Mala greška mala i kazna, velika greška užasna i kazna

 

 

Nema oproštaja

 

Možda vam greh neko i može oprostiti.

Grešku vam niko nikada neće niti može oprostiti.

Cena greške mora da se plati.

Greške ni Bog ne oprašta ali vam nudi šansu da ih otklonite.

 

 

Bezazlene greške

 

Postoje i bezazlene  greške, greške koje ne ostavljaju vidljivih posledica,

 

Ispravka greške

 

Greške se ispravljaju, pod uslovom da se mogu ispraviti,

Najbolje u ovom a nekada i u narednim životima.

Da bi se greška ispravila morate postati svesni počinjene greške, i ne samo svesni morate steći pravo znanje za otklanjanje greške.

Da ne postoji mogućnost ispravke, niko nikada ne bi očistio Duh.

 

 

Pokajanje

 

Zabluda.

Svest o greški i težnja da se ispravi, neko bi to nazvao pokajanje.

Pokajte se grešnici, večito poručuju polifemi, uzalud je kajanje ako se ne poseduje pravo znanje kako otkloniti posledice greške.

 

 

Prirodna savest

 

Kršenje genetskih zakona je greška.

Kada se prekrši genetski zakon ljudsko biće reaguje.

Ta reakcija obično se smatra kao glas savesti.

 

 

Čvor savesti

 

Kada se prekrši genetski zakon i reakcija ljudskog bića dospe do Duha u gralu,  duh postaje svestan počinjene greške.

Kada misli o tome tada se u gralu fomira misaoni čvor počinjene greške.

Najbolje je da se takav čvor uopšte i ne stvara.

 

 

Misaona veštačka savest

 

Misaoni  paraziti nameću svoja pravila ponašanja.

Ko ne poštuje zakone polifema nastoje da mu nametnu osećaj da je  teški grešnik.

Nameću vam osećaj da ste grešni, da ste počinili greh i ako to prihvatite eto vam nepotrebni izvor bolesti.

 

 

Čvorovi dobrih i zlih dela.

 

 

Ljudi čine nekada dobra nekada zla dela, nedela.

Učinite dobro delo i odmah ste bogatiji za još jedan čvor u gralu.

Učinite zlo takodje, čvor raste koliko mislite o njemu.

Ne postoje nepogrešivi.

Misli o učinjenom ili propuštenom, postaju misaoni čvorovi koji zagadjuju Duh u gralu.

 

 

Pravo delanje

Duhovna visina

Duhovno zdravlje

        

 

Proces preobražaja ne trpi greške.

Apostol Pavle poručuje da pravedniku zakon nije postavljen.

To se pre svega odnosi na zemaljske zakone, zakone polifema I ljudskih bića.

Duh, božansko biće drži se božjih zakona.

Duh odbacuje sve što je ljudsko, i sve što je od polifema.

Odbacuje čvorove savesti, vrline i poroke, karakterne osobine, moral, nemoral, i sve slično jer su sve to misaoni paraziti.

Polifemi će to odmah nazvati jeres, huljenje i slično, kakvo bi to bilo biće koje nema vrlina, savesti, morala itd.

 

Sve to efikasno menja i nadoknadjuje stvarna duhovna veličina,

Ko je stvarno duhovno  veliki, taj je  zdraviji od drugih, zdravi ne čine zlo.

Bolesni su izvor zla,  nemorala, poroka itd.

 

Za ljudsko biće koristi se kontrolisano ogledalsko ponašanje.

Ostavite  ljudskom biću da se ponaša ogledalski.

Duh sve nadgleda, sve kontroliše, ali se misaono ne meša.

Dobra dela čine se spontano a ne misli o tome, da se ne formira misaoni čvor.

Kao što Hrist kaže da ne zna desnica šta radi levica.

Ko je duhovno zdrav, veliki, zrači ljubav, zrači zdravlje na sve ostale.

Kako se odbraniti od zlih.

Ponovo ogledalsko ponašanje, zar da duhovni ratnik, spreman i za borbu,  dozvoljava da ga hijene uznemiravaju, ogledalsko ponašanje oslobaadja zakona karme.

 

 

 Prijam i zakoni

 » Pravedniku zakon nije postavljen «

 

Pravednik živi u sredini gde važe zakoni polifema.

Ludi ili poštuju ili ne poštuju te zakone.

Kako pomiriti dve nepomirljive suprotnosti.

Ne biti lud a ne doći u sukob sa ludima.

 

Bog u gralu.

 

Duh u gralu  je shvatio da je Božansko biće, drži se božjih zakona.

 

Ljudsko biće

 

Kada ljudsko biće nauči zakone.

Prijam čvorove u sebi liši hrane i crkavaju.

Prijam čist, ostaju kopije u ljudskom biću.

Medjuljudske odnose prepušta svom ljudskom biću.

Dozvoljava ljudskom biću kontrolisano ogledalsko ponašanje.

Pravednik ostaje iznad i izvan zakona vampira.

Ljudsko biće se upravlja u odnosima sa ljudima kao i ostali.

Genetski zakoni, su krojenii za opstanak i očuvanje ljudske vrste.

Prijam  treba da zna za njih.

Da dozvoli ljudskom biću da živi po njima i spreči bilo koga da nameće druge.

Krojeni su samo za ljudsku civilizaciju ne i za zdravi Duh.

Optimalni su za medjuljudske odnose i najmanja prepreka za razvoj Duha.

 

 

Škole  polifema

              

Škole u kojima se božanska bića vaspitavaju da postanu religiozne ovce.

 

Tu su premudri sveštenici da nauče ovčice.

Vernici ko vernici, veruju ili se prave da veruju, i dalje ne misle mnogo svojim glavama.

Kada obave to što na neki način i moraju, nastavljaju sa svakodnevnim životom.

Polipemoni zvani Prokrusti diktiraju učenje.

Jedinka dobija zamućeno znanje, prošarano istinama, u suštini pogrešne temelje na kojima ne sme graditi svoju dalju duhovnu gradjevinu.

 

 

Otpor Prokrusta

 

Ko jednom legne u krevet Prokrusta više ga ne napušta.

Ne daju mu.

Silom zakona, ostalim pritiscima, strahom itd.

Godinama i godinama iz generacije u generaciju, slušaju jedne iste propovedi.

Zamislite da godinama i godinama idete u prvi razred osnovne škole

 

Najteži Model škole

 

Retkima koje ne mogu zadržati, koji žele da dublje proučavaju božje učenje, dozvoljavaju da odu ali i dalje pod njihovim nadzorom i nude daleko najteži i navodno jedini model.

Model je veoma suptilan.

 

Prvo

 

Odstranjuje iz stada one koji pokušavaju da misle svojom glavom.

One koji su opasni za Prokrusta, da ih ne krati za glavu, pošalje u manastir i izoluju.

 

Drugo

 

Model nudi  pravila ( novi manji krevet).

Krojena da ništa ne shvate i da im što više zagorčaju život.

Tako da i od nji nema pravih svetlih plodova.

 

Treće

 

Reč monah nema množinu, monah je večito jedan.

Od više monaha, pravilima života i kolektivnim učenjem, koje slobodno može i da se razlikuje od učenja religije iz koje su potekli, za Prokrusta je bitno samo to da je učenje kolektivno i da mu se svi pokoravaju, tada ne misle svojom glavom, gube slobodu volje, ako su je uopšte i imali, postaju polinahi, vežu se u novo ali po broju članova manje stado.

 

Četvrto:

 

Kada retki od retkih, shvati da reč monah nema množinu.

Povuče se u dublju izolaciju.

Sam, misli svojom glavom i postepeno otkriva božje učenje.

I veoma retki dostignu duhovni nivo sveca.

 

Peto:

 

Svetac tada postaje i veoma jak adut religije.

U javnosti ga prezentiraju kao uspeh postojećeg religioznog učenja.

Mesto gde počivaju mošti sveca postaje mesto hodočašća, sa poslovne strane i veoma jak izvor novčanih prihoda. 

 

 

           Masmediji polifema        

 

Moćne i bogate institucije, veoma vešto koriste masmedije za očuvanje sopstvene civilizacije.

 

 

Škola Duha

        

Duh mora odbaciti učenja polifema, mora stvoriti svoje škole u kojem će se učiti pravo znanje potrebno za proces preobražaja.

 

Živite normalno

 

Pravedniku zakon nije postavljen,

Pravednik sam bira i način sopstvenog života.

 Zašto da ne živi normalno

Šta je normalno, nije dato jednom zauvek.

Menja se sa razvojem civilizacije i treba da je što bliže genetskom modelu.

Mudrima se ne postavljaju pravila, hode sami, tvore učenje, traže mudrost.

Ostalima se uzalud postavljaju.

 

Slobodno učenje

 

Učenje je srž preobražaja.

 

Zato se odbacuje sve sporedno, da se oslobodi okova institucije, asocijacije, profita, itd. da se akcenat stavi na ono što je daleko najvažnije.

Kada se odbaci kolektivna religija ili sekta.

Nestaje Polifem institucije, nestaje i vampir moći i profita, briga za poslovanje i ekonomiju religiozne kompanije, nestaje i izvor egzistencije sveštenika, nestaje i vampir identiteta Duha i profesije koju obavlja, nestaje i polifem asocijacije koji ljude veže u religiozno stado, nestaje sve ono što je vezano za kolektivnu religiju.

To su sve vampiri koji  zagadjuju Duh

Nestaje izvor kolektivne mržnje i netrpeljivosti, nestaju verski i sveti ratovi.

Kada se sve odbaci, tada ostaje samo učenje.

Tada jedinka može da se posveti  učenju.

 

 

Filosofija izmešana sa filozofijom

 

Postoji kao slobodno učenje, nema instituciju, asocijaciju, pastire, stada itd.

Svremena na vreme javljaju se mislioci i daju svoj doprinos razvoju učenja.

Ne počinju od nule.

Znanje je javno, fond znanja raste, evoluira i pripada kompletnom ljudskom rodu.

Usamljeni filosofi i filozofi, sami se snalaze za svoju egzistenciju.

Jedino filosofi mistici, mogu otkriti božje učenje.

Filosofija je za one koji misle svojom glavom.

Zato je proces preobražaja nemoguć bez filosofije.

 

 

Joga – Mini polifemi

 

U prevodu sa sanskrita zači jedinstvo- sjedinjenje, isto što i religijo.

 

Nema institucije, asocijacije,  itd. I svodi se na jedinke.

Ima učitelje kao jedinke, ko nešto kao zna obučava one koji znaju još manje.

Eventualno dolazi do stvaranja nekih manjih asocijacija (mini polifema) ali se odlaskom te generacije nestaje i taj mini polifem.

U učenju ima mrvica pravoga znanja, neznanja-praznina i pogrešnog znanja.

Učenje u životu održavaju mrvice  pravog znanja.

Ne znanje, koje preovladjuje, ne dozvoljava da iko od njih nešto i postigne, zasvetli.

 

 

Božje učenje

 

To su večite istine, u božjem učenju se nema šta menjati.

Samo ga treba otkriti, shvatiti i primeniti. 

Religiozne dogme nisu večite božje istine,

Dogme postoje upravo zato da ne shvatite božje istine.

Mora se shvatiti ogromna razlika izmedju božjeg i učenja Polifema.

Proroci nisu pisali knjige.

Mnogo je lakše pričati.

Drugi su zapisivali ono što su čuli od proroka.

Ni jedan prorok nije dao jedno logički zaokruženo učenje.

Dali su samo fragmente koje su ljudi zapisali, onako kako su ih shvatili, to su ljudske interpretacije učenja proroka.

Ljudi ne shvataju ni učenje proroka, pa jedan isti prorok ima i više tumačenja, često i sukobljenih.

Zbog tolikih učenja Polifema, ljudi još uvek ne poznaju božje učenje, lutaju i postavljaju mnoge pogrešne postavke i zato ljudska učenja moraju da evoluiraju, sve dok se ne otkriju one večite istine.

Ljudski rod tek treba da shvati božje učenje.

 

Učenje će biti istinito  kada se poklopi sa božjim učenjem.

To treba i dokazati, zašto bi bilo kom  verovali na reč.

Istinitost učenja biće dokazana kada na zemlji zasvetli prvo San-svetlo biće.

 

 

        Istina         

 

Vardja

 

po sanskritu, oružje Boga, postoji u više varijanti, zavisno od učenja, jedna od varijanti je:

  

Dvostrani  trozubac

 

Tri zuba gore, su simbol božanskih istina.

Tri zuba dole su kopija tih  istina, dole na zemlji.

 

Naziva se i Hermesov zakon i  glasi:

Kako je gore tako je i dole.

 

Kako na zemlji nije kao što je gore Hermesov zakon, treba precizirati da glasi:

Kako je gore,  tako treba i mora da je i dole.

Jer najčešće dole i nije kao što je gore.

 

Ako dole nije kao i gore, tada nije isti na oba kraja, kada nije isti,  tada je neistina.

Samo tada, kada je dole kao i gore, kada je isti na oba kraja, tada je istina.

 

 

Gornji trozubac.

 

Nebeske istine, to je oružje Boga na nebu.

Zakonitosti koje je stvorio Bog, jedan deo tih istina,  odnosi se na process preobražaja  Duha u gralu i  ljudskog bića u božansko biće.

Tu se nema šta menjati, treba ih samo shvatiti i pravilno definisati.

 

 Donji trozubac.

 

Učenja ljudskog roda, o mnogo čemu.

Za proces preobražaja,  to je  učenje Duha u gralu.

Duh u gralu mora shvatiti božje istine, definisati ih, i ugraditi u kamen mudrosti.

Tada i samo tada postoji donji trozubac.

Donji trozubac tek treba da nastane.

Kako je gore tako treba i mora da bude i dole.

Kada bude isto učenje i gore i dole, na oba kraja, kada je isto, tada je istinito.

Duh u gralu pravim istinama čisti sebe, čisti gral od uljeza i postaje pravi živi Bog u gralu, stiće i božje oružje, stiće najmoćnije oružje koje postoji.

Oružje koje može da poseduje samo Bog.

Donji trozubac, kao kopija gornjeg,  gradi se za budućeg Boga, da je naoružan na zemlji, u podzemnom svetu i svetu vatre, oružjem koje niko ne može pobediti.

Postaje nepobediv, a besmtran je i sada.

 

 Trozubac Posejdona

 

Naziva se i trozubac djavola.

 

Trozubac Posejdona ima zube samo na donjem delu.

Zakoni Posejdona važe samo dole, na zemlji i u podzemnom svetu.

Nema zube gore, to nisu nebeski zakoni, nisu isti na oba kraja, to su neistine.

Ne zaboravite Posejdon je otac Polifema.

 

   

Kontrola misli

Filosofska etapa

 

Metanoja

 

Bolesni ljudi koriste bolesne metode razmišljanja

Hrist zahteva promenu načina mišljenja

Pogrešne sisteme treba da zamene  ispravni.

 

         Tri sistema mišljenja      

 

 Ljudski

Parazitski

Božanski

  

             Filozofija i filosofija         

 

Blato i zlato

 

Filozofija   je sistem mišljenja misaonih parazita,  vole mrak

Filosofija  je sistem mišljenja božanskih bića, vole mudrost.

Razlika je jedno slovo u stvarnosti razlika je ogromna kao izmedju blata i zlata.

Morate shvatiti da istovremo postoje i filozofija i filosofija.

 

             Ljudski sistem     

 

Centri svesti  u ljudskom biću imaju svoje sisteme mišljenja zasnovane na jezicima čula.

Sistem je programiran i tu nema uplitanja

 

               Filozofija parazita      

 

 

Paraziti nameću svoje sisteme mišljenja..

Neiskusni Duh nema svoje sisteme, tek treba da ih stvori, pa luta.

Na ljudski nadgradjen je parazitski sistem mišljenja, onako  kako to odgovara parazitima.

Praktično su se stopili u jedan.

Na ovom stupnju nema ni potrebe da ih Duh razdvaja

Neka centri svesti ljudskog bića rade po svome.

Dovoljno je da  parazite sprečite da misle unutar grala.

   

Logika

 

Logika je način mišljenja genetskih centara pa i parazita u njima.

Sve  je čvrsto podeljeno na suprotnosti.

Drvo poznanja dobra i zla, čvrsto i statično.

Logika veže volju, daje joj samo prvi stepen slobode.

Podeljena je na pozitivnu i negativnu.

 

Ako Duh prihvati pozitivnu logiku stvara misaone parazite i to:

Identiteta, privlačenja i poželjnih.

Negativna stvara misaone parazite

Neidentiteta – odbijanja – nepoželjne.

 

Prvi stepen slobode volje poseduje sedam genetskih centara.

Duh koji misli logički zarobi sopstvenu volju i spusti je na prvi stepen.

Sve dok je Duh koristi proizvodi nove i hrani stare parazite.

Proces mišljenja i analize bilo čega, je hranjenje parazita a svaka premisa je ranije doneti sud-parazit i doneti sud je novi misaoni parazit.

 

 

Gubitak slobode volje vezanjem ili odbacivanjem

 

Niko ne može biti Slobodan ako se misaono i emocijama veže za bilo šta

 

 Identitet

Parazitska ličnost

 

Ko donese sud da je ljudsko biće i čovek, zarazio je sebe tim parazitom.

Identifikuje se sa njim kao jedno, vezao se, izgubio slobodu volje, više nije čist.

Svaki sledeći sud, svaki parazit veže za sebe deo čestica Duha,

Duh se deli na parčiće, više nije jedna Celina.

To jedinstvo Duha i parazita niko sa strane ne može razdvojiti.

Misaoni parazit u gralu je samo jedna glava hidre.

Automatski u ostalim centrima svesti stvaraju se kopije, ostale glave hidre.

Način mišljenja ne da Duhu da shvati da je ono ko misli, razvrstava misli i donosi sudove jedno a doneti sud, sudovi, nešto sasvim drugo.

Kada se stope u jedno, čvorovi kontrolišu sisteme mišljenja.

Ko kontroliše sisteme mišljenja kontoliše duhovnu ishranu.

I naravno neće da hrane Prijama i ljudsko biće, hrane sebe.

Logika ima svoja pravila kojih se treba pridržavati da bi doneti sud bio ispravan.

U svakodnevnom životu malo ko se  drži tih pravila, dobar broj ljudi ih i nezna.

Logika je način mišljenja koji  stvara najgoru vrstu parazita.

Sud je čvrst, ne elastičan, statičan, nije evolutivan.

Doneti sudovi, logički potpuno ispravni, često dolaze u kontradikciju.

Paraziti nastali logikom izazivaju i najviše patnji unutar bića i sukoba sa  okolinom.

 

 

Neidentiteta i odbijanja

 

Ko koristi pozitivnu znao ili ne istovremeno koristi i negativnu filozofiju.

Kada zaključi šta je odmah Zna šta nije.

sud šta nije, može biti donet ili se podrazumeva da to nije iako nije ni izrečen.

Izrečen ili ne, postaje novi misaoni parazit-čvor sa kojim neće da se identifikuje, odbija ga i odbacuje od sebe, ali on je i dalje u tvrdjavi.

Želeo bi da ga odbaci van ali ne može, ne zna.

Parazit odbijanja je živ i bori se za opstanak, hoće da raste.

Svest se bori i odbija ga.

Borba mislima je u suštini ishrana  tog čvora i on raste.

Dete ne zna da   prekine borbu.

Dete izabere jednu religiju, naciju itd.

Pomislio to ili ne odmah zna i neće da je pripadnik ostalih.

 

 

Poželjni

 

Neki sudovi- paraziti deluju veoma privlačno.

Zvučna titular, cenjena profesija, vrhunski sportista, neka zvezda itd.

Dete prosto želi da se identifikuje sa njima.

Sve bi dao samo da je on oni,  kada ne može u stvarnosti može u mašti i mašta.

Formira se željeni čvor, a čvor je stvaran i hrani ga novim maštanjima.

 

Nepoželjni

 

Ima i onih koje bi proterao što dalje.

Koje mrzi i prezire, i što ih više mrzi i prezire a oni sve jači.  

 

    

 Djavolja klopka

               

Misaoni paraziti za koje se vežete ili oni koje odbijate, nazivaju se i djavolja klopka, mada bi preciznije bilo da se naziva misaona klopka.

 

 Narcis

 

Je simbol onog ko voli svoje čvorove, svoju parazitsku ličnost.

 

Neželjena ličnost

 

Postoje istovremeno i ličnost koju Prijam ne želi

Želi da je protera što dalje od sebe, želi ali ne ume.

 

Parazitski karakter

 

Poželjni  i nepoželjni

 

Potpuno isti efekat su i željene karakterne osobine.

Vrline, kojima teži i poroci koje bi odbacio.

 

            Drugi stepen slobode volje       

 

 Logika viših sudija

 

To su paraziti i genetske sudije u višim centrima svesti.

Sve slično, samo je za jedan stepen blaže, koriste drugi stepen slobode volje.

 

   

Negativna filozofija

      

Ne može postojati bez pozitivne i obrnuto.

 

Kada se želi objasniti neko ili nešto, pozitivna objašnjava šta to jeste a negativna šta to nije, ranije donetim sudovima pozitivne filozofije.

 

Vampiri pozitivne logike ubede čoveka da uvek teži da postane neko i nešto.  

Svesno koriščenje negativne filozofije sugeriše čoveku da postane niko i ništa.

Zato su vampiri ubedili ljude da je biti niko i ništa, nešto najsramnije, nešto što treba izbeći po svaku cenu.

 

 

   

Dijalektika

                    

Treći stepen

 

Slobode volje imaju oni centri svesti čiji genetski gospodari koriste prvi stepen.

 

Četvrti stepen

 

Slobode volje imaju oni centri svesti čiji genetski gospodari imaju drugi stepen.

 

Sudskim izvršiteljima data je veća sloboda volje da bi izvršavali sudove-naredjenja genetskih sudija.

Nemaju slobodu volje, nemaju pet-u.

Oni pripadaju ljudskom biću a tom biću se ne daje sloboda.

 

Po navici ponovo podela na pozitivnu i negativnu.

 

Kada logički ispravni sudovi dodju u sukob-kontradikciju izlaz je dijalektika.

Menja se njihov medjusobni odnos a sudovi ostaju važeći.

Nastala je na osnovu iskustva i stečene um-nosti.

Dijalektika je veliki korak napred.

Kod nje crno više i nije tako crno, nekada je i belo, nekome je crno i dalje crno, a to isto crno nekome je belo, a izmedju postoje nijanse, belo nije više tako belo već posjeduje nijanse crnog a nekada je i crno, izmedju je čitav spektar nijansi.

Svet više nije crno beli, to je već svet u bojama.

Sudovi su elastični i evolutivni, lakše se menjaju.

I emocije se odmah menjaju, sada su manje bolesne.

Manje je sukoba unutar tela a samim tim i sa okolinom.

I dijalektičar se identifikuje sa parazitima i on ih sluša i on im je podredjen.

Njegov duhovni zatvor je veči, komotniji, prostraniji od zatvora logike.

I dalje se sudovi dele na identitet-neidentitet, privlačenje-odbijanje, poželjne-nepoželjne ali ta podela više nije tako čvrsta, elastična je i jedni lako prelaze u druge i ponovo se vraćaju.

Te stepene slobode dobiše i paraziti Polifemi, i koriste je.

A slaba takča Polifema  i dalje je peta.             

 

 

               Pet-a      

 

Ponovo taj srpski.

Ahilova peta nije dio ljudskog tela, to je redni broj, odnosi se na peti stepen slobode volje.

Ahilova slaba tačka je peta.

Ahil je polifem, Nije posedovao peti stepen slobode volje.

 

Čisti Duh u gralu, kao božansko biće dobilo je na poklon sedmi stupanj slobodne volje

Kada se uselio Jasija-Lucifer, čestice donjeg vas-duha gubi sedmi stupanj.

 

Kada se uselila vatra, satana, gubi još jedan stepen slobode

Kada se uselila voda, minotaur, kasnije djavo,  gubi još jedan.

Kada se usele paraziti gubi i više.

 

Duh kod obićnih smrtnika sada luta od prvog do četvrtog stupnja slobode volje.

 

Zato Duh mora da se odvoji od parazita i ljudskog bića.

Da sebi vrati bar peti stupanj slobode volje.

Peti stepen daje i veći stepen slobode izbora.

To je obično toliko neprimetno da se i ne shvati.

Za procese mišljenja, znači da nije programiran, ima slobodu izbora, može da bira načine mišljenja ili čak i da svesno ne misli.

Ko  iz tvrdjave izbaci vodu, duhovno se rodio.

Nastaje Parsis, koji dobija šesti stepen slobode volje.

Kada Parsis obavi svoje, iz tvrdjave je izbačena i vatra.

Nastaje Merakle, koji poseduje sedmi stepen slobode volje.

 

Pet-a je slaba tačka Polifema  i daje mogućnost da se pobede.

Polifemi su ograničeni, pored sve svoje veličine.

Nikada ne mogu steći peti stepen slobode volje.

                              

       Dualizam      

        

Priroda je bolesna i sve je podeljeno.

Ljudsko biće pripada bolesnoj prirodi i za njega, sve je podeljeno. 

Kako tada, tako i sada i sve dok postoji kao ljudsko biće.

I sve dok je podeljeno biće i bolesno.

 

Duh-Bog u gralu nije deo bolesne prirode, zarobljen je u njoj.

Dualizam nije za Boga.

Zato i ne treba da zna šta je dobro šta je zlo.

Šta je dobro šta je zlo ostavlja ljudskom biću.

 

 

             Duh             

 

Ima četiri izbora

 

  

1.  Da koristi jezike čula.

2.  Da svesno ne misli

3. Da svesno misli – budno stanje

Misli unutar Duha.

Lavirint unutar duha

  

Kada je Duh budan i ne da da ga misli uspavaju

Iako je gral krcat parazitima, Duh je ipak iznad njih, svestan misli  i  svega što se dogadja u telu i izvan tela u okolini.

Misli se smenjuju a Duh ostaje i iznad i izvan.

Vidi istovremeno i objektivu sliku i sliku misli

 

  4. sanjarenje

     Duh unutar misli

     Duh unuar lavirinta

 

Kada duh utone u neku hidru, misaoni čvor, čvor ga zarobi .

Gubi spoljnu i unutarnju objektivnu sliku.

Vidi samo ono što mu čvor nameće.

Naravno, takvo stanje treba izbegavati.

 

 Kada svesno misli iznad misli za njega je:

        Filosofija Boga u gralu      

 

 Jin i jang

 

Da se ne nabrajaju svi dualizmi kao simbol uzima se jin i jang.

U kosmosu ne postoji ništa statično.

Greška je simbol posmatrati statično

Slika simbola jin i jang mora da se vrti-rotira.

Kada se vrti sve se stapa u jedno

U kosmosu se i inače sve vrti, ništa nije statično. 

 

              Filosofija paradoksa       

  

      Logika paradoksa

 

Kada se sve vrti-rotira, sve se ujedini, ujedini pozitivna i negativna filozofija, ono što se ne razdvaja, dobija se filosofija paradoksa

 

Filozofi su misaone procese odvojili od onoga ko misli.

Proučavaju ih kao da svest koja misli i ne postoji.

 

Zaboravili ili nisu ni znali da su i premise i doneti sud živa bića.

Da je sam proces mišljenja ishrana parazita.

Isključili su i vreme.

Vreme trajanje procesa mišljenja-ishrane.

Da li se razmišlja u prošlom, sadašnjem ili budućem vremenu.

Filosofija paradoksa

Spaja i razdvaja ono ko misli i ono o ćemu misli.

Spaja i razdvaja tren i večnost

spaja i razdvaja prošlost sadašnjost i budućnost

Spaja i razdvaja dobro i zlo, muško i žensko, svetlo i tamu,     

I td i td...

 

Paradoksi poništavaju ranije greške.

Pozitivu neutrališe negativna a negativnu pozitivna.

Stvara potpuno novu vrstu parazita.

 

 

             Neutralni misaoni paraziti

 

Okreće gladna usta jednog parazita na usta drugoga.

Simbolično, zagrizu jedan drugoga i vežu se.

Nemaju pet-u, ne mogu da puste čak i kada shvate.

 

U tvrdjavi čvorovi se vežu i još više upetljaju ali su neaktivni.

Kopije u duši, neutrališu jedni druge, smanjen pritisak na genetskog sudiju.

 

Stari ranije stvoreni i novi, svesno stvoreni,

Novim uzročnim vezama vežu se u jednu daleko veću celinu.

Koliko god ta celina bila velika nije opasna, ne ujeda.

Volja pozitivnog neutrališe se voljom negativnog, volja negativnog neutrališe volju pozitivnog, tako im se vežu volje jedna za drugu i postaju nova vrsta misaonih parazita sa neutralnom, vezanom voljom. prividno je i nemaju.

 

Poželjni vežu nepoželjne, nepoželjni vežu poželjne.

Prijam zna da su sve to uljezi

Da nisu jedno ni sa njim ni sa ljudskim bićem.

 

Odvojio se ali ne i odbacio da se ne pretvore u nepoželjne.

Volja Prijama se oslobadja.

Više se ne veže za čvorove, iako su i dalje tu.

 

Novim sistemom mišljenja,  oslobadja  i  sebe i sudjaje

Borbom bez borbe, jer mu peti stepen daje mogučnost izbora, da li će da se bori ili ne, izbacio je uljeze iz borbe.

Oni su i dalje tu, mora da pazi da ostanu u ravnoteži.

Daleko je bolje paziti ih nego se boriti protiv njih.

Ko shvati  metodu paradoksa, postaje  imun na parazite.

 

To se može i pojednostaviti.

Filosofija paradoksa u suštini  je izuzetno jednostavna.

 

Sa nekoliko rečenica Priijam  može da sveže sve parazite.

Spojem pozitivne i negativne.

Ja sam sve i ništa, svako i niko, po karakteru svakakav i nikakav.

 

To se može još jednostavnije.

Bog je rekao: Ja sam onaj što jeste.

 

To je  neko pogrešno zapisao u muškom rodu.

Kosmički okean Duha  nema pola.

Božansko biće je androgin, zato se koristi srednji rod.

Prijam kaže: Ja sam ono što jesam.

Jedina razlika nastala je zbog muškog roda, kada se koristi srednji rod.

Bog je ono što jeste

Prijam je ono što jeste.

 

Ne postoje reči kojima bi sebe nazvalo jer je svaka reč misaoni parazit.

Zato je i Prijam,  ono koje nema imena.

       

 

        Ja sam sve i ništa.       

  

Ja je sve

Jaje sve

Jaje sveopšte, iz kojeg je nastao kompletan kosmos

 

 Sve- obuhvatno ja

 

Kompletan kosmos,  sve u njemu je jedna celina, jedno živo biće, jedno ja.

Ja u neorganskoj materiji, u svim bićima, u svim ljudima.

 

U ljudskom rodu pripadam svima.

Da se ne nabraja redom, od nacije, naroda, religija, sekti partija i svega ostalog.

Posedujem sve postojeće karakterne osobine koje se mogu nabrojati.

Zato sam ja, jedan u mnoštvu a mnoštvo samnom čini jedno.

Zato volim sve sveobuhvatnom ljubavi, jer voleći sve volim sebe.

Ne uporedjujem sebe sa drugima, jer su svi drugi ja.  

Od sebe ne mogu biti ni veći ni manji, samo jednak sa sobom.

 

Sve postojeće razlike postoje upravo iz ne znanja.

Ja u drugim bićima ne shvata da je i ono  Ja.

Ni izmedju sebe ne shvataju da su oni svi ja.

 

Zdravo Ja,  koji neznalice nazivaju Bog, ne diram, nema potrebe, već sam zdrav  .

Bolesni dio sebe u drugim bićima takodje ne diram.

 

Ostaje mi samo ona količina materije u meni i ljudskom biću.

Toliko mi je dostupno i dato da ozdravim.

 

Da bi ozdravio mislim kao zdrav.

Ako nastavim da mislim kao bolestan nikada neću ozdraviti.

Zato je metanoja neophodna, da odbacim bolesme metode mišljenje i naučim ispravne.

 

 

Sveobuhvatno ništa

 

Ništa, jer neću da se identifikujem ni sa čim što je bolesno, a sve je bolesno.

Ne odričem se bolesne materije, sebe, odričem se bolesti,

Odbacujem sve nacije, religije, partije isl.

Bolesti su suvišne u ovom kosmosu.

Kada nestanu bolesti, sva nekada bolesna materija postaće zdravo Ja.

I u ovom kosmosu ostajem samo ja..

 

 

        Ja sam ono što jeste       

 

Svako ime je jedan misaoni parazit.

Zato sebe ne nazivam ni jednim imenom.

Ja sam ono što jesam.

A karakter?

Onakav  sam kakav sam.

 

Apostol Pavle:

 

Ništa nijesam manji od ostalih apostola iako sam ništa.

Ime Pavle  potiče od latinske reči paulus koja u prevodu znači ništa.

Lukavi Odisej Polifemu se predstavio kao niko.

Jedno od tumaćenja imena Bude je: onaj koji nije.

Gete: Svi žele da su neko, niko neće da raste.

 

Neutralni parazit ne izaziva sukobe ni unutar tvrdjave.

Ni spolja,  isključuje se iz svih medjuljudskih sukoba.

Što je manje sukoba, čvorovi kopne i crkavaju, kopije ne rastu, stagniraju

Glavni cilj  je uništiti čvorove, da se oslobodi Prijam-Duh.

 

  

         Emocionalna čistoća     

 

Ne zagadjuje Duh samo strana bolesna materija.

Duh zagadjuju i bolesne emocije.

 

             Zdrava ljubav          

 

Ko u ljubavi stoji u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.

  

             Bolesna Ljubav        

    

Je misaona ljubav koju nameću paraziti.

Na kolektivnom planu:

ljubav prema naciji, religiji, partiji, rasi, polu, sportskom klubu, itd.

Na individualnom planu.

Prema konkretnim ljudima, imovini, profesiji,  itd.

Bolesna ljubav je izvor svih ostalih prlljavih-bolesnih emocija.

 

 

             Ravnodušnost     

            

Učenja na zapadu propovedaju sveobuhvatnu ljubav.

Učenja na istoku propovedaju ravnodušnost.

To su dve strane iste medalje, ko ih posmatra odvojeno greši, spojene  daju pravi efekat.

Kada misao sadrži emociju ljubavi, to nije prava, to je bolesna ljubav.

Ali ni sveobuhvatna ljubav nije toliko sveobuhvatna.

Odnosi se samo na Ja.

Voli se samo Ja u svim bićima, ceo kosmos, Ja i ništa drugo.

Voli se bez misli, samo emocijom.

Ostalo se ne voli.  Sve što je bolesno ne voli se.

 Ali to što se ne voli ne sme da se mrzi, ili oseća neka druga bolesna emocija.

 

Prema onom što je bolesno Duh mora biti ravnodušan.

Ravnodušnost je jedini način da se neko oslobodi misaonih čvorova, misaone klopke.

Čvorovi se niti vole niti mrze.

 

 

Kapa nevidimka

      

Ko koristi paradokse, još bolje, ko svesno ne misli.

Kao da je čvorove  poklopio kapom nevidimkom.

Opet samo prividni paradoks:

 

Prvo

 

Vampiri se bore da ih ne vidite, da uopšte i ne shvatite da postoje.

Sve dok ne znate za njih, oni su u prednosti.

Kontrolišu misaone procese, i bore se izmedju sebe.

 

Drugo

 

Kada  Sisif nešto shvati, kada se aktivira i prvo-ja, Prijam.

Više nije Sisif, postaje Trisej, vraća sebi četvrti stepen slobode volje.

San-ja počinje i da se pita, počinje da se meša u misaone tokove.

Nastoji da od čvorova preuzme kontrolu misaonih tokova.

Poenta je u kontroli, ko kontroliše misaone tokove, glavni je.

Kontrolom misaonih tokova kontroliše se duhovna ishrana.

Sa stanovišta stepena slobode volje to je borba ravnopravnih.

Trisej je saznao za polifeme i njihove čvorove.

 

 

Iskušavanje Triseja

 

Čvorovi iskušavaju Triseja, nude sve i svašta, prete svim i svačim, koriste sve što njihov ograničeni razum može da smisli,  da bi ih i dalje slušao, neki to nazivaju i iskušavanje djavola, i ne greše, jer su čvorovi zajedno sa  djavolom.

Trisej ubija i djavola i minotaura, i Prokrusta i mnoge čvorove.

Sve dok se bore otvoreno, imaju isti stepen slobode volje i dalje su ravnopravni.

 

Odolevanje iskušenjima

 

Trisej, nije naivan, sve ono što nude Polifemi u suštini je ništa u odnosu na ono što oduzimaju, ne samo osamsto godina otetog života, već i mnogo šta drugog.

        

              »Koji pobijedi biće Bog i sve će dobiti«.

 

Polifemi mogu da ponude samo danajske darove.

Ko odoli lažnim obećanjima, pretnjama, itd. dobija mnogo više.  

Sam sebi može dati, daleko, daleko  više.

Duhovne sposobnosti Triseja su veće od sposobnosti Polifema.

Trisej koji zna, nameće svoja pravila borbe, pobedjuje ih borbom bez borbe.

Nema borbe, nema vezanja volja, nema bolesnih emocija.

Prividno se isključuje iz borbe, neće da se bori protiv njih, oni pokušavaju da se i dalje bore, da ga iskušavaju, ali on neće pa neće, može to.

 

 

Osmeh

 

Borba bez borbe

 

 

Osmeh nije odraz emocije, to je jezik Duha.

Vampire je svesno pokrio kapom nevidimkom i neće da ih vidi i registruje.

Ravnodušan niti ih voli niti mrzi niti oseća prema njima bilo šta.

Samo se osmehuje,

Kao da gleda kroz njih, kao da ne postoje.

Bez reči, bez misli, bez diskusija.

Osmeh i samo osmeh.

A osmeh je za njih gori od svake otvorene  borbe.

Kad nema misli, nema hrane za čvorove, kopne i tope se.

Još ako zna da vrti gral, da ih tuče maslinovom batinom, da zagreje gral, da ih skuva.

 

Kada misli, koristi jezike čula, pre svih slike i  filosofiju paradoksa.

I vrti se da se ćvorovima zavrti.

Paradoksi i vrtnja sve stapaju u jedno.

Da se Prijamu ne zavrti, ne može pa on je duhovno Oko.

Oko ne kao organ vida, to je prilog za mesto.

Prijam je centar oko kojeg se sve vrti, Ono je u centru.

 

Tada je u prednosti vratio je sebi  peti stepen slobode volje.

Vampiri nemaju petu, peta im je slaba tačka.

Čvorovi postaju inferiorni.

Nije isto ne znati za čvorove i ne boriti se protiv njih.

I znati za njih a svesno se ne boriti protiv njih.

 

  

        Dijalektika paradoksa.       

  

Logika je čvrsta sama po sebi.

Pa i kada je u pitanju logika paradosa.

Zato se koristi viši nivo.

Izmedju dva paradoksa postoje čitave nijanse paradoksa.

Sve nijanse pozitivnih  neutrališu sve nijanse negativnih.

sve nijanse negativnih neutrališu sve nijanse pozitivnih.

To je sistem mišljenja šestog stepena slobode volje.

          

 Parsis

 

Šesti stepen slobode volje poseduje Parsis,

Rodi se iz Tebe Parsis, ako si dostigao taj stupanj.

Po Homeru Troju naseljavaju Dardanci, Ilijumci i trojanci.

Dardanci su pravi, ilijumci i trojanci su uljezi.

Trojanci su izbačeni van, van jer su uljezi od vode.

Za prevlast, tada se bore dardanci i ilijumci.

Dardance niko ne može izbaciti van, to je nemoguće.

Podvizi Parsisa kriju pravo znanje, kako pobediti ilijumce.

Kako ih pobediti i izbaciti van.

Naoružan je plamenim mačem. To je arhandjel Mihailo.   

Za obračun sa gorgonom Meduzom dobija i srp.

Ne treba naglašavati da je to San-svetlo srp.

Davidova zvezda, sibolizuje biće koje poseduje šesti stepen slobode volje.           

           

Merakle

 

Očišćeni Duh,  Bog u gralu

Sedmi stepen slobode volje.

Merakle je takodje iz Tebe.

Kada dardanci pobede i iz tvrdjave isteraju i  ilijumce.

U tvrdjavi ostaje samo Dar dan od Boga, sa bratom blizancem, kojeg izvida.

U tvrdjavi blista čisto nebesko San-svetlo.

Ostali mu daju razna imena, da vam objasne, da shvatite ko je.

Jedno ime je Prijam, prvi ja.

Drugo ime je

Merakle, čudotvorac, jer ono što ono može, za ljude je natprirodno, pravo čudo.

I iz Tebe rodi se Merakle-Herakle, ako dostigneš taj nivo.

Treće ime je

San-Svetlo-Spas-a, naoružano svetlo srpom.

Vrhovni centar,  preobratilo se u  čisto San-svetlo.

Jezikom alhemije transformisalo se  u zlato.

Merakle je veće od svih bogova i boginja sa Olimpa.  

   

            Odnos         

      Božanske filosofije i ljudske folozofije

  

Filozofija parazita se odbacuje.

Ostaju božanska filosofija i ljudski  sistem.

 

Obe moraju postojati paralelno.

Božanskom biću božansko, ljudskom ljudsko.

 

Ljudi teško shvataju  razliku.

Navikli na logiku pitaju ako su dobro i zlo isto.

Da li je isto sesti u udobnu fotelju ili na vreli štopet.

Ne, nije isto.

Dozvolite svom ljudskom biću da bira gde će sesti.

Duhu je svejedno, ali ne i ljudskom biću.

 

 

Pozitivne i negativne misli

 

Ljudi počinju da shvataju koliku snagu i uticaj imaju misli.

Po navici dele ih na pozitivne i negativne.

Nerazumno veličaju I glorifikuju pozitivne,

To je samo  još jedan manevar polifema.

 

Ponovo važi isto, kao za doboro i zlo, pravdu i nepravdu itd.

Za ljudsko biće pozitivne i negativne misli treba da su u ravnoteži.

 

Za božansko biće ta podela ne postoji.

Sve misli zagadjuju Duh.

 

 

       Želje         

Posebna vrsta misaonih parazita

 

Vampiri su postali izvori želja.

Vampir natera sudjaju da sudi onako kako želi vampir.

 

   Čvor želja  

        

Kada želja kao misao dospe u Tro-ja, nameće se, ako nije dovoljno jaka stiže joj pojaćanje, i formira se novi misaoni čvor.

 

Zreli Duh mora da želje parizita razlikuje od pravih naredjenja sudjaja.

 

                

Borba protiv želja

   

Prirodna metoda

 

Želju je iz grala najjednostavnije odstranitii ispunjenjem želje.

Ali kod bolesnih jedna ispunjena želja radja deset novih.

 

Odsustvo otpora

 

Prijam prividno ne brani da se želja realizuje.

Ne daje otpor i ne sukobljava se.

Jednostavno neko drugi spolja ne dozvoljava da se želja realizuje.

Ili ne postoje uslovi da se realizuje.

Tako neispunjene želje sa daleko manje energije napadaju na njegovu volju,

Pobedjuje ih borbom bez borbe.

 

sprečiti stvaranje želja.

 

Sudjaje oslobadja tako što neutrališe misaone parazite, filosofijom paradoksa.

Veže ih u čvor, u džak, ne mogu bogovima da izdaju naredjenja.

Tako sprečava parazite da nameću svoje želje.

Tada nema sukoba sa bogovima i boginjama.

 

Sprećiti  realizaciju

 

Kada je želja previše jaka tek tada mora svojom voljom slomiti volju želje.

Sloboda volje i postoji zato da u konkretnoj situaciji odluči da li će pustiti da se ostvari ili je slomiti.

  

Čvorovi zabrana –vežu volju

 

Pogrešno je stvarati misaone parazite zabrana.

Koje Prijam treba da usvoji, da one spreče stvaranje i realizaciju želja.

To su samo novi paraziti.

Postoji samo genetsko ili parazitsko.

Genetski centri nikada neće tražiti nešto što stvarno nije potrebno.

Sve izmišljene i nametnute zabrane, zakoni, običaji, moralne, etičke i sve ostale norme, su misaoni paraziti.

 

 

Bogu božje,  caru carevo.

 

Car je simbol vlasti, poseduje silu, da li dati to što traži ili ne.

Postoje dva odgovora:

Ako ne date, ako se ne pokorite,  slomiće vas.

Za to postoji ljudsko biće.

Pustite da ljudsko biće caru daje carevo.

Ljudsko biće prividno sluša, prividno se povinuje, uklopi se.

To je za cara dovoljno, samo ne smete da strčite, to ne podnose.

Ostalo vreme posvetite duhovnom razvoju.

U doba robovlasnika mudraci su davali primat duhovnoj slobodi.

Da li su telesno slobodni ili robovi bilo je u drugom planu.

Borba protiv pozicije sada je posao opozicije.

Za koga se bori opozicija ? 

Sve su to  iznotgudi.

Bore se da oni vladaju, ne za vas.

  

Bogu božje

 

Ono što  Bog lično od vas bude tražio, odmah  dajte.

Ono što ljudi u ime Boga traže od vas, to je veoma diskutabilno.

 

To nije davanje Bogu već Polifemima i ljudima koji rade za njega.

Birajte sami, dajte da vas ne slome  ili bežite u  pustinju i izolaciju.

 

Prekovana Biblija poručuje poštuj vlast i ne pitaj kakva je.

Biblija je pisana u vreme simbioze religije i države, polifemi se pomažu uzajamno i religija je bila i jedini nosilac ideologije  države.

Suptilno poručuju da je vlast po volji Boga, po volji najviše sile i da obični smrtnici to moraju poštovati i nikada se ne buniti protiv vlasti ma kakva bila.

U znak zahvalnosti vlast zatim religiji daje monopol na postojanje i sisteme vaspitanja.

 

 

Patnja

               

Neznanje je uzrok svih patnji ludih bića.

Ne javlja se patnja da očvrsne i duhovno uzdigne, da bude izvor mudrosti.

To je zabluda. Teško onom kome su patnja i strah izvor mudrosti.

Patnja je posledica neznanja, pogrešnih misli i postupaka.

Bol u telu je znak da u telu nešto ne valja.